Smart Manager Pro v5.24.0 NULLED – Bulk Edit, Stock Management for WooCommerce

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 của 139

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Plugin Smart Manager Pro cho WooCommerce cho phép bạn quản lý cửa hàng trực tuyến woocommerce của mình bằng trình quản lý thông minh nâng cao. Trong trình quản lý thông minh, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng quản lý hàng hóa, khách hàng, đơn đặt hàng và phiếu giảm giá của mình. Bạn có thể chỉnh sửa, xóa, sao chép, xuất sang tệp CSV, sử dụng tìm kiếm nâng cao, v.v. Toàn bộ quá trình diễn ra trên một trang, bạn không cần phải mất thời gian đi từ trang này sang trang khác để tìm kiếm phần tử. Khi xem hoặc chỉnh sửa sản phẩm và bất kỳ mục nào khác, một cửa sổ thông minh tiện lợi sẽ mở ra.

Link Demo: https://www.storeapps.org/product/smart-manager/

Các tính năng của Smart Manager for WooCommerce – Bulk Edit, Stock Management

Bảng tính / Trình chỉnh sửa bảng

Plugin Trình quản lý thông minh hoạt động giống như một bảng tính Excel. Vì vậy, thực hiện các thay đổi và điều hướng rất nhanh chóng và đơn giản!

Quản lý Giá, Sản phẩm & Cổ phiếu

Điều hướng qua bảng và nhanh chóng cập nhật số lượng hàng trong kho, thiết lập và sửa đổi giá bán / giá thông thường. Đặt đơn hàng tồn đọng, xóa sản phẩm, lọc và chỉnh sửa hàng loạt kho hàng cho nhiều sản phẩm và biến thể WooCommerce cùng một lúc.

Nội tuyến nhanh & Chỉnh sửa hàng loạt

Tạo, xóa hoặc cập nhật nhiều mục cùng một lúc trực tiếp từ lưới. Thay đổi nhiều giá trị cột và lưu tất cả cùng một lúc. Chuyển sang màn hình chỉnh sửa gốc để có toàn quyền kiểm soát chỉnh sửa.

Quản lý đơn hàng, Phiếu giảm giá…

Xem tất cả các đơn hàng trong một màn hình, lọc và tìm kiếm nhanh chóng. Thay đổi trạng thái đơn hàng, thêm đơn hàng mới theo cách thủ công, chỉnh sửa hàng loạt đơn hàng hoặc xuất sang CSV. Xem xét và tìm phiếu giảm giá, gia hạn tín dụng cửa hàng, sửa đổi chiết khấu, chỉnh sửa hàng loạt…

Các cột quản trị tự do

Dễ dàng hiển thị, ẩn và chỉnh sửa các cột dữ liệu vào lưới. Sắp xếp, tìm kiếm, chỉnh sửa hàng loạt hoặc xuất bất kỳ loại bài đăng WordPress nào. Smart Manager cũng hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu plugin của bên thứ ba!

Bài đăng, Trang, Người dùng… Mọi thứ!

Sử dụng cùng một bảng giống như giao diện để xem và quản lý tất cả các loại bài đăng tùy chỉnh, người dùng và thuộc tính trong WordPress và WooCommerce.

Smart Manager Pro v5.23.0 NULLED - Bulk Edit, Stock Management for WooCommerce

Smart Manager Pro v5.23.0 NULLED - Bulk Edit, Stock Management for WooCommerce

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Smart Manager Pro v5.24.0 NULLED – Bulk Edit, Stock Management for WooCommerce nulled changelog
= 5.23.0 (27.08.2021) =
* New: Compatibility with [Germanized for WooCommerce](https://wordpress.org/plugins/woocommerce-germanized/) (Pro)
* Fix: Inline edit not saving all changes when trying to update more than one meta fields like 'Regular Price' & 'Stock' in some cases
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.22.0 (21.08.2021) =
* New: WordPress v5.8.0 compatible & WooCommerce v5.6.0 compatible
* Update: Pricing page related changes
* Fix: Fatal error when accessing 'Users' dashboard in Smart Manager grid in some cases
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.21.0 (30.07.2021) =
* Update: Compatibility with latest version of WooCommerce (v5.5.2)
* Fix: Advanced search for 'Product Visibility' is 'Hidden' returning incorrect results
* Fix: Advanced search for 'Product Visibility' is not 'Hidden' returning incorrect results
* Fix: 'Edit Link' & 'View Link' column not shown in grid in some cases
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.20.0 (16.07.2021) =
* Update: Compatibility with latest version of WooCommerce (v5.5.1)
* Fix: Product Taxonomies not getting unlinked from 'terms' table when editing using 'Inline Edit' functionality
* Fix: PHP Warnings generated in some cases when accessing Smart Manager dashboard
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.19.1 (05.07.2021) =
* Fix: 'ID' column not visible in Smart Manager grid after update to v5.19.0
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.19.0 (03.07.2021) =
* New: Support for color codes for 'Stock' field with support for WooCommerce 'Low stock threshold' for Products
* Fix: Removing attributes using Inline Edit functionality not working properly for Products dashboard
* Fix: Custom meta fields with special characters in the field name causing issues
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.18.0 (28.06.2021) =
* New: Compatibility with [Advanced Custom Fields (ACF)](https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/) (Pro)
* Update: Improvements in handling for image fields
* Fix: Unable to Bulk Edit or Inline Edit Featured Images for Posts
* Fix: Some meta fields not pulling data in Smart Manager grid
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.17.0 (18.06.2021) =
* Update: Compatibility with latest versions of WooCommerce (v5.4.1)
* Fix: Bulk Edit, Duplicate Records & Delete Records functionality not getting applied to all selected records in some cases (Pro)
* Fix: Bulk Edit, Duplicate Records & Delete Records functionality not getting applied to all post-type records in store when column header checkbox is checked (Pro)
* Fix: Duplicate Product functionality not working in multi-site environment (Pro)
* Fix: Bulk Edit for PHP serialized fields like 'Default Attributes' updating incorrect values (Pro)
* Fix: Incorrect actions for PHP serialized fields like 'Default Attributes' in Bulk Edit side panel (Pro)
* Fix: Incorrect number of arguments supplied to 'woocommerce_update_product' action triggered on Product Bulk Edit (Pro)
* Fix: Products dashboard failing to load due to some javascript errors
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.16.0 (01.06.2021) =
* Update: Display comma-separated list of taxonomy titles for custom taxonomies like Product Categories, Product Tags, etc. in Products dashboard
* Fix: Products dashboard not loading when special characters in custom taxonomy fields
* Fix: Table does not exist error when deactivating the plugin
* Fix: 'Unable to create or change a table without a primary key, when the system variable 'sql_require_primary_key' is set' error when using Advanced Search functionality in some cases
* Fix: Searching for '0' value in numeric fields like Regular Price, Sale Price, etc. returning incorrect results
* Fix: Dashboard not re-loading after saving inline-edit changes
* Fix: PHP Warnings generated in some cases when using Export CSV functionality (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.15.0 (21.05.2021) =
* Update: UI improvements related to Bulk Edit (Pro) & Advanced Search functionality
* Fix: Dashboard resets to initial view on saving inline edit changes
* Fix: Row Selection not persistent post saving of any edited rows
* Fix: Scroll position gets reset to top post saving of any edited rows
* Fix: HTML markup in the 'Name' field in the export CSV for 'Products' dashboard (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.14.0 (15.05.2021) =
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress (v5.7.2) & WooCommerce (v5.3.0)
* Update: StoreApps Upgrade file Improvements (Pro)
* Update: 'Add to' & 'Remove from' actions for any custom taxonomies in Bulk Edit (Pro)
* Fix: Bulk Edit breaking in case of some custom taxonomies like Product Tag, etc. (Pro)
* Fix: Date selector not getting removed after selecting any non-date field type in Bulk Edit (Pro)
* Fix: Advanced Search not showing proper values for custom taxonomies like Product Tag, etc.
* Fix: Date Selector not getting shown for date & datetime fields in Advance Search
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.13.0 (07.05.2021) =
* Update: UI improvements
* Update: Pricing page related changes
* Fix: Fixes related to advanced search functionality for taxonomy fields like categories
* Fix: 'Add to' & 'Remove from' actions missing in Bulk Edit for taxonomy fields like categories (Pro)
* Fix: 'Parent Categories' fields missing in Bulk Edit functionality (Pro)
* Fix: Disabling WP auto update for plugin (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.12.0 (30.04.2021) =
* Fix: Unable to search using 'Product Categories' using advanced search functionality
* Fix: Advanced Search functionality for 'Product Shipping Class' not working
* Fix: Advanced Search functionality for 'Product Attributes' showing incorrect operators
* Fix: Bulk Edit functionality for 'Product Shipping Class' not working (Pro)
* Fix: Unable to search using 'User Role' using advanced search functionality (Pro)
* Fix: Unable to inline edit 'WP Capabilities' column in Users dashboard (Pro)
* Fix: PHP warnings related to Users dashboard (Pro)
* Fix: Javascript errors in some cases when accessing Bulk Edit functionality (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.11.0 (26.04.2021) =
* New: WordPress v5.7.1 compatible & WooCommerce v5.2.2 compatible
* Update: UI improvements for Advanced Search functionality
* Update: Improved UI for Smart Manager Bulk Edit functionality (Pro)
* Update: Improvements related to the handling of updating 'All items in search result' when using Bulk Edit (Pro)
* Fix: Bulk Edit Background notice continued to show even after process completion in some cases (Pro)
* Fix: 'User Role' column in Users dashboard displaying incorrect data (Pro)
* Fix: In-App pricing page URL not working in some cases
* Dev: Added 'smart_manager_post_format_columns' custom JQuery trigger to modify formatting of columns
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.10.0 (09.04.2021) =
* Update: Added date selector for date fields in Advanced Search
* Fix: Sorting using numeric meta columns not returning proper results
* Fix: Sorting not working in multi-site environment
* Fix: PHP warnings related to product attributes
* Fix: Removed deprecated WooCommerce 'get_product_from_item' function for WooCommerce greater than v4.4
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.9.0 (18.03.2021) =
* New: WordPress 5.7 & WooCommerce 5.1.0 compatible
* Fix: Empty results in dashboard when sorting by any taxonomy columns
* Fix: Sorting by 'Product Type' column returning incorrect results
* Fix: Search for 'Enabled/Disabled' product variations using 'Status' column in Advanced Search not working
* Fix: Unable to search using 'Default Attributes' using Advanced Search
* Fix: Unable to Bulk Edit 'Default Attributes' field (Pro)
* Fix: UI fixes for Setting page fields
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.8.0 (06.03.2021) =
* Fix: Column width changes remaining persistent even on dashboard switch
* Fix: Column width changes not getting maintained for all dashboards in some cases
* Fix: Export CSV failing in case of large data (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.7.0 (26.02.2021) =
* New: WordPress v5.6.2 compatible
* Fix: Variable Parent Products not getting displayed in some advanced search results
* Fix: Default sort not getting applied in advanced search results in some cases
* Fix: PHP warnings when using the Bulk Edit functionality in some cases (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.6.0 (18.02.2021) =
* New: WooCommerce v5.0.0 compatible
* Update: Display number of records loaded in addition to the total number of records
* Fix: Data not getting displayed as per the column sorting in the dashboard
* Fix: Sorting not getting saved in custom views (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.5.0 (05.02.2021) =
* New: WordPress v5.6.1 compatible
* Fix: Blank value in advanced search for numeric columns not returning 'null' values
* Fix: 'Custom Views' functionality not working in some cases
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.4.0 (29.01.2021) =
* New: WooCommerce 4.9.2 compatible
* Fix: 'Product Category' inline edit not working
* Fix: 'Product Category' not getting set to blank using inline edit
* Fix: Unable to use 'Custom Views' functionality in some cases (Pro)
* Fix: In-app plugin update notice not getting displayed in some cases
* Fix: 'Sorting arrow indicator' not displayed on column header when loading Smart Manager
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.3.0 (15.01.2021) =
* New: Improved UI for advanced search functionality
* New: WooCommerce 4.9.0 compatible
* Update: Avoid clearing search when switching between simple & advanced search
* Update: Change column name of 'Excerpt' column to 'Customer provided note' in Orders dashboard
* Fix: Advanced search functionality not working
* Fix: Fix vulnerability code reported by Jetpack scan
* Fix: Dashboard appears blank in some cases
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.2.0 (10.12.2020) =
* New: WordPress 5.6 & WooCommerce 4.8.0 compatible
* Update: Alphabetically sorted list of multi-select custom taxonomies like Product Category, Product Tags, etc. while inline editing the same
* Fix: Bulk Edit / Batch Update not working when trying to update the entire search result (Pro)
* Fix: 'Billing Postcode' & 'Shipping Postcode' only accepting numeric values for Orders & Subscriptions dashboard
* Fix: Advanced search using null or blank values not returning proper results if the meta is not present
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.1.0 (21.11.2020) =
* New: WooCommerce 4.7.0 compatible
* Update: StoreApps Connector
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 5.0.1 (07.11.2020) =
* Fix: DB Upgrade not running in some cases

= 5.0.0 (07.11.2020) =
* New: Create/Update/Delete 'Custom Views' just like 'Custom Views in Excel' (Pro)
* New: Ability to give access to only specific custom views to non-admin users in addition to specific dashboards (Pro)
* New: Predefined Custom Views - Product Stock & Product Price List (Pro)
* New: Quickly jump to last 3 accessed dashboards or views (Pro)
* Improved: Managing dashboard states in 'usermeta' instead of 'options'
* Improved: Removed some unused code and reduced the plugin zip file from 2.7 MB to 1.7 MB
* Update: Compatibility with the latest version of WooCommerce
* Fix: Unable to set or remove product as 'Featured Product' using bulk edit (Pro)
* Fix: Unable to set or remove product as 'Featured Product' using in-line edit
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.6.1 (28.10.2020) =
* Update: WooCommerce v4.6.1 compatible
* Fix: Created and Modified date & date GMT columns not appearing in advanced search
* Fix: Advanced search columns not refreshing on dashboard change
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.6.0 (17.10.2020) =
* Update: Improved UI for Smart Manager dashboard
* Update: Compatibility with the latest version of WooCommerce
* Fix: 'Sale Price' not getting reflected on-site when saving using Smart Manager
* Fix: UI fixes for Smart Manager Settings page (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.5.0 (09.10.2020) =
* Update: Improved UI for Smart Manager dashboard
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.4.6 (03.10.2020) =
* Fix: Search not working on network sites
* Fix: Unable to search or change image attributes in WP media dialog when updating product gallery images
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.4.5 (25.09.2020) =
* Fix: Show/Hide Columns not refreshing the grid
* Fix: Sorting using meta columns not rendering proper results
* Fix: Search for numeric columns and search value as 0 not working properly
* Fix: Unable to save '0' value for numeric columns using inline edit
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.4.4 (19.09.2020) =
* Update: Compatibility with latest version of WooCommerce
* Fix: 'show variations' state not getting maintained
* Fix: Product variations getting displayed even when 'show variations is unchecked'
* Fix: Dashboard showing data even in case of no search results found
* Fix: Search results not maintained when clicking on 'show variations'
* Fix: Order & Subscription status KPI's getting duplicated in some cases
* Fix: Order & Subscription KPI's not getting refreshed in case of no search results
* Update: Filter to disable 'delete permanently' functionality for all dashboards
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.4.3 (11.09.2020) =
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress & WooCommerce
* Fix: 'sale price start date' & 'sale price end date' WooCommerce Product fields not saving values as per site timezone
* Fix: 'Add Attribute' & 'Remove Attribute' functionality not available in batch update (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.4.2 (21.08.2020) =
* Fix: Delete Records Button not working
* Fix: Duplicate Records Button not working (Pro)
* Fix: 'Load More' button not getting displayed in post search in the dashboards
* Fix: Dashboard not loading due to 'select2' library conflict with other plugins
* Update: Name for the 'Nicename' in the Users dashboard changed to 'Nickname'
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.4.1 (14.08.2020) =
* New: 'Manage with Smart Manager' link from all post type dashboards
* Update: Tested with latest versions of WordPress & WooCommerce
* Fix: Search & Advanced Search functionality not working for any dashboards
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.4.0 (10.08.2020) =
* Update: Performance optimization & Improvements in Dashboard loading speed
* Update: Replaced infinite scrolling with load more for all dashboards
* Update: Show/Hide Id column for every dashboard
* Update: Improvements related to 'copy from' action in the batch update functionality (Pro)
* Fix: Performance lag when selecting records in the grid
* Fix: Unable to select dashboards in the 'Access Privilege Settings' for different user roles (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.18 (18.07.2020) =
* Update: Feature to stop a Batch Update/Duplicate Records/Delete Records process (Pro)
* Update: Feature to auto-stop a running process when the Batch Update/Duplicate Records/Delete Records process gets stuck (Pro)
* Fix: Batch Update for numeric fields not working in some cases (Pro)
* Fix: Batch Update, Duplicate Records & Delete Records functionality giving issues in multisite environment (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.17 (10.07.2020) =
* Update: Tested with latest versions of WooCommerce (v4.3+)
* Fix: Batch update for Product Attributes not working (Pro)
* Fix: Export CSV not exporting products in case of large database (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.16 (26.06.2020) =
* Fix: Inline edit of product 'sale price' with 'sale price from' & 'sale price to' dates not working
* Fix: Export CSV of Orders not exporting the product variation attributes in order line items (Pro)
* Fix: Export CSV of Subscriptions not exporting the product variation attributes in subscription line items (Pro)
* Fix: Batch Update of product 'sale price' with 'sale price from' & 'sale price to' dates not working (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.15 (20.06.2020) =
* Fix: 'Copy from' batch update action not working for product 'featured image' field (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.14 (12.06.2020) =
* Fix: 'Coupon Amount', 'Coupon Usage Count' displayed as blank in Coupons dashboard
* Fix: '{Field} == 0' advanced search condition not returning proper results in case of numeric fields
* Fix: Incorrect update options in case of 'yes/no' type fields in batch update functionality (Pro)
* Fix: JS error on Smart Manager page unload in some cases
* Update: Tested with latest version of WordPress (v5.4.2)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.13 (06.06.2020) =
* Update: Updated 'Action Scheduler' library (Pro)
* Update: Tested with latest versions of WordPress & WooCommerce(v4.2+)
* Fix: Fixes related to batch update functionality (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.12 (28.05.2020) =
* Update: Pricing page related changes
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.11 (08.05.2020) =
* Update: Tested with latest versions of WordPress & WooCommerce(v4.1)
* Update: StoreApps Upgrade file Improvements
* Update: Pricing page related changes
* Fix: Column chooser dialog not displaying properly due to CSS conflict with other plugins
* Fix: Users dashboard showing no users in WordPress Multi-site environment (Pro)
* Fix: Users dashboard showing no users when sorted by some columns (Pro)
* Fix: PHP warnings
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.10 (27.03.2020) =
* New: Added functionality to permanently delete selected records / all records for any post type (Pro)
* Fix: Product stock not getting set to 0 using batch update functionality (Pro) (WooCommerce)
* Fix: PHP warnings
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.9 (21.03.2020) =
* Fix: Issue related to product sale price not getting reflected on frontend after updating using Smart Manager (WooCommerce)
* Update: Pricing page related changes
* Fix: PHP warnings
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.8 (11.03.2020) =
* Update: Compatibility with latest version of WooCommerce(v4.0)
* Update: Pricing page related changes
* Fix: PHP warnings
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.7 (28.02.2020) =
* Update: Added validation for handling phone numbers
* Fix: Blank search not working for numeric columns using advanced search
* Fix: Date filters not getting maintained after column show/hide
* Fix: Unable to edit 'regular price' in products dashboard due to thousand separator (WooCommerce)
* Fix: Orders dashboard not loading in some cases (WooCommerce)
* Fix: PHP warnings
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.6 (21.02.2020) =
* Fix: Sorting by any taxonomy columns making the grid blank
* Fix: Sorting for 'price/sale price' fields not working properly (WooCommerce)
* Fix: Batch Update for taxonomy columns not working (Pro)
* Fix: Batch Update 'copy from' functionality now copying all the values (Pro)
* Fix: Order line item quantity not getting displayed in 'Print Invoice' generated using Smart Manager (Pro)
* Fix: Product Attribute Batch Update not working for WooCommerce v3.9+ (Pro)
* Fix: PHP warnings
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.5 (07.02.2020) =
* Fix: Smart Manager grid very slow loading in infinite scroll
* Fix: Attribute inline edit dialog UI improvements (WooCommerce)
* Fix: PHP warnings
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.4 (01.02.2020) =
* New: View & Export Product or any post type Edit URL
* Update: Tested with latest versions of WordPress & WooCommerce
* Fix: Background Process is_running check slowing down the site in some cases (Pro)
* Fix: Advanced search unable to add 'OR' condition
* Fix: Products dashboard not showing any products when sorting with any taxonomy columns in the grid (WooCommerce)
* Fix: Products dashboard not showing any products when WooCommerce Multilingual plugin is active (WooCommerce)
* Fix: Decimal part appearing in product stock field (WooCommerce)
* Fix: PHP warnings
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.3 (20.01.2020) =
* Fix: Product Categories not getting updated using the batch update functionality (WooCommerce) (Pro)
* Fix: Variations getting deleted when updating stock for variation parent in some cases (WooCommerce) (Pro)
* Fix: 'Delete All' functionality not working (Pro)
* Fix: 'Duplicate Entire Store' functionality not working (Pro)
* Fix: DatePicker not setting the date on select in some cases
* Update: Set the default time to '00:00:00' instead of current time when selecting date in datepicker
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.2 (10.01.2020) =
* Fix: Batch delete getting stuck
* Fix: Some columns showing as '#bad-value#'in some cases
* Fix: Top bar not getting displayed in some cases
* Fix: PHP warnings
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3.1 (23.12.2019) =
* Update: Tested with latest versions of WordPress & WooCommerce
* Fix: 'Product Featured' column showing '#bad-value#' in some cases in Products Dashboard (WooCommerce)
* Fix: Inline edit for the 'checkbox' fields not working in some cases
* Fix: Data not getting rendered in some 'checkbox' fields in some cases
* Fix: Smart Manager top bar not loading in some cases due to javascript error
* Fix: Some of the 'postmeta' columns not getting detected in Smart Manager grid
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.3 (13.11.2019) =
* New: Compatibility with [WooCommerce Smart Coupons](https://woocommerce.com/products/smart-coupons/) (Pro)
* Update: Compatibility with WooCommerce Coupons
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress & WooCommerce(v3.8)
* Fix: Sort for numeric fields not working
* Fix: Advanced search operators for numeric fields like Product 'Regular Price', 'Sale Price' not displaying proper
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.26 (05.11.2019) =
* Fix: Infinite Scroll of the grid going into an infinite loop in some cases
* Fix: Column sort not getting maintained after grid refresh
* Fix: Column sort icon not getting displayed on the column header in some cases
* Fix: Grid going blank when sorting using any meta column of the dashboard
* Fix: Blank conditions in advanced search not giving proper results for any multi-list taxonomies like Product Attribute, Category, etc.
* Fix: 'is not' conditions in advanced search not giving proper results for any multi-list taxonomies like Product Attribute, Category, etc.
* Fix: 'Weight' column not getting displayed in the product's dashboard (WooCommerce)
* Fix: Products dashboard taking too long to load data in the grid in case variation attributes missing (WooCommerce)
* Update: Display column full name in the tooltip of the column header in the grid
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.25 (29.10.2019) =
* Fix: Added option to skip the deactivation survey
* Fix: Deactivation survey not getting triggered in some cases
* Update: Updated the plugin display name to 'Smart Manager for WooCommerce'
* Update: Added new custom filter 'sm_show_sa_plugins_page' for handling the display of the StoreApps plugins page
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.24 (25.10.2019) =
* Update: Added support for 'add_to' & 'remove_to' options in batch update for all multi-select taxonomies like 'Product Tag', 'Rank Math Meta Robots', etc.
* Fix: DatePicker not working properly while inline editing 'Date' fields
* Fix: 'Product Type' and such other taxonomies not getting saved and displayed in the grid in some cases
* Fix: Product Attribute inline edit not working when trying to edit any product in the search result (WooCommerce)
* Fix: UI related tweaks for in-line editing of 'Product Gallery Images'
* Fix: '#bad-value#' in some checkbox fields which do not exist for the particular record
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.23 (19.10.2019) =
* New: Support for in-line updating 'Product Gallery Images' using media library (Pro)
* Fix: Some custom fields related to [Yoast SEO](https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/) & [WordPress SEO Plugin – Rank Math](https://wordpress.org/plugins/seo-by-rank-math/) not appearing in the grid
* Fix: 'ID' column getting hidden on show/hide any columns in the grid
* Fix: 'product_ids' column in WooCommerce Coupons Dashboard not accepting mutiple product ids (WooCommerce)
* Update: UI changes related to row size
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.22 (11.10.2019) =
* Update: Optimized and improved dashboard load times for WooCommerce Orders, Subscriptions & Users dashboards
* Fix: Some of the records not displaying when sorted using any meta key columns
* Fix: Loading spinner displaying for every update in progress-bar for duplicate records and delete records functionality
* Fix: Infinite Scroll not working in some cases
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.21 (27.09.2019) =
* Update: Added support for WooCommerce decimal places & decimal separator for product price and sale price fields (WooCommerce)
* Update: UI/UX responsive related changes for all screen layouts
* Fix: Batch Update, Duplicate Records & Batch Delete not working in multi site environment (Pro)
* Fix: Incorrect detection of data type for some of the postmeta fields
* Fix: Unable to in-line edit more than 1 record at a time after first successful updation (Lite)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.20.1 (04.09.2019) =
* Fix: Infinite Scroll not working for 'Products' dashboard in some cases (WooCommerce)
* Fix: Batch Update, Duplicate Records & Delete All functionalities not working in some cases (Pro)
* Fix: Settings link not working from Smart Manager grid
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.20 (29.08.2019) =
* Update: Fixed row height for all rows in the grid irrespective of data
* Update: UI Improvements
* Fix: Smart Manager grid not taking the full page height in some cases
* Fix: All meta fields getting displayed as blank on updating any field using Smart Manager
* Fix: Infinite Scroll not loading data in some cases
* Fix: Access Privilege settings not displaying even after getting saved
* Fix: Orders & Subscription Status Count KPI's not getting refreshed on search (WooCommerce)
* Fix: Incorrect total number of product total count on products dashboard (WooCommerce)
* Fix: 'Show Variations' state not getting maintained for products dashboard (WooCommerce)
* Fix: Inline editing for 'Product Attributes' not working when no attributes set for the product (WooCommerce)
* Fix: Blank image getting displayed on hover when the featured image is not set for the product (WooCommerce)
* Fix: Javascript errors in some cases causing the Smart Manager to not work properly
* Fix: PHP warnings
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.19.1 (23.08.2019) =
* Fix: Batch Update progress notice staying for an indefinite time and unable to use batch update (Pro)
* Fix: PHP warnings
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.19 (20.08.2019) =
* Update: Improved Batch Update functionality by using 'Action Scheduler' library (Pro)
* Update: Pricing page related changes
* Update: Added default select value for 'Field' select box in batch update (Pro)
* Update: StoreApps Upgrade file Improvements
* Fix: Select boxes in the batch update not working properly on adding multiple rows (Pro)
* Fix: Settings link not working from the welcome page
* Fix: Javascript error on Smart Manager grid load in some cases
* Fix: Smart Manager Pro getting converted to Lite (Pro)
* Fix: PHP warnings
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.18 (06.08.2019) =
* Fix: Smart Manager Access Privilege functionality not working (Pro)
* Fix: Smart Manager Settings page accessible by non-administrator user roles (Pro)
* Fix: 'Order Sub Total' ignoring decimal part and displaying incorrectly in WooCommerce Orders & Subscriptions Dashboards
* Fix: Some of the strings in Smart Manager grid could not be translated
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.17 (01.08.2019) =
* New: Compatibility with [Yoast SEO](https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/) (Pro)
* New: Compatibility with [WordPress SEO Plugin – Rank Math](https://wordpress.org/plugins/seo-by-rank-math/) (Pro)
* Fix: PHP Warnings when accessing the users dashboard
* Fix: Javascript errors casing no records to load in Smart Manager grid
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.16 (26.07.2019) =
* New: Compatibility with [WooCommerce Subscriptions](https://woocommerce.com/products/woocommerce-subscriptions/?aff=5475) (Pro)
* New: Compatibility with [WooCommerce Cost of Goods](https://woocommerce.com/products/woocommerce-cost-of-goods/?aff=5475) (Pro)
* New: Support for 'set to regular price' & 'set to sale price' option using Batch Update for products dashboard (WooCommerce) (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.15 (23.07.2019) =
* New: New column 'Order Sub Total' added to Orders Dashboard & CSV export (WooCommerce)
* Fix: Smart Manager dashboard column mapping not getting refreshed on addition of new data like categories, attributes, etc.
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.14 (18.07.2019) =
* New: Compatibility with [Min/Max Quantities](https://woocommerce.com/products/minmax-quantities/?aff=5475) (Pro)
* New: Compatibility with [Min and Max Quantity for WooCommerce](https://wordpress.org/plugins/minmax-quantity-for-woocommerce/) (Pro)
* New: Compatibility with [Woocommerce Minimum and Maximum Quantity](https://wordpress.org/plugins/woo-min-max-quantity-limit/) (Pro)
* New: Search and Replace any string for any field using batch update functionality (Pro)
* Fix: WooCommerce Variations not getting shown ever after checking 'Show Variations' checkbox (Pro)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.13 (16.07.2019) =
* Fix: Delete All Records in the store functionality not working
* Fix: Duplicate All records in search result duplicating all records in the store
* Fix: Delete functionality not working for 'Users' dashboard
* Fix: Search functionality not working in 'WP Media Library' when accessed from batch update functionality
* Fix: Delete icon remaining disabled after first successful deletion
* Fix: Access Privilege Settings not rendering properly
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.12 (12.07.2019) =
* New: Access Privileges - give controlled access to non-Admin users for each of the dashboards in Smart Manager
* Fix: Settings link not working (Smart Manager Old)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.11 (10.07.2019) =
* New: Compatibility with [WooCommerce Product Add-Ons](https://woocommerce.com/products/product-add-ons/?aff=5475) (Pro)
* Update: Rendering of checkbox having zero or one as value is reversed, which will not affect previous data
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.10 (28.06.2019) =
* New: Compatibility with [WooCommerce Bookings](https://woocommerce.com/products/woocommerce-bookings/?aff=5475) (Pro)
* New: Compatibility with [WooCommerce Memberships](https://woocommerce.com/products/woocommerce-memberships/?aff=5475) (Pro)
* Fix: Column Position not getting maintained after enabling/disabling using show/hide columns
* Fix: Sort functionality now working properly due to a plugin conflict
* Fix: Loader not hiding after show/hide columns
* Fix: CSS Fixes
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.9 (19.06.2019) =
* New: Orders & Subscription Status Count KPI's for Orders & Subscriptions Dashboards (WooCommerce)
* Update: Manage any post type that is not publicly_queryable like 'Scheduled Actions'
* Update: UI updates
* Fix: Inline Edit & Batch Update not working for 'Catalog Visibility' field for products dashboard (WooCommerce)
* Fix: 'Product Visibility' values not getting rendered for products dashboard (WooCommerce)
* Fix: Inline Editing for Serialized field not working if the same is an empty object
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.8 (15.06.2019) =
* New: Support for searching Enabled/Disabled columns in 'show/hide columns' functionality
* Fix: Batch Update running the previous set of sucessful batch update actions on the selected products
* Fix: Infinite scroll not working for any of the dashboards in the grid
* Fix: '.extend' of undefined javascript error on grid load in some cases
* Fix: Line Items not displaying some of the product meta fields in Orders/Subscriptions CSV Export (WooCommerce)
* Fix: Image Overview not displaying the product title in case of Product Variations (WooCommerce)
* Fix: Javascript error on editing Products Attributes in some cases (WooCommerce)
* New: Improved UI
* Update: StoreApps Upgrade file Improvements
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.7 (12.06.2019) =
* New: Support for Color Codes for status fields like Post Status, Product Stock Status, WooCommerce Order Status and many more
* New: Image Overview for image type fields in the grid
* New: Option for entering Distraction Free Mode in Smart Manager
* Update: Add any number of records to the grid for any post type at once
* Update: Improved the size of the Product Thumbnail Image or an image field in the grid
* Fix: Not getting redirected to Smart Manager Welcome Page on the activation
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.6 (07.06.2019) =
* New: Order Line Items, Shipping Method & Coupon Used fields in Subscriptions Dashboard and Subscriptions Export CSV
* Fix: Sort Functionality not working for the Users dashboard
* Fix: Users dashboard not displaying records by default in descending order
* Fix: Export CSV not exporting columns that are enabled to the dashboard using the 'show/hide columns' functionality
* Update: UI Updates to the Notification Dialogs
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.5 (05.06.2019) =
* Fix: Batch Update functionality 'All items in store' option updating all the records in the store in case of search results
* Fix: Batch Update button remaining disabled after first batch update
* Fix: Data getting swapped after adding any column to the grid
* Fix: Unable to show/hide 'Products Attribute' column in the grid (WooCommerce)
* Fix: Product Featured Image getting set to blank on inline edit (WooCommerce)
* Fix: Product Attribute inline editing not working in some cases (WooCommerce)
* Update: 'sm_beta_pro_batch_order_invoice_template' new filter for overriding Order Print Invoice template (WooCommerce)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.4 (01.06.2019) =
* New: Support for copy any field from any record using Batch Update
* Update: Added Video Tutorials on Welcome page
* Update: Support for Add, Delete & Sort for the individual keys in the Serialized data inline editing
* Fix: Product not appearing in search result after updating some fields
* Fix: Last column not viewable in the grid even after enabling the same
* Fix: All columns getting disabled on first access to dashboards in some cases
* Fix: Column state not getting maintained for individual dashboards in some cases
* Fix: Grid not loading the last dashboard accessed on refresh
* Fix: Position for some of the columns getting reversed for some dashboards
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.3 (18.05.2019) =
* New: Improved UI for top bar icons
* New: WooCommerce 3.6+ compatible
* Fix: Variations not getting displayed in advanced search results
* Fix: Sorting by numeric fields not working
* Fix: Search using Product Attributes not working (WooCommerce)
* Fix: Products Variation Title not showing properly for the first record of the search result in some cases (WooCommerce)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.2 (09.05.2019) =
* Fix: Column state not getting maintained for all dashboards
* Fix: Data in the grid not loading if some of the records have some data missing
* Fix: Product Attributes not getting loaded in the grid (WooCommerce)
* Fix: Simple Search using product name, product SKU, coupon code, shipping title, user email not working in Orders & Subscriptions dashboard (WooCommerce)
* Fix: Print invoice icon not showing on Orders Dashboard in some cases (WooCommerce)
* Fix: Records getting updated via Batch Update even if data type validation fails (WooCommerce)
* Fix: Dashboards failing to load in some cases & optimized the performance
* Fix: Inline edit of users fields not getting saved
* Fix: PHP Warnings on dashboard load
* Fix: JavaScript errors on grid load and dashboard change in some cases
* Fix: '#bad-value#' in some checkbox fields which do not exist for the particular record
* Fix: Coupons Dashboard not loading properly in Pro version (WooCommerce)
* Fix: 'Zero' values getting fetched as empty in grid
* Fix: '0' or '0.00' getting displayed as empty for numeric fields in the grid
* Tweak: CSS for top right icons
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.1 (29.04.2019) =
* Fix: Taxonomy columns (like Product Tag, etc.) not displaying in show/hide columns dialog in some cases
* Fix: Grid data not refreshing whenever a new column is added to the grid
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.2.0 (25.04.2019) =
* New: Dedicated page for Docs & Support
* New: Pricing page
* Fix: Advanced search not working when a zero value is searched in meta
* Fix: Unable to edit any multiselect taxonomies like 'Product Tag'
* Fix: 'Back to Smart Manager' link not working when on Smart Manager Settings page
* Fix: WooCOmmerce Product title not displaying properly and getting stripped off in some cases
* Update: Removed FAQ's & Support links from Smart Manager Dashboard
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.1.9 (20.04.2019) =
* Fix: Some fields showing as '#bad-value#'
* Fix: Loader not getting hidden on Smart Manager load
* Fix: Memory leak issues on Smart Manager dashboard load
* Fix: Warnings related to numeric operations on string fields
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.1.8 (18.04.2019) =
* Fix: Records getting updated via Inline Edit even if data type validation fails
* Fix: Sorting on more than one page causing continuous increase in data in the dashboard
* Fix: Products Variation Title not showing properly in some cases
* Fix: Selection and edited data getting lost on infinite scrolling
* Fix: Advanced Search not working for 'wp_posts' columns for any post type except Products
* Fix: PHP preg_replace related warnings
* Fix: Welcome page CSS
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.1.7 (12.04.2019) =
* Update: Add a loader on the grid for any request
* Update: Welcome page
* Fix: Show Variations checkbox not visible
* Fix: Date Filtering not working in combination with other advanced search filters
* Fix: Date Filtering not working for WordPress setups having modified DB prefix
* Fix: Attribute values not getting loaded in Batch Update on selection of Attribute
* Fix: Numeric operators not coming for numeric fields in advanced search
* Fix: Smart Manager menu position conflicting with some plugins
* Fix: Empty notification dialogs coming in some cases
* Fix: Dialog Title not coming proper for any dialogs
* Localization: Translations updated with POT file
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.1.6 (26.03.2019) =
* Update: New In App Offer (Lite)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.1.5 (22.03.2019) =
* New: View/Edit link for each of the records for each post type
* Update: Support for simple search functionality for searching records in orders & subscriptions using product name, product SKU, coupon code, shipping title, user email
* Fix: Simple Search using 'Post Status' not working in some cases
* Fix: Javascript error when switching from simple to advanced search
* Fix: PHP error of invalid string passed to 'DateTime' constructor
* Fix: Coupon Type not getting edited properly
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.1.4 (19.03.2019) =
* Update: Support for date picker search, inline & batch edit for Unix Timestamp meta fields
* Fix: Advanced Search box UI breaking when adding more than one condition
* Fix: Advanced Search not loading due to JS error in some cases
* Fix: Subscription status not getting rendered and updated
* Fix: Some DateTime fields not getting datepicker for inline & batch edit
* Fix: Datepicker not getting loaded in search & inline edit (Lite)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.1.3 (15.03.2019) =
* Update: Advanced Search for DateTime fields
* Update: Support for clearing 'Created Date' date filter
* Fix: 'Created Date' date filtering not returning proper results
* Fix: Advanced search for any boolean field not working
* Fix: Filtering not persistant on infinte scroll
* Fix: 'Duplicate Records' functionality not working in some cases
* Fix: 'Delete' Records for selected items not working when selecting all visible rows in the dashboard
* Fix: Unable to enable/disable columns using 'Column Manager' in some cases
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.1.2 (12.03.2019) =
* Fix: Inline editing of Attributes & Categories not working in Products Dashboard
* Fix: Batch Update of Attributes & Categories not working in Products Dashboard
* Fix: Product Attributes not showing in the grid in some cases
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.1.1 (08.03.2019) =
* New: Sort Functionality on the entire database of records
* Fix: Postmeta fields for first row coming as blank for all dashboards
* Fix: User role not getting displayed and edited in Users Dashboard
* Update: Change column name of 'Name' column to 'Slug' in Products dashboard
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.1.0 (05.03.2019) =
* New: Improved UI
* New: Simple Search Functionality
* Update: Better Handling of Complex data fields
* Update: Improved Data type detection of custom fields
* Update: Optimized data fetching for all dasboards
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.0.6 (21.02.2019) =
* Update: Option to update only 'Date' or 'Time' for 'DateTime' fields using batch update
* Update: Support for batch update 'Product Featured Image' (WooCommerce)
* Update: Support for custom 'Post' and 'Page' statuses
* Update: Logic for automatic detection of 'Date' and 'DateTime' fields
* Update: Support for custom values for 'Product Visibility', 'Product Stock Status', 'Product Tax Status', 'Product Backorder Options' fields (WooCommerce)
* Update: POT file
* Fix: Add New Records not working and getting saved
* Fix: Inline edit of 'LongText' fields using wp.editor not working
* Fix: Subscription Statuses incorrect incorrect options in inline editing
* Fix: Some minor fixes

= 4.0.5 (07.02.2019) =
* Fix: Inline edit for all meta fields not working in some cases
* Fix: Column state getting reset to default after batch update
* Fix: 'Product Catalog Visibility' not getting updated using batch update (WooCommerce)
* Fix: 'Product Stock Status' not getting updated on update of stock using Smart Manager (WooCommerce)
* Fix: 'Product Variable Parent' price not getting synced on upddate of price/sale price of any of its variations (WooCommerce)
* Fix: Export CSV exporting all results instead of only filtered records in case of smart date filter
* Fix: Print Invoices printing all orders instead of only filtered orders in case of smart date filter
* Fix: Datepicker for date & datetime fields not working properly in batch update
* Fix: Export CSV getting stalled in case of exporting huge data
* Fix: Conflict with 'Types Layout' plugin
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.0.4 (19.01.2019) =
* Fix: Inline edit changes not getting saved for 'Product Attributes' in some cases
* Fix: Inline edit dialog not closing while editing 'Product Attributes'
* Fix: Data not loading for 'Product Attributes' in grid
* Fix: Cannot search for 'Scheduled' post status using advanced search functionality
* Fix: Column positions switching after show/hide columns
* Fix: Multiple 'ANDing' and 'ORing' not working in some cases using advanced search functionality
* Fix: Serialized data type changes not getting saved
* Fix: Batch Update for 'Datetime' and 'Date' data types not working
* Fix: Blank values not getting saved using Batch Update functionality
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.0.3 (21.12.2018) =
* Update: View & Export Product Shop Url
* Fix: Advanced Search on custom taxonomies not working
* Fix: Inline edit on custom taxonomies not working properly
* Fix: Inline editing for complex fields not working
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.0.2 (05.12.2018) =
* New: Export CSV only visible columns in the grid
* Update: Load data for only visible columns to reduce data load size
* Fix: Delete Records functionality not working
* Fix: Search not working in some cases after column show/hide in dashboard
* Fix: Column position not getting saved in the state
* Fix: Records not loading in the dashboard on clear search
* Fix: Sorting by any postmeta data columns not working
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes


= 4.0.1 (23.11.2018) =
* Fix: Inline edit limited to ony 3 records in some cases (Pro)
* Fix: Advanced Search not working in some cases
* Fix: Headers not coming in Export CSV in some cases
* Fix: Product image url not coming proper in Export CSV
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 4.0.0 (22.11.2018) =
* New: Launch of new Revamped Smart Manager, Beta is finally live.
* New: Product's featured image column for WooCommerce
* New: Inline set/update product's featured image in WooCommerce
* Update: Order Line Items, Shipping Method & Coupon Used fields in Dashboard and Orders Export CSV
* Update: Better Handling of simple serialized fields
* Fix: Advanced Search related fixes
* Fix: Fixes related to inline editing of 'boolean' datatype not working in some cases
* Fix: PHP Notice: Undefined index 0
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes


= 3.23.0 (06.11.2018) =
* New: Print Invoices for orders (Beta)
* New: Automatic access to Smart Manager Beta for non-Admin users in WordPress based on the user roles and capabilities (Beta)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 3.22.0 (30.10.2018) =
* New: Smart Date Filtering for all post types (Beta)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 3.21.0 (24.10.2018) =
* New: Added Export CSV functionality (Beta)
* New: Added Duplicate Record & Duplicate Store functionality (Beta)
* Update: POT file
* Fix: Some minor fixes

= 3.20.0 (08.10.2018) =
* New: Users Dashboard consisting of all WordPress users along with WooCommerce customers (Beta)
* Update: Updated translation files for French (Thanks to Sandra Boulou)
* Update: Added 'contains' & 'not contains' search operators in advanced search (Beta)
* Update: StoreApps Connector improvements
* Update: POT file
* Fix: Advanced search columns not appearing properly in some cases (Beta)
* Fix: Batch update not working for entire store for all custom post types (Beta)
* Fix: Batch update not working for products dashboard in some cases (Beta)
* Fix: Products dashboard not loading in some cases due to unhandled complex meta fields (WooCommerce)

= 3.19.1 (21.08.2018) =
* Fix: Product Title not getting synced for variations when the product title of the variation parent is updated (WooCommerce)
* Fix: Upload/Edit image not working in batch update (WPML Translation Management) (WooCommerce)
* Fix: Column state not getting saved in some cases (Beta)
* Fix: Batch Update not working in some cases (Beta)
* Fix: Some minor fixes
* Update: POT file

= 3.19.0 (12.06.2018) =
* New: Batch Update for WooCommerce Product Attributes & Categories (Beta)
* Update: POT file
* Fix: Column layout not maintaining state on refresh (Beta)
* Fix: Multiple batch update not working (Beta)
* Fix: Some minor fixes

= 3.18.0 (24.05.2018) =
* Update: StoreApps Connector improvements
* Update: Tested with latest versions of WordPress & WooCommerce(v3.4.0)
* Update: POT file
* Fix: 'Shipping Country Code' field getting updated to blank on inline update using batch update (WooCommerce)
* Fix: Columns not appearing in batch update in case of filtered results (Beta)
* Fix: 'Post Date' not getting updated using batch update (Beta)
* Fix: 'Price' field not getting updated when updating 'Regular Price' or 'Sale Price' using batch update (Beta)
* Fix: Some minor fixes

= 3.17.0 (02.04.2018) =
* New: Added Batch Update functionality (Beta)
* New: Improvement in data type handling (Beta)
* Update: Added Shipping State and Shipping Country Code in Orders CSV export (WooCommerce)
* Update: StoreApps Connector improvements
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress & WooCommerce
* Fix: Product variation title not getting diaplyed when variation attributes contain special characters
* Fix: Some minor fixes

= 3.16.1 (12.02.2018) =
* Fix: PHP Notice: Undefined index: _sale_price

= 3.16.0 (24.01.2018) =
* New: Added WooCommerce version check meta
* Update: StoreApps Connector improvements
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress & WooCommerce
* Fix: Inventory not getting set to 0 (WooCommerce)
* Fix: Products sale price 'From & To' dates not getting saved as per site timezone (WooCommerce)
* Fix: Attributes Batch Update for Entire Store not working (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.15.0 (15.12.2017) =
* Fix: Advanced Search 'Category is not' condition not working (WooCommerce)
* Fix: Negative values not getting updated using inline editing in Products dashboard (WooCommerce)
* Fix: Variation parent products price and sales price not visible in Smart Manager in some cases (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.14.0 (22.11.2017) =
* Update: StoreApps Connector improvements
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress & WooCommerce
* Fix: Increase by percentage & decrease by percentage batch update options not working
* Fix: Advanced Search not working in some cases (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.13.0 (26.09.2017) =
* Update: Option to handle number of records per call (Beta)
* Fix: Print invoices not working properly for some of the orders (WooCommerce)
* Fix: Product attributes & Custom taxonomies search not working (Beta)
* Fix: Product variations not getting displayed when searching for custom taxonomies (Beta)
* Fix: Postmeta and taxnomies not getting displayed for 'Orders' and 'Posts' dashboard (Beta)
* Fix: State Management related fixes (Beta)
* Fix: Some minor fixes

= 3.12.0 (28.08.2017) =
* New: Storing the state of Smart Manager (Beta) into the database - enabling same view from anywhere (Beta)
* Fix: Some minor fixes

= 3.11.1 (21.08.2017) =
* Fix: No products showing in the products dashboard in some cases since v3.11.0 (WooCommerce)
* Fix: Custom attributes not getting updated (Beta)
* Fix: Some minor fixes

= 3.11.0 (16.08.2017) =
* Fix: Order totals not getting displayed properly in invoices printed using Smart Manager (WooCommerce)
* Fix: Variations getting displayed for orphaned variations (WooCommerce)
* Fix: Advanced search not working in other dashboards except products (Beta)
* Fix: Advanced search not working in some cases for price and sales price fields (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.10.0 (10.07.2017) =
* New: Advanced Search functionality for all dashboards (Beta)
* Update: Added Billing Address and Customer ID to orders CSV export (WooCommerce)
* Fix: Some orders not getting displayed in orders dashboard (WooCommerce)
* Fix: Line total not getting displayed in the print invoice genrated using Smart Manager in orders dashboard (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.23 (01.05.2017) =
* Fix: Fixes related to attributes & categories not getting displayed in the grid (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.22 (14.04.2017) =
* Update: Compatibility with WooCommerce v3.0+
* Fix: Illegal mix of collation for utf8mb4_unicode_520_ci issue
* Fix: Type of undefined error on Smart Manager grid load (WooCommerce)
* Fix: Fixes related to serialized data handling in batch update functionality (WooCommerce)
* Fix: Fixes related to add product functionality (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.21 (23.01.2017) =
* Fix: 'Same As Parent' option not available for 'Tax Class' field for product variations (WooCommerce)
* Fix: '.00' getting trimmed off when saving 'price/sales price' field using Smart Manager (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.20 (05.01.2017) =
* Fix: Illegal mix of collation for utf8mb4_unicode_520_ci issue
* Fix: Call to undefined function 'date_diff()' for PHP < 5.3
* Fix: Advanced Search not returning proper results when searching for 'Price' and 'Sale Price' columns in some cases (WooCommerce)
* Fix: Duplicated Products having 'post_status' set to 'publish' when duplicating using Smart Manager (WooCommerce)
* Fix: Products Export CSV returning most of the columns as blank (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.19 =
* Fix: Subscription variations not getting displayed in Smart Manager (WooCommerce)
* Fix: Category counts not getting updated on updation of category from Smart Manager (WooCommerce)
* Fix: Smart Manager grid not displaying in Multi-Site environment
* Fix: Variations getting converted to 'Grouped' product on inline edit (WooCommerce)
* Fix: ANDing of attributes with other fields not working in advanced search (WooCommerce)
* Fix: Shipping class not getting edited to 'No Shipping Class' (WooCommerce) (Beta)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.18 =
* New: Fastest access to documentation in admin panel through Quick Help widget (Pro)
* Fix: Inline edit for coupon 'Discount Type' not working (WooCommerce)
* Fix: Customer 'Last Order Date' doing string sort (WooCommerce)
* Fix: Handling 'Private' & 'Scheduled' post statuses for any post type (Beta)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.17 =
* Update: PHP 7.0 compatibility
* Fix: Rounding of decimals when using 'Increase By %' and 'Decrease By %'
* Fix: Sale price not getting displayed on site when updated using Smart Manager (WooCommerce)
* Fix: Inline edit of coupon fields like 'individual use' not working properly (WooCommerce)
* Fix: 'Virtual' & 'Downloadable' tags getting removed when updating using Smart Manager (Lite) (WooCommerce)
* Fix: Removed debug warnings
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.16 =
* Update: Tested with latest versions of WordPress, WPeC & WooCommerce (v2.6 or greater)
* Update: New columns 'Details' & 'Order Total Excluding Tax' added to Orders CSV export (WooCommerce)
* Update: POT file
* Fix: Upgrade file - Unnecessary calls for latest update on every background process
* Fix: Compatibility issue with 'Yoast SEO Premium' plugin (WooCommerce)
* Fix: Product url breaking when duplicating products using Smart Manager (WooCommerce)
* Fix: Serialized data not getting updated properly using Batch Update (WooCommerce)
* Fix: Removed debug warnings
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.15 =
* New: View & Manage Product Type (WooCommerce)
* Fix: Advanced Search related fixes (WooCommerce)
* Fix: Stock Status not getting updated for variations on updation of inventory (WooCommerce)
* Fix: Conflict with Gravity Forms Editor (WooCommerce) (Beta)
* Fix: Smart Manager Beta Link not working in some cases (WooCommerce) (Beta)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.14 =
* New: View & Manage Privately Published products (WooCommerce)
* Update: Improved advanced search for categories to show all child categories on search of parent category (WooCommerce)
* Fix: Search for blank values for product attributes and categories using advanced search (WooCommerce)
* Fix: Advanced search returnning blank results after deleting conditions (WooCommerce)
* Fix: Decimal values not appearing for custom fields having numeric values (WooCommerce)
* Fix: Order notes not getting updated (WPeC)
* Fix: Important security fixes
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.13 =
* New: Inline editing for customer provided order notes (WooCommerce)
* Fix: Variation names showing double commas in some cases (WooCommerce)
* Fix: Last Order Date not getting displayed in customers dashboard (WooCommerce)
* Fix: Inline editing of billing and shipping address not working (WooCommerce)
* Fix: Order status not getting saved properly (WooCommerce) (Beta)
* Fix: Removed debug warnings
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.12 =
* Fix: Product Inventory getting updated on update of any field (WooCommerce)
* Fix: Product prices and other fields not getting displayed in some cases (WooCommerce)
* Fix: Search for blank values using advanced search (WooCommerce)
* Fix: Batch Update blank values for serialized data (WooCommerce)
* Fix: Inline edit multilevel categories (WooCommerce) (Beta)
* Fix: CSS issue for social links on WP plugins page
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.11 =
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress & WooCommerce
* Fix: Advanced Search not working properly when searching with attribute (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.10 =
* Update: Updated the text domains for multilingual compatibility
* Fix: Custom field data type detection not working properly (WooCommerce)
* Fix: Compatibility issue with 'Mail Poet' plugin (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.9 =
* Fix: Product variation inventory getting updated (WooCommerce)
* Fix: Manage stock getting enabled on edit of any field from Smart Manager (WooCommerce)
* Fix: Unable to show/hide columns (WooCommerce) (Beta)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.8 =
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress, WPeC & WooCommerce (v2.4 or greater)
* Update: Manage products in 'pending review' status in addition to 'publish' and 'draft' statuses
* Fix: Manage product custom fields with special characters (WooCommerce)
* Fix: Manage custom order statuses (WooCommerce) (Beta)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.7 =
* Fix: Important security fixes
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.6 =
* New: Support for sort functionality on the entire database of records (Beta)
* Fix: Search functionality displaying never ending loading for Orders Dashboard in some cases (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.5 =
* New: Smart Manager Revamp (Beta)
* Fix: Prevent display of variations of products whose product type has been changed (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.4 =
* Fix: Batch update for the text type attributes not working (WooCommerce)
* Fix: Customm meta_keys with special characters not getting displayed (WooCommerce)
* Fix: Product thumbnail breaking and not displaying (WooCommerce)
* Fix: 'product-slug' getting updated on inline editing (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.3 =
* New: Updated WordPress Media Library for inline editing of featured images
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress, WPeC & WooCommerce (v2.3 or greater)
* Update: Improvements in rendering product custom fields from WordPress postmeta table according to datatype (WooCommerce)
* Fix: 'Total Sales' column showing '0' for variations (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.2 =
* New: Batch Update entire search result
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress, WPeC & WooCommerce (v2.2 or greater)
* Fix: Weights not getting saved (WooCommerce)
* Fix: Fixes related to advanced and simple search (WooCommerce)
* Fix: Fixes related batch update of custom fields (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.9.1 =
* New: Simple & Advanced Search Switch for Products Dashboard
* Fix: Some minor fixes

= 3.9 =
* New: Support for display, batch update, export and search of custom fields for Products Dashboard (WooCommerce)
* Fix: Issue related to mysql object being used
* Fix: In some cases, products dashboard not getting loaded (WPeC)
* Fix: Issue of Increase and Decrease by % in batch update (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.8 =
* New: Advanced Search functionality for Products Dashboard (WPeC)
* Update: Performance related improvements in products loading (WPeC)
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress, WPeC & WooCommerce
* Update: 'Used for variations' checkbox will not get checked by default on add attribute (WooCommerce)
* Fix: Pagination not working for advanced search results (WooCommerce)
* Fix: Autocomplete not working for values in advanced search box (WooCommerce)
* Fix: 'Shipping Method' not getting exported (WooCommerce)
* Fix: Removed major WP-Debug Warnings
* Fix: Some minor fixes

= 3.7.1 =
* Fix: "Parse error: syntax error"
* Fix: Some minor fixes related to advanced search functionality (WooCommerce)

= 3.7 =
* New: Advanced Search functionality for Products Dashboard (WooCommerce)
* Update: Performance related improvements in products loading and batch update functionality (WooCommerce)
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress & WooCommerce
* Fix: Shipping Method not getting displayed in Orders Dashboard (WooCommerce)
* Fix: Set to Regular Price and Set to Sales Price batch update options not working (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.6.2 =
* Fix: Removed major WP-Debug Warnings
* Fix: Some minor fixes

= 3.6.1 =
* Update: Compatibility with latest versions of WooCommerce & WPeC
* Fix: Attributes not getting displayed properly (WooCommerce)
* Fix: Coupons not getting displayed in coupons dashboard (WooCommerce)
* Fix: Unexpected Token
* Fix: Some minor fixes

= 3.6 =
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress & WooCommerce (2.1 or greater)
* Update: Updation of stock status on updation of stock (WooCommerce)
* Fix: Upload images functionality of Wysija Newsletter not working when Smart Manager is active
* Fix: Some minor fixes
* New: Included translation files for Romania German (Austria)

= 3.5.4 =
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress & WooCommerce
* Fix: Export CSV of Orders not working with large data (WooCommerce)
* Fix: Removed all the WP-Debug Warnings (WooCommerce)
* Fix: Some minor fixes

= 3.5.3 =
* Fix: Resolved 'Sale Price From and To Date not getting enabled for Simple Products' issue

= 3.5.2 =
* Fix: Resolved 'Duplication of the Product Not Successful' issue
* Update: Some minor fixes

= 3.5.1 =
* Fix: Resolved inline editing not working issue
* Update: Some minor fixes

= 3.5 =
* New: Coupons Dashboard (WooCommerce)
* New: Included translation files for Romania (Thanks to Balanean Corneliu)
* Update: Some minor fixes

= 3.4.1 =
* Update: Attributes column to show only product specific attributes (WooCommerce)
* Update: Option to handle decimal precision for dimension fields
* Fix: Some minor fixes

= 3.4 =
* New: Attributes Column in Products Module (WooCommerce)
* New: Compatibility with woocommerce-sequential-order-numbers-pro plugin (WooCommerce)
* Fix: Resolved issue with welcome-email-editor & wpMandrill plugin
* Fix: Resolved issue with WP HTTP Compression plugin
* Fix: Some minor fixes

= 3.3 =
* Update: Provision to add store logo in 'Print Order' functionality
* Update: Support for attribute handling of text type in Batch Update (WooCommerce)
* Update: More features in Lite version - inline editing for up to 3 rows at a time, search
* Update: Compatibility with latest versions of WordPress, WPeC & WooCommerce
* Fix: Some minor fixes

= 3.2 =
* New: Smart Date combobox will give option to filter orders based on Today, yesterday, this week, last week & so on...
* New: Print Invoice feature for WooCommerce Orders (also available for Bulk)
* Update: Compatibility with latest version of WPeC & WooCommerce
* Fix: Some minor fixes

= 3.1.4 =
* Update: Compatibility with WP e-Commerce 3.8.10
* Update: Compatibility with Woocommerce 2.0.9
* Fix: Sales Price not getting set to blank (WooCommerce)
* Fix: 'Coupons Used' column not showing data in the Orders Module (WooCommerce)
* Fix: 'Unexpected Error' with PHP 5.4 (WPeC)

= 3.1.3 =
* Fix: Featured image of WooCommerce not working
* Fix: Message 'WP e-Commerce not activated' even if it was activated
* Fix: Duplicate data in packing slip (WPeC)
* Fix: Batch Update not working in some scenarios (Woocommerce)

= 3.1.2 =
* Fix: "Syntax Error: Unexpected token )"

= 3.1 =
* New: Compatibility with WooCommerce 2.0+
* New: Support for Grouped products
* New: Image Batch Update Functionality
* New: Create/post support ticket from plugin
* Update: Minor update in auto-update process
* Update: Compatible with 'WP_DEBUG' enabled mode
* Fix: Other minor fixes (rounding of prices, order handling for different time-zones)

= 3.0 =
* New: Additional columns (discounts, taxes, coupon codes, order notes etc.) introduced in Order's dashboard (WooCommerce)
* New: Included above fields in CSV export (Woocommerce)
* Update: Storing the state of Smart Manager into the database instead of cookies - enabling same view from anywhere
* Update: Can set price and sales price to blank using batch update
* Update: Smart Manager's Plugin URI
* Update: Compatibility for PHP 5.4
* Update: Additional information about products in exported orders list (WooCommerce)
* Fix: Add attribute changing the product type (WooCommerce)
* Fix: 'Visible on the product page' and 'Used for variations' for attributes getting unchecked on save (WooCommerce)
* Fix: Duplicate action in Batch update, when increasing price and Sales price
* Fix: Product Image not getting updated when using WordPress 3.5
* Fix: TextBox appearing in batch update window while assigning the products to some categories
* Fix: Search for variation works in few cases only (WooCommerce)
* Fix: Fixes related to attribute management.

= 2.9 =
* New: Feature to set "Regular Price equal to Sale Price" & vice-versa in Batch Update
* New: Progress Bar for Batch Update
* Update: Retain values in Batch Update window after Batch Update
* Update: Stay on the same page of records list after Batch Update
* Update: Improved search functionality for Products (WooCommerce)
* Update: Removed the Description and Additional Description columns in Products
* Fix: Scrollbar not appearing from 2nd page onwards in Smart Manager editor grid
* Fix: Variations getting displayed even if the parent product got deleted
* Fix: Message not appearing in the confirm dialog box for deletion of products
* Fix: Batch Update not working for products added from Smart Manager (WooCommerce)
* Fix: Encoding of special characters while saving
* Fix: Batch Printing not working (WPeC)
* Fix: Price Updation through Inline Editing & Batch Update (WooCommerce)
* Fix: Customer List not showing all customers

= 2.8 =
* New: Feature to Duplicate Products
* Update: Additional column to display & export Phone Number from Orders dashboard
* Fix: Handling ISO 8859-1 Symbols ( for e.g. symbol for Registered & TradeMark )
* Fix: Products & Orders list empty
* Fix: Product details: Deletion of Product & Batch Update for Post Status not working (WooCommerce)
* Fix: Order details: Deletion of Order & Batch Update for Order Status not working (WooCommerce)
* Fix: Exported file for Orders doesn't contain SKU for simple products (WPeC)
* Fix: Customer details: Incorrect count for Total Orders in filtered result

= 2.7.2 =
* Fixed: "Remote Connection Error" message on admin pages of WordPress

= 2.7.1 =
* Updated: Massive speed boost for loading 1000s of customers & orders (up by more than 99%) (WPeC)
* Fixed: Price not showing in Smart Manager (WPeC)
* Fixed: Updation of Price & Sale Price (WooCommerce)
* Fixed: Auto-loading of records after Batch update (WooCommerce)
* Fixed: Small fixes like - comma between variation's term name & extra space between categories (WooCommerce)

= 2.7 =
* Updated: Massive speed boost for stores with 1000s of products
* Updated: Improved product search. Can enclose keywords in double quotes for exact match now
* Added: SKU in Orders export CSV
* Added: Portuguese Brazilian translations
* Added: 'Visibility' & 'Tax Status' fields in Products dashboard, with inline editing & Batch update (WooCommerce)
* Added: 'Total No. of Orders' & 'Total Purchased' fields in Customers dashboard
* Updated: Customers dashboard, will now display customers list based on WordPress User ID if available
* Fixed: Auto-update from Network Admin in Wordpress Multisite
* Fixed: Incorrect creation & removal of Product variation (WPeC)
* Fixed: "Batch Update not Successful" when batch updating price (WPeC)
* Fixed: Price Not Updating using inline editing (WooCommerce)
* Fixed: Batch Update->Category: 'Add To' & 'Remove From' not working (WooCommerce)

= 2.6 =
* Added: Multilingual support for Danish & French languages
* Updated: "Batch Update" of Customers & Orders for WPec - added extra field for region
* Updated: Un-wanted changes in products when updating from Smart Manager
* Updated: Automatic update of Smart Manager in WordPress Multisite
* Updated: Reduced number of request to Database
* Fixed: Smart Manager creation & removal of variation in WPeC
* Fixed: Batch Updation of Country & Region in Customer & Order dashboard
* Fixed: Publish date set to current date in WPeC
* Fixed: Export CSV showing PHP Warnings
* Fixed: Export CSV exporting thumbnail's URL instead of original image's URL

= 2.5 =
* Added: Support for "Attribute Management" for WooCommerce
* Added: Support for adding product variation for WPeC
* Added: Search using multiple keywords
* Updated: Export CSV
* Updated: Displaying "Please wait..." message when loading & unloading variation
* Updated: Showing default image thumbnail instead of actual image
* Fixed: Smart Manager shows price as zero by default
* Fixed: Publish date set to current date

= 2.4 =
* Fixed: Customers & Orders list showing only 100 records ( WooCommerce )
* Fixed: 'Export CSV' not exporting values containing comma
* Fixed: Export CSV not working in PHP versions below 5.3
* Added: Can filter products list based on attribute names for WooCommerce
* Updated: Added 'Site Title' in the name of Exported CSV file
* Fixed: State restore - Smart Manager will open the dashboard you left it on
* Fixed: Order detail permission issue in WPeC 3.8.8
* Updated: Minimize, Maximize and Close buttons will now be always visible in popup windows (Product Edit / Billing Details / Image Management)
* Updated: Enabled Inline Editing of product names for WPeC
* Updated: Product Description & Additional Description text fields now grow with content
* Updated: Added SKU field in Packing Slip for WPeC
* Updated: Disabled "Edit Link" for product variation for WPeC & WooCommerce
* Updated: Only those postmeta will be updated whose value is greater than 0
* Updated: Smart Manager License Key setting & displaying messages for WordPress Multisite

= 2.3 =
* New: "Export CSV" support for WooCommerce 1.4+ and WP e-Commerce 3.7+
* Fix: Update & Batch Update of Price & Sale Price
* Fix: Products not displaying for WP e-Commerce 3.7
* Fix: Deletion of product variation from WooCommerce
* Updated: Disabled fields not required for product variation for WooCommerce
* Updated: Hide product variation whose parent product is not a variable product
* Updated: Changed inline editable field in LITE version

= 2.2 =
* New: Product Variation support for WooCommerce 1.4+
* Fix: Minor fix for retrieving License Key for WordPress Multisite
* Fix: Hide variations in Smart Manager, if parent product is deleted
* Fix: Better security by preventing SQL injection
* Fix: Minor fix for loading products using page navigation
* Updated: "Search Text Field" trigger time changed from half second to one second
* Updated: Show product variations while searching for category

= 2.1 =
* Fixed: Asking to install WooCommerce when WooCommerce is already installed
* Updated: Smart Manager for WooCommerce 1.4.3
* New: Manage Image Thumbnail of Products & its Variations for WPeC 3.8
* New: Manage Image Thumbnail of Products for WooCommerce 1.4.3
* New: Show Product Image Thumbnail for WPeC 3.7
* Updated: Automatic upgrade for Wordpress Multisite
* Updated: License Key setting for Wordpress Multisite
* Fixed: Incomplete change in Order Status when changing it using Smart Manager in WooCommerce

= 2.0 =
* New: All important fields of 'Customers' & 'Orders' for WooCommerce are now editable inline
* New: 'Batch Update' on 'Customers' & 'Orders' for WooCommerce
* Fixed: MySQL error in case of WP e-Commerce 3.7
* New: Smart Manager Access Control for WP e-Commerce 3.7
* Updated: Any modified value will be saved before 'Batch Update' for WP e-Commerce 3.7 & 3.8 both
* Updated: Position of Notification that comes after any updation or deletion

= 1.9.1 =
* New: Access Privileges - give controlled access to non-Admin users in WordPress
* Fixed: Problems accessing Settings page
* Updated: Improved auto upgrade process

= 1.9 =
* New: View customers and orders for WooCommerce from Smart Manager
* Fixed: Clicking on Settings / Register gave permission error

= 1.8 =
* New: Product batch update can now update the entire store - not just selected items
* New: (beta) Support for Woo Commerce product management
* New: Can search on product's SKU too now
* New: Added "please wait" notification for batch update
* Fixed: Minor compatibility issues with PHP 5.3
* Misc improvements and fixes

= 1.7 =
* New: Batch Invoice / Packing Slips Printing
* New: All popup windows are now collapsible and have better shadow effect ;-)
* Fixed: Grid jumped to first page on saving records
* Fixed: Product search not showing any results in certain cases

= 1.6 =
* Fixed: Customer's Dashboard not showing correct Billing States.
* Fixed: "Response is not in a proper format" error.
* Fixed: Add Product button remained enabled in Lite Version.
* Fixed: Whenever the grid page is loaded everytime store loading occurred twice.

= 1.5 =
* NEW: Performance optimization for large number of records.
* Change: State / Region from Customers / Orders can be updated only via Batch Update now.
* Fixed: Issues in updating customers and orders.
* Fixed: Product weight units did not match with WPeC product edit window.

= 1.4 =
* NEW: Search, view, modify and delete variations of Products (paid versions only, requires WPeC 3.8+).
* NEW: Batch Update on variations of Products (paid versions only, requires WPeC 3.8+).
* Fixed: Upgrade problems with previous version

= 1.3 =
* NEW: Smart Manager now remembers changes you made to grid columns, edit product window dimensions and selected dashboard
* NEW: Batch Update on Variations price and weight for WPeC version 3.7
* Fixed: Products Dashboard empty issue

= 1.2 =
* Fixed: Batch update on "Quantity Limited" did not work
* Fixed: Publish / Unpublish not working
* Fixed: Orders / Customers Dashboard blank screen issues
* Fixed: Table Rate Pricing lost issue
* Product weights are now converted to Pounds to match WPeC standard

= 1.1 =
* Fixed: An issue with Category batch update
* Fixed: Search was not working correctly with more than 100 products
* Fixed: Compatibility issue with Internet Explorer

= 1.0 =
* NEW: Batch Update for Categories in Products now available for WPeC 3.8 also
* Fixed: Problem with loading Products

= 0.9 =
* NEW: Auto upgrade feature for Pro version added
* Fixed: products not loading in some cases
* Optimizations for large number of products
* Misc other fixes and optimizations

= 0.8 =
* NEW: WPeC 3.8 compatible release

= 0.7.4 =
* Fixed: blank grid if you had more than 100 products

= 0.7.3 =
* Products Dashboard: added Description & Additional Description fields to the grid
* Products Dashboard: added Flat rate shipping options - Local & International Shipping Fee, Height, Weight, Length and their Units
* Products Dashboard: added Disregard Shipping field to the grid
* Products Dashboard: added Local and International Shipping Fee in Batch Update
* Products Dashboard: can now search for all products with quantity limited by typing "-1" in search field
* Shifted Shipping Details from Customer Dashboard to Orders Dashboard
* NOTE: Most of these new fields are not visible in the grid by default. Click on downward arrow in a column heading -> Columns and then select columns you want to show.
* Fixed a problem that did not show Order detail popup in some installations
* Fixed an issue with moving around Edit column in the grid
* Fixed issues with Country and State comboboxes in Customers and Orders dashboards
* Added global error handler to show a description of JS errors if any - this will help debug blank page situations
* Added "Need Help?" link

= 0.7.2 =
* Fixed a bug with customers batch update

= 0.7.1 =
* Fixed a problem with order amounts being rounded unnecessarily
* Fixed: error with no products in database
* Enhanced JS and CSS loading mechanism
* Added notification messages for no customers / no orders
* Shipping phone number renamed to Phone number
* Fixed an issue with batch update along with new product additions

= 0.7.0 =
* Added Customers dashboard - view, search, (In Pro: inline editing and batch update)
* In Pro: Total Purchased and Last Order details
* If switching dashboards with pending changes, you will now be notified if you want
to save before switching.
* Misc optimizations and usability improvements

= 0.6.2 =
* Fixed a critical bug that prevented product list to load

= 0.6.1 =
* Product batch update broke in last version - fixed
* If system did not have any orders, Order dashboard did not work - fixed
* Made Orders grid sortable
* On first load "product list is empty" showed up - fixed
* Other minor fixes and code cleanups

= 0.6.0 =
* Order Management features added - search, navigate, inline editing
* Product dashboard now allows editing name and price in Lite version
* Can search on product names within an order / session id
* Filter orders by date range
* Batch update order status, notes and track id
* Add order notes / track id right from the grid view
* See order details without leaving the page
* Bring up product editing screen of WPeC without leaving the page
* Alert messages replaced with slide down notifications
* Improved search performance
* Added Facebook like button. We would love to get your likes! ;-)

= 0.5.7 =
* Fixed a problem which caused blank screen on Smart Manager page
* Showing 100 items at once instead of 25 now

= 0.5.6 =
* Code reorganization
* Lite version release
* Added product logo and lite / pro indicator text in heading

= 0.5.5 =
* Special character handling added
* Category drop down now resets correctly in Batch Update
* Removed extraneous debugging code

= 0.5.4 =
* Added Product Variations Price and Weight change support
* Saving changed items on search / navigation
* Improved notification messages for better clarity

= 0.5.3 =
* First public release
* Product administration features

== Upgrade Notice ==

= 5.23.0 =
Added Compatibility with [Germanized for WooCommerce](https://wordpress.org/plugins/woocommerce-germanized/) (Pro) and Fixed issues related to Inline edit not saving all changes when trying to update more than one meta fields like 'Regular Price' & 'Stock' in some cases and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.22.0 =
WordPress v5.8.0 compatible & WooCommerce v5.6.0 compatible, Pricing page related changes, Fixes related to Fatal error when accessing 'Users' dashboard in Smart Manager grid in some cases and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.21.0 =
Compatibility with latest version of WooCommerce (v5.5.2), Fixes related to Advanced search for 'Product Visibility' is 'Hidden' returning incorrect results, Advanced search for 'Product Visibility' is not 'Hidden' returning incorrect results, 'Edit Link' & 'View Link' column not shown in grid in some cases and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.20.0 =
Compatibility with latest version of WooCommerce (v5.5.1), Fixes related to Product Taxonomies not getting unlinked from 'terms' table when editing using 'Inline Edit' functionality, PHP Warnings generated in some cases when accessing Smart Manager dashboard and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.19.1 =
Fix related to 'ID' column not visible in Smart Manager grid after update to v5.19.0. Recommended upgrade.

= 5.19.0 =
Added support for color codes for 'Stock' field with support for WooCommerce 'Low stock threshold' for Products, Fixes related to Removing attributes using Inline Edit functionality not working properly for Products dashboard, Custom meta fields with special characters in the field name causing issues and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.18.0 =
Added compatibility with [Advanced Custom Fields (ACF)](https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/) (Pro), Improvements in handling for image fields, Fixes related to Unable to Bulk Edit or Inline Edit Featured Images for Posts, Some meta fields not pulling data in Smart Manager grid and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.17.0 =
Compatibility with latest versions of WooCommerce (v5.4.1) and Fixes related to Bulk Edit, Duplicate Records & Delete Records functionality not getting applied to all selected records in some cases (Pro), Duplicate Product functionality not working in multi-site environment (Pro), Bulk Edit for PHP serialized fields like 'Default Attributes' updating incorrect values (Pro) and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.16.0 =
Improvments related to Display comma separated list of taxonomy titles for custom taxonomies like Product Categories, Product Tags, etc. in Products dashboard, Fixes related to Products dashboard not loading when special characters in custom taxonomy fields, Table does not exist error when deactivating the plugin, 'Unable to create or change a table without a primary key, when the system variable 'sql_require_primary_key' is set' error when using Advanced Search functionality in some cases and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.15.0 =
UI improvements related to Bulk Edit (Pro) & Advanced Search functionality, Fixes related to Dashboard resets to initial view on saving inline edit changes, Row Selection not persistent post saving of any edited rows, HTML markup in the 'Name' field in the export CSV for 'Products' dashboard (Pro) and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.14.0 =
Compatibility with latest versions of WordPress (v5.7.2) & WooCommerce (v5.3.0), StoreApps Upgrade file Improvements (Pro), Support for 'Add to' & 'Remove from' actions for any custom taxonomies in Bulk Edit (Pro), Fixes related to Bulk Edit breaking in case of some custom taxonomies like Product Tag, etc. (Pro), Advanced Search not showing proper values for custom taxonomies like Product Tag, etc. and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.13.0 =
UI improvements, Pricing page related changes, Fixes related to advanced search functionality for taxonomy fields like categories, 'Add to' & 'Remove from' actions missing in Bulk Edit for taxonomy fields like categories (Pro), Disabling WP auto update for plugin (Pro) and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.12.0 =
Fixes related to Unable to search using 'Product Categories' using advanced search functionality, Advanced Search functionality for 'Product Shipping Class' not working, Bulk Edit functionality for 'Product Shipping Class' not working (Pro), Unable to search using 'User Role' using advanced search functionality (Pro) and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.11.0 =
WordPress v5.7.1 compatible & WooCommerce v5.2.2 compatible, Updates related to UI improvements for Advanced Search functionality, Improved UI for Smart Manager Bulk Edit functionality (Pro), Fixes related to Bulk Edit Background notice continued to show even after process completion in some cases (Pro), 'User Role' column in Users dashboard displaying incorrect data (Pro) and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.10.0 =
Added date selector for date fields in Advanced Search and fixes related to Sorting using numeric meta columns not returning proper results, Sorting not working in multi-site environment, PHP warnings related to product attributes and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.9.0 =
WordPress 5.7 & WooCommerce 5.1.0 compatible and Fixes related to Empty results in dashboard when sorting by any taxonomy columns, Sorting by 'Product Type' column returning incorrect results, Search for 'Enabled/Disabled' product variations using 'Status' column in Advanced Search not working, Unable to search using 'Default Attributes' using Advanced Search, Unable to Bulk Edit 'Default Attributes' field (Pro) and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.8.0 =
Fixes related to Column width changes remaining persistent even on dashboard switch, Column width changes not getting maintained for all dashboards in some cases, Export CSV failing in case of large data (Pro) and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.7.0 =
WordPress v5.6.2 compatible, Fixes related to Variable Parent Products not getting displayed in some advanced search results, Default sort not getting applied in advanced search results in some cases, PHP warnings when using the Bulk Edit functionality in some cases (Pro) and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.6.0 =
WooCommerce v5.0.0 compatible, Improvements related to Display number of records loaded in addition to the total number of records, Fixes related to Data not getting displayed as per the column sorting in the dashboard, Sorting not getting saved in custom views (Pro) and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.5.0 =
WordPress 5.6.1 compatible, Fixes related to Blank value in advanced search for numeric columns not returning 'null' values, 'Custom Views' functionality not working in some cases and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.4.0 =
WooCommerce 4.9.2 compatible, Fixes related to 'Product Category' inline edit not working, 'Product Category' not getting set to blank using inline edit, Unable to use 'Custom Views' functionality in some cases (Pro), 'Sorting arrow indicator' not displayed on column header when loading Smart Manager and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.3.0 =
Introducing Improved UI for advanced search functionality, WooCommerce 4.9.0 compatible, Avoid clearing search when switching between simple & advanced search and fixes related to Advanced search functionality not working, Fix vulnerability code reported by Jetpack scan, Dashboard appears blank in some cases and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.2.0 =
WordPress 5.6 & WooCommerce 4.8.0 compatible, Updates related to Alphabetically sorted list of multi-select custom taxonomies in inline edit, Fixes related to Bulk Edit / Batch Update not working when trying to update the entire search result, 'Billing Postcode' & 'Shipping Postcode' only accepting numeric values for Orders & Subscriptions dashboard and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.1.0 =
WooCommerce 4.7.0 compatible, Important updates in StoreApps Connector and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 5.0.1 =
Fix related to DB Upgrade not running in some cases. Recommended upgrade.

= 5.0.0 =
Introducing 'Custom Views' just like 'Custom Views in Excel' (Pro), Ability to give access to only specific custom views to non-admin users in addition to specific dashboards (Pro), Predefined Custom Views - Product Stock & Product Price List (Pro), Improved: Removed some unused code and reduced the plugin zip file from 2.7 MB to 1.7 MB along with fixes like Unable to set or remove product as 'Featured Product' using in-line edit and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.6.1 =
WooCommerce v4.6.1 compatible along with fixes related to Created and Modified date & date GMT columns not appearing in advanced search, Advanced search columns not refreshing on dashboard change and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.6.0 =
Updated Improved UI for Smart Manager dashboard along with fixes related to 'Sale Price' not getting reflected on site when saving using Smart Manager and other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.5.0 =
New Improved UI for Smart Manager dashboard along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.4.6 =
Fixed issues related to Search not working on network sites, Unable to search or change image attributes in WP media dialog when updating product gallery images along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.4.5 =
Fixed issues related to Show/Hide Columns not refreshing the grid, Sorting using meta columns not rendering proper results, Search for numeric columns and search value as 0 not working properly, Unable to save '0' value for numeric columns using inline edit along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.4.4 =
Compatibility with latest version of WooCommerce, Added filter to disable 'delete permanently' functionality for all dashboards and fixes related to 'show variations' state not getting maintained, Product variations getting displayed even when 'show variations is unchecked', Dashboard showing data even in case of no search results found, Order & Subscription KPI's not getting refreshed in case of no search results along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.4.3 =
Compatibility with latest versions of WordPress & WooCommerce and fixes related to 'sale price start date' & 'sale price end date' WooCommerce Product fields not saving values as per site timezone, 'Add Attribute' & 'Remove Attribute' functionality not available in batch update along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.4.2 =
Fixed issues related to Delete Records & Duplicate Records Button not working, 'Load More' button not getting displayed in post search in the dashboards, Dashboard not loading due to 'select2' library conflict with other plugins, Name for the 'Nicename' in the Users dashboard changed to 'Nickname' along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.4.1 =
Added 'Manage with Smart Manager' link from all post type dashboards and Fixed Search & Advanced Search functionality not working for any dashboards along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.4.0 =
Performance optimization & Improvements in Dashboard loading speed, Replaced infinite scrolling with load more for all dashboards, Show/Hide Id column for every dashboard and fixes related to Performance lag when selecting records in the grid, Unable to select dashboards in the 'Access Privilege Settings' for different user roles (Pro) along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.18 =
Added Feature to stop a Batch Update/Duplicate Records/Delete Records process (Pro) & feature to auto-stop a running process when the Batch Update/Duplicate Records/Delete Records process gets stuck (Pro) along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.17 =
Tested with latest versions of WooCommerce (v4.3+) & Fixes related to Batch update for Product Attributes not working (Pro), Export CSV not exporting products in case of large database along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.16 =
Fixes related to Inline edit & Batch Update of product 'sale price' with 'sale price from' & 'sale price to' dates not working, Export CSV of Orders & Subscriptions not exporting the product variation attributes in order & subscription line items (Pro) along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.15 =
Fixes related to 'Copy from' batch update action not working for product 'featured image' field (Pro) along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.14 =
Fixes related to 'Coupon Amount', 'Coupon Usage Count' displayed as blank in Coupons dashboard, '{Field} == 0' advanced search condition not returning proper results in case of numeric fields, Incorrect update options in case of 'yes/no' type fields in batch update functionality (Pro) along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.13 =
Updated 'Action Scheduler' library (Pro), Tested with latest versions of WordPress & WooCommerce(v4.2+), Fixes related to batch update functionality (Pro) along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.12 =
Pricing page related changes along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.11 =
Tested with latest versions of WooCommerce & WordPress, plugin upgrade process improvements and fixed issues related to users dashboard not showing data in multi-site environment and in case when data is sorted by any of its columns along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.10 =
Added functionality to permanently delete selected records / all records for any post type (Pro) and Fixes related to Product stock not getting set to 0 using batch update functionality along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.9 =
Fixed issues related to product sale price not getting reflected on frontend after updating using Smart Manager (WooCommerce) along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.8 =
Tested with latest version of WooCommerce(v4.0), updates to Pricing Page along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.7 =
Added validation for handling phone numbers and fixed issues related to Blank search not working for numeric columns using advanced search, Date filters not getting maintained after column show/hide, Unable to edit 'regular price' in products dashboard due to thousand separator along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.6 =
Fixed issues related to Sorting by any taxonomy columns making the grid blank, Sorting for 'price/sale price' fields not working properly (WooCommerce), Batch Update for taxonomy columns not working (Pro), Order line item quantity not getting displayed in 'Print Invoice' generated using Smart Manager (Pro) along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.5 =
Fixed issues related to Smart Manager grid very slow loading in infinite scroll, Attribute inline edit dialog UI improvements (WooCommerce) along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.4 =
Added View & Export Product or any post type Edit URL, Tested with latest versions of WordPress & WooCommerce, Fixes related to Background Process is_running check slowing down the site in some cases, Advanced search unable to add 'OR' condition, Products dashboard not showing any products when WooCommerce Multilingual plugin is active (WooCommerce) along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.3 =
Fixes related to Product Categories not getting updated using the batch update functionality (WooCommerce), Variations getting deleted when updating stock for variation parent in some cases (WooCommerce), 'Delete All' & 'Duplicate Entire Store' functionality not working along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.2 =
Fixed issues related to Batch delete getting stuck, Some columns showing as '#bad-value#'in some cases, Top bar not getting displayed in some cases, PHP warnings along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3.1 =
Tested with latest versions of WordPress & WooCommerce and fixed issues related to 'Product Featured' column showing '#bad-value#' in some cases in Products Dashboard, Inline edit for the 'checkbox' fields not working in some cases, Some of the 'postmeta' columns not getting detected in Smart Manager grid along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.3 =
Added compatibility support for [WooCommerce Smart Coupons](https://woocommerce.com/products/smart-coupons/), Compatibility with WooCommerce Coupons, fixed issues related to Sort for numeric fields not working along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.26 =
Fixed issues related to Infinite Scroll of the grid going into an infinite loop in some cases, column sort related fixes, advanced search related fixes along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.25 =
Fixed issues related to no option to skip the deactivation survey, Deactivation survey not getting triggered in some cases along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.24 =
Added support for 'add_to' & 'remove_to' options in batch update for all multi-select taxonomies like 'Product Tag', 'Rank Math Meta Robots', etc., Fixes related to DatePicker not working properly while inline editing 'Date' fields, 'Product Type' and such other taxonomies not getting saved and displayed in the grid in some cases along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.23 =
Added Support for in-line updating 'Product Gallery Images' using media library (Pro), Fixes related to some custom fields related to [Yoast SEO](https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/) & [WordPress SEO Plugin – Rank Math](https://wordpress.org/plugins/seo-by-rank-math/) not appearing in the grid, 'ID' column getting hidden on show/hide any columns in the grid along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.22 =
Optimized and improved dashboard load times for WooCommerce Orders, Subscriptions & Users dashboards, fixes related to Some of the records not displaying when sorted using any meta key columns, Infinite Scroll not working in some cases along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.21 =
Added support for WooCommerce decimal places & decimal separator for product price and sale price fields (WooCommerce), UI/UX responsive related changes for all screen layouts, Fixes related to Batch Update, Duplicate Records & Batch Delete not working in multi site environment (Pro), Incorrect detection of data type for some of the postmeta fields along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.20.1 =
Fixes related to Infinite Scroll not working for 'Products' dashboard in some cases (WooCommerce), Batch Update, Duplicate Records & Delete All functionalities not working in some cases along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.20 =
UI Improvements, Fixed row height for all rows in the grid irrespective of data, fixes related to Infinite Scroll not loading data in some cases, All meta fields getting displayed as blank on updating any field using Smart Manager, Inline editing for 'Product Attributes' not working when no attributes set for the product along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.19.1 =
Fixed issues related to Batch Update progress notice staying for an indefinite time and unable to use batch update (Pro), PHP warnings along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.19 =
Improved Batch Update functionality by using 'Action Scheduler' library (Pro), Updates to Pricing page, fixes related to Select boxes in batch update not working properly on adding multiple rows, Javascript error on Smart Manager grid load in some cases along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.18 =
Fixed issues related to Smart Manager Access Privilege functionality not working (Pro), Smart Manager Settings page accessible by non-administrator user roles (Pro), Some of the strings in Smart Manager grid could not be translated along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.17 =
Compatibility with [Yoast SEO](https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/) (Pro), [WordPress SEO Plugin – Rank Math](https://wordpress.org/plugins/seo-by-rank-math/) (Pro), Fixed issues related to PHP Warnings when accessing the users dashboard, Javascript errors casing no records to load in Smart Manager grid along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.16 =
Compatibility with [WooCommerce Subscriptions](https://woocommerce.com/products/woocommerce-subscriptions/?aff=5475) (Pro), [WooCommerce Cost of Goods](https://woocommerce.com/products/woocommerce-cost-of-goods/?aff=5475) (Pro), Added support for 'set to regular price' & 'set to sale price' option using Batch Update for products dashboard (WooCommerce) (Pro) along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.15 =
New column 'Order Sub Total' added to Orders Dashboard & CSV export (WooCommerce), Fixed issues related to Smart Manager dashboard column mapping not getting refreshed on addition of new data like categories, attributes, etc. along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.14 =
Compatibility with [Min/Max Quantities](https://woocommerce.com/products/minmax-quantities/?aff=5475) (Pro), [Min and Max Quantity for WooCommerce](https://wordpress.org/plugins/minmax-quantity-for-woocommerce/) (Pro), Compatibility with [Woocommerce Minimum and Maximum Quantity](https://wordpress.org/plugins/woo-min-max-quantity-limit/) (Pro), Search and Replace any string for any field using batch update functionality (Pro), along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.13 =
Fixed issues related to Delete All Records in the store functionality not working, Duplicate All records in search result duplicating all records in the store, Search functionality not working in 'WP Media Library' when accessed from batch update functionality along with other important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.12 =
Introducing Access Privileges - give controlled access to non-Admin users for each of the dashboards in Smart Manager, Fixed issue of Settings link not working (Smart Manager Old) along with important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.11 =
Introducing Compatibility with WooCommerce Product Add-Ons (Pro), Fixed issue of Rendering of checkbox having zero or one as value is reversed, which will not affect previous data along with important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.10 =
Introducing Compatibility with WooCommerce Bookings Plugin (Pro), Compatibility with WooCommerce Memberships (Pro) and fixed issues related to Column Position not getting maintained after enabling/disabling using show/hide columns, Sort functionality now working properly due to plugin conflict along with important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.9 =
Introducing Orders & Subscription Status Count KPI's for Orders & Subscriptions Dashboards (WooCommerce), Manage any post type that is not publicly_queryable like 'Scheduled Actions', UI updates and fixes related to Inline Edit & Batch Update not working for 'Catalog Visibility' field for products dashboard (WooCommerce) along with important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.8 =
Introducing Support for searching Enabled/Disabled columns in 'show/hide columns' functionality, Improved UI, StoreApps Upgrade file Improvements and fixed issues like Batch Update running the previous set of sucessful batch update actions on the selected products, Infinite scroll not working for any of the dashboards in the grid along with important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.7 =
Introducing Support for Color Codes for status fields like Post Status, Product Stock Status, WooCommerce Order Status and many more, Trigger zoom if moving the cursor over any image field quickly in the grid, Option for entering Distraction Free Mode in Smart Manager along with important fixes and updates. Recommended upgrade.

= 4.2.6 =
Introducing Order Line Items, Shipping Method & Coupon Used fields in Subscriptions Dashboard and Subscriptions Export CSV and fixed issues related to Sort Functionality not working for the Users dashboard, Users dashboard not displaying records by default in descending order and many more along with important updates. Recommended upgrade.

= 4.2.5 =
Important fixes related to Batch Update functionality 'All items in store' option updating all the records in the store in case of search results, Unable to show/hide 'Products Attribute' column in the grid (WooCommerce), Product Featured Image getting set to blank on inline edit (WooCommerce) and many more along with important updates. Recommended upgrade.

= 4.2.4 =
Introducing Support to copy any field value from any record using Batch Update, Added Video Tutorials on Welcome page, Added Support for Add, Delete & Sort for the individual keys in the Serialized data inline editing and fixed issues related to Product not appearing in search result after updating some fields, Last column not viewable in the grid even after enabling the same along with other important updates. Recommended upgrade.

= 4.2.3 =
Introducing New Improved UI for top bar icons, WooCommerce 3.6+ compatible and fixed issues related to Variations not getting displayed in advanced search results, Sorting by numeric fields not working, Search using Product Attributes not working (WooCommerce), Products Variation Title not showing properly for the first record of the search result in some cases (WooCommerce) and many more. Recommended upgrade.

= 4.2.2 =
Important fixes related to All issue fixes with regards to column state not getting maintained, WooCommerce Product Attributes not getting loaded in the grid, WooCommerce Orders & SUbscriptions simple search not working, Inline edit of users fields not getting saved and many more along with other important updates. Recommended upgrade.

= 4.2.1 =
Important fixes related to Taxonomy columns (like Product Tag, etc.) not displaying in show/hide columns dialog in some cases, Grid data not refreshing whenever a new column is added to the grid and many more. Recommended upgrade.

= 4.2.0 =
Introducing Dedicated page for Docs & Support, Pricing page and fixed issues like Advanced search not working when a zero value is searched in meta, Unable to edit any multiselect taxonomies like 'Product Tag' and many more. Recommended upgrade.

= 4.1.9 =
Important updates and fixes related to Some fields showing as '#bad-value#', Loader not getting hidden on Smart Manager load, Memory leak issues on Smart Manager dashboard load and many more. Recommended upgrade.

= 4.1.8 =
Important updates and fixes related to Records getting updated via Inline Edit even if data type validation fails, Sorting on more than one page causing continuous increase in data in the dashboard, Selection and edited data getting lost on infinite scrolling and many more. Recommended upgrade.

= 4.1.7 =
Added support for showing loader on the grid for any request, Fixes related to Show Variations checkbox not visible, Attribute values not getting loaded in Batch Update on selection of Attribute,
Date Filtering not working in combination with other advanced search filters, Numeric operators not coming for numeric fields in advanced search along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 4.1.6 =
New In App Offer (Lite) along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 4.1.5 =
Introducing View/Edit link for each of the records for each post type, Support for simple search functionality for searching records in orders & subscriptions using product meta, Fixed issues related to Search using 'Post Status' not working in some cases along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 4.1.4 =
Added Support for date picker search, inline & batch edit for Unix Timestamp meta fields, Fixes related to Advanced Search box UI breaking when adding more than one condition, Subscription status not getting rendered and updated, Datepicker not getting loaded in search & inline edit (Lite) along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 4.1.3 =
Introducing Advanced Search for DateTime fields, Support for clearing 'Created Date' date filter, Fixes related to 'Created Date' date filtering not returning proper results, 'Delete' Records for selected items not working, 'Duplicate Records' functionality not working in some cases along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 4.1.2 =
Fixes related to Inline editing of Attributes & Categories not working in Products Dashboard, Batch Update of Attributes & Categories not working in Products Dashboard, Product Atrributes not showing in the grid in some cases along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 4.1.1 =
Introducing Sort Functionality on the entire database of records, fixed issue of postmeta fields for first row coming as blank for all dashboards, fixed issue of User role not getting displayed and edited in Users Dashboard along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 4.1.0 =
Introducing New Improved UI for Smart Manager, support for Simple Search Functionality, Better Handling of Complex data fields, Improved Data type detection for custom fields along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 4.0.6 =
Added support for updating only 'Date' or 'Time' for 'DateTime' fields using batch update, support for batch update 'Product Featured Image' (WooCommerce), support for handling custom values for mutiple fields along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 4.0.5 =
Fixes related to Inline edit for all meta fields not working in some cases, Column state getting reset to default after batch update, Export CSV getting stalled in case of exporting huge data along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 4.0.4 =
Fixes related to 'Product Attributes' not getting managed, Multiple 'ANDing' and 'ORing' not working in advanced search, Batch Update for 'Datetime' and 'Date' data types not working along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 4.0.3 =
Added support for View & CSV Export Product Shop Url, fixed issues of advanced search and inline editing not working for custom taxonomies along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 4.0.2 =
Added support for exporting only visible columns in the grid in the CSV Export, Load data for only visible columns to reduce data load size along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 4.0.1 =
Fixes for Inline edit limited to ony 3 records in some cases (Pro), Advanced Search not working in some cases along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 4.0.0 =
Introducing new Revamped Smart Manager, Beta is finally live. Added support for view & managing Product's featured image column for WooCommerce, Order Line Items, Shipping Method & Coupon Used fields in Dashboard and Orders Export CSV along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.23.0 =
Added support for Print Invoices for orders (Beta), Added support for automatic access to Smart Manager Beta for non-Admin users in WordPress based on the user roles and capabilities (Beta) along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.22.0 =
Added Smart Date Filtering for all post types (Beta) along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.21.0 =
Added Export CSV functionality (Beta), Added Duplicate Record & Duplicate Store functionality (Beta) along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.20.0 =
Added new Users dashboard consisting of all WordPress users along with WooCommerce customers (Beta), important batch update fixes (Beta) along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.19.1 =
Fixed the Product Title not getting synced for variations when the product title of the variation parent is updated (WooCommerce) along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.19.0 =
Added Batch Update for WooCommerce Product Attributes & Categories (Beta), fix for column layout not getting saved (Beta) along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.18.0 =
Tested with latest versions of WordPress & WooCommerce(v3.4.0), StoreApps Connector improvements along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.17.0 =
Added Batch Update functionality in Smart Manager Beta, Improvement in data type handling (Beta) along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.16.1 =
Fix for PHP Notice: Undefined index: _sale_price

= 3.16.0 =
Fixes related to 'Inventory not getting set to 0', products sale price 'From & To' dates not getting saved as per site timezone along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.15.0 =
Fixes related to advanced search 'Category is not' condition not working, negative values not getting set using inline editing for products along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.14.0 =
Fixes related increase and decrease by percentage batch update options not working, advanced search related fixes along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.13.0 =
Fixes related to print invoices not working properly for some of the orders (WooCommerce), product attributes and custom taxonomies search not working (Beta) along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.12.0 =
New feature of storing the state of Smart Manager (Beta) into the database - enabling same view from anywhere (Beta) along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.11.1 =
Fixes related to no products getting loaded in products dashboard in some cases, custom attributes not getting saved when edited using Smart Manager Beta along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.11.0 =
Fixes related to advanced search functionality in Beta, order totals not getting displayed in invoices printed using Smart Manager (woocommerce) along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.10.0 =
New feature of advanced search functionality for all dashboards(beta), billing address & customer id columns in orders csv export (woocommerce) along with other important fixes & updates. Recommended upgrade.

= 3.9.23 =
Fixes related to WooCommerce attributes & categories not getting displayed in Smart Manager grid along with other important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.22 =
WooCommerce v3.0+ compatibility, fixes for type of undefined error along with other important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.21 =
Fixes related '.00' getting trimmed off when saving 'price/sales price' field using Smart Manager along with other important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.20 =
Fixes related to illegal mix of collations, advanced search related fixes along with other important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.19 =
Fixes related to subscription variations not getting displayed, category counts not getting updated along with other important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.18 =
New quick help widget for Pro users along with other important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.17 =
PHP 7 compatibility along with other important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.16 =
Compatibility with WooCommerce v2.6+, new columns in orders CSV export for WooCommerce along with other important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.15 =
New feature of handling product type, advanced search related fixes along with other important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.14 =
New feature of handling privately published products, improved advanced search and important security fixes along with other important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.13 =
New feature of inline editing customer provided notes for order, fixes related to billing and shipping address along with other important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.12 =
Fixes related to some product fields not getting displayed along with other important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.11 =
Compatibility with latest versions of WordPress & WooCommerce along with important updates and fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.10 =
Updated the text domains for multilingual compatibility along with important updates and other fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.9 =
Fixes related to inventory getting updated along with important updates and other fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.8 =
Compatibility with latest versions of WordPress, WooCommerce & WPeC along with important updates and fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.7 =
Some important security fixes along with some other minor fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.6 =
New feature of sort functionality on the entire database of records (Beta) along with some important fixes for WooCommerce along with some other minor fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.5 =
Smart Manager Revamp (Beta) along with some important fixes for WooCommerce along with some other minor fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.4 =
Important fixes for WooCommerce along with some other minor fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.3 =
Improvements in rendering product custom fields for WooCommerce, compatibility with latest versions of WordPress, WooCommerce & WPeC and important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.2 =
New feature of Batch Updating entire search result at single click, compatibility with latest version of WooCommerce (v2.2 or greater) and some important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9.1 =
New feature of Simple & Advanced Search Switch for Products Dashboard, compatibility with latest version of WooCommerce and some important fixes. Recommended upgrade.

= 3.9 =
New feature of support for custom fields for Products Dashboard of WooCommerce, compatibility with latest versions of WooCommerce & WPeC and important fixes. Recommended upgrade.

= 3.8 =
New feature of Advanced Search functionality for Products Dashboard of WPeC along with some performance improvements, compatibility with latest versions of WooCommerce & WPeC and important fixes. Recommended upgrade.

= 3.7.1 =
Important fixes related to Smart Manager v3.7. Recommended upgrade.

= 3.7 =
New feature of Advanced Search functionality for Products Dashboard of WooCommerce along with some performance improvements and minor fixes. Recommended upgrade.

= 3.6.2 =
Removed major WP-Debug warnings along with some important fixes. Recommended upgrade.

= 3.6.1 =
Compatibility with latest versions of WooCommerce & WPeC along with some important fixes. Recommended upgrade.

= 3.6 =
Compatibility with WooCommerce 2.1 or greater along with some minor fixes. Recommended upgrade.

= 3.5.4 =
Resolved Export CSV of Orders not working with large data issue along with some minor fixes. Recommended upgrade.

= 3.5.3 =
Resolved 'Sale Price From and To Date not getting enabled for Simple Products' issue. Recommended upgrade.

= 3.5.2 =
Resolved 'Duplication of the Product Not Successful' issue along with some minor fixes. Recommended upgrade.

= 3.5.1 =
Resolved inline editing not working issue along with some minor fixes. Recommended upgrade.

= 3.5 =
New coupons dashboard for WooCommerce and new translation files for Romania along with some minor fixes. Recommended upgrade.

= 3.4.1 =
Updates related to attributes column [WooCommerce] & option for handling decimal precission for dimensions fields along with some minor fixes. Recommended upgrade.

= 3.4 =
Compatibility with woocommerce-sequential-order-numbers-pro & some new features along with some minor fixes. Recommended upgrade.

= 3.3 =
Compatibility with latest version of WordPress, WPeC & WooCommerce & some new features. Recommended upgrade.

= 3.2 =
Compatibility with latest version of WPeC & WooCommerce & some new features. Recommended upgrade.

= 3.1.4 =
Compatibility release for WPeC 3.8.10 & WooCommerce 2.0.9 along with some fixes. Recommended upgrade.

= 3.1.3 =
Important fixes for Batch Update & other minor fixes. Recommended upgrade.

= 3.1 =
Improved auto-update & support for grouped products. Other minor fixes. Recommended upgrade.

= 3.0 =
Many enhancements and fixes - additional fields in display, batch update and attribute management. Recommended upgrade.

= 2.9 =
New features in Batch Update, enhancements and fixes. Recommended upgrade.

= 2.8 =
New feature for Duplication of products. Performance improvements, enhancements and fixes. Recommended upgrade.

= 2.7.2 =
Must have upgrade. Fixes "Remote Connection Error" messages in WordPress admin.

= 2.7.1 =
Further performance improvements, enhancements and fixes. Recommended upgrade.

= 2.7 =
Major performance improvements, enhancements and fixes. Recommended upgrade.

= 2.6 =
Multilingual support, export CSV fixes and batch update enhancements. Recommended upgrade.

= 2.5 =
Recommended upgrade. Added support for "Adding variations", "Attribute Management" and many other small fixes and enhancements.

= 2.4 =
Recommended upgrade. Fixed issues in CSV export and many other small fixes and enhancements.

= 2.3 =
Recommended upgrade. Export CSV support for WooCommerce added. Fixed issue related to Sale Price for WooCommerce. Upgrade WPeC / WooCommerce before upgrading Smart Manager.

= 2.2 =
Recommended upgrade. Variations support for WooCommerce added. Upgrade WPeC / WooCommerce before upgrading Smart Manager.

= 2.1 =
Upgrade WPeC / WooCommerce before upgrading Smart Manager. Multi site support added. Updated to work with WooCommerce 1.4.3. Recommended upgrade.

= 2.0 =
Important update for WooCommerce - adds customer and order management. Recommended upgrade.

= 1.9.1 =
Access control support added, improved auto upgrade. Recommended upgrade.

= 1.9 =
WooCommerce customers and orders support added.

= 1.8 =
WooCommerce support added. Batch update for entire store possible now.

= 1.7 =
Adds Batch Invoice / Packing Slips printing. Recommended upgrade.

= 1.6 =
Bug fixes. Recommended upgrade.

= 1.5 =
Performance and stability improvements. Recommended upgrade.

= 1.4 =
Adds management of product variations for paid versions, with WPeC 3.8+. IMPORTANT: Paid users: please rename plugin folder to "smart-manager-for-wp-e-commerce" before upgrading.

= 1.3 =
Feature update and bug fix release.

= 1.2 =
Important bug fixes and overall enhancements.

= 1.1 =
Fixes bugs and IE compatibility issues. Recommended upgrade.

= 1.0 =
Batch update for product categories added. Milestone release 1.0!

= 0.9 =
Optimization and compatibility release. Recommended upgrade.

= 0.8 =
First WPeC 3.8 compatible release. We recommed trying this version on a test server before going live.

= 0.7.4 =
Fixed an issue that showed blank grid if you had more than 100 products.

= 0.7.3 =
Adds flat rate shipping management, and adds many minor enhancements.

= 0.7.2 =
Recommended upgrade. Fixed a bug with customers batch update.

= 0.7.1 =
Recommended upgrade. Fixes a few issues and enhances JS and CSS loading.

= 0.7.0 =
Customers dashboard added. View and search customers. Recommended upgrade.

= 0.6.0 =
Must have upgrade. Now you can manage orders too, and in a much better way than WPeC! Lite version now also supports inline editing for product name and price. Many more enhancements too.

= 0.5.7 =
Fixes a problem that caused blank screen.

Free Download Smart Manager Pro v5.24.0 NULLED – Bulk Edit, Stock Management for WooCommerce :


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 30K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress