SUMO Subscriptions v14.2 NULLED – WooCommerce Subscription System


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

SUMO Subscriptions là một Hệ thống đăng ký WooCommerce hoàn chỉnh cho các khoản thanh toán định kỳ. Đây là Plugin đăng ký WooCommerce toàn diện nhất bằng cách sử dụng mà bạn có thể Tạo và Bán Sản phẩm Đăng ký từ Cửa hàng WooCommerce hiện có của mình.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/sumo-subscriptions-woocommerce-subscription-system/16486054

SUMO Subscriptions - WooCommerce Subscription System

SUMO Subscriptions  – Đặc trưng

 • Plugin đăng ký WooCommerce toàn diện nhất
 • Đăng ký đơn giản, đăng ký biến và đăng ký sản phẩm được nhóm
 • Đặt hàng đăng ký cho các sản phẩm không phải đăng ký và không phải là thành viên
 • Người dùng có thể Chọn Thời lượng Đăng ký và Số lần Gia hạn cho Đăng ký Đơn hàng
 • Đồng bộ hóa thanh toán đăng ký
 • Số tiền Tỷ lệ có thể được tính cho Đăng ký Đồng bộ hóa
 • Sản phẩm đăng ký và không đăng ký trong một lần thanh toán
 • Cổng giao dịch tham chiếu PayPal có sẵn để gia hạn đăng ký tự động
 • Gia hạn Đăng ký Tự động bằng Đăng ký PayPal
 • Cổng thanh toán sọc sẵn có để gia hạn đăng ký tự động
 • Gia hạn Đăng ký Tự động bằng Cổng thanh toán Điểm thưởng SUMO (yêu cầu Plugin Điểm thưởng SUMO)
 • Gia hạn Đăng ký Thủ công bằng bất kỳ Cổng thanh toán nào được WooCommerce hỗ trợ
 • Nhiều đăng ký trong một lần thanh toán
 • Bản dùng thử miễn phí và bản dùng thử trả phí được hỗ trợ
 • Người đăng ký có thể chuyển đổi giữa Gia hạn đăng ký tự động và Gia hạn đăng ký thủ công
 • Chuyển đổi giữa các biến thể giống hệt nhau
 • Phí dùng thử và Phí đăng ký có thể được đặt
 • Quản trị viên trang web có thể tạo đơn hàng theo cách thủ công với Đăng ký và chỉ định cho bất kỳ Người dùng nào
 • Tùy chọn Bao gồm / Loại trừ Chi phí Vận chuyển trong Gia hạn Đăng ký
 • Tùy chọn Bao gồm / Loại trừ Chi phí Thuế khi Gia hạn Đăng ký
 • Có thể gửi nhiều email nhắc nhở thanh toán
 • Có thể thay đổi đăng ký sang Chế độ Gia hạn Thủ công khi Gia hạn Tự động bị hủy
 • Cài đặt của Sản phẩm đăng ký có thể được cập nhật hàng loạt bằng Cập nhật hàng loạt
 • Master Log để ghi lại tất cả các giao dịch trên toàn bộ trang web
 • Đóng góp định kỳ (yêu cầu Plugin quyên góp SUMO)
 • Đăng ký tư cách thành viên (yêu cầu Plugin thành viên SUMO)
 • Tương thích với Điểm thưởng SUMO (yêu cầu Plugin Điểm thưởng SUMO)
 • Có thể tùy chỉnh cao
 • WPML tương thích
 • Bản dịch đã sẵn sàng
 • Và hơn thế nữa

SUMO Subscriptions - WooCommerce Subscription System

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download SUMO Subscriptions v14.2 NULLED – WooCommerce Subscription System nulled changelog
Version 13.0 on 20 August 2021
New: Admin can update quantity from Edit Subscription page
Tweak: Signup fee supported for PayPal Subscriptions
Tweak: Synchronization supported for PayPal Subscriptions
Tweak: Displayed Subscription Plan in List of Subscriptions table
Tweak: Tested with WordPress 5.8
Tweak: Tested with WooCommerce 5.6
Tweak: Compatible with PHP 8.x
Fix: Cancel at the End of Billing not working in some cases

Version 12.9 on 23 July 2021
Tweak: Tested with WordPress 5.7.2
Tweak: Tested with WooCommerce 5.5.1
Fix: PayPal payment method not displayed in Pay for Order page
Fix: Warning error in Subscription email templates
Fix: Optional Trial not working when Shop page is set as site frontpage

Version 12.8 on 29 June 2021
New: Recipient option added for Subscription New Order email template
Tweak: Code Improvements
Tweak: Deprecation notice added for SUMO Subscriptions - PayPal Adaptive and SUMO Subscriptions - Stripe payment methods

Version 12.7 on 12 June 2021
New: Show Subscription Related Orders in Edit Order page
Tweak: WPML Compatibility improvements
Tweak: Code improvements, utility hooks and functions added
Fix: Renewal order item meta not updated properly from parent order
Fix: Warnings in checkout page related to Order Subscription

Version 12.6 on 15 April 2021
Tweak: Product name is formatted before getting displayed
Tweak: WPML Product Compatibility improvements
Tweak: Code improvements in Order Subscription settings page
Fix: Validated the Resume date entered by the user
Fix: SUMO Subscriptions - PayPal Reference Transactions gateway not working when quantity is more than one
Fix: Cron not clearing when preapproval access is revoked
Fix: Product variations not loading in backend when there are more variations

Version 12.5 on 11 February 2021
New: Subscription Variation Form Template can be used From Plugin/WooCommerce
Tweak: Addon price compatibility improvements
Tweak: WooCommerce Stripe Payment Gateway compatibility improvements
Tweak: Supported Current Subscription Fee for Automatic Subscriptions
Fix: Subscription recurring fee discount not updated in some cases

Version 12.4 on 06 January 2021
Tweak: Send Email to Admin supported for all subscription emails
Fix: Resubscribe price calculation issue when purchase quantity is more than 1
Fix: Resubscribe not working in some cases
Fix: Next payment date issue when Trial is limited
Fix: Conflict with other plugins while hiding payment gateways when order amount is 0
Fix: WooCommerce Stripe plugin activation error

Version 12.3 on 09 December 2020
Tweak: Admin can set Maximum Recurring Cycle for users
Tweak: PayPal Subscription will be suspended while submitting Cancel request
Tweak: Plugin Settings page enqueues revamped
Tweak: Improvements in initial subscription total calculation in frontend
Tweak: Compatibility with WooCommerce v4.7.x
Fix: Order fees not calculated in SUMO Subscriptions - PayPal Reference Transactions gateway
Fix: Unable to place subscription order when Order Total is 0

Version 12.2 on 28 October 2020
New: Compatible with WooCommerce Stripe( for Credit Card payment gateway support for automatic payments)
Tweak: Inline Style code optimized
Tweak: Filter hook added to show the product permalink
Fix: Recurring dates not displayed correctly when trial is enabled
Fix: Stripe checkout error
Fix: Next payment dates display issue in edit product page

Version 12.1 on 19 September 2020
Fix: Tax display issue
Fix: Stripe parameters missing error in checkout
Fix: Prevent updating same quantity in my account page

Version 12.0 on 24 August 2020
New: Expiry Reminder
Tweak: Code improvement - Renewal order paid validation
Tweak: Stripe Localized error messages supported
Tweak: Minimum days for renewal order creation is 0
Tweak: Stripe.js won't load on unnecessary pages
Tweak: Added hook to fire before the subscription gets cancelled
Fix: Renewal order item meta duplication
Fix: Invalid API route error in Stripe dashboard
Fix: Removed requesting empty value to Stripe

Version 11.9 on 26 June 2020
Tweak: Billing Address updated in Stripe Payment Methods
Tweak: Removed is_page validation while enqueue single-product-page.js
Tweak: Option to hide the timezone in frontend
Fix: Email recipients not working correctly
Fix: Flush rewrite rules not working when plugin endpoints changed
Fix: Frontend subscription object cache not working correctly

Version 11.8 on 12 June 2020
New: Order Subscription in cart filter by Products/Categories
Fix: Unable to write a template error when plugin email templates are edited

Version 11.7 on 03 June 2020
New: Subscription Activation Delay
Tweak: Stripe Library updated to latest v7.36.1
Fix: Preventing WooCommerce Order Completed email not working

Version 11.6 on 28 May 2020
New: Admin can Bulk Pause/Resume Subscriptions
Tweak: My Subscriptions added as template

Version 11.5 on 16 May 2020
New: Customers can Pause their Synchronized Subscriptions
Tweak: Flush rewrite rules call prevented in multiple pages

Version 11.4 on 02 April 2020
Fix: Some Users not able to Subscribe when Limit Restriction enabled
Fix: Variant level per Product Limit Restriction not working properly

Version 11.3 on 11 February 2020
Tweak: Variation ID display under List of Subscription Items section
Tweak: Recurring Coupon usage for the Initial order if the fixed renewals option configured as zero
Fix: Only Purchased Users can access the Subscription Details
Fix: Automatic Cancellation not working when the Subscription is in Pending Cancellation status

Version 11.2 on 27 January 2020
Tweak: Option to Add Recipients for Automatic Renewal Success email
Tweak: Added function_exists('wc_add_notice') in stripe gateway
Tweak: Added flag which indicates the renewal order is paid already
Fix: Variation Switcher not working if more than 10 variations available
Fix: PayPal Reference Transactions not calculating the value properly when the store currency is not in USD for renewal payments
Fix: Subscription price display as well as calculation conflict when purchased more than 1 quantity

Version 11.1 on 18 September 2019
New: Option to add Sign-up fee for order subscription
New: Option for Admin to select minimum/maximum subscription duration value for Order Subscription
New: Option for subscribers to change their subscription qty
Tweak: Improvement related to Stripe SCA and Error Log
Tweak: Admin can override the translated po file under WP_LANG/plugin_name/.mo file
Fix: Translation issue for Subscription status

Version 11.0 on 10 September 2019
New: Stripe SCA support New: API added in Edit Subscription page
New: My Subscriptions shortcode added
New: Automatic payment reminders support for PayPal Subscriptions
Tweak: PO source keywords updated
Fix: Payment mode switcher not showing for Parent order when placed from Pay for Order page

Version 10.1 on 05 August 2019
Tweak: Order Subscription Quantity display improvement in My account page
Fix: Subscription End date display issue
Fix: Order Subscription layout issue when selecting Shipping calculator in cart page
Fix: Order Subscription calculation issue when selecting Shipping calculator in cart/checkout page

Version 10.0 on 03 July 2019
Tweak: Improved Search Process in List of Subscriptions
Fix: Force Guest Sign-up improvements based on WooCommerce configuration
Fix: TM Extra Product Options plugin compatible conflicts

Version 9.9 on 5 June 2019
Tweak: Subscription Export process improvements
Fix: WPML not working for Order Subscription Labels
Fix: Cart page unlimitedly reloading when order subscription displayed in cart
Fix: Subscription Log recording unnecessary when the placing order reaches other than Completed/Processing status
Fix: WC Stripe Card Form not rendering when SUMO Stripe is restricted to display in Checkout

Version 9.8 on 14 May 2019
Tweak: PHP 7.3 compatibility
Fix: Fatal error in the product page
Fix: Fatal error in WooCommerce Log

Version 9.7 on 02 May 2019
New: Option to Upgrade/Downgrade based upon Duration length
New: Option to charge Full Subscription Fee in Upgrade/Downgrade
New: Added API to start a subscription on a specific date
Tweak: Supported month selection for 1 Month Subscription for Synchronization
Tweak: Previous order status restrictions valid only for Processing/Completed status
Tweak: Display improvement in Variation Swapping

Version 9.6 on 02 April 2019
Tweak: ID changed for inbuilt payment gateways
Tweak: Code improvement in Cart page
Tweak: Subscription admin menu priority increased

Version 9.5 on 18 March 2019
New: Option to display Price Message of non-subscription products for Variable Products
Fix: Product Quick view ajax issue in Shop page
Fix: SUMO Subscriptions - Stripe form not rendering properly in Pay for Order page

Version 9.4 on 04 March 2019
Fix: Prorating not working for when it is applied only for Virtual Subscriptions
Fix: Sync Date not considering Trial Duration length

Version 9.3 on 18 February 2019
New: Synchronization Cutoff time to Not renew Subscription Next Cycle
New: Subscription buyer filter added in Subscriptions Export
Tweak: Given user roles capability to plugin CPT based on WooCommerce
Tweak: Email Recipients field supported in email templates
Tweak: Updated po files
Fix: Subscription End date display issue in Admin dashboard

Version 9.2 on 04 February 2019
New: Added API 'sumo_subscription_is_switching'
New: Added do action when the subscription is switched
Tweak: Given compatibility with WC native do_action arguments for email templates
Tweak: Improvements in Sorting and Filtering in the Admin dashboard
Fix: Subscription product quantity updating problem while Upgrading/Downgrading

Version 9.1 on 09 January 2019
New: Added option to display Order Subscription based on minimum order total
Tweak: Updated po files
Fix: Initial Invoice email not sending in some cases

Version 9.0 on 20 December 2018
New: Inline Credit Card form added for PCI compliance in SUMO Subscriptions - Stripe gateway
New: Order Subscription option in Cart Page
Tweak: Japanese language translated po files updated
Tweak: Updated po files
Fix: Coupon discount is not limited to fixed renewals even when it is limited
Fix: Admin email showing in subscription notes when subscription email is sent
Fix: Subscription Recurring Coupon Calculation issue in renewal orders
Fix: subscription Recurring Coupon Display issue in the Edit Subscription page
Fix: Upgrade/Downgrade and Optional Trial/Signup options not displaying in some cases

Version 8.8 on 10 December 2018
New: Hook added to support Custom Product Types
Fix: Hidden order item meta displaying in Edit Subscription page

Version 8.7 on 28 November 2018
New: Added an option to provide Extra duration to charge Full payment during the Synchronization period
New: Synchronization Starting Year option added
Tweak: Updated po files
Fix: Initial Sync date update problem
Fix: Subscription is charging initial payment when the sync is not yet started
Fix: Translation issue in email templates

Version 8.6 on 13 November 2018
New: Added option to change Subscription Endpoints in My Account Page
New: Added Custom CSS option
Tweak: Updated Subscription Pause email content
Tweak: Multiple Products placed using PayPal Subscription API will be considered as Manual Subscription
Tweak: Subscription Products with Signup Fee but without Trial will be considered as Manual Subscription
Tweak: Updated po files
Fix: Error in cart page when Fixed cart coupon is applied
Fix: String Translation Problem
Fix: Unnecessary Renewal order creation problem when 1 instalment subscription is placed using PayPal Subscriptions API
Fix: Expire cron not set when 1 instalment subscription is placed using PayPal Subscriptions API

Version 8.5 on 01 November 2018
Tweak: Add to Cart label customization hook priority increased
Tweak: Supported Upgrade/Downgrade behaviour for Subscription Restrictions
Fix: PayPal Subscriptions expires at the beginning of Final Subscription payment

Version 8.4 on 18 October 2018
New: Allow the user to select the subscription resume date
New: Allow the user only to Upgrade/Downgrade/Crossgrade
New: Option to Show PayPal Standard Gateway when Multiple Subscription Products are in Cart
Tweak: Automatically complete the renewal payment when order total is zero
Tweak: Updated po files
Fix: PayPal Subscriptions Expired even before the final instalment

Version 8.3 on 07 October 2018
Tweak: Updated po files
Fix: Timezone Problem when creating the invoice
Fix: Special Characters prevention when selecting variations
Fix: Master log status error during subscription cancel

Version 8.2 on 15 September 2018
New: 4 New Subscription Coupon types added
New: Exporting CSV with custom subscription fields
Fix: WPML Compatibility issue
Fix: WP Comments counting issue

Version 8.1 on 05 September 2018
New: Option to Hide inbuilt payment gateways when non-subscription products are in Cart
New: Hook added to display Order Subscription
Tweak: Updated po files
Fix: Subscription Order price charged excluding Tax in Renewal Orders when paid using PayPal Subscriptions
Fix: Automatic Subscription not revoking in PayPal Subscriptions

Version 8.0 on 17 August 2018
New: Subscription Upgrade/Downgrade
Tweak: Updated po files

Version 7.8 on 07 August 2018
New: Shortcodes added to display Renewal Fee after discount and Number of Renewals Discount to be applied Tweak: Renewal Price will be displayed based on Tax and Shipping cost for Order Subscriptions at checkout page

Version 7.7 on 30 July 2018
New: Supported Coupon Code Discount for Order Subscriptions
New: Subscription Duration can be set up to 10 Years New: Display Total Instalments in List of Subscriptions
New: Display Renewal Price after discount in Cart and Checkout page
Tweak: Updated po files

Version 7.6 on 24 July 2018
New: Option to show/hide Pagination and Search field in My Account Page
Tweak: Order Subscriptions Recurring Cycle values display order improvement
Fix: Subscription data not displaying in Single Product page when Price of all Variations are same
Fix: Error during Resubscribing
Fix: Recurring cycle displayed incorrectly for Order Subscriptions when Minimum Recurring Cycle is set

Version 7.5 on 06 July 2018
New: Option to set minimum duration and recurring cycle for Order Subscription
Tweak: Update variation data of the variable subscription products without using AJAX
Tweak: Updated po files
Fix: Search fields in backend not working properly
Fix: UI issue in Order Subscription
Fix: Regular Price decimal value not updated correctly when Sale Price is given

Version 7.4 on 28 June 2018
Fix: Multisite related compatibility

Version 7.3 on 16 June 2018
New: Compatibility with WooCommerce PayPal Payouts
Fix: PayPal Subscriptions next payment date update issue

Version 7.2 on 08 June 2018
New: Option to remove personal data from subscription orders(WooCommerce 3.4 compatibility)
New: Option to show specific duration values for Order Subscriptions
New: Option to show/hide recurring cycle for Order Subscriptions
New: Added Custom CSS for Order Subscriptions
New: Option to hide specific payment gateways when order amount is 0
Tweak: Renewal order currency updated from parent order
Tweak: Automatic Refund supported for SUMO Subscriptions - Stripe payment gateway
Tweak: Updated shipping address in Stripe dashboard for every renewals
Tweak: Hidden First Renewal date when the subscription is set for 1 installment
Tweak: Translation improvements
Fix: Shipping address from My Account not updated in renewal orders
Fix: Payment gateways not displayed when order amount is 0 even if the option is enabled
Fix: PayPal Subscriptions sandbox mode issue
Fix: Force automatic payments problem when the subscription has Free Trial

Version 7.1 on 03 June 2018
New: GDPR compliance WordPress compatibility for Data Access, Data Erasure and Privacy Policy update

Version 7.0 on 01 May 2018
New: Added option to send different New Subscription Order Email to new subscribers and old subscribers
New: Added option to prevent sending WooCommerce Order Emails for Subscription Orders
New: Billing details will be updated in Stripe account
New: Additional Filter Added
New: Export option to Export List of Subscriptions
Tweak: Item meta will be updated in Renewal Orders
Tweak: Updated translation po files

Version 6.9 on 12 April 2018
Tweak: Subscription emails to be sent based on WooCommerce Order Status
Fix: Problem when Limit/Restriction Settings is applied throughout the Site

Version 6.8 on 01 April 2018
New: Limit/Restriction settings to be applied once the product is added to cart
Tweak: Po files updated

Version 6.7 on 24 March 2018
Tweak: Display improvements
Fix: Signup fee and Trial fee not updated in some cases

Version 6.6 on 16 March 2018
Tweak: Disabling Automatic Payment Gateways when non-subscription products are in cart
Fix: Warning message in email
Fix: Unable to make payment when invoice order total is zero

Version 6.5 on 03 March 2018
New: Position option for Order Subscriptions
Fix: WP header issue
Fix: Warning message in subscription emails

Version 6.4 on 17 February 2018
New: User/User role filter for subscription pause
Fix: Content Dripping issue

Version 6.3 on 09 February 2018
New: Separate shortcodes added for Signup Fee and Initial Fee
New: Reset button added in all tabs
Tweak: Code Improvements
Fix: One active subscription throughout the site option validation issue

Version 6.2 on 04 February 2018
New: Option to display Normal or Subscription variable product price message in shop and single product page
Tweak: Compatibility improvements when using WooCommerce very old versions

Version 6.1 on 22 January 2018
Fix: Inbuilt Stripe Test Mode problem

Version 6.0 on 18 January 2018
New: Option to display time in frontend
Tweak: Displaying Subscription End Date in List of Subscriptions
Tweak: Added PayPal Adaptive deprecated notice in admin dashboard
Fix: Automatic Subscriptions made through PayPal standard gateway not getting cancelled problem
Fix: Decimal Separator issue in Trial and Signup Fee
Fix: Scheduled Sale Price problem

Version 5.9.2 on 27 December 2017
Fix: Subscription Emails are not notified to customers when 'Mail to Admin' option is enabled

Version 5.9.1 on 18 December 2017
New: Added Multilingual Date support

Version 5.9 on 16 November 2017
New: Display Payment Gateway details in Renewal Orders
Fix: Next payment dates display issue

Version 5.8 on 03 November 2017
New: Option to charge full subscription fee for synchronized periods
New: Option to charge current subscription fee as renewal fee for already purchased subscribers
New: Option charge shipping fee only during renewals when the order amount is zero

Version 5.7 on 25 October 2017
New: Option to enable/disable Payment Remainder emails for each subscription
New: Option to enable/disable Activity logs in My account page

Version 5.6 on 15 October 2017
New: Option to activate Free Trial after admin approval

Version 5.5 on 09 October 2017
New: Option to set WordPress timezone
New: Update meta data to Stripe
New: Displaying transaction id in edit subscription page
New: Po and Mo files for Polish language
Tweak: UI enhancements
Fix: Fixed timezone problem
Fix: Email settings subject and heading not saved

Version 5.4 on 04 October 2017
Fix: Next payment date updating problem after successful renewal payment

Version 5.3 on 26 September 2017
New: Optional Synchronization behavior based on first occurrence
New: Display Next renewal date in cart and checkout page
Tweak: Code Improvements
Tweak: PO file updated
Fix: Cancel button not showing up for order subscriptions in my account
Fix: Cancel Methods not working for PayPal Standard Subscriptions
Fix: Undefined index error in cart page
Fix: Prorating not working properly during resubscribe for synchronized products

Version 5.2 on 18 September 2017
Tweak: My Subscription in separate tab on My Account page
Fix: User cannot subscribe for Optional Trial/Signup when normal products in cart

Version 5.1 on 11 September 2017
New: Light box mode for Stripe
New: Option to set WordPress Date and Time format
New: Troubleshoot option for Order Subscription
Tweak: Code Improvements
Tweak: Updated PO files

Version 5.0 on 06 September 2017
New: Display Billing Name in List of Subscriptions page
Tweak: Settings rearranged
Tweak: UI enhancements
Tweak: Updated PO files

Version 4.8 on 30 August 2017
New: Option to set subscription product as regular product for specific user role(s)
Fix: Log recording issue after Subscription emails are disabled by Admin

Version 4.7 on 25 August 2017
New: Option to hide Resubscribe button based on filters

Version 4.6 on 15 August 2017
New: Display subscription plan message in checkout
New: Hooks/Filters added for Developers

Version 4.5 on 08 August 2017
Tweak: UI improvements
Fix: Problem when payment gateway changed from PayPal Adaptive and PayPal Subscriptions API

Version 4.4 on 02 August 2017
New: Option to Show/Hide payment gateways when subscription product is added in cart
Tweak: Additional Hooks added for Developers
Tweak: API added for product/category selector and search field
Fix: Additional Digital download selector not working in product settings page
Fix: Problem when other Stripe payment gateways are enabled on the site
Fix: Order subscription with PayPal Adaptive payment not working
Fix: Synchronization not working properly
Fix: Problem when subscriber changes payment gateway

Version 4.3 on 23 July 2017
Tweak: Mapping of WC Logger date with Subscription ID or Order ID
Tweak: Code Improvements
Tweak: Handling Payment Gateways appropriately when the subscription order amount is zero
Tweak: Digital Download Product handling when subscription is permanently deleted/trashed

Version 4.2 on 17 July 2017
New: Content Dripping for Downloadable subscription products
New: Show PayPal Reference Transactions payment gateway in checkout page only when the Admin has got the special permission from PayPal
New: Change Next Synchronized Payment date in Single Product page based on user choosen Optional Trial
New: WC Log for failed Automatic Payment
New: Added Developer Debug mode option in PayPal Reference Transactions gateway settings
Tweak: Code optimized
Tweak: Updated po and mo files
Fix: Resubscribe button showing even after the user gets subscribed for that product
Fix: View Subscription redirect issue when My Account Page is not used
Fix: View Subscription Table layout problem

Version 4.1 on 04 July 2017
New: Option to give optional trial and signup fee
New: Prefix can be added for subscription number
New: Email template added for automatic renewals
New: Added new subscription cancellation methods(Cancel at the end of billing cycle and Cancel on a scheduled date)
New: Option for the subscriber to change their shipping address to their subscriptions
New: Product and User Filters added for Cancel feature
New: Option to Resubscribe the existing subscriptions
New: Option for subscriber to Turn Off their Automatic subscription payments
Tweak: Showing Active variation name in Edit Subscription page
Tweak: Masterlog can be sorted
Tweak: Stripe API code revamped
Tweak: Code optimized
Tweak: Updated po and mo files
Fix: Customer search field not working properly
Fix: When Trial Restriction is applied then Users can subscribe for multiple quantities of trial enabled same subscription products even if Trial Restriction is applied
Fix: Synchronization not working properly when Trial is enabled for the product
Fix: Stock has not taken care while swapping the variation

Version 4.0 on 30 May 2017
New: Coupon Code Discount for fixed number of Renewal Orders
New: Display successful(Payment Completed) Renewal orders in a separate meta box in Edit Subscription page New: Option to restrict add normal products when Subscription product is in Cart
New: Troubleshooting for IPN Response from PayPal
New: Email Templates added for preapproval key revoking and Failed payments during automatic renewal
New: Pagination added for My Subscriptions in My Account page
New: Added warning message in checkout page when the user tries to manually pay for Automatic Subscription Renewal Orders
New: Added option to set number of days the subscription needs to be in last known status when Proceed with Manual Payment is selected for revoking preapproval key and Failed payments
New: Filters added in List of Subscriptions page
New: UI improvement in Activity Logs in My Account Page
New: Option to restrict Cancelling of subscription for specific number of days
New: Action hooks added for automatic subscription payment revoked
New: Action hooks added for when parent order is created for a subscription
Tweak: Cron functions improved
Tweak: Removed Pause option for synchronized subscriptions
Tweak: Few label changes
Tweak: Display only unpaid orders in Edit Subscription page
Tweak: Updated po files
Fix: Automatic payment retry problem
Fix: Subscription goes to Overdue status when proceeding with Manual Payment mode is selected
Fix: When Retry payments is not set, subscription doesn't go to next status
Fix: Warning error displayed on Single Product page if the variable subscription product has Sale price
Fix: Subscription price calculated incorrectly when using with WooCommerce older versions
Fix: Cancelled Subscription goes to Active when admin manually changes the status of parent order to Completed
Fix: Subscription status change based on Overdue and Suspend settings

Version 3.9.1 on 03 May 2017
Tweak: Improvements in WooCommerce 3.x compatibility

Version 3.9 on 25 April 2017
New: Welcome Page added
New: Trial and Product Subscription Purchase Restrictions code improved
New: Action hooks added which can be used for Renewal Orders
New: Code Optimized
Fix: Tax problem in renewal order when shipping address is not available in parent order with WooCommerce v3.x
Fix: Product details display issue in Renewal Orders of Subscriptions
Fix: Subscription goes to trial without order changing to processing when there is tax, normal products etc in order

Version 3.8 on 16 April 2017
New: WooCommerce 3.0 Compatibility
Tweak: UI Enhancement in Subscription variation swapping

Version 3.7 on 05 April 2017
New: PayPal Error Codes displayed with messages for Inbuilt PayPal Adaptive Payment Gateway
New: Order subscription option for guest
New: PHP 7.1 compatibility
New: Actual Error Message from Stripe displayed in Checkout page
Tweak: Subscription renewal fee is display issue in Edit Subscription and My Account Page
Tweak: Email code revamped
Tweak: Variation Switcher script revamped
Tweak: Order Subscription and Synchronized payment information recording improvements
Tweak: PO files updated
Fix: Prorated amount not showing in cart for Synchronized Subscription Products for Guests
Fix: Prorating not working with multiple quantities when prorated amount is set to be charged on first renewal
Fix: Renewal fees not set in PayPal Subscriptions API for only Trial enabled products
Fix: Parent order deletion causing fatal error in Edit Subscription Page
Fix: Automatic Subscriptions not going to overdue when Stripe associated credit card is deleted or expired

Version 3.6 on 14 March 2017
New: Email Templates can be overridden via Theme
New: Admin can filter which Card Brand icons to display for Inbuilt Stripe Payment Gateway
Fix: PayPal Reference Transaction problem
Fix: PayPal Adaptive Payment additional parameters added
Fix: Order Subscription problem with Automatic payment
Fix: Language Translation issue when translated with PO Files
Fix: Not being able to place orders for Stripe zero decimal currencies

Version 3.5 on 02 March 2017
New: Coupon Discount can be applied for Renewal Orders with an option to restrict to specific Users/User roles
New: Subscription Date format improvements
New: Admin post message updated in Edit subscription page
Tweak: Code Improvements
Fix: Cron not set properly
Fix: Cancel Order button of normal WooCommerce Orders not working in my Account Page
Fix: Order Subscription message plan not displaying sometimes when refreshing the checkout page

Version 3.4 on 14 February 2017
Tweak: Code Improvements
Fix: Stripe library directory mismatch problem

Version 3.3 on 02 February 2017
New: Stripe libraries updated to latest version

Version 3.2 on 17 January 2017
New: Additional Digital Downloads can be linked with Subscription Products
weak: Updated po files

Version 3.1 on 09 January 2017
New: Displaying Additional Details in Subscription Details page
New: Display Options for PayPal Reference Transactions Payment Gateway
New: Display Confirmation message before Admin/user Cancels a Subscription
Tweak: Code optimized
Tweak: Updated po files
Fix: Subscription goes to Overdue when unpaid renewal order status changed to Completed/Processing after Subscription is Cancelled/Failed
Fix: Price crossed and displayed in Prorated Subscriptions

Version 3.0 on 25 November 2016
New: PayPal Reference Transaction Payment Gateway for Automatic Subscription Renewal
New: Stripe Payment Gateway for Automatic Subscription Renewal
New: PayPal Subscription API for Automatic Subscription Renewal
New: New Hooks and Filters added
New: Attributes of the Variable product are displayed to the user as separate options for Subscription Switching
New: Code Optimized for Preapproval key retrieval
New: Enable/Disable added for Preapproval validity for PayPal Adaptive Payment Gateway
Tweak: Option added for setting the maxTotalAmountOfAllPayments parameter for PayPal Adaptive Payment Gateway
Tweak: Po Files Updated Fix: Multiple Subscriptions in one purchase Payment failure issue
Fix: Inclusive Tax issue in the Renewal Order

Version 2.4 on 25 October 2016
New: SUMO Reward Points Payment Gateway can be used as an Automatic Subscription payment gateway
Tweak: Variation Subscription attributes added in renewal order line item
Tweak: Po files updated
Tweak: Code Optimization
Fix: Manual to Automatic switch subscription renewal issue
Fix: Renewal Count updating issue when old order is again Published as completed
Fix: Synchronization prorated amount applying on first renewal and first payment

Version 2.3 on 18 October 2016
New: Switching Variations of the similar variations of Variable Subscription Product
Tweak: Ending Date Validation in PayPal Adaptive when duration left empty
Fix: WooCommerce Activated check improvement

Version 2.2 on 13 October 2016
New: Subscription Synchronization
Tweak: Optimized the Code to improve plugin performance
Tweak: Updated po and WPML files for Translation
Fix: Subscription duration shortcodes problem

Version 2.1 on 10 August 2016
New: Option to set Admin/User to select the Order Subscription duration
New: Order Subscription supported for Non-Subscription and Non-Membership Products
Tweak: Updated po files and WPML files
Fix: Downloadable items hidden problem
Fix: Subscriptions display problem in My Account Page
Fix: Compatibility issue with SUMO Memberships plugin

Version 2.0 on 04 August 2016
New: Order Subscription
New: Manual Subscription Order Creation by Admin
New: Added Hyperlink for navigating to related Renewal Orders
Tweak: Supports Grouped Subscription
Tweak: Code Updated for PayPal TLS Support
Tweak: Enable Pause/Resume Subscription option label changed as Allow Subscribers to Pause their Subscriptions
Tweak: Enable Cancel Subscription option label changed as Allow Subscribers to Cancel their Subscriptions
Tweak: Updated the Notes
Tweak: Updated the po files for String Translation
Tweak: Code Updated for PayPal TLS Support
Tweak: Improvements in CSS
Tweak: Optimized the code

Version 1.4 on 12 July 2016
- Fix: Unwanted error message when a normal product is purchased

Version 1.3 on 01 July 2016
- Fix: Credit Card Compatibility for WooCommerce 2.6.x

Version 1.2 on 23 June 2016
- New: Compatible with WooCommerce Version 2.6.1
- New: Compatible with SUMO Donations

Version 1.1 on 15 June 2016
- New: Compatible with SUMO Memberships

Version 1.0 on 07 June 2016
- Initial Release
Tải Miễn Phí SUMO Subscriptions v14.2 NULLED – WooCommerce Subscription System :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress