WooCommerce Step Filter v8.1.1 – Product Filter for WooCommerce


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

BỘ LỌC MẠNH MẼ VÀ LINH HOẠT CHO CÁC SẢN PHẨM WOOCOMMERCE

WooCommerce Step Filter – Product Filter for WooCommerce không phải là một bộ lọc sản phẩm đơn giản và thông thường mà bạn có thể thấy trên nhiều trang web. Nó cung cấp nhiều khả năng sử dụng hơn.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/woocommerce-step-filter/20942605

Bạn có thể tạo một bài kiểm tra để lọc các sản phẩm và chỉ hiển thị các kết quả phù hợp cho khách hàng của mình.

Điều này có thể hiển thị kết quả lọc ngay trong bộ lọc hoặc dẫn khách hàng đến trang mua sắm.

Bộ lọc có thể được đặt trên bất kỳ trang nào. Chỉ cần đặt mã ngắn ở bất cứ đâu bạn muốn.

Và tất nhiên, nó có thể được sử dụng như một bộ lọc sản phẩm thông thường trong thanh bên của trang mua sắm.

TÍNH NĂNG LỌC

 Các chế độ quy trình làm việc khác nhau

Chọn chế độ quy trình làm việc thích hợp nhất, chẳng hạn như các bước tự do, các bước nghiêm ngặt, một bước hoặc trình tự.

 Số lượng câu hỏi lọc không giới hạn

Với rất nhiều cài đặt cho từng câu hỏi cụ thể. Sử dụng câu hỏi riêng lẻ hoặc nhiều nhóm câu hỏi cho mỗi bước

 Mọi nguồn lọc

Áp dụng lọc theo bất kỳ thực thể sản phẩm nào, chẳng hạn như giá, danh mục thuộc tính, thẻ, giá trị meta hoặc các sản phẩm được chọn thủ công.

 Rất nhiều kiểu đầu vào và chế độ xem

Các loại câu hỏi tiếp theo được phép: chọn, radio, hộp kiểm, nút, hình ảnh, số, phạm vi, nhiều lựa chọn hoặc công thức tùy chỉnh.

 Gọi bộ lọc bằng mã ngắn

Sử dụng shortcode của bộ lọc để đặt nó ở bất cứ đâu bạn cần. Không chỉ sử dụng thanh bên.

WooCommerce Step Filter - Product Filter for WooCommerce Hiển thị kết quả sản phẩm trong bộ lọc

Có thể không chuyển hướng khách hàng đến trang cửa hàng để hiển thị kết quả lọc.

 Thu thập số liệu thống kê yêu cầu

Nhận thống kê ẩn danh kết quả lọc để phân tích yêu cầu của khách hàng.

 Tạo kết quả PDF với các sản phẩm đã lọc

Cho phép khách hàng của bạn nhận tệp PDF với kết quả lọc.

 Thêm logic điều kiện câu hỏi

Hiển thị / ẩn một câu hỏi theo giá trị của các câu hỏi khác.

 Tạo bất kỳ số lượng bộ lọc nào

Số lượng bộ lọc bạn có thể tạo là không giới hạn!

MỞ DEMO

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce Step Filter v8.1.1 – Product Filter for WooCommerce nulled changelog
= 8.1.1 =
Tweak: Small code improvements

= 8.1.0 =
New: Templates customization admin tool
New: Admin custom styles settings
New: Send current state hash via AJAX setting
New: Thumbnail width setting
New: Show description setting
New: Product tag extra settings
New: Results PDF additional CSS setting
New: Extra features and possibilities
Tweak: Migrate to Bootstrap v5
Tweak: Small code improvements
Fix: PDF bugs with PHP v8

= 8.0.0 =
Removed: Manual values filter by category/tag/attribute
New: Manual value filter by terms
New: Line horizontal nav view
Tweak: Line nav refactoring
Fix: Manual values question values bug
Fix: Action on click setting bugs

= 7.11.1 =
Fix: Manual values question bug with attributes selection

= 7.11.0 =
New: Show header/footer settings
Tweak: Results step controls improvements
Fix: Selected values active state bug

= 7.10.0 =
New: "Output calculated formula value" option
New: "Attribute value source" setting
New: "Category parent by a question answer" setting
Tweak: Dynamic value for the "Show count" option
Tweak: Better work with the native WooCommerce widget filters
Tweak: Admin UI improvements

= 7.9.0 =
New: Filtering by a formula
New: Results PDF
New: Controls class settings
Tweak: Small improvements

= 7.8.1 =
Tweak: Code improvements
Fix: Meta filtering bug
Fix: Category parent setting bug

= 7.8.0 =
New: Radio/checkbox button view
New: "Ignore filtering" question setting
New: Results tab thumbnail setting
New: More numeric view type settings
Fix: Preliminary results bug
Fix: Statistic results IDs bug
Tweak: Code improvements

= 7.7.1 =
Tweak: Code improvements

= 7.7.0 =
New: Extra query arguments setting
Fix: Value removing bug
Tweak: Code improvements

= 7.6.1 =
Fix: Small code bugs

= 7.6.0 =
New: More navigation views
New: More "Doesn't matter" value settings
New: "Enable value list" setting
Tweak: Code improvements

= 7.5.0 =
New: Empty results URL setting
New: Precise number question type
Fix: Question dependencies by empty attribute values admin bug
Fix: "Maximum products number in results setting" work bug

= 7.4.0 =
New: Min/max values selected setting
Tweak: Navigation behavior refactoring
Tweak: Save result products in the statistic
Tweak: noUiSlider update

= 7.3.0 =
New: Radio/checkbox chips view
Fix: Admin part bugs

= 7.2.0 =
New: Manual filters source by tag or attribute
New: Question label setting
New: "Store session in the DB" global setting
New: Support multi-choice questions in dependencies
Fix: Dependencies work bug
Fix: Bonded questions work bug

= 7.1.0 =
New: Possibility to use questions categories as steps
Fix: Better accessibility
Tweak: Different view of manual question products
Tweak: Code refactoring
Removed: "jquery.serializejson" script

= 7.0.0 =
Removed: "Include full styles file" global setting
New: "Styles including type" global setting
New: "Enable shop value list" setting
New: "Add empty value" drop-down questions setting
New: "Enable slider" numeric question setting
Fix: Accessibility bugs

= 6.7.0 =
New: "Instant redirect to the only result page" setting
Tweak: Out of stock product and variations handling

= 6.6.0 =
New: "Submit and go to results" action on click
New: Hidden nav view
Fix: Reset button in the widget mode bug

= 6.5.0 =
New: "Additional GET parameter" question setting
Fix: Widget mode results redirect bug

= 6.4.0 =
New: "Start from categories level" question setting
New: "Max sub-categories level" question setting
New: "Hide empty terms" question setting
New: "Unmet values behavior" question setting
Tweak: Documentation update
Fix: Search redirect bugs
Fix: Numeric between filtering bug
Removed: "Disable unmet values" question setting
Removed: "Include sub-categories" question setting

= 6.3.1 =
Tweak: Migrate to Bootstrap v4

= 6.3.0 =
New: Multi-choice values settings
New: Numeric questions step setting

= 6.2.1 =
Tweak: Code refactoring
Fix: Results button with the single-step mode bug

= 6.2.0 =
New: Shop controls visibility options
New: Shop repeat button
Tweak: "Disable unmet values" for numeric questions

= 6.1.0 =
New: Show "Next" button setting
New: "Show count" for terms option
Tweak: Code improvement

= 6.0.0 =
New: Included/excluded terms setting
New: "Disable unmet values" for each question
Fix: Question dependencies from a manual value bug
Fix: Navigation with dependant questions bug
Tweak: Support of categories tree for radio and checkbox views
Removed: "Disable unmet values" for filters

= 5.1.0 =
New: Bind with questions setting
New: "Sequence" form view
New: More controls settings
Tweak: "Doesn't matter" value in question dependencies
Fix: Products withing a filter pagination bug

= 5.0.0 =
New: Collecting of the inquiries statistic
New: Back button
Tweak: "Disable unmet values" setting work improvement
Tweak: Code refactoring

= 4.1.0 =
New: Custom meta filtering
New: Scripts including setting
Tweak: Documentation update
Fix: Multiple numeric fields bug

= 4.0.0 =
New: Support of using as a simple widget filter
New: View types: multi-choice checkbox and multi-choice range
Tweak: "Action on click" option for "select" view
Tweak: noUiSlider update

= 3.0.0 =
New: Question values relation setting
New: Preliminary results count option
New: Disabling of empty results values option
New: Action on click option
Fix: Category thumbnail in values bug
Fix: Steps and manual values visibility dependencies bug
Removed: Submit on click option

= 2.1.0 =
New: Category filter type parent setting
New: Submit on click option
Tweak: Question admin part improvement
Fix: Single step mode bugs

= 2.0.0 =
Removed: "No preselected values" option
New: Manual selection of pre-selected values
New: Category filter type
Tweak: Better work of dependencies and navigation

= 1.13.1 =
Fix: WooCommerce v3.6.1 bugs

= 1.13.0 =
New: Tags support
Fix: "Show results" button with within results bug

= 1.12.0 =
New: Question visibility dependencies option
New: "Show products within" option
Tweak: Manual values dependencies improvement
Fix: Rare filtering bug

= 1.11.0 =
New: "No pre-selected values" option
Tweak: WOOF plugin support
Tweak: Code refactoring

= 1.10.4 =
Tweak: RTL support
Fix: Code warnings

= 1.10.3 =
Tweak: Code refactoring
Fix: Admin bugs

= 1.10.2 =
Tweak: Admin part refactoring

= 1.10.1 =
Fix: Form ajax bug

= 1.10.0 =
New: Condition logic for manual values
Tweak: Core refactoring

= 1.9.0 =
New: Imaged fields alignment
Tweak: Better Bootstrap 4 support

= 1.8.0 =
New: Numeric fields slider
Tweak: Better fields view

= 1.7.0 =
New: Nav view setting
New: A few nav views
New: Single step mode

= 1.6.0 =
New: "Skip" button
New: Tabs action setting

= 1.5.0 =
New: Value images
New: Step-by-step mode
Fix: Rare filtering bug
Fix: "Doesn't matter" value bug

= 1.4.0 =
New: "Maximum products number in results" setting
Tweak: Code refactoring

= 1.3.0 =
New: "Scroll to top" option
Fix: Rare redirect bugs fix

= 1.2.0 =
New: Results url setting

= 1.1.0 =
New: Shop page filter controls
Fix: Work bugs with a plain permalink structure

= 1.0.1 =
Fix: The first step notices

= 1.0.0 =
Initial release
Tải Miễn Phí WooCommerce Step Filter v8.1.1 – Product Filter for WooCommerce :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup