Search & Filter Pro v2.5.12 NULLED – Advanced Filtering for WordPress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Sử dụng Search & Filter Pro để tìm bài đăng / bài đăng / sản phẩm tùy chỉnh theo bất kỳ số lượng thông số nào, cho phép người dùng của bạn dễ dàng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm trên trang web của bạn, cho dù đó là bài đăng trên blog, sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến và hơn thế nữa.

Link Demo : https://searchandfilter.com/

Tìm kiếm theo các trường tùy chỉnh, meta bài đăng, phân loại, thẻ, danh mục, tác giả, loại bài đăng, ngày đăng và hơn thế nữa – Plugin Bộ lọc WordPress tối ưu với Ajax!

Các tính năng của Search & Filter Pro :

Tăng sức mạnh

Tạo bộ lọc nâng cao cho Phân loại, Trường tùy chỉnh, Meta bài đăng và hơn thế nữa!

Rõ nhanh

Tinh chỉnh kết quả và tìm kiếm theo nhu cầu của trang web của bạn. Với bộ nhớ đệm tích hợp, ngay cả những truy vấn phức tạp nhất cũng nhanh chóng

Hoạt động với mọi theme

Với nhiều phương pháp tích hợp, luôn có cách để Tìm kiếm & Lọc và chạy trên trang web của bạn

Hỗ trợ Notch hàng đầu

Với đội ngũ hỗ trợ chuyên dụng và tài liệu trực tuyến, bạn còn muốn gì hơn nữa?

Thương mại điện tử

Đã thử nghiệm và tương thích với  WooCommerce, WP eCommerce và Easy Digital Downloads

Hội nhập

Hỗ trợ ngoài hộp cho các plugin WordPress phổ biến như ACF, Easy Digital Downloads và WPML + các tiện ích mở rộng miễn phí cho Elementor , Beaver Builder , Divi & WPB Page Builder

Bộ lọc động

Bộ lọc tải lại dựa trên tìm kiếm hiện tại – nghĩa là người dùng sẽ không nhận được các trang không có kết quả

Hình thức tìm kiếm không giới hạn

Tạo nhiều hình thức tìm kiếm khác nhau tùy thích! Tại sao không đặt 2 trên cùng một trang?

Trình tạo biểu mẫu kéo và thả

Hàng tấn tùy chọn giao diện người dùng cho phép bạn tạo các biểu mẫu tìm kiếm được tùy chỉnh cao với giải pháp kéo và thả đơn giản của chúng tôi

Nhà phát triển

Sử dụng các móc và bộ lọc để sửa đổi hành vi của Tìm kiếm & Bộ lọc

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Search & Filter Pro v2.5.12 NULLED – Advanced Filtering for WordPress nulled changelog
2.5.10 (14 July 2021)

Fix – Fix an ajax issue for Dynamic Content maps – * Note: if you are using the maps + posts display method, you might need to reset this option.
Fix – Translate the labels for options in the `sort` field via WPMLs Advanced Translation editor
2.5.9 (28 June 2021)

Fix – Update fix for Dynamic Content maps integration
Fix – An issue with with WPML Advanced Translation Editor (the text for our submit and reset buttons was not being detected)
2.5.8 (22 May 2021)

Fix – an issue with Ajax and Dynamic Content’s Google maps widget
Fix – a PHP notice in our admin notices
New – experimental hook for displaying WooCommerce variations individually
2.5.7 (27 April 2021)

Fix – scroll (on pagination only) was not working correctly
Fix – duplicate search form stopped working in a previous update
Fix – an issue with the cache not progressing on nginx + php8
Fix – a PHP8 admin issue where checkboxes were not being set
New – initial support for Dynamic.ooo Posts + Maps combined
New – basic support for multiple ajax areas via hooks
New – support for WPMLs advanced translation editor – check the docs for instructions
2.5.5 (12 March 2021)

Fix – an issue where the cache wouldn’t restart because of an incorrect permissions check
Fix – a PHP error that would be thrown under certain conditions
Fix – an issue with WPML + ACF, and syncing data for relationship fields
Fix – PHP 8 Compatibility
Fix – Issues with multiple Dynamic Content Posts widgets + Search Forms on the same page (update required for DC to 1.13.0)
New – Add support for Dynamic Content Google Maps widget
Compatibility + tested upto WP 5.7
2.5.4 (12 Jan 2021)

Fix – a WooCommerce issue that was introduced where variations data was not being saved correctly
2.5.3 (22 Dec 2020)

Fix – `hide empty` in taxonomy fields was ignoring certain posts completely based on their post stati
Fix – issues with the combobox “No Results Message” with post meta fields
Fix – js warnings on admin pages
Fix – issues relating to jQuery migrate plugin being removed
Fix – an issue with refocussing the search box after pressing enter to submit
Fix – a css issue with the datepicker dropdown
Remove – js library dependency for admin tooltips
Update – Select2 library to 4.0.13
Compatibility + tested upto WP 5.6
New – Display Results method – integration with Dynamic Posts v2 for Elementor
2.5.2 (06 Nov 2020)

Fix – a warning about stripslashes expecting a string
Fix – an issue where getting labels for ACF fields was failing on private posts
Fix – an issue with infinite scroll not working when the pagination selector was not set
Fix – a JS warning where we using attribute to set checked state in certain admin screens
Fix – an issue where infinite scroll was causing issues on taxonomy archives
Fix – an issue where scrolling to results was fired before the content had loaded, causing an unwanted offset
Fix – an issue with EDD Purchase buttons not using ajax to add to cart after a search
Fix – an issue when WooCommerce is enabled with S&F, and interference being caused to non related search forms
Fix – some compatibility issues with WPML and WooCommerce product variations
Fix – an issue with language code not being passed to the search form for date picker translation
New – better integration with WC products shortcode, simply add a `search_filter_id` argument to integrate
2.5.1 (19 May 2020)

NOTICE – if you are using Search & Filter with Easy Digital Downloads please read the new integration notes first
Fix – a PolyLang issue when permalinks were disabled and the default language is not in the URL params
Fix – an issue with range min / max being detected, when using certain post stati
Fix – an issue with a loop not using `wp_reset_postdata` after
Fix – change another loop so that it improves compatibility with plugins + themes
Fix – respect `infinite-scroll-end` when it is found on the first page of results
Fix – some compatibility issues with php7.4 using the `implode` function
Fix – our tables were not being created on some server setups – modified dbdelta sql
Fix – admin – an issue where pagination selector was showing when it shouldn’t be
Fix – an issue with setting wpdb prefix at too early, causing an issue in some multisites
Fix – an issue with custom post stati not being picked up properly on cache rebuild
Fix – an issue with Polylang working with our page builder extensions
New – action – `search_filter_filter_next_query` – runs when the shortcode is run
Improvement – integration with EDD – simply add `search_filter_id` to you downloads shortcode to get up and running
Security – fix a potential security issue + add some hardening measures
2.5.0 (20th December 2019)

Fix – issues with number range fields not setting the “max” value by default
Fix – some errors were being thrown when checking if a term exists
Fix – some php warnings related to an object being countable
Fix – issues with forming the URL for taxonomy archives in certain circumstances
Fix – an issue with the current author being detected when enabling this feature on author archives
Fix – issues with multiple date pickers and auto submit activating properly when selecting a date
Fix – a warning about an undefined variable
Fix – an issue with reset form not working properly on taxonomy archives
Fix – allow `update_post_cache` action in admin
Fix – an issue with URL encoding in pagination
Fix – an issue with whitespace being removed from user choices in choice fields
Fix – a Polylang issue with the wrong language form being loaded, when auto submit is off
Fix – an issue with URL encoding in sort order fields
Fix – an issue where our meta queries (in query settings) were not respecting WordPress Time Zone when “current date” was used
Fix – an issue when using the OR comparison inside a field, and non latin characters
Fix – an issue with searches not working when pressing the back button on iOS Safari
Fix – an issue with stock status not being stored on the parent product in a variable product
Fix – an issue with WooCommerce shop page, where it was not registering as `filtered` when using the search input box
Fix – issues detecting post meta for WC variations
Fix – added date and datetime meta type options for ordering by meta values
Fix – re-fix mobile Safari back button issue
Fix- an issue where multiple meta keys with the same name (but different cases) were not being correctly detected
New – added “Relevance” to default order by and sort fields
Improvement – updates to license page
2.4.6 (26th November 2018)

Fix – properly disable `maintain search form state` as this was causing potential security issues – a full replacement coming in v3
Fix – a character encoding issue when checking if ajax can be enabled on a particular page
Fix – an issue with the sf-option-active class not being removed when using the reset button and submit form is disabled
Fix – some issue with sf-option-active not being set correctly on radio buttons in certain circumstances
Improvement – add support for pagination without the `page` prefix, ie, the updated Elementor Pro Posts widget
2.4.5 (5th September 2018)

Fix – an issue with noUiSlider when “Display values as” is set to “text” in range fields
Fix – an issue with Beaver Builder Themer auto scrolling to results on page load (when using our display method “archive”)
Fix – an issue with Ajax requests and Polylang
Fix – some issues with filtering WC shop in some themes
2.4.4 (12th July 2018)

Fix – an error being thrown when creating new sites in wpmu
Fix – return the original IDs of taxonomy terms, when no translated term is found (when using translation plugins) – this allows for taxonomies that are not translated to retain their settings
Fix – an issue where some of our 3rd party integrations were not working in ajax requests (very rare)
Fix – an issue where the `filter_next_query` shortcode was being ignored in ajax requests
Fix – an issue with Ajax URLs not always being set correctly when using PolyLang
Updated – noUiSlider to v11.1.0
Updated – chosen to v1.8.7
New – added a `skip` argument for our `filter_next_query` shortcode, to access those tricky queries
2.4.3 (2nd June 2018)

Fix – refix enable_taxonomy_archives variable warnings
Fix – an issue with Beaver Builder Themer scrolling to the results on page load (this occured when pagination was set)
Fix – silenced (@)set_time_limit as this was throwing warnings on some hosts
Update – update the plugin to point to our new domain for auth and updates, searchandfilter.com 🙂
2.4.2 (14th April 2018)

Fix – removed an unwanted `exit` causing various and seemingly unrelated issues (incl issues with X-Theme, Pantheon)
2.4.1 (3rd April 2018)

New – added JS events `sf:ajaxformstart` and `sf:ajaxformfinish` to detect when updating the form has started/finished
Improvement – speed improvements to the cache, when saving posts and when rebuilding the entire cache
Fix – an issue where filtering on taxonomy archives was not working with WooCommerce
Fix – WooCommerce variations were not being taking into consideration in the batch size when rebuilding the cache
Fix – an issue with WC not showing category/taxonomy descriptions or sub categories on archives
Fix – exclude products from results that are “not in catalog” for WC
Fix – an issue where the count was incorrect when using the private publish option with WooCommerce products
Fix – changing a search form settings to include product variations, or not, didn’t trigger a rebuild of the cache in some cases
Fix – some WC issues when converting child IDs to parent IDs
Fix – an issue with pagination on taxonomy archives
Fix – an issue with ACF where option labels were not being correctly detected
Fix – an issue with uninstall not working correctly sometimes
Fix – an issue with infinite scroll not activating when the `Only use Ajax on the results page` setting is off
Fix – an issue with Polylang when searching posts that are not managed by Polylang
2.4.0 (28th January 2018)

NOTICE – If you are using S&F with Woocommerce Variations and experiencing issues, you may need to rebuild the S&F cache
New – change the “no results” message for comboboxes
Fix – WooCommerce deprecated `woocommerce_get_page_id` in 3.0
Fix – various WooCommerce issues relating to Variations – Woocommerce users’ who use variations may need to rebuild S&F cache
Fix – correctly set the `sf-option-active` class on multi select items (this includes checkboxes)
Fix – properly escape some strings
Fix – destroy nuUiSlider (if it exists) before init, in case it has been init by another plugin (improved compatibility)
Fix – some issues with levels / nesting of hierarchical taxonomies
Fix – some issues with polylang and ajax requests
Fix – an issue with a number range field not resetting properly
Fix – an issue with the range slider in firefox, when ajax was disabled and auto submit was on
Fix – an issue with `enable on taxonomy archives` when taxonomies were shared between multiple post types
Fix – a PHP error when using multiple date pickers with post meta
Fix – the infinite scroll loader will now check the parent it is attached to and use the correct html tag for the loader
Fix – an issue with the icon not loading for available fields
Fix – an issue with “enable on taxonomy archives” and pagination not working correctly
Fix – an issue with min / max values being correctly autodetected for range fields
Fix – some issues with rounding & formatting on numeric and slider range fields
Fix – range dropdown & radio fields were not respecting the step value when it came to the last / max option
Fix – some layout issues in the admin
Fix – issues with the later versions of Relevanssi
Fix – some issues with refocusing the search box after a search is performed
Fix – issues with taxonomy rewrites when using `enable on taxonomy archives`
Fix – an issue with the date range fields being auto submitted when only 1 has been selected
Fix – an issue with ACF using `get_field_object` – and returning the wrong options depending on language
Fix – some issues with the cache building in the background
Fix – some issues with ajax filtering with fragment urls
Fix – a PHP warning when creating the first search form after install
Fix – a PHP warning – incorrect usage of `count`, displaying warnings when saving posts that are to be cached
Update – update chosen to v1.8.2
Update – update select2 to v4.0.5
2.3.4 (7th May 2017)

Fix – issues in some environments where infinite scroll wasn’t activating after a performing search, or getting the page var wrong
Fix – infinite scroll offset was not being applied correctly
Improvement – changed scope of some CSS classes in admin ui for better compatibility with other plugins
Fix – some bugs causing issues with 3rd part plugin compatibility
Fix – a bug where S&F wouldn’t cache new items added to media
2.3.3 (2nd March 2017)

New – added action `search_filter_api_header`, to allow for modification of the headers that are sent with our ajax requests
New – added offset for activation of infinite scroll in the display results tab
New – added new shortcode action `filter_next_query` – this will apply filtering to the next `WP_Query` found
Fix – an issue with infinite scroll activating multiple times, if you have multiple instances of a search form on a page
Fix – speed issues with WPML when using media library grid view (and S&F is set to search media)
Fix – incorrect type cast of a settings variable causing settings not to be loaded correctly in some circumstances
2.3.2 (2nd February 2017)

Fix – PHP warnings & errors when using WooCommerce & Taxonomy Archive display mode
Fix – Some issues with the correct fields appearing in the “display results” tab
2.3.1 (28th January 2017)

New – Plugin data (such as saved search forms & cache) will no longer be deleted when uninstalling – to remove all data use the new option in the settings page
New – Search & Filter can now be used to filter your taxonomy archives – currently only works with “Post Type Archive” and “WooCommerce” display methods
Fix – WPML issue was re-introduced in 2.3.0
Fix – A Polylang issue when using the shortcode display method & ajax
Fix – `sf-option-active` class was not updating when using ajax, with autocount off (as the form no longer gets refreshed)
Fix – issue with “include children in parents” for taxonomy fields
Fix – an issue with `?sf_data` being appended to pagination in ajax requests
Fix – issue with Visual Composer plugin only working after first interaction (ajax)
Fix – an issue with infinite scroll triggering on incorrect pages
Fix – an issue where the `sf_results_url` filter was not being applied to pagination
Fix – an issue with Archive display method & polylang
Compatibility – store the results URL in its own custom field for better compatibility with migration tools which search/replace urls. *Notice*, you will need to edit and hit “save” in your search forms before migrating your sites (so the url can be copied in to the correct custom field)


2.3.0 (11th January 2017)

New – Added support for visual composer post grids (free addon plugin required) – create results layouts using visual composer!
New – Infinite scroll for all display methods – how to setup
New – Added support for ACF relationship fields
New – added `none` sort order option for choice meta fields, allowing preservation of the order of options (if set from external plugins)
New – added option to specify decimal seperator for number range fields
Update – Select2 JS library to 4.0.3
Update – Chosen JS library to 1.6.2
Update – noUiSlider JS library to 8.5.1
Performance – improvements when generating forms with many options
Performance – do not reload the S&F form (ajax) if auto count is not enabled – speed improvement
Performance – store search related data in transients so that search forms are rendered quickly when used outside of Results Pages (enable via settings page)
Performance – improved cache building speeds
Fix – combobox issues on touch devices
Fix – thousands seperator was not displaying for certain input types
Fix – some issues with Polylang plugin after Polylang updates
Fix – issues with the post type field not being set
Fix – IDs for input fields are now generated randomly based on current timestamp – using the same search form multiple times on a page caused errors with labels & IDs (clicking a label in one form would update the other instance)
Fix – an issue when using `update_post_cache` filter on already deleted posts
Fix – PHP notices when using Woocommerce with a static homepage
Fix – variatons not working correctly in woocommerce, S&F was returning matches for attribute combinations (of variations) which did not exist, but did exist within a particular product
Fix – potential infinite loop when results contain results shortcodes :/
Fix – “Only use Ajax on the results page” was not working correctly on post type archives when the taxonomy archives were based of the post type archive URL
Fix – S&F pagination was taking over taxonomy archive pagination when the display method was set to `post type archive` and the taxonomy archives path had the post type as base rewrite
Fix – `hide empty` and `show count` options no longer have any effect when auto count is disabled.
Fix – default sorting by numeric meta keys was not working when they were decimals / floating point numbers.. all numeric sorting is now converted to decimal sorting to 4 decimal places which also works for standard numeric sorting
Fix – an issue where numerical ranges using the “overlap” comparison were not returning the correct results
Fix – an issue where numerical ranges were not auto detecing the max value correctly, when using different start/end meta keys
Fix – issues with WPML & PolyLang
Fix – some issues with Ajax when using ajax in certain display modes
Fix – issues when search forms are within the results area, and replaced with an ajax request
Removed – help tab on admin screens as it was unused


2.2.0 (27th July 2016)

New – field – posts per page
New – added system status screen
New – Added Select2 JS as an alternative to Chosen for comboboxes – seems to have better mobile support – change this in main S&F settings screen
New – added support for custom post stati (statuses)
New – use slugs instead of IDs in shortcodes (check the shortcodes metabox)
Improved – allow post meta keys and values to contain spaces & special characters
Improved – updated Chosen JS to – v1.5.2
Improved – reset button – choose if the reset button submits the form after resetting it
Improved – new admin notices for settings that can potentially cause errors
Improved – admin UI tweaks
Improved – added `stop()` to scrolling animations before starting to scroll the page
Fix – issues with PHP 7
Fix – properly escape some input fields
Fix – S&F incorrectly warning network activated plugins are not enabled
Fix – refocus input fields after the form has been auto submitted
Fix – an error with the range slider and decimals
Fix – JS event “sf:ajaxfinish” now fired after all S&F process have completed (such as updating the search form)
Fix – various pagination issues
Fix – an issue with pagination and the new `custom` display method
Fix – renamed a global function to prevent conflicts
Fix – Display problems when using WooCommerce shop on the homepage with S&F
Fix – Issues with the woocommerce orderby dropdown
Fix – an issue with the action `search_filter_query_posts` not working correctly
Fix – a bug sometimes causing tag and category fields to be detected as undefined causing search issues
Fix – issues with detecting when attachments were updated and rebuilding the cache
Fix – pressing enter in the search box reset the timer for autosubmit
Fix – added EDD prep_query shortcode to shortcodes box
Fix – fix some compatibility issues with WPML where WPML was converting taxonomy term IDs into the current language rather than post language
Fix – use global function `get_queried_object` rather than `$wp_query->queried_object` for consistency
Fix – issues with the author field and detecting defaults
Notice – WP 4.6 tested & compatible + PHP 7
2.1.2 (29th January 2016)

New – Sort order can be displayed as radio buttons
New – filters for all URLs used in S&F – this allows for dynamically changing the various URLs for example to force https or similar – more info
Fix – an issue with `include_children` and allowin the AND operator to be used
Fix – an issue with hierarchical lists not being display correctly
2.1.1 (19th January 2016)

New – added `data-sf-count` attributes to inputs which have count variables
Improvement – default cache speed is set to slow
Fix – an issue with pagination filters
Fix – issues with PolyLang – should now be working again with PolyLang v1.7.12
Fix – minify issues with CSS & JS files
Fix – issues with depth in hierarchical fields
Fix – an issue where S&F was hijacking pagination when it wasn’t supposed to
Fix – a couple of minor issues with the author field
Fix – S&F `sf:init` was incorrectly firing after each ajax request, it is now fired only on page load & once initialised
Fix – An issue where post date fields were not being set correctly in the front end
Fix – a PHP/pass by reference overload issue
Fix – an issue with `number_format` & PHP warnings in admin
Fix – an issue with undefined taxonomy slugs in the S&F cache
Fix – an issue with `wp_json_encode`
2.1.0 (7th January 2016)

Notice – depth classes for hierarchical fields fields have renamed to avoid conflicts – from `.level-0` to `.sf-level-0`
Notice – properly prefix range & min / max classes = from `.range-min`, `.range-max` and `.meta-range` to `.sf-range-min`, `.sf-range-max` and `.sf-meta-range`
New – sync meta fields – when using “number” or “choice” type meta fields, the values can now be auto detected – values can also be sorted
New – sync ACF fields – use above in choice fields with auto detection – S&F can now retreive built in ACF labels for values too
New – added support for ordering by multiple fields (the default posts order)
New – added support for ordering posts by Post Type
New – lots of improvements to post meta fields (number) more UI options and input types
New – added support for decimals and number formatting in post meta (number) fields
New – new compare options for date range and number fields – great for date ranges and bookings/promotional systems
New – added sort by relevance option for Relevanssi under the Advanced tab
New – added options to control the display of sticky posts (under the Posts tab)
New – Settings page
New – Settings – control caching speed & background processes
New – Settings – added settings to lazyload JS and an option to load jQuery language files for the datepicker
New – accessibility – WCAG 2.0 compliant – some html restructuring (mostly adding in labels) and added screen reader text option to all text/number input fields and selects
New – filter – allows users to filter any field in the search form and most of the options
New – added counts to the active query class
Improvement – authors now use slugs instead of IDs in the URL
Improvement – updated Chosen & noUiSlider to their latest versions
Improvement – show internal taxonomy names as well as labels throughout admin UI
Improvement – support for WooCommerce shop when it is set to category display
Improvement – speed updates/optimisations to the cache and auto count
Improvement – better admin notices & warnings
Fix – issues with WPML and loading the correct taxonomies etc
Fix – issues with caching and the attachment post type
Fix – an issue where getting counts for taxonomies was occuring twice
Fix – URL Encoding issue with meta fields
Fix – an issue when using multiple search forms on a single page & pagination not working correctly
Fix – removed an error message which was showing whenever the cache was restarting – it was unnecessary
Fix – whitespace being trimmed from textareas in certain field types
Fix – some pagination issues when using post type archive
Fix – do not enable auto count by default
Fix – Post Type archive display method now properly uses the Posts Page (as defined under `settings` -> `reading`) where applicable when the post type is set to `post`
Fix – a bug where html entities were matched when searching in chosen comboboxes such as `nbsp`
Fix – an admin bug where selecting Post Type Archive as the results method would show the wrong options after saving
Fix – a few admin UI bugs
Fix – a bug with the ajax start/end events
WP 4.4 compat – tested with 2016 theme
2.0.3 (9th November 2015)

New – update search form (auto count) without submitting the form
New – added variable `search_filter_id` to all queries to easily identify which S&F form your queries are being modified by – use `$query[‘search_filter_id’];`
New – added RTL support for all JS plugins – chosen comboxbox, jQuery datepicker and noUiSlider
New – added action to trigger the rebuild of the cache for a specific post (`do_action(‘search_filter_update_post_cache’, 1984);` where 1984 is the post ID)
Fix – issue with Firefox “rembering” disabled state on soft refresh – now a soft page refresh in FF also forces all inputs to be enabled to overcome this issue
Fix – issue with comboboxes finding child terms (hierarchical enabled)
Fix – issue with URI encoding in search field
Fix – issues with multiple results shortcodes when meta data defaults are set
Fix – issues with WP Types plugin and nested post meta values
Fix – caching issues with post meta when there are multiple values
Fix – issue with search term & stripslashes
Fix – compatibility issue with Relevanssi
Fix – correctly show count numbers when “detect defaults from current page” is selected
Fix – re-implement `save_post` filter outside of `is_admin` for rebuilding the cache from the front end
2.0.2 (19th October 2015)

New – use S&F with even more templates (Archive Mode) by adding a shortcode/action before your loop
Fix – set priority of Ajax (with results shortcode) search to `200` on `init` hook – it was being fired sometimes before taxonomies had been declared
Fix – `array_merge` errors when using hierarchical taxonomies and including children in parents
Fix – JS errors with multiple search forms on the same page at the same time
Fix – JS error error in Firefox where refreshing the page sometimes caused a disabled state on the search form
Fix – an issue in Avada + woocommerce, when setting up the query, and only using 1 post type S&F now passes a string instead of an array
Fix – a PHP error and delimiters in the Active Query class
Fix – an issue with maintain search form state passing `page_id` when permalinks are disabled
undefined variable notice in author walker
undefined variable notice in edit search form screen
2.0.1 (22nd September 2015)

NOTICE – DO NOT UPDATE UNTIL YOU HAVE READ THE RELEASE NOTES
Version bump so all beta testers get the latest update via the dashboard
2.0.0 (21st September 2015)

New – caching of results for fast speeds even on large databases
New – direct support for the WooCommerce shop page
New – direct support for WooCommerce product variations
New – integration with Easy Digital Downloads (EDD) shortcodes – just add the S&F prep_query shortcode directly before the EDD shortcode ie – `[searchandfilter id=”14″ action=”prep_query”]`
New – use post type archives to display your results (single post type only)
New – huge speed and accuracy improvements for meta queries – no more `%like%` queries for serialised meta
New – auto count – dynamically display counts next to field options based on the current search & settings
New – auto count – drill down fields – hide options which yield no results
New – allow for multiple meta keys to be queried when doing ranges
New – prepolutate search form based on current archive – works for post types, tags, categories, taxonomies and authors
New – datepicker – supports jQuery UI i18n, dropdown for years & months option, placeholder text customisation
New – methods for accessing what has been searched
Improvement – moved all Ajax logic to front end for better compatibility with other plugins (esp shortcode based)
Improvement – huge amount of refactoring – some parts completely rewritten and optimized, JS rewrite
Improvement – show which meta keys are selected in widget title
Improvement – change labels on checkbox and radio fields – don’t wrap the inputs inside the labels
Fix – some problems with pagination links sometimes pointing to the ajax URL
Fix – Fix an issue with `include_children` now working
New – relationships can now be defined across taxonomy and meta fields
Fix – Issues with pagination
fix – removed references to CSS images that were not being used
Fix – localised some sloppy CSS rules for compatibility
Fix – some issues with currencies and decimals when using number ranges
Fix – an issue with exclude post IDs not working correctly
Fix – UTF characters in taxonomy term names
Fix – `orderby` getting added to the URL on non WooCommerce search forms
Fix – IE8 JS error – Object.keys() compatibility
Fix – IE10 JS error / reload error – the `input` event was triggering when it was not supposed to causing an ajax request to be performed
Fix – Admin – function definition in wrong scope causing errors in strict mode on some browsers
Removed – .postform classes that have crept back into build – but added classes and IDs on every input element
Removed – the global $sf_form_data – changed to $searchandfilter
Notice – you should now longer use `pre_get_posts` to modify queries, there is a new filter which takes an array of arguments `sf_edit_query_args` which must be used to also update count number and other non main queries
In progress – support for PolyLang – testing so far seems good
Tải Miễn Phí Search & Filter Pro v2.5.12 NULLED – Advanced Filtering for WordPress :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

    © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress