Ultimate Membership Pro Nulled 9.8 – WordPress Membership Plugin

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Related Posts
1 của 93

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Ultimate Membership Pro Nulled là Plugin thành viên WordPress nổi tiếng và tốt nhất cho phép bạn tạo và làm việc với quyền truy cập độc quyền đa cấp cho các Thành viên của bạn dựa trên các gói Miễn phí đơn giản hoặc gói Trả phí.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/ultimate-membership-pro-wordpress-plugin/12159253

Ultimate Membership Pro Nulled

Các tính năng của Ultimate Membership Pro Nulled :

LiveTime – người dùng sẽ có quyền truy cập lâu dài mà không có thời gian kết thúc. Rất hữu ích cho các Cấp độ cơ bản hoặc Cấp độ Chuẩn

Hạn chế – người dùng sẽ có một thời gian cố định dựa trên Ngày / Tuần / Tháng / Năm trước khi Quyền truy cập hết hạn. Khoảng thời gian Giới hạn sẽ bắt đầu sau khi Người dùng nhận được Quyền truy cập Cấp độ. Rất hữu ích cho các Mức dùng thử hoặc các Mức phí nhỏ

Date Rage – người dùng sẽ chỉ có quyền truy cập vào một Khoảng thời gian nhất định, bất kể khi nào được Đăng ký. Rất hữu ích cho các Cấp độ Khuyến mại như vào kỳ nghỉ lễ.

Khoảng thời gian thông thường – người dùng sẽ có quyền truy cập dựa trên thời gian thông thường là Ngày / Tuần / Tháng / Năm khi Quyền truy cập yêu cầu được gia hạn. Rất hữu ích cho các cấp độ đăng ký định kỳ.

Sau khi Cấp độ Hết hạn – Cấp độ hiện tại có thể tự động được thay thế bằng Cấp độ khác nếu điều đó là bắt buộc.

Ultimate Membership Pro Nulled Changelog:

Version 9.7 – 05.14.2021

- Improve Style
- Improve Nonce for AJAX calls
- Fix Weekley Summary Email Module
- Fix Username Blacklist explode
- Fix Socal Plus tab from My Account Page
- Fix Inside Locker Preview


Version 9.6 – 04.22.2021

- Compatibility with WordPress 5.7
- Add New UMP Dashboard on Admin side
- Add New Shortcodes for My Account page predefined Tabs
- Add new Shortcode for Member Banner image
- Add Manage Plans section on UMP Dashboard for Members
- Add Extra options for Members Plans management
- Add Pause/Resume Option for one-time Memberships
- Add more details on UMP Dashboard for Members Plans
- Add OptIn box option as Checked by default
- Add Member List box option as Checked by default
- Add new Module Weekly Summary Email
- Add Profile Form Showcase on UMP Dashboard
- Improve create new Membership process with minimal required fields
- Improve Zapier Module data transfer
- Improve DataBase tables encoding
- Improve Inside Locker shortcode with minimal arguments required
- Improve Account Page settings Dashboard style
- Improve Register Lite module workflow 
- Improve Shortcodes section from UMP Dashboard
- Improve Members table from UMP Dashboard
- Improve My Account page on front-end side
- Fix Admin Member form workflow
- Fix Nonce verification on front-end side
- Fix create Orders manually process
- Fix WooCommerce Product Discount workflow
- Fix Payment service credentials verification
- Fix Cancel process for Stripe Checkouts for incomplete Subscriptions
- Update Mailchimp API to 3.0


Version 9.5.1 – 03.08.2021

- Fix Import Users&Memberships module
- Fix Amount format inside email Notifications
- Fix Amount format on Toal Spend column
- Fix Register process for required fields
- Fix Inside Locker Preview box
- Fix Edit Profile form on UMP Dashboard
- Fix Taxes managements
- Fix display Taxes on Invoices 
- Improve DataBase Tables format
- Improve calls via WP Dashboard
- Improve delete Memberships process
- Improve Subscription plan showcase display
- Improve Bank Transfer Message
- Improve UMP Dashboard counts


Version 9.5 – 02.19.2021 – Massive Update

- Improve Bank Transfer payment workflow
- Improve Crons processes
- Improve Subscriptions structure
- Improve Users profile management on Admin Dashboard
- Improve Notifications management
- Improve Registration process
- Improve Invoices for Orders
- Improve Memberships table display
- Improve UMP Dashboard display on Mobile devices
- Improve Orders table on Administrator Dashboard
- Improve 2checkout Payment workflow
- Improve Homepage restrictions 
- Improve content Restriction workflow
- Fix WordPress Workflow Restrictions module
- Fix Lock Rules - Categories with Except setup
- Fix List Access Posts showcase workflow
- Fix Memberships & Payments module
- Fix Suspend Account button process
- Fix Braintree simple payments notifications
- Add New Subscriptions Events
- Add Memberships Grace Period option
- Add Memberships various actions after End of Term
- Add Memberships various actions after Cancel
- Add New 11 Notificaitons
- Add Refund option inside Administrator Dashboard
- Add Taxes on Orders table
- Add extra constants 
- Add Merchant Business details
- Add Authorize Search Engines option
- Add restriction over SignUp for specific Usernames
- Add User Banner editing option
- Add Restrict entire Website
- Add Member Profile section
- Add Extra options for Orders on Administrator Dashboard
- Add Insert/Edit Orders options


Version 9.4.4 – 01.20.2021

- Fix GetResponse OptIn integration
- Fix Multiple WP Roles workflow during user's editing step
- Improve Membership Gifts module workflow
- Improve Braintree payment form verification


Version 9.4.3 – 12.22.2020

- Fix WooCommerce Discount module
- Fix LinkedIn Rediret URL format
- Fix Stripe Checkout decimals amount issue
- Improve Register Redirect+ module
- Improve Payment process for unsupported intervals


Version 9.4.2 – 12.09.2020

- Improve Stripe Checkout payment workflow
- Improve 2Checkout setup steps
- Fix Payments after paid trial period


Version 9.4.1 – 11.25.2020

- Fix Bank Transfer payment Notifications
- Improve Double Email Verification process 


Version 9.4 – 11.12.2020

- Fix Bank Transfer payment workflow
- Fix Reminder Notifications for old users
- Fix Stripe Checkout amount calculation for discounted price
- Improve Membership DataBase structure
- Adds additional options for multiple Payment services


Version 9.3 – 11.04.2020 – Important Update

- New Payment workflow for multiple payment gateways
- Improve Orders showcases on My Account page
- Improve Reminder Notifications for expired Subscription
- Improve uploaded files management for deleted users
- Fix Authorize.net payment for any timezone
- Fix Invoices status
- Fix ""Text Unique Value" field type workflow when an user profile is edited.
- Fix WooCommerce Products Discounts workflow for variable products
- Fix Currency display for coming Orders
- Fix Country special field in Modal register showcase
- Fix Stripe Checkout Cancel workflow
- Improve workflow with Hidden WP Login Addon
- Improve Admin Dashboard style and structure
- Improve plugin files structure
- Disable Payza payment service


Version 9.2.2 – 10.26.2020

- Improve PayPal Express Checkout payment process
- Improve Stripe Checkout payment process


Version 9.2.1 – 09.02.2020

- Compatibility with Stripe API 2020-08-27


Version 9.2 – 08.14.2020

- Compatibility with WordPress v.5.5
- Improve Cropping Avatar step
- Improve LID parameter verification during Register step
- Fix Register Form custom fields submission
- Fix Register Modal workflow with required fields


Version 9.1 – 07.30.2020

- Fix Authenticated Stored XSS issue
- Fix Bank Transfer message format
- Improve ULP integration
- Improve Update process from old versions
- Improve DataBase queries performance
- Improve WP MultiSite compatiblity
- Update Social Login setup and process


Version 9.0 – 06.23.2020

- Fix WooCommerce Product Discount module workflow
- Fix [ihc-select-level] shortcode attributes workflow
- Improve Stripe Checkout payment for limited recurring subscriptions
- Improve WP Role restriction access


Version 8.9 – 05.19.2020

- Improve Stripe Checkout Cancel process
- Improve Stripe API compatibility
- Improve JS front-end workflow
- Improve Coupon discount for Limited level type on Stripe
- Fix List Access Posts limit workflow
- Fix API Gate "get_user_posts" call workflow
- Fix Warnings during user editing process
- Fix Level Badges display on front-end
- Fix Woo Payment Integration module
- Fix Account Page top message default value
- ADD extra CSS style on front-end
- Update Languages files


Version 8.8 – 04.16.2020

- Improve system performance
- Improve Stripe Checkout payment workflow
- Improve PayPal Standard payment workflow
- Improve PayPal Express Checkout payment workflow
- Improve UMP Dashboard style
- Improve UMP Dashboard user experience
- Improve Frontend Showcases
- Improve Compatiblity with WP 5.4.
- Improve Compatibility with PHP 7.4.x
- Improve Initial Setup data
- Improve extra Modules activation process
- Improve User editing workflow
- Fix Notifications content management
- Fix special characters on custom messages
- Fix Stripe amount for specific currencies
- Fix cuomst attributes into Register page URL
- ADD Compatiblity with LocoTranslate plugin
- ADD Environment verification process
- ADD Default Country value option
- ADD Extra details on Users table


Version 8.7.2 – 02.27.2020

- Improve Envato API integration


Version 8.7 – 02.21.2020

- Integrate Envato API
- Fix Import Users&Levels module
- Improve WP security
- Improve system performance
- Fix Elementor Widgets integration
- Fix Dashboard counts
- Improve Mollie Single Payment workflow


Version 8.6 – 01.20.2020

- Fix Mollie Payment service process
- Fix Pagseguro single payment process
- Change OptIn checkbox requirement
- Improve Modal showcases workflow
- Improve Stripe Checkout cancelling subscription
- Improve Date time stored related to TimeZone
- Improve editing reCaptcha field
- Improve custom fields eiditing process
- Improve payment process performances
- Add GetRresponse new API


Ultimate Membership Pro Nulled Version 8.5.1 – 12.11.2019

- Improve PayPal Standard gateway workflow


Ultimate Membership Pro Nulled Version 8.5 – 11.26.2019

- Add Extra options for Currency customization
- Improve Stripe Webhook workflow
- Improve design on Mobile devices
- Improve Bank Transfer payment workflow


Ultimate Membership Pro Nulled Version 8.4 – 11.01.2019

- Fix Membership Gift PHP version compatibility
- Improve Export CSV file management
- Fix Users Filters limit problem
- Improve Stripe Checkout transactions list
- Improve User Experience
- Update LinkedIn social login library


Ultimate Membership Pro Nulled Version 8.3 – 08.23.2019

- Add 3D Secure Stripe Checkout payment gateway as SCA Compliant
- Improve Stripe standard payment gateway
- Improve export CSV for filtered list of users
- Improve Account Page Custom Tab module
- Improve mass Post restrictions display
- Fix Pagseguro Trial workflow
- Fix reCaptcha for specific server setup.


Ultimate Membership Pro Nulled Version 8.2 – 07.23.2019

- Fix PayPal Express Checkout integration
- Add Drip Content box for Gutenberg
- Improve MembersList showcase
- Improve Subscriptions tab mobile responsive
- Imporve UMP Dashboard mobile responsive


Ultimate Membership Pro Nulled Ultimate Membership Pro Nulled Version 8.1 – 06.24.2019

- Update PayPal Express Checkout integration
- Improve Custom Fields creation
- Improve Custom Tabs creation
- Improve Levels unique values
- Improve Orders manually added


Ultimate Membership Pro Nulled Version 8.0 – 06.04.2019

- ADD ReCaptcha v3
- ADD Extra links for custom Tabs
- ADD Custom design for WP Login page
- Improve Users listing performance
- Fix Extra special fields labels
- Improve payment workflow


Ultimate Membership Pro Nulled Version 7.9 – 05.17.2019

- Fix Users list table
- Fix DirectEmail sender details
- Improve custom fields workflow
- Improve Coupons insert process
- Improve Export CSV workflow
- Improve Avatar storaged images


Ultimate Membership Pro Nulled Version 7.8 – 04.29.2019

- ADD dedicated Filter section for Users
- ADD Export users to CSV based on selected filters
- ADD Special field for OptIn confirmation
- ADD Special field for MembersList display
- Improve Modal Login workflow
- Improve Mollie payment gateway
- Improve Public Individual page workflow
- Update PayPal Standard payment gateway
- Fix MembersList Filter showcase for multi options fields


Ultimate Membership Pro Nulled Version 7.7 – 04.05.2019

- Improve DirectEmail workflow
- Improve Stripe popup data
- Fix loading CSS and JS files into Admin section
- Fix MultiSelect field workflow
- Compatibility with latest PHP versions
- Fix Cancelling reason module workflow
- Improve Invoice showcase
- Improve PagSeguro recurring workflow
- Improve Notifications workflow.


Ultimate Membership Pro Nulled Version 7.6 – 03.05.2019

- Add Import Users&Levels reports
- Add Woo Discount Product value with decimal step
- Improve MembersList Filter design
- Improve Membership Badge settings on UMP Dashboard
- Improve extra custom templates for Public Individual Page
- Improve PHP versions compatibility
- Improve WPML compatibility
- Improve Stripe Coupons restrictions
- Improve Stripe WebHook workflow
- Improve Authorize.net payment gateway
- Improve Authorize.net Webhook workflow
- Improve Mollie payment workflow.
- Improve Uploading process and vulnerability avoided
- Manage Envato WP Requirements.
- Fix DirectEmail button workflow
- Fix "No payment gateway" warning 
- Fix Public Individual Page fields order
- Fix Authozire gateway Notifications workflow


Ultimate Membership Pro Nulled Version 7.5

- ADD Gutenberg Integration
- Optimize the mobile style
- Improve the Upload Avatar workflow
- Improve system performances
- Update Envato API integration


Ultimate Membership Pro Nulled Version 7.4

- ADD WPML Integration
- ADD Elementor Integration
- Improve Stripe workflow on Account Page
- Improve Stripe Coupon workflow
- Improve Avatar Image upload process with Crop option
- Fix Cancel Subscription workflow


Ultimate Membership Pro Nulled Version 7.3

- ADD Mollie Payment Gateway
- ADD PayPal Express Payment Gateway
- ADD Pagseguro Payment Gateway
- ADD "Zapier" Magic Module
- ADD "InfusionSoft" Magic Module
- ADD "Kissmetrics" Magic Module
- ADD "Direct Login" Magic Module
- ADD "Reason for Cancelling" Magic Module
- ADD Login Modal Popup showcase
- ADD Register Modal Popup showcase
- ADD Shortcode attribute for having single Level box
- Improve Stripe payment gateway workflow
- Improve WP Workflow Restriction module
- Improve Woo payment integration
- Improve Custom fields workflow
- Improve DirectEmail feature
- Improve Levels ordering process
- Fix editing special custom fields
- Fix RegisterListe showcase display
- Fix Import Users&Levels process
- Fix Deleting users action
- Fix JS Password Strenght errors
- Fix State field inside the Profile form


Ultimate Membership Pro Nulled Version 7.2

- Fix Banner upload on Account Page option
- Fix Manually Transactions added
- Fix Register form warnings
- ADD Black Email List for Register step
- ADD DirectEmail options on member table
- Improve text translations
- ADD Restrict ULP Courses and Curriculum together
- ADD Extra templates on wp Theme folder option
- ADD WP Profile image replaced by UMP Avatar image


Version 7.1

- ADD Banner upload on Account Page option
- Improve Stripe trial payments
- Improve Stripe Coupons payments
- Improve PayPal trial payments
- Update the default language file
- Improve workflow with Ultimate Learning Pro


Version 7.0

- GDPR Compliant
- Improve recurring Authorize workflow
- Improve Reset Password workflow
- Fix Invoice price show
- TOS error style improvement
- TOS Label display
- Improve Payment details to show trial price
- Improve Stripe coupon workflow.


Version 6.9

- Improve text translations
- Improve front-end style and CSS structure
- Fix Admin notifications
- Fix Coupon workflow for recurring levels
- Fix Trial option for Bank Transfer payments
- Update Payza payment gateway


Version 6.8

- Improve {constants} date format
- Change Authorize payment workflow
- Fix Renew link for authorize payments
- Fix Single Level Link - Braintree payment
- Improve Storing Coupons process
- Improve overall Stripe payment workflow
- New Subscription table design and functions improvements
- Add 3 new Login Templates
- Add 1 new Register Template
- Add 3 new Account Page Templates


Ultimate Membership Pro Nulled Version 6.7

- Update Stripe API workflow based on the last requires
- Fix Notifications HTML content submission
- Fix Default WP Role for Pending approve action
- Improve Save Coupon functions
- Improve Pending member login process


Ultimate Membership Pro Nulled Version 6.6

- Update the Product Verification process.
- Fix missing ID warnings over Register form fields


Ultimate Membership Pro Nulled Version 6.5

- Important Security Release
- "Pending" restriction over any WP Login forms
- MultiSite environment - MemebersList results fixed
- Stripe payments for new registered users improved
- Additional System performance


Ultimate Membership Pro Nulled Version 6.4

- Register form WP Role manageing improved
- Improve Grace Period option
- Approve User action based on WP settings
- Improve Invoice Custom content submission
- Order management improved
- Profile form submission for required fields
- WooCommerce Orders warning fixed
- Membership Card - add new field: User ID
- Export CSV including the Level start,expire time
- Account Page Menu mobile friendly
- Coupons usage display on Users Reports
- Coupons usage listed on Orders section.
- Improve Invidation Code incrementation workflow


Ultimate Membership Pro Nulled Version 6.3

- Add New Module: Register Redirects+
- Fix MembersList - level filter workflow
- Improve Users tab listing related to WP Roles
- Add Stripe Language option and labels
- Add PayPal Language option
- Fix Users Tab Search action


Ultimate Membership Pro Nulled Version 6.2

- Fix MembersList Filter order
- Improve MembersList module workflow
- Improve compatibility with any WP Theme
- Improve Workflow Restriction
- Fix List Access Post module workflow for drip content
- Add Filter search based on username
- Improve Payza webhook workflow
- Fix WooCommerce Account Page UMP Tab
- Fix Stripe payment with 100% Coupon
- Improve Notifications workflow for expired Levels
- Improve MembersList Search option
- Fix PayPal Refund process.
- Improve Users Search keywords


Ultimate Membership Pro Nulled Version 6.1

- Improve Texts and default messages
- Fix Payza missing Label
- Fix Braintree missing Label
- Improve Invitation Code workflow
- Improve Account Page Orders list
- Improve queries requests
- Fix Price format
- Improve custom Currencies workflow
- Fix transactions amount during Notifications process
- Fix Date format display
- Fix Cancel subscriptions for PayPal platform
- Improve Notifications for expire reminders
- "Replace Content" workflow improvements
- Improve SQL queries calls
- Fix Levels keys issue
- Improve State field workflow
- Fix Coupon codes incrementation


Ultimate Membership Pro Nulled Version 6.0

- Fix special empty queries
- Update to WooCommerce 3.0
- Fix MembersList isssues
- Improve MembersList Search workflow
- Improve WooCommerce Products Discount module
- Fix Custom Fields checkbox workflow
- Improve Notifications for Bank Transfer
- Improve Notifications Before/After Level expires
- Improve PayPal IPN workflow
- Fix WP Workflow Restrictions for Post Views condition
- Convert to Mailster plugin
- Improve Invidation Code workflow


Ultimate Membership Pro Nulled Version 5.9

- Improve Stripe Webhook workflow
- Fix Filter by Level User list
- Improve List Access Posts module
- Fix MultiSelect into MembersList Filter
- Improve 2checkOut payment workflow
- Dashboard reports improvements
- New option for WP workflow restriction module
- Fix Orders pagination
- Fix Warning message in Transaction section


Ultimate Membership Pro Nulled Version 5.8

- Compatible with new Facebook API
- Compatible with new WooCommerce 3.0
- Improve BuddyPress account page integration
- Fix Account Page Icons settings
- Improve Individual Page workflow and settings


Ultimate Membership Pro Nulled Version 5.7

- ADD MultiSite based on Subscription module
- ADD Import Users & Levels
- Improve MembersList workflow
- Improve queries based on huge data
- Improve delete Level action
- Fix Braintree Labels translation
- Enable Conditional Logic for Profile form fields


Ultimate Membership Pro Nulled Version 5.6

- ADD WooCommerce Products Discount
- ADD Drip Content Notifications
- Fix Redirect on Categories restriction
- Improve WP Social Login level assignment 
- Improve Account Page showcase
- Improve translation workflow
- Fix PayPal confirmation for Trial subscriptions
- Improve compatibility with Divi Builder


Ultimate Membership Pro Nulled Version 5.5

- Improve compatibility with Page builder scripts
- Change the Transaction ID for Trial subscriptions
- Required Improve workflow Unique Field
- Fix Custom Fields constants
- Fix constant workflow Flag
- Fix Account Settings Page Custom Icons
- Improve compatibility Drip Content Slider
- Additional Workflow Improvements


Ultimate Membership Pro Nulled Version 5.4

- ADD Import-Export module
- Fix Drip Content Slider compatibiliti
- Improve Country Field on Admin side
- Fix Braintree payment fields templates
- Improve Payment logs
- Fix API Module warnings
- Improve Replace Content workflow
- Add WP Workflow Module restrictions
- Add Download Monitor restrictions
- Improve PayPal Payment for trial
- Improve Register Form fields workflow
- Add Drip Content workflow into List Access Posts
- Fix UX Builder compatibility
- Add Links over Emails into MembersList showcase
- Fix Membership Gifts module for Trial subscriptions.


Ultimate Membership Pro Nulled Version 5.3

- ADD MyCred Points Integration
- ADD API Module
- Add Custom Account Tabs Module
- Fix MembersList module Pending option
- Improve MembersList module
- Improve BrainTree payment workflow
- Fix Coupon negative results
- Improve Coupons for PayPal
- Improve Form Design Compatibility
- Fix Lock Rules All Pages option
- Fix Notifications listing
- Fix Admin Bar display
- Improve Trial Workflow
- Fix Drip Content for Registered condition
- Improve workflow for Conditional Logic fields
- Fix Notifications before Level expires


Ultimate Membership Pro Nulled Version 5.2

- ADD Dynamic Subscription Price Module
- ADD Payment Logs module
- ADD User Reports Module
- ADD PushOver Notification
- Improve Stripe details
- Improve Lock Rules section
- Set to show Invoice only for Completed Orders
- Fix "Renew" option
- Improve RegisterLite workflow
- Fix Country field problem
- Fix Gravatar workflow for older WP versions
- Fix Woo Product assigment
- Fix WP Date format into Account Page
- Improve Print Invoice on Admin section
- Improve NOtification content encoding
- Update to Visual Composer 5.x


Ultimate Membership Pro Nulled Version 5.1

- ADD Subscription Delay - Magic Feature
- ADD WP WorkFlow Restrictions - Magic Feature
- Improve MembersList Filter module
- Fix Buy again Level action
- Fix Redirect settings from Lock Rules module


Ultimate Membership Pro Nulled Version 5.0

- ADD Suspend Account feature
- ADD Avatar syncronization with Gravatar and BuddyPress
- ADD Security module
- Fix Avatar remove process
- Improve Individual Pages module
- Improve MembersList Filter
- Improve Inside Page Predefined Templates
- Improve Inside Page Custom Fields
- Fix "Final Price" display for free Levels

Ultimate Membership Pro Nulled Version 4.9

- Improve paginations into Account Page
- Improve edit Profile into Account Page
- Fix Coupon Field required message
- Add MembersList Filter section
- ADD WOOCOMMERCE Payment integration
- Improve Dashboard notifications
- Fix Individual Pages workflow
- ADD Public Individual Page Templates
- Improve Design
[/read]

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Free Download Ultimate Membership Pro Nulled 9.8 – WordPress Membership Plugin :


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

×
Combo Bản Quyền
×
Combo Bản Quyền
© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress