Reactive Search Pro v5.0 – Advanced WordPress Search & Filter Plugin with Map Grid


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Reactive Search Pro – Advanced WordPress Search & Filter Plugin with Map Grid giúp khách hàng của bạn dễ dàng tìm kiếm. Tìm kiếm nâng cao, bộ lọc và plugin lưới, được hỗ trợ bởi react-redux. Đơn giản để cài đặt, plugin WordPress Search rất có thể mở rộng. Nó có 15 thuộc tính tìm kiếm, Trình tạo trang tìm kiếm Kéo n Thả, Tìm kiếm dựa trên bản đồ, Tìm kiếm biểu ngữ trên trang chủ, Tùy chọn tìm kiếm trên thanh trên cùng làm cho nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Reactive Search Pro – Advanced WordPress Search & Filter Plugin with Map Grid có thể tìm kiếm thông qua bài đăng, sản phẩm, tất cả các loại bài đăng tùy chỉnh, phân loại, siêu dữ liệu và siêu dữ liệu thuật ngữ. Nó đã được xây dựng trong hộp địa lý và cơ sở tìm kiếm vị trí. Đơn giản bạn có thể thực hiện Tìm kiếm danh mục, Tìm kiếm meta, Tìm kiếm bài đăng, Tìm kiếm loại bài đăng, Tìm kiếm vị trí, Tìm kiếm bản đồ, Tìm kiếm sản phẩm, Tìm kiếm người dùng, Tìm kiếm phương tiện, Tìm kiếm hình ảnh, Tìm kiếm bình luận, Tìm kiếm đánh giá, Tìm kiếm người dùng báo chí Buddy, Tìm kiếm nhóm báo chí Buddy , Tìm kiếm phân loại tùy chỉnh, Tìm kiếm thẻ, v.v.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/reactive-pro-advanced-wordpress-search-filtering-grid/17425763

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

          

   

 

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Reactive Search Pro v5.0 – Advanced WordPress Search & Filter Plugin with Map Grid nulled changelog
v4.0.10 – 6 March 21

- WP 4.8.x support added
- style issues fixed
v4.0.9 – 6 March 21

- Apply filters hooks added for grid data
- Minor styles issues fixed
- Latest WP compatibility issues fixed
- Plugin Performane improved
- Search Performance improved
v4.0.8 – 25 October 20

- meta sorting issue fixed
- language error on console fixed
- performance improved
- design issues fixed
- theme compatibility issue fixed
v4.0.7 – 18 August 20

- general update for wp 5.5
- general update for woocommerce 4.3.3
- custom js code option provided for the templates
v4.0.6.6 – 17 May 20

- general update for wp 5.4.x
- category block issue fixed
- duplicate import issue fixed
- performance improved
- design issues fixed
- theme compatibility issues fixed
v4.0.6.5 – 7 January 20

- Location search issue fixed
v4.0.6.4.2 – 5 January 20

- RnB compatibility issue fixed
v4.0.6.4.1 – 23 November 19

- search settings panel show item bug fixed
reactive doc

Reviews for Reactive Pro


v4.0.6.4 – 7 November 19

- Auto complete text search threshold settings added
- text search issue fixed
- map marker issue fixed
- range search component issue fixed
- wpml issue fixed
- code & plugin performance optimized
v4.0.6.3 – 28 March 19

- All term Names issue
- Meta key sorting for both number and string
- Template selection issue
- Search tag url decode
- Redirect settings duplication issue fix
- Turn off post content √
- rnb datepicker with prequery issue
- Search Tag remove of rnb datepicker
- map satalite view and terreian view enabled
- map default view option added
- map styled bug fixed
- map config modified
- wpml post link issue fixed
- wpml link issue should be fixed from grid template
- Menu order sorting functionality added
v4.0.6.2 – 4 July 18

- post type search issue fixed
v4.0.6.1 – 28 June 18


Bug fix

- Some issue fixed for version 4.0.6
v4.0.6 – 27 June 18


Bug fix and Improvements

- Fix sorting for Metakeys
- Some issue fixed on the code
- WPML unknown column elemnt_type error issue fixed
- Wpml user info issue fixed
- Query Optimized
- Category load more issue fixed
- Map settings panel marker icon select issue fixed
- Meta value space in word issue fixed
- Map autocomplete search issue fixed
- Ajax activated in grid for woocommerce variable, grouped product price
v4.0.5 – 25 April 18

Newly added:
i) Autocomplete search component
ii) Rating search component

Bug fix and Improvements

i) dropdown issue fix
ii) map info window issue fix
iii) text search reload geobox marker issue fix
iv) fix option sorting for checkbox, combobox, radiobox, selectbox
v) search override issue fixed
v4.0.4 – 26 February 18

1. Map issue fixed
2. Max min issue fix
3. Bar block hide on different device
4. performance improvement for block loading
5. Sorting option for selecbox component
6. Undefined issue fix
7. First time grid taking console issue fix
8. Block Delete or Sweetalert issue fix
v4.0.3 – 28 January 18

New Features:
i) User Search
ii) Term Restriction / Term Excluding
iii) Buddy press group search
iv) Comment search
v) New search result template for user search
vi) No posts found button provided

Bug Fixed:
i) Map Redirect page search
ii) Map Reload issue

Feature Improved:
I) Builder shortcode column provided
ii) No posts found text change facility
v4.0.2 – 28 December 17

New Features:
i) Map Country Restriction added.
ii) Map Custom Style option provided
iii) Post type Filtering option provided
iv) Multiple Non-Filterable Grid and Category Grid feature provided
v) Grid popup information option provided.
vi) Alphanumeric shorting feature provided.
vii) Filterable Grid with Post type option provided.
v4.0.1 – 3 December 17

i) and or feature added
ii) react js v16 updated
iii) shortcode feature added in the post content for the grid resutl
iv) wishlist plugin integrated
v) value of undefined issue fixed
vi) style issue fixed
vii) dropdown close issue fixed
viii) page search feature added
ix) min max panel subtitle provided
x) some title text improved
v4.0 – 19 November 2017

i) Category page filter feature added.
ii) user info option for grid result.
iii) map skin added.
iv) different map style for each map.
v) block hide feature provided.
vi) do shortcode support provided.
vii) language files updated.
viii) marker scale on grid over issue is fixed
ix) scroll to top issue fixed
x) rangeslider improved
xi) ampersen issue fixed.
xii) load more button text change option provided
xiii) script loading is more improved.
xiv) style issues fixed.
v3.8 – 21 October 2017

i) serialize meta issue fixed
ii) parent child component show hide option
iii) search attribute now can be sorted based on alphabet, number, post count
iv) nearest distance feature enabled
v) templating has been improved
vi) load more button text changed
vi) some bug fixed
vii) style issue fixed
viii) feature improvements
v3.7 – 9 October 17

Enhancement:
i) media attachment url data.

Bug Fixed:
i) WPML issue fixed.
ii) to-uppercase issue fixed
iii) root of undefined issue fixed.
iv) terms of undefined issue fixed.
v3.6 – 4 October 17

Feature Enhancement :
i) Search override enable disable.
ii) All post data provided.

Bug Fixed:
i) menu issue fixed.
ii) grid list issue fixed.
iii) search issue fixed.
iv) css optimized.
v) css refactored.
v3.5 – 15 September 17

NB: There are huge changes in the plugin files, so make sure you keep backup of your current files before you update to this version also check our update guide in the update.txt file

New Features:
i) Fastest Search Filter & Grid result
ii) Page Templating system Provided
iii) Map marker and map info template builder
iv) Random Sort added
v) combobox search enable disable
vi) Update Builder button provided for v3.3
vii) map same location marker

Enhancement:
i) Searching system optimized.
ii) Fast Search Result
iii) Code optimized for the Graph Search
iv) Templating system Improved
v) adaptive feature improved
vi) Min-Max search improved
vii) selectbox improved
viii) pagination improved
ix) style improved

Bug Fixed:
i) Text search for firefox
ii) map issues fixed
iii) adaptive issues fixed
iv) sorting issue fixed
v) meta value issue fixed
vi) css issues fixed
vii) wpml term issue fixed
viii) map marker update issue fixed
ix) language issue fixed
x) slug issue fixed
v3.3 – 10 August 17

Bug Fixed: Plugin Installation failed issue fixed.
v3.3 – 08 August 17

New Feature: Category block feature added
New Feature: Infinity scroll feature added
New Feature: Lightbox feature added
New Feature: Search override feature added
New Feature: Multiple block chooser feature provided
New Feature: Page search Feature Added
New Feature: Search Component hide on different size device
New Feature: Map My Current Location Filter added.

Feature Improved: More filter/Advance Modal Filter feature improved
Feature Improved: Grid Load More button Improved
Feature Improved: Design Improved
Feature Improved: Pagination, Shorting, View Switcher
Feature Improved: Checkbox, Combobox, Selectbox
Feature Improved: Mobile and Tab search design Improved
Feature Improved: Text Search Clear option added
Feature Improved: Map Search Shorting with Distance

Bug Fixed: WPML issue fixed
Bug Fixed: CSS issues fixed
Bug Fixed: CSS issues fixed
Bug Fixed: Mobile and Tab search design issues fixed
Bug Fixed: Woocommerce shop page
Bug Fixed: Woocommerce Category Page
Bug Fixed: Map Location issue fixed
Bug Fixed: Map Radius issue fixed
v3.2 – 29 July 17

New Feature: Wp Media Search feature added.
New Feature: More Filter drag and drop feature added.
- Map auto-complete feature improvement.
- Geo Box Random location issue fixed.
- Radius Search Improvement
- Term Meta searching issue fixed
- Prequery Improvement and Performance optimized
- Bar Sorting Improvement
- Query Optimized
- UX Improvement
- Css issues fixed
v3.1 – 26 July 17

- Icon pciker issue fixed for map and sorting.
- RNB plugin support provided for latest version.
- Map my location button added.
- CSS issue fixed.
- Query optimized
- grid loading height issue fixed
v3.0 – 14 July 2017

Please read the doc very carefully, it has breaking changes.

- Grid building part updated.
- React Version update
- Used Graph BFS to speed up the search result.
- Total WPML support added.
- Query optimized
- Lazy loading and code splitting added
- JS vendor size minimization.
- Indexing issue resolved.
- Grid Template edit option added from backend.
v2.5.1 – 23 December 16

- fixed: Flatsome design issue fixed.
- new: china google map loading added
- update: translation issue fixed
- new: settings option provided for scripts and styles
- improved: code refactored for script and style enqueue
- fixed: tooltip issue fixed
- fixed: turn off google map issue fixed
- fixed: map search on mozila firefox issue fixed
v2.5 – 11 December 16

- new: Classname option added on rnb-daterange picker
- new: Classname option added on range input
- fixed: avada modal conflict issue
- fixed: avada contact form conflict issue
- fixed: fortuna theme conflict issue
- fixed: php array merge issue on builder.php file
- fixed: panel error when data format is empty
- update: mutiple range input on topbar
v2.4 – 5 December 16

- fixed: Meta searching
- New: Search analytics keen.io addons support
- Fixed: Multiple search component adding issue
- Update: Range input single slider added
v2.3 – 1 November 16

- improved: Fuzzy logic apply in text search
- updated: Separate custom class added option on view type grid or view type list
- fixed: None is changed to default on sorting option
- improved: On mobile map is locked but on others it is scrollable
- fixed: clearfix class conflict issue fix with avada theme
- fixed: tab issue fix with avada theme
- updated: post class added in each grid
- updated: alt tag added to every image
- updated: searchblock parent - child proper class convension
- improved: SEO - for posts grid block
v2.2 – 10 October 16

- change: the item title
v2.2 – 5 October 16

- fixed: major update to npm packages all are now latest
- update: css fixed for mobile view
- fixed: map radius search limit can be set by admin
v2.1 – 4 October 16

- fixed: visual composer shortcode key issue for reactive builder
- new: date range picker for RnB plugin
- new: apply_filters action hook provided for customization
- fixed: top bar issue
- update: major CSS issues
v2.0 – 29 September 16

- new: added reactive builder to the dashboard
- new: add cron job scheduler
- new: Indexing for preloaded all posts
- new: Date range pikcker search attributes
- fixed: mobile responsive issues
- fixed: product grid lightbox js loading
v1.1.0 – 6 September 16

- new: pre query is added
- new: map radius based search added in the map search compnent
- fixed: lazy loading with ajax problem solved
- fixed: search dropdown responsive issues
- fixed: minor JS issues
- fixed: CSS design issues
v1.0.1 – 15 August 16

- fixed: dropdown search attribute
- fixed: slider issues with ajax
- fixed: masonary layout issues
- fixed: isotope grid loading issues
v1.0.0 – 12 August 16

- initial release.
Tải Miễn Phí Reactive Search Pro v5.0 – Advanced WordPress Search & Filter Plugin with Map Grid :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
    © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress