wpDataTables v4.2.1 NULLED – The Best WordPress Table & Chart Plugin


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

wpDataTables là một plugin bảng WordPress bán chạy nhất giúp công việc của bạn với các bảng, biểu đồ và quản lý dữ liệu trở nên dễ dàng. Hơn 60.000 công ty và cá nhân đã tin tưởng wpDataTables để làm việc với các dữ liệu tài chính, khoa học, thống kê, thương mại và các dữ liệu khác.

Link Demo : https://wpdatatables.com/

wpDataTables là một trình quản lý Bảng và Biểu đồ WordPress. Plugin bảng WordPress này được thiết kế để giúp quá trình biểu diễn và tương tác dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả. wpDataTables cho phép bạn nhanh chóng xây dựng và chèn các bảng và biểu đồ tương tác vào bất kỳ bài đăng hoặc trang WordPress nào của bạn với các tính năng nhưlọc đa tiêu chí,sắp xếp,hoặcxuất sang PDF. Bảng có thể được tạo từ hầu như bất kỳ nguồn dữ liệu nào, bao gồmTruy vấn MySQL,Bảng tính Google,,Tệp Excel,Tệp CSV,JSONvàXML.

Plugin Bảng WordPress tốt nhất

Các tính năng tiên tiến

Các tính năng nâng cao để hiển thị dữ liệu bảng

Thiết kế đáp ứng

Định dạng có điều kiện

MỚI! Tùy chỉnh bảng

Sắp xếp

Lọc nâng cao

Hỗ trợ nhiều kết nối động cơ DB

Tạo Truy vấn SQL động với trình giữ chỗ

Tích hợp yếu tố

Tích hợp Gutenberg

Lọc trước các bảng thông qua URL

Tính tổng cho các cột

Bố cục bảng, bọc từ

Có thể cuộn

Nhóm hàng

Công cụ xuất bảng

Tích hợp Visual Composer

MỚI! Tích hợp mở

MỚI! Tích hợp Divi

Chỉnh sửa dữ liệu bảng

Chỉnh sửa bảng từ back-end và front-end của WordPress

Tạo bảng cho phép chỉnh sửa giao diện người dùng, trình chỉnh sửa cửa sổ bật lên

Chỉnh sửa bảng nội tuyến

Trình chỉnh sửa giống như Excel, chỉnh sửa bảng trong bố cục bảng tính

Các loại đầu vào của trình soạn thảo

Cho phép người dùng chỉ xem và chỉnh sửa dữ liệu của riêng họ

Chỉnh sửa bảng trong quản trị WP

Định cấu hình quan hệ bảng (khóa ngoại)

MỚI! Hợp nhất các ô

Hiển thị dữ liệu bảng

Tạo wpDataTables từ các nguồn dữ liệu hiện có

Tạo bảng dựa trên:

Tệp Excel

Tệp CSV

MỚI! API Google Trang tính

MỚI! Bảng tính Google riêng tư

Bảng tính Google

Truy vấn MySQL

“Lười tải”

Mảng PHP được tuần tự hóa

Nguồn cấp dữ liệu JSON

Nguồn cấp dữ liệu XML

Biểu mẫu có định dạng (Tiện ích bổ sung)

Các dạng trọng lực (Tiện ích bổ sung)

Biểu đồ

Tạo biểu đồ động trong WordPress với công cụ kết xuất HighCharts, Chart.js hoặc Google Charts

Tạo biểu đồ bằng trình hướng dẫn tạo

Chỉnh sửa các biểu đồ hiện có

Sau khi lọc bảng trong biểu đồ

Nhóm các hàng tương tự trong biểu đồ

MỚI! ApexCharts

Biểu đồ của Google

HighCharts

Chart.js

Các loại cột và tính năng

Định cấu hình cột trong wpDataTables

Chuỗi cột

Cột số nguyên

Cột nổi

Cột ngày tháng

Các cột DateTime

Các cột thời gian

Cột hình ảnh

Cột liên kết URL

Các cột liên kết e-mail

Đơn vị tiền tệ / giá, tỷ lệ phần trăm và các loại cột khác

Cột công thức (được tính toán)

Tô màu và tạo kiểu cột

Ẩn các cột

Tạo bảng trong quản trị WP

Tạo wpDataTables theo cách thủ công hoặc nhập dữ liệu bảng vào cơ sở dữ liệu MySQL

stack">

MỚI! Tạo bảng đơn giản

Tạo và điền vào các bảng theo cách thủ công

Tạo bảng có thể chỉnh sửa bằng cách nhập dữ liệu bảng CSV, Excel hoặc Google Spreadsheet

Tạo truy vấn đến cơ sở dữ liệu WordPress

Tạo truy vấn MySQL

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download wpDataTables v4.2.1 NULLED – The Best WordPress Table & Chart Plugin nulled changelog
Version 4.2.1 (Released 06.04.2022)
New update with bug fixes:

BugFix: Fixed issue with conditional formatting for int or float column when responsive is turned on for first column in table.
BugFix: Fixed issue with loading tables with SQL queries.
BugFix: Fixed issue with inserting spaces for column prefix and suffix.
BugFix: Fixed issue with title in filter in widget shown as HTML.
Other small bug fixes
Version 4.2 (Released 31.03.2022)
New update with one new feature, improvement, and a couple of bug fixes:

Feature: Added a new shortcode parameter for calculation functions to show only the value. New shortcode parameter
Improvement: Improved sanitizing user data.
BugFix: Fixed issue with merge cells from context menu.
BugFix: Fixed issue with showing filters for large tables when Display length is All.
BugFix: Fixed issue with conditional formatting for int/float columns.
Other small bug fixes
Version 4.1 (Released 16.03.2022)
New update with new feature, improvements, and bug fixes:

Feature: Added duplicate edit button
Improvement: Removed “Apply and add new” button in the edit modal when “New entry” button is disabled.
Improvement: Added new filters for each chart engine render data: wpdatatables_filter_apexcharts_render_data, wpdatatables_filter_google_charts_render_data, wpdatatables_filter_highcharts_render_data and wpdatatables_filter_chartjs_render_data.
BugFix: Fixed issue with grid options in Apexcharts.
BugFix: Fixed issue with Jet plugins in Elementor widgets.
BugFix: Fixed issue with Gutenberg blocks when Avada’s post/page types are disabled.
BugFix: Fixed conflict with Amelia widgets in Divi Builder.
BugFix: Fixed issue with number of rows in HTML source for server-side tables.
BugFix: Fixed issue with conditional formatting for int/float columns when is used “Set cell content”.
Compatibility with WordPress 5.9.2 approved.
Other small bug fixes
Version 4.0.1 (Released 11.02.2022)
Minor update with bug fix:

Bugfix: Fixed issue with fatal error when is used Elementor.
Version 4.0 (Released 10.02.2022)
Major update with one large feature, couple of new ones, several bug fixes and stability improvements:

Feature: Added new chart engine – ApexCharts with 20 new chart types and more new options. Read more on this link ApexCharts integration for wpDataTables.
Feature: Added features to create Synchronized charts with ApexCharts engine. Read more on this link Synchronized charts in WordPress.
Feature: Added integration with Avada Website builder. Read more on this link Avada Website builder integration for wpDataTables
Feature: Added integration with DIVI Website builder. Read more on this link DIVI Website builder integration for wpDataTables
Improvement: Added export file name parameter in module for WPBakery page builder
Improvement: Replaced deprecated methods for Elementor integration
Improvement: Increased table, columns, and charts id’s in database structure from int(11) to bigint(20)
Bugfix: Fixed enqueue minify version wpdatatables-bootstrap.min.css
Bugfix: Fixed issue with foreign keys and non-serverside table
Bugfix: Fixed conditional formatting for int and float columns with empty values
Bugfix: Fixed issue with conditional formatting and “Add column class” option
Bugfix: Fixed notice when WP CLI is used
Bugfix: Fixed issue with multiple radial pie highcharts on the page
Bugfix: Fixed issue with a large number of predefined values
Compatibility with WordPress 5.9 approved.
Other small bug fixes and stability improvements.
Version 3.7.1(Released 16.12.2021)
A minor update with bug fix.

Bugfix: Fixed issue with showing tables from Google spreadsheet.
Version 3.7 (Released 15.12.2021)
Major update with couple of new feature, several bug fixes and stability improvements:

Feature: Added new options for link columns in datatables (noreferrer and sponsored attributes)
Feature: Added new options for link editor in simple table (noreferrer and sponsored attributes)
Feature: Added clear button in color-picker in simple table.
Improvement: Added pagination above the table on browse page for tables and charts.
Improvement: Updating table from Google spreadsheet with standard method (no more cache issues)
Improvement: Add new pre-formatted hooks for all column types in datatables:
wpdatatables_filter_date_cell_before_formatting, wpdatatables_filter_time_cell_before_formatting,
wpdatatables_filter_datetime_cell_before_formatting, wpdatatables_filter_link_cell_before_formatting,
wpdatatables_filter_email_cell_before_formatting, wpdatatables_filter_string_cell_before_formatting,
wpdatatables_filter_int_cell_before_formatting, wpdatatables_filter_float_cell_before_formatting
and wpdatatables_filter_image_cell_before_formatting.
Improvement: Add new hooks for filtering and editing definition:
wpdatatables_filter_js_editing_definition, wpdatatables_filter_js_editing_definition_values,
wpdatatables_filter_js_filtering_definition and wpdatatables_filter_js_filtering_definition_values
Bugfix: Fixed notice for deprecated hook in Gutenberg.
Bugfix: Fixed issue with browsing tables and charts with search term.
Bugfix: Fixed resetting CSS rule for background and text color in simple table editor.
Bugfix: Fixed double notification for time and datetime columns after inline editing
Bugfix: Fixed datepicker position for inline editing.
Bugfix: Fixed issue with new hooks in wpDataCharts.
Bugfix: Fixed issue bubble chart and follow table filtering.
Bugfix: Fixed issue with separate MySQL connection.
Bugfix: Fixed issue with datepicker on Excel like table.
Bugfix: Fixed issue with line and area chart in Chartjs engine on same page.
Other small bug fixes and stability improvements.
Version 3.6 (Released 15.09.2021.)
Major update with couple of feature, bug fixes and stability improvements:

Feature: Added new option to show/hide search field in select-box/multiselect-box filters.
Feature: Added new option to show/hide search field in Single-value select-box/Multi-value select-box in edit modal.
Feature: Added new options for the simple table: “Remove borders”, “Border collapse” and “Border spacing”.
Feature: Added new option “Page Orientation” for PDF export reports.
Feature: Added new option “Paper Size” for PDF export reports.
Improvement: Improved checking for existing PHP extension – zlib on the server.
BugFix: Fixed issue with double loading for multiselect filter.
Compatibility with WordPress 5.8.1 approved.
Other small bug fixes and stability improvements
Version 3.5 (20.07.2021.)
A major update with a couple of new features, bug fixes, and stability improvements:

Feature: Exporting the chart data to CSV, XLS, or HTML table formats in Highcharts.
Feature: Added Font and Font size options in a simple table.
Feature: Added a new option for showing HTML code in exported files like Print, Copy, CSV, and Excel.
Improvement: Removed view of purchase code on the Activation page.
Improvement: Updated moment.js library.
BugFix: Fixed layout of the select-box field in edit modal.
BugFix: Fixed issue with vertical min value in Chartjs.
BugFix: Fixed issue with attachment field in edit modal.
BugFix: Fixed issue with rendering charts for lower versions of jQuery.
Other small bug fixes and stability improvements.
Version 3.4.4 (Released 15.06.2021.)
A minor update with an introduction of a NEW FREE add-on, a couple of bug fixes, and stability improvements:

New FREE addon: “wpDataTables integration for Forminator Forms” available. A tool that adds “Forminator Form” as a new table type and allows you to create wpDataTables from Forminator Forms submissions. More on this link.
Improvement: Added new hooks wpdatatables_excel_before_frontend_edit_row, wpdatatables_filter_int_cell_data_in_charts, wpdatatables_filter_float_cell_data_in_charts and wpdatatables_filter_total_length_query.
BugFix: Fixed layout of date, datetime and timepicker for different skins.
BugFix: Fixed layout of copy to clipboard element.
BugFix: Fixed layout of edit popover in Material skin.
BugFix: Fixed issue with Number range slider filter when min and max values are the same.
BugFix: Fixed issue with translate “nothingSelected” string in select-boxes(in filters and edit modal).
BugFix: Fixed layout of date, datetime and time picker in filters in header and footer when option Scrollable is used.
BugFix: Fixed layout of table when Number range slider filter is in footer of the table and Scrollable option is used.
BugFix: Fixed issue with select-box, multi select-box and date/time picker overlapping in edit modal when HTML editor is used.
BugFix: Fixed CSS issue in simple tables on mobile devices.
BugFix: Fixed issue with changing colors in charts.
BugFix: Fixed conflict on back-end with Gravity forms tooltips if Gravity integration add-on is not installed.
BugFix: Fixed issue with rendering link column in Highcharts.
BugFix: Removed deprecated function from style_block.inc.php file.
Compatibility with WordPress 5.7.2 approved.
Other small bug fixes and stability improvements.
Version 3.4.3 (Released 22.04.2021)
A minor update with a couple of bug fixes, and stability improvements:
Improvement: Added a warning message on the system info page when the LibXML version is lower than 2.7.7.
BugFix: Fixed issue with showing simple editor on Safari browser.
BugFix: Fixed issue with a welcome page on bulk plugin activation.
BugFix: Fixed issue with button strings in edit modal for different skins.
BugFix: Fixed issue with strings in loops (conflict with other plugins).
BugFix: Fixed issue with color-picker visibility on small screens.
BugFix: Fixed error message on the welcome page.
BugFix: Fixed issue with showing quotes in charts.
BugFix: Fixed issue with showing all data in table when placeholders are empty and set as a predefined filter value
BugFix: Fixed issue with conditional formatting for URL columns.
BugFix: Fixed issue with saving data in Excel-like table with the separate connection.
BugFix: Fixed issue with translating strings in add-ons.
BugFix: Fixed issue with showing charts when Follow table filtering option is used.
Compatibility with WordPress 5.7.1 approved.
Other small bug fixes and stability improvements.
Version 3.4.2 (Released 10.03.2021)
A minor update with a couple of new features, improvements, and bug fixes:

Feature: Added code option in TinyMCE editor for editing.
Feature: Added new date format.
Improvement: Added auto-save functionality after inserting media in the Simple tables.
Improvement: Added translate functions on several strings.
Improvement: Added new hooks for enqueuing scripts in the admin area, filters for elementor widgets, table init data and disable_limit parameter.
Improvement: Improved error handlers.
Added German translation
Bugfix: Fixed issue with vulnerability for server-side tables.
Bugfix: Fixed issue with vulnerability when option “Users can see and edit own data” is used for tables.
Bugfix: Fixed issue with the font in material skin and background in graphite skin
Bugfix: Fixed issue with saving NULL values in the database for empty string columns after save/edit.
Bugfix: Fixed issue with class name in Global font color settings.
Bugfix: Fixed issue with charts when option “Follow table filtering” is used.
Bugfix: Fixed issue with wpDataCharts callbacks.
Bugfix: Fixed issue with setCellContent in Conditional formatting and Responsive collapse button.
Bugfix: Fixed notice for Highcharts.
Bugfix: Fixed issue with duplicating server-side tables.
Bugfix: Fixed issue with CSS in Columns visibility option for all new skins.
Bugfix: Fixed issue with rendering some date formats for non-server-side tables.
Bugfix: Fixed issue with English translation files in Loco translate.
Bugfix: Fixed issue when users turn off server-side option when table has a large number of rows.
Bugfix: Fixed issue with Fatal errors if allow_url_fopen is turned off on server.
Bugfix: Fixed issue with loading simple table preview after clicking on back button in browser from some pages.
Bugfix: Fixed issue with inserting “px” in column width option.
Bugfix: Fixed issue with showing CSS code in one line after save on Custom CSS filed in table settings
Compatibility with WordPress 5.7 approved.
Other small bug fixes and stability improvements.


Version 3.4.1 (Released 02.02.2021)
A minor update with a couple of bug fixes and stability improvements:

Bugfix: Fixed issue with Edit buttons disappearing
Bugfix: Fixed vulnerability issue with order direction for server-side tables (discovered by Veno Eivazian and Massimiliano Ferraresi)
Bugfix: Fixed issue with the position of preloader icon on graphite skin
Other small bug fixes and stability improvements.
Version 3.4 (Released 01.02.2021)
A major update with a couple of new features, bug fixes, and stability improvements:

Feature: Customize options for each table like language, skin, font, colors, and much more.
Feature: New option to choose which Edit buttons will be visible on the front-end table (New, Edit, Delete).
Feature: New option “Make NOFOLLOW link” in the link editor in a simple table and in link columns for data tables
Feature: New option to set column data to be enabled/disabled in global Search results
Improvement: Added link for Google Sheet API
Improvement: Added code highlighter for fields where is used custom code(Custom JS, Custom CSS, SQL editor)
Improvement: Allowed subqueries inside bracket expressions in PHP SQL parser
Improvement: Allowed pre tags in HTML editor
Bugfix: Fixed issue with errors when the table is created over Google Sheet API
Bugfix: Fixed issue with not rendering charts under the table when Follow table filtering is enabled
Bugfix: Fixed issue with Fatal error on Dashboard page when PHP DOM and PHP XML are not installed on the server
Bugfix: Fixed issue with pre-defined values when “Apply and Add New” button is used in edit modal.
Bugfix: Fixed issue with switching tabs in the backend
Bugfix: Fixed issue with tooltip when is loaded jQuery UI in the backend
Bugfix: Fixed issue with not rendering table data with serverside tables
Bugfix: Fixed issue with searching when Foreign keys are used
Bugfix: Fixed issue with not showing Show entries selectbox
Bugfix: Fixed issue with the position of popover edit modals on Mozilla Firefox browser
Bugfix: Fixed issue with saving page in Divi builder with the simple table shortcode
Bugfix: Fixed issue with showing search in the selectbox filter when the number of possible values is set to ALL
Bugfix: Fixed issue with not showing icons in popover edit buttons for Graphite and Lite skin with Avada theme
Other small bug fixes and stability improvements.


Version 3.3 (Released 22.12.2020)
A major update with a couple of new features, bug fixes, and stability improvements:

Feature: Added option to connect Google Spreadsheets tables with Google Spreadsheet API
Feature: Implemented instant synchronization in wpDataTables after changes in Google sheets
Feature: Added option for creating tables from Private Google Spreadsheets
Feature: New option to set tables sorting order on browse pages.
Compatibility with WordPress 5.6 approved.
Compatibility with PHP 8 approved.
Other small bug fixes and stability improvements.
Please note: New versions of all add-ons requires the latest version of wpDataTables (version 3.3)

Version 3.2 (Released 09.11.2020)
A major update with a couple of new features, bug fixes, and stability improvements:

Feature: Elementor integration – Added Elementor Blocks for tables and charts.
Feature: A new option to hide the pagination for each table.
Feature: A new option to set the pagination position for each table (right, center, and left).
Feature: A new option to set the pagination layout for each table (Six different layouts).
Improvement: Reduced the number of AJAX calls triggered for the ‘input’ filter.
BugFix: Fixed the issue with options resetting for the ‘remove borders’ option.
BugFix: Removed the wpdt-c class from the admin area on the admin pages not related to wpDataTables.
BugFix: Corrected the folder name for the Slovenian language.
BugFix: Fixed the height of the card in the manual constructor after the import, in case there are date columns.
BugFix: Fixed the notice in the column settings for the Conditional formatting with the color setter.
BugFix: Fixed the issue with hiding the plugins’ message modals in the admin area.
BugFix: Fixed the issue with the predefined filters and the pre-filter URL for the input filter.
BugFix: Fixed the issue for Simple tables on the servers that use the MyISAM engine.
Other small bug fixes and stability improvements
Version 3.1.1 (Released 16.10.2020)
A minor stability update including some patches for an issue with PHP version

Version 3.1 (Released 14.10.2020)
A major update with a new table type, and a couple of bug fixes and stability improvements:

Feature: New table type – Create a simple table with any data, merged cells, styling, star rating, and a lot more.
Feature: Added Slovenian translation.
Improvement: Updated the French translation.
Improvement: Added a new color picker.
Fixed the issue with multiple Excel-like tables on the front-end.
Fixed the issue with the minus sign in the number inputs.
Other small bug fixes and stability improvements.
Version 3.0.4 (released 08.09.2020.)
A regular update including some stability improvements and bugfixes.
– Fixed issue with the slow backend
– Fixed issue with checkbox labels in modal
– Fixed issue with filters and clear button on Firefox
– Fixed issue with loader after saving global plugin settings
– Fixed issue with error $ is not a function in columnFilter.js
– Fixed issue with selected value in select-box, after clicking on the clear button
– Fixed issue with custom settings of decimal and a thousand separators on page with function Highcharts.setOptions
– Fixed issue with CURRENT_POST_ID placeholder
– Fixed issue with creating Formidable and Gravity tables

Version 3.0.3 (released 12.08.2020.)
A minor stability update including some patches for creating tables.

Version 3.0.2 (released 11.08.2020.)
A minor stability update including some patches for compatibility with WordPress version 5.5.

Version 3.0.1 (released 30.06.2020.)
A minor stability update including some patches for showing charts.

Version 3.0 (released 29.06.2020.)
A major update with refreshed back-end, a couple of new options, and several bug fixes and stability improvements.

Design: New fresh admin UI.
New page: New Dashboard page with lots of useful information and guides.
New page: New detailed System Info page which simplifies resolving external conflicts.
Feature: New Popup First-launch Guide with feature explanations for new users.
Feature: New options like Feature suggestion, Subscription, and lot more.
Feature: Added new hook to filter URL of PHP array tables (wpdatatables_filter_url_php_array($url, $tableID)).
Bugfix: Fixed issue with creating tables from Google spreadsheets.
Bugfix: Fixed pagination layout for the new skins.
Bugfix: Fixed JS error that appeared when the connection in table wizard was changed on dropdown change on a connection in table wizard.
Bugfix: Fixed issue with removing All SQL columns and All post properties field when tables are removed from Selected SQL tables or Selected post types.
Bugfix: Fixed issue with Excel-like editing and separate connection.
Bugfix: Fixed issue with not showing details in the tab for separate connection.
Bugfix: Fixed issue with customJS field with HTML entities.
Bugfix: Fixed issue with predefined edit value for multi-select.
Bugfix: Fixed issue with loading Report Builder edit modal and download button.
Bugfix: Fixed conflict with checkbox modal and regular checkbox in filters.
Bugfix: Fixed issue with an inline editing date column and two ajax calls.
Bugfix: Fixed issue with master-detail column type.
Bugfix: Fixed issue with current post id placeholder.
Bugfix: Fixed issue with showing decimals in charts tooltip.
Bugfix: Fixed issue with Gutenberg hooks.
Bugfix: Fixed issue with sum shortcodes and server-side tables.
Compatibility with WordPress 5.4.2 confirmed.
Other small bug fixes and stability improvements.
Please note: New versions of all add-ons requires the latest version of wpdatatables (version 3.0)

Version 2.8.3 (released 26.03.2020.)
A regular update including some stability improvements and bugfixes.

BugFix: Fixed showing more tables on the page
BugFix: Fixed editing and deleting rows when there are more editable tables on the page
BugFix: Fixed showing rows after Next and Prev in edit modal
BugFix: Fixed number range slider in tables from SQL queries that contain placehodlers
BugFix: Fixed sorting for foreign keys tables which are made from SQL queries that contain placehodlers

Please note: New version of Gravity integration add-on requires the latest version of wpdatatables (version 2.8.3)

Version 2.8.2 (Released 19.03.2020)
A minor update with several new features, bug fixes and stability improvements:

Feature: Added placeholder %CURRENT_USER_EMAIL%
Feature: Added support for iframe (HTML tag) in table cells
Feature: Added hook for dynamic update of placeholders
Feature: New Russian translation
Feature: Updated French translation
BugFix: Fixed issue with deactivating license in main plugin and in all add-ons
BugFix: Fixed small security issue for server side tables
BugFix: Fixed issue with duplicating Gravity tables when server side option is enabled
BugFix: Fixed issue with show/hide Editing views
BugFix: Fixed issue with %CURRENT_USER_LOGIN% placeholder
BugFix: Fixed notice for tables created with Gravity forms
Other small bug fixes and stability improvements.

Please note: New versions of all add-ons requires the latest version of wpdatatables (version 2.8.2)

Version 2.8.1 (Released 19.12.2019)
A minor update with a couple of small bugfixes:

BugFix: Fixed issue with sum, min and max column for non-server side tables.
BugFix: Fixed conflict with WooCommerce product page and Gutenberg.
BugFix: Fixed warnings for PHPSpreadsheet lib.
Resolved minor security issues.
Other small bug fixes and stability improvements.
Version 2.8 (Released 28.11.2019)
A major update with one new addon, and a couple of bug fixes and stability improvements:

New addon “Master-Detail Tables” available. The Master-Details Tables addon for wpDataTables allows showing additional details for a specific row in a popup or a separate page or post.
BugFix: Plugin and all addons are now compatible with jQuery 3.x.
BugFix: Fixed issue with chart JS Linechart handling negative values.
BugFix: Fixed PHP notice for update of plugin and all addons.
Compatibility with WordPress 5.3 confirmed.
Other small bug fixes and stability improvements.
Version 2.7.1 (Released 26.09.2019)
A minor update with one bug fix and updated library:

Feature: Added option in Gravity for showing the table with data of all users on back-end when “User can see and edit only their own data” option is enabled.
BugFix: Fixed issue with returning to the first step of creation process when the table is created from Gravity forms.
Updated DataTables library to 1.10.19 version.
BugFix: Fixed issue with auto-update.
Version 2.7 (Released 25.09.2019)
A major update with a couple of new features, bug fixes and stability improvements:

Feature: Added option for showing the table with data of all users on back-end when ‘User can see and edit only their own data’ option is enabled,
Feature: New date formats,
Feature: New placeholders for SQL query (CURRENT_DATE, CURRENT_DATE_TIME, and CURRENT_TIME),
Feature: Enabled placeholders for edit and filtering of manual tables and for filtering of other table types (please note that these placeholders are not enabled for tables created with Gravity and Formidable forms addons),
Feature: Added Dropdown for choosing SQL driver in separate SQL connection,
BugFix: Fixed issue with filtering and functions with separate database connection,
BugFix: Fixed issue with Number range slider in tables created from separate database connection.
Other small bug fixes and stability improvements.
Please note: If you have used MSSQL separate connection before this update you will have to select the driver that is installed on your server (by default dblib driver is selected).

Version 2.6.1 (Released 26.07.2019)
A minor update with a couple bugfixes and stability improvements:

Added full translation on French language
Other small bug fixes and stability improvements.
Version 2.6 (Released 25.07.2019)
A minor update with a couple of small features and stability improvements:

Feature: New types of HighCharts: Polar and Spiderweb chart,
Feature: New types of Google charts: Candlestick and Waterfall chart,
BugFix: Fixed issue with PHP 7.3 version,
BugFix: Fixed issue with float and integer empty values with separate connection,
BugFix: Fixed conflict with Avada theme, Fusion builder and Gutenberg blocks,
BugFix: Fixed issue with Excel-like and Gutenberg,
Other small bug fixes and stability improvements.
Version 2.5.2 (released 21.05.2019)
A minor update with a couple of small features and stability improvements:

Feature: Added Gutenberg block – the plugin is now Gutenberg optimized.
Feature: Added option to choose whether you want to keep the tables after deleting the plugin from the Plugins page (by default the tables will be saved in database after deleting the plugin).
BugFix: Fixed issue with creating Queries that occurred after the last update.
BugFix: Fixed issue with saving data in database with integer and float empty values.
BugFix: Fixed issue with creating tables from Gravity forms for the first time.
Some hardcoded strings for attachment column now can be translated.
Small bug fixes and stability improvements.


Version 2.5.1 (released 15.04.2019)
A minor release with a couple of improvements.

Feature: New auto-update and plugin activation system. Make sure to re-acivate your purchase once again to make it work.
Small bug fixes and stability improvements.


Version 2.5 (released 06.03.2019)
A major update with a couple of new features and stability improvements:

Feature: Number range slider – now it is possible to use the number range slider for filtering float and integers columns.•
Feature: new “Purple” skin.
Feature: new “Dark” skin.
Feature: Google Stacked Bar chart.
Feature: Possible values in edit modal for the foreign key column – Added checkbox option where you will be able to choose possible values for the current user or all possible values from a foreign key table.
BugFix: Foreign key for non-server side Gravity tables enabled.
BugFix: Fixed issue with applying font and color settings in the new skin.
Small bug fixes and stability improvements.
Please note: If you update the wpDataTables on 2.5 version please update the Gravity Forms addon to the latest version as well.Version 2.4 (released 12.12.2018)
A major release with a couple of new features, and stability improvements.

Feature: New “Aqua” skin,
Feature: On/Off advanced filtering, sorting and editing option in the column list.
Feature: New date format Y.m.d in Date format options.
BugFix: Problem with integers in Scatter plot chart Highcharts resolved.
Small bug fixes and stability improvements.
Compatibility with WordPress 5.0 confirmed.
Please note that from version 2.3 wpDataTables requires minimum 5.6 PHP version.
If you update the wpDataTables on 2.3 version please update the Report Builder addon to 1.1.3 version.


Version 2.3.2 (released 07.11.2018)
A minor update with a couple of features, bug fixes, and stability improvements.

Feature: Support for new date formats Y-m-d, Y/m/d, m/Y, M Y, Y
BugFix: Filtering through URL for the first column.
Small bug fixes and stability improvements.
Please note that from version 2.3 wpDataTables requires minimum 5.6 PHP version.
If you update the wpDataTables on 2.3 version please update the Report Builder addon to 1.1.3 version.


Version 2.3.1 (released 23.10.2018)
A minor update with a couple of feature, bug fixes and stability improvements.

Feature: New placeholders for %CURRENT_USER_FIRST_NAME% and %CURRENT_USER_LAST_NAME%
Feature: French translation.
BugFix: Minimum PHP version check – plugin will show a warning and won’t activate if you’re running an outdated PHP version.
Small bug fixes and stability improvements.
Please note that from version 2.3 wpDataTables requires minimum 5.6 PHP version.
If you update the wpDataTables on 2.3 version please update the Report Builder addon to 1.1.3 version.


Version 2.3 (released 30.08.2018)
A major update with a couple of new features, bug fixes, and stability improvements.

Feature: Separate database connections for MS SQL and PostgreSQL databases, and an option to add more than one separate database connection. Now every table can have its own separate database connection, so tables can pull data from multiple databases and servers.
Feature: Integration with Gravity signature addon.
Small bug fixes and stability improvements.
Please note that from version 2.3 wpDataTables requires minimum 5.6 PHP version.
If you update the wpDataTables on 2.3 version please update the Report Builder addon to 1.1.3 version.


Version 2.2.3 (released 13.07.2018)
A regular update with a couple of new features, bug fixes and stability improvements.

Feature: Front-end editing for Gravity Forms-based tables (with Gravity Forms integration addon version 1.1);
Feature: Server-side processing for Gravity Forms-based tables (now it is possible to create tables with large number of entities. (with Gravity Forms integration add-on version 1.1);
Feature: An option to choose CSV delimiter in the Settings page.
Small bug fixes and stability improvements.
WordPress 4.9.7 compatibility confirmed.


Version 2.2.2 (released 07.06.2018)
A regular update including some stability improvements and bugfixes.Version 2.2.1 (released 21.05.2018)
A minor stability update including some patches for auto-update feature.

Version 2.2 (released 17.05.2018)
A significant update with a couple of new features, stability improvements, and other:

Feature: New placeholders for Conditional Formatting – Last week, This week, Next week, Last 30 Days, This Month, Last Month, Next Month;
Feature: Placeholders works with other table types (JSON, XML, PHP array);
Feature: Option to set table without borders;
Feature: Auto-detection of the delimiters for the CSV files;
Feature: Searching for tables and charts using ID on browse page;
Feature: Option to change color and hover for pagination buttons;
Feature: New types of HighCharts: Treemap chart and Treemap level chart;
Feature: Multiple y axes and different series types on the same chart, developed for HighCharts types: Line chart, Spline chart, Basic area chart, Basic bar chart and Basic column chart;
Feature: Search in selectbox and multiselectbox filters;
Feature: More options for defining the number of rows in the table;
Feature: Changed appearance of the URL links in checkbox and selectbox filter – instead whole link now the content will be shown;
Fix: refresh of the page with newly created table will no longer return you to the first step of the creation process;
Fix: Gravity Forms PHP compatibility problem;
Fix: Bootstrap problem with themes and plugins;
BugFix: Problem with separate connection and selectbox in Powerful filters addon resolved;
BugFix: Multiple problem with filtering and predefined value resolved;
Other smaller bug fixes;
Stability and security improvements;
Compatibility with WordPress 4.9.5 approved
Version 2.1 (released 21.11.2017)
A significant update with a couple of new features, stability improvements, and other:

Feature: New Multi-selectbox filter type;
Feature: checkbox filter when the filter is rendered above the table can appear in a popup, instead of rendering checkboxes directly on the page;
Feature: New settings for URL link columns – now it is possible e.g. to make them display as buttons, configure if the links should open in a new tab, or change the default text;
Feature: support for new addon added (Powerful Filters – to be released on CodeCanyon soon);
Fix: removed “All” when table displays all of the entries, and if you have less entries than selected displayed length;
Bugfix: Problems with checkbox filters resolved (weird display in modal, not remembering the selection in modal);
Bugfix: custom roles for editable tables support;
Stability and security improvements.
Compatibility with WordPress 4.9 approved.


Version 2.0.2 (released 25.08.2017)
A minor release with numerous fixes and improvements:

Feature: Checkbox for including Bootstrap on the front-end added on the Settings page;
Feature: compatibility with new addons (Gravity Forms integration, Formidable Pro integration) added – addons are coming soon;
Bugfix: calculation functions in more than one column for server-side tables;
Bugfix: editor modal in responsive mode;
Bugfix: formula column on the first position causing the table to show no records;
Bugfix: Clear Filters button with filters in a form;
Bugfix: Sorting dates in Mozilla Firefox for non-server-side tables;
Bugfix: Duplicating the table where “Users see and edit only own data” feature is enabled;
Security improvements;
Compatibility with WordPress 4.8.1 approved;


Version 2.0.1 (released 16.07.2017)
A minor release with numerous fixes and improvements:

PHP version compatibility – Fixed fatal error for PHP version 5.4 and 5.5;
Fix for reordering formula columns – causing JavaScript error in version 2.0;
Sorted possible values – possible values are not sorted alphabetically;


Version 2.0 (released 11.07.2017)
Brand New wpDataTables!

A major release with a ‘revamp’ of back-end and front-end:

the plugin’s design was re-worked from scratch to a more intuitive, smooth and user friendly interface;
Fix for custom CSS classes – some changes in 1.7.1 caused this feature not to work properly, now fixed;
Table relations – foreign key support – now you can configure any column to work as a foreign key for a different table;
New skin and new UI elements – a new Material-style skin for tables front-end, new UI elements (datepicker, timepicker, dropdown, modal);
Under-the-hood improvements – code refactoring, new SQL parser, and a lot more;
Security and stability improvements;
A number of other minor bugfixes;
Compatibility with WP 4.8 confirmed.


Version 1.7.2 (released 08.03.2017)
See more detailed overview of wpDataTables 2.0 in our blogpost

A minor release with numerous stability improvements:

HTML tags in Excel-like tables – this didn’t work properly in previous versions, now fixed;
Fix for custom CSS classes – some changes in 1.7.1 caused this feature not to work properly, now fixed;
Timepicker in Excel like tables fixed – an issue appeared in 1.7.1, now fixed;
Google spreadsheet links works from publish dialog as well as address bar;
Adding and removing columns fixed;
Editing IMG and link columns (no more HTML tags in editor);
Add wpDataChart callback for Chart.js;
Conditional formatting works with responsive option;
Fixes for the selectbox editor input type;
A number of other minor bugfixes;
Compatibility with WP 4.7.3 confirmed.


Version 1.7.1 (released 09.01.2017)
A minor update, introducing 2 new features and a number of minor fixes and improvements:

Chart.js – Now wpDataTables plugin has a third chart rendering engine. Beside Google Charts and Highcharts we have added Chart.js that renders simple and flexible charts with a lot customization options.
Chart live preview – In wpDataTables Chart Wizard now there is no Preview step anymore. Chart changes are instantly visible and shown on the chart that is rendered in the right side of the screen.
Support for NULL/empty values – Now in editable wpDataTables it is possible to leave a blank cell for integer and float columns. For non-editable tables empty cells are supported as well.
Fix for Row Grouping – Row Grouping feature was causing a JavaScript error in version 1.7.
Edit table in Excel-like editor when using Separate MySQL connection fix.
Fix for Formula columns – In version 1.7 if some of the columns contained number in column original header then formula column didn’t work.
Fix for Conditional formatting and Responsive mode – When table was in responsive mode show on mobile phone conditional formatting didn’t work.
Fix for Datepicker layering – Datepicker was appearing behind edit modal on some themes in previous versions.
Other minor stability and security improvements and bugfixes.
WordPress 4.7 compatibility approved.


Version 1.7 (released 23.09.2016)
A major update, starting some new sub-modules, massively improving existing functionalities:

Excel-like table editing – Now tables can be shown and edited not only with DataTables library, but also with Handsontable library, which has a nice Excel-like interface which supports bulk selection, drag’n’fill, duplicate, bulk delete, convenient inline editing, and many other features. Read more here.
Lots of improvements for charts – more formatting and styling options for both engines, group feature. Read more in the blogpost, check the video part showing the new features.
DateTime and Time column types – proper displaying of DateTime and Time (till minutes till now), as well as editing, sorting, filtering, etc. See the blogpost for more details.
Import Google Spreadsheets to WP database with Table Constructor – see the blogpost for more details, or see this video part showing the feature.
Settings on Settings page divided into tabs. See quick video overview.
Table duplicating for manually created tables now allows duplicating the data source as well. See quick video overview.
Extended multisite support.
Other minor stability improvements and bugfixes.


Version 1.6.2 (released 12.05.2016)
See more information in the full blogpost.

A regular update, adding some functionalities, stability improvements, and several features:

HTML editor for editable tables – now for columns which have string column type you can edit the data using a HTML WISYWYG editor (TinyMCE), both for editor dialog and for in-line editing.
Addons support – from now on plugin supports addons, each addon brings some unique feature which extends the core functionality. The first addon launched is the Report Builder, which is a tool for generating individualised Word DOCX and Excel XLSX documents in real-time from WordPress.
Responsive Charts – this was a highly requested feature: now each chart (both Google and Highchart) can be responsive – just tick the “responsive” checkbox near the width input. Responsive chart will occupy 100% width of the container, instead of having fixed width, therefore always render correctly on any device types, and when you resize browser window.
Fixes for sum row – Sum row works more stable now.
Fixes for chart editing – selected Google chart type and the follow table filtering option didn’t persist correctly on editing, now this works fine.
Fixes for conditional formatting for values above 1.000.000 – now conditional formatting works correctly for any numbers.
Security fixes – more security checks added to the plugin back-end to prevent attacks.
More HTML allowed in the editable tables. We restricted allowed HTML for editable tables in 1.6.1 for better protection against XSS. Now the list of allowed tags was extended.
Fix for uploading images in editable tables. Editing images wasn’t always working smooth, fixed now.
Fix for ‘skip thousands separator’ in server-side tables. The setting was ignored for tables with server-side processing, now it works correctly.
WordPress 4.5.2 compatibility confirmed. This site is running WP 4.5.2 so you can see it works.
PHP7 compatibility confirmed. After multiple internal tests no conflicts or problems found.
Other minor stability improvements and bugfixes


Version 1.6.1 (released 23.03.2016)
A large update, a lot of new functions. Was supposed to be a stability update, but grown to a large release. Click here to see a brief video overview of the new features. Among others:

Inline editing – you can edit the content in editable tables directly from the cells now. Click here to see the docs, or here for video demo.
Conditional formatting – it is possible to highlight rows, cells, columns, or change CSS classes. Click here to see the docs, or here for video demo.
Formula (calculated) columns – you can add columns in the table that will be calculated based on other columns values. Click here to see the docs, or here to see video demo.
Sum (totals) row – you can show totals for numeric columns in the table footer now. Click here to see the docs, or here to see video demo.
Auto-read possible values for column – if the table has server-side processing enabled you don’t need to type in possible values manually any more. See video demo.
Realtime auto-refresh for tables and charts – Tables which have server-side processing enabled can auto-reload in front-end with defined interval. See video demo.
No-flash Table Tools, and advanced configuration for Table Tools – the export functionality is now Flash-independent, works on HTML5, also you can define from the admin panel which buttons to show or hide per each table. See video demo.
Global search via URL. You can add a special key in the page URL, and your table will get pre-filtered on load. Click here to see the docs, or See video demo.
Auto-generate thumbs for image columns in editable tables. When you upload a new image, a thumb with a link to full picture will be inserted automatically.
Skip thousands separator for integer columns. If your column is an integer, but you don’t want formatting (e.g. for years or product codes), you can disable it.
Fixed filter rendered in header. It was looking clumsy before when you chose to render the filter in header, now it is rendered in a separate row.
Non-UTF8 names for columns in Table Constructor. This was causing trouble before, but now it’s allowed.
DataTables front-end renderer library upgraded to 1.10.10
PHPExcel updated to latest version
Lots of stability and UX improvements and bugfixes


Version 1.6 (released 23.07.2015)
A major update with a lot of new features. Can’t be covered with this whatsnew – please check the documentation. Basically the biggest change to wpDataTables since launch.

Table constructor module – see the docs here.
Charts rewritten – now rendered not only by Google Charts, but also Highcharts.
Chart constructor wizard.
Google docs support
Validation for front-end editing
Editable tables where users can edit only their own data
Enhanced Placeholders logic for queries
Server-side processing tables allow complicated queries
And many more…


Version 1.5.6 (released 13.02.2015)
Just another patch on a long way to Table Constructor module. No new features, just bugfixes.

False update notification fixed – in the previous version there was a tiny bug that caused plugin to report that there’s a new version available all the time, also to throw a notice in the update list; this is fixed now.
Attachments title not displayed – refactoring in the previous version caused an attachments title (uploaded from front-end editor) not to be displayed; this is fixed now.
XML parsing errors – a bug which caused a problem with XML format parsing is fixed; also added a check if XML elements have attributes for correct parsing.
Table ID notice in shortcode fixed – in some cases when ID was empty it thrown a notice; it is fixed now.
Front-end editor add/edit row selectbox problem – front-end editor dialog selectbox was showing first value as selected by default, but actually nothing was selected. Fixed now.
Formatted numbers in range filters did not work. Values more then 1000, or if user entered the value in the same format as in cell caused the filter to crash. Fixed now.
Column filter selectbox when shown in header did not show. Minor issue with CSS fixed, dropdowns will show correctly now.
Date parsing fixed for CSV. In some cases dates weren’t parsed correctly, works fine now.
New filter added for the table title (wpdatatables_filter_table_title) – you can use it to change the title dynamically, or hide it when you don’t need it
Custom JS was multiply escaped (‘\\\\’). Now it’s fixed.
EU date format sorting issue – when there was an empty cell in a date column with EU-formatted date (dd.mm.yyyy) it crushed sorting; now it’s fixed – empty cells will always be treated as the earliest date possible.
Preview with charts fixed. Now you can preview your charts in the backend along with the table, which didn’t work in earlier versions.
Even rows color picker didn’t work. Now it’s fixed and you can choose the color of the even rows.
Font color picker for table header didn’t work. fixed now.


Version 1.5.5 (released 23.11.2014)
Refactoring. A couple of minor bugfixes also included.

Auto updates – we planned this for 1.6, but since there were already a couple of unplanned releases, we decided not to postpone it any more to make life easier for users. Starting from current version, if you enter your Envato Purchase Code, plugin will tell you when the new version is released, and do the auto update. To prevent piracy, maximum number of downloads of one version per purchase code is 2. But you can always download new versions directly from Envato and install in the good old-fashioned manual way.
File-based tables speedup – for large tables based on files you should have a significant improvement in speed now.


Version 1.5.4 (released 23.11.2014)
Security patch. A couple of minor bugfixes also included.

Uploader security issue fixed.
Number range filter issue fixed. There was an issue in version 1.5.3 that broke number range filtering because of number formatting, for non server-side processing tables. Fixed now
utf8_general_ci collation added to wpDataTables created tables. Chinese, Japanese, Vietnamese and other UTF-8 characters in column names shouldn’t be a problem any more.
“Clear filters” problem solved. Before when users clicked on “Clear filters” some dropdown values weren’t refreshed.
Default value dropdown problem solved. Previously if you defined a default value for a dropdown selectbox it didn’t work, fixed now.
WP 4.0.1 compatibility checked.


Version 1.5.3 (released 22.09.2014)
Again, a relatively minor update with a bunch of frontend & backend improvements, bugfixes and new features. New in this version:

WordPress 4.0 compatibility checked. This site is running WP 4.0 so you can see plugin’s working.
Plugin settings won’t be reset after update any more. Previous versions had a problem that after each update you had to define the settings again (colors, MySQL login parameters, etc), now it won’t happen.
“Steps” in the backend have been merged: you still can define table and column settings separately, but now there are no separate save buttons for these parts, save procedure has been unified, since two separate save buttons caused confusion for some users.
Thing that many users asked for: if you change something in the data source (reupload the file, change the SQL query, etc) you won’t have to redefine the column settings for the columns that existed previously. This should make the work with plugin easier I hope.
Browse page rewritten based on native WordPress admin interface – now it’s paginated, sortable, searchable, bulk actions are supported. Number of tables per page can be defined on the plugin settings page. Should be much more convenient now for these of you who have more then several wpDataTables in the system; also deleting several tables at once is much easier now.
Dropdown advanced filters on mobile devices fixed (weren’t rendering on iPhones, iPads, etc).
Front-end editing without advanced filter enabled bug fixed.
Added support for attachments for new entries since many people asked for it. Be careful with this since if a file for new entry was uploaded, and entry won’t be saved, file will stay in wp-upload folder.
A new table setting: “hide table until page is completely loaded”. Now if you want you can disable table from showing until the page finishes loading, so it won’t flash without pagination, filters, etc.
CSS class per column is now supported: you can assign each column a CSS class now.
Custom JS setting added: now if you need to insert some custom JS related to tables you don’t have to modify the files directly.
Custom CSS setting added: now if you need some styling related to tables you don’t have to modify the files directly.
“Re-upload” bug fixed: before, when users uploaded an attachment, then edited this entry and saved it again, link was truncated, which doesn’t happen any more.
Apostrophe/quote in column headers, or possible values, or in default value caused a slash to be added, and caused some problems. Fixed now.
“Possible values” input disappeared when “Save table” button was pressed; fixed now.
Row deleting and file deleting for external MySQL DB fixed.
Settings for “Tablet width” and “Mobile width” added: now users can define what screen width should toggle the responsiveness for the table, so you can also have responsive/collapsible effect on desktops.
Setting for right-aligning columns with numerical data. Users can define with toggling the checkbox whether they need that.
Date parsing in Excel fixed. Since it’s a resource consuming operation, a setting in config file added, where you can define whether you need it or not. Enabled by default.
Setting for parsing shortcodes in string columns added to config file (I guess it’s too “technical” to be in GUI). You can set it to true if you want wpDataTables process shortcodes contained within cells. Please keep in mind that this is quite resource consuming and may cause long execution time. Disabled by default.
Tiny bug with column reordering fixed.
Deprecated uploader fixed with cute WP Media Library.
“None” editor input type added. You can use it now when you need to prevent front-end users from editing some of the cells.
jQuery compatibility fix – all deprecated function calls upgraded so plugin would work with 1.11.
JSViews is now used in plugin backend for templating. Should not make much difference for end users, but makes further implementation much easier.


Version 1.5.2 (released 03.08.2014)
A (relatively :)) minor update with a lot of structure changes, backend improvements, bugfixes and new features. New in this version:

PDF Documentation – starting from now on wpDataTables also includes a detailed PDF documentation (also available online) with a detailed description of all the features.
Reorganization of files – files in wpDataTables plugin are now reorganized. Now each block of actions has its own controller and folder, so it’s easy to find if you need to change something. Also, all “.inc” files are changed to “.inc.php” for the servers that do not allow non-standard file extensions.
Hooks and filters – now there are 70 WordPress actions and filters used in the plugin – so you can extend the plugin for your needs without any worries that the changes will be overwritten with next versions. Detailed descriptions are in the documentation in Actions and Filters.
Backend design changes – wpDataTables got a better admin panel design, and some usability improvements.
Duplicate table – Now you can easily create a duplicate of each table you want, using a “Duplicate table” button on the browse section of the admin panel. This can be handy if you need to have several similar tables.
Shortcode attributes and placeholders – Now each wpDataTable shortcode can have up to three variables, which you can use in MySQL query or default filter values E.g. if you set the shortcode like wpDataTable with provided ID not found! you can use placeholders %VAR1% and %VAR2% in the table setup. This might come in handy if you want to e.g. have one table with different predefined filter values on several pages.
Default values for the column – Now each column can have predefined default values that will be used in the advanced filter, and in the editor for the editable tables.
Empty tables are now editable – Before you couldn’t edit a table after you delete all rows from it. This issue is fixed now (but please keep in mind that the MySQL table should have a couple of rows when you create an editable wpDataTable based on it).
Internationalization support – Now wpDataTables plugin supports .PO/.MO internationalization. “languages” folder contains the subfolders for current locale.
Front-end editing restriction for selected roles – As of this version when defining a table as editable you can select user roles that will be able to edit each table. Or you can leave this setting blank if you want to allow editing for everyone (as it was before).
Clear filters – Widget filter now has a “Clear filters” button which refreshes all the filter settings.
Checkboxes filter bugfix – problems with checkbox filter fixed.
Empty dates bugfix – front-end editor had problems with empty dates, which are fixed now.


Version 1.5.1 (released 07.06.2014)
An update with several fixes and new features. New in this version:

Word wrap bug fixed – there was a bug in version 1.5 when word wrapping didn’t work. Fixed now.
Dropdown filter bugfixes – There were some cases with special characters causing problems with dropdown filter, which are now solved.
Date formats – Some date formats caused problems with editable tables, this problem is fixed now.
Placement of edit/new/delete buttons – Buttons were shown below the table when TableTools weren’t initialized. The problem is fixed now.


Version 1.5 (released 21.04.2014)
A major update. Lot of new stuff. New in this version:

More responsiveness – we replaced all jQuery UI dialogs and datepicker with responsive popups which would make both mobile and desktop experience of working with the tables nicer.
General redesign – we’ve done a big job on redesign – now tables have a modern flat design, all icons and preloder use font icon, all selectboxes and checkboxes have nice neat look.
Skins – Now tables have two skin options: a new one, and a second one if you liked old table design more.
More customization options – We added some customization options – e.g. you can now style the buttons, change the round botder radius, and change the overlay color for the popups.
Filter in a form or widget – Starting from this version you can put the advanced filter outside of the table – in a widget in a sidebar (see demo) or just above the table (see demo).
Redesign of admin panel – Admin panel now is also nicer and has animated popups.
Ungroup button – Many people asked for it, so we added it. Now if you grouped the rows by mistake you can ungroup them.
Fixes for date columns – There were known issues with sorting dates in european format, now these are fixed.
Fixed headers and columns discontinued – This feature rarely worked well and usually just made problems both for users and for the developers. So we finally decided to remove it.
WordPress 3.9 compatibility checked and approved working – there were some issues with MySQL after last WordPress update, now these are fixed.


Version 1.4.1 (released 16.02.2014)
An update with several fixes and new features. New in this version:

Checkbox advanced filtering – Now you can filter the data with checkboxes, this way you can select more then one possible value. Check out this demo!
Preview bug fixed – There was a bug in back-end preview, it was not working with responsive mode enabled. It works now.
Date formats – A couple of new date formats added in the plugin settings, also the date format takes effect now in the front-end editor.
Date filtering – A couple of bugs regarding date-range filtering, and filtering in responsive mode fixed.


Version 1.4 (released 30.01.2014)
A major update. Lot of new stuff. New in this version:

Responsive mode added – Now any of your wpDataTables can be responsive. Check the demo!
UI improvements – animated AJAX processing indicator for tables with server-side processing, some small CSS issues fixed, transitions added for smooth feel.
Client side optimized – javascript part completely rewritten and minified, so now tables are rendered quicker.
WordPress 3.81. compatibility checked – everything works fine as you can see on this site which is running WP 3.8.1 now.


Version 1.3.1 (released 16.01.2014)
A minor update. Mostly bugfixes. New in this version:

WordPress 3.8 compatibility checked – everything works fine as you can see on this site which is running WP 3.8 now.
Front-end editing bugfix – There was a bug caused by one of the JS plugins update which was throwing an exception and broke front-end editing. Fixed.
Server-side processing pagination bugfix – in some cases previous/next buttons were not working for server-side tables. Fixed now.
Back-end table preview bugfix – In some cases back-end preview broke when called more then once. Fixed.
Current user ID placeholder fixed – working as it’s supposed to now.
Several minor bugfixes – too small to mention them.


Version 1.3 (released 06.12.2013)
A major update. New in this version:

Front-end data editing for MySQL-based tables. Editing, deleting and inserting new rows from the site front-end. Editing, deleting and inserting new rows from the site front-end. You can select an editor input type for your rows – text inputs, textareas, datepickers, file uploads and many more supported. For now the front-end editing is only supported with these limitations: 1) MySQL-tables only; 2) Server-Side processing should be enabled; 3) Only one table can be edited with the wpDataTables plugin. See the related documentation page and the demo site for details.
Placeholder for current user ID. I received many requests for using the current user ID in the MySQL query which creates the table, so implemented it. Now you can put %CURRENT_USER_ID% placeholder in the query, and it will be replaced with the real ID value when executed.
Setting default sorting column and sorting direction. Now you can choose which column will be used for sorting on page open, and in which direction (ASC/DESC).
Selectbox filters for server-side based tables. Now selectboxes are also available for server-side based MySQL tables, but you have to specify all the values.
Updated and tested with WordPress 3.7.1 – keeping up-to-date with WP 🙂
Version 1.2 (released 30.08.2013)
A major update. New in this version:

New style customization features. No more CSS tweaking, you can choose the colors and fonts in the plugin settings!
Preview feature. Now you can preview from the admin panel any table that you prepare before you insert in the post or page.

Better Excel files processing. The Excel file load procedure has been rewritten. Now it won’t crash on bigger files (if your server resources allow that), and will work a little bit faster. Though still it will take a while for big files to load, and the pages where you put the files will open slowly, so for big datasets consider MySQL tables.
A sandbox demo site. I’ve set up a demo site, with a demo admin panel access, where you can try how the plugin works before you buy it. The site, and the uploaded files are flushed once an hour, but still – please don’t misbehave, or I will have to close it 🙂 The WP-admin panel is here: https://sandbox.wpdatatables.com/wp-admin/. Login and password: demo / demo
No-shortcode table including. If your theme, or some plugins have problems with the shortcodes, or you would like to re-use one table in all pages of some template, you can include it by a PHP function call in the template file like this:
Better error handling. No more mystic silence when something goes wrong with the table generation. If an error happens on the server side you will get a nice dialog with info about the error, and possible solutions where applicable.


Row hover feature. Many users asked for it, so we added a feature to highlight a row on hover.
Better interaction with user. Nice preloaders added and default JS alerts replaced with nice-looking jQuery UI dialogs.
Server-side processing bugs fixed – no multi-filtering does not cause problems, also some minor bugs fixed.
Zero-length fatal error cured – won’t bother you anymore.
Uninstall errors fixed. I hope you won’t have to say goodbye to the plugin, but still for these who have to uninstall the fatal errors have been fixed.


Version 1.1 (released 24.01.2013)
New in this version:

The long-awaited AJAX Server-Side processing for large MySQL-based datasets. Demo and examples coming within few next hours.
Option in WP Admin for word-wrapping and fixed table layout style – since there’s been a lot of requests how to fit table in the parent container, and how to enable word wrap, I added a feature in table settings, so you wouldn’t have to edit CSS every time.
Feature to render advanced filters in the header. There’s been a lot of questions is it possible to put the filter in the header, so now there is a global setting for wpDataTables where to put it.
Fixed the issue with MySQL queries with quotes.
Fixed the bugs with checkboxes were checked again after saving.
Fixed all short-style PHP tags.
Several smaller bugfixes.
Tải Miễn Phí wpDataTables v4.2.1 NULLED – The Best WordPress Table & Chart Plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup