Plugin Wordpress

Checkout Field Editor v1.6.0 Nulled – WooCommerce Cart and Checkout Addon

Checkout Field Editor Nulled cung cấp cho bạn một giao diện để thêm, chỉnh sửa và xóa các trường được hiển thị trên trang thanh toán WooCommerce của bạn . Có thể thêm và xóa các trường khỏi phần thanh toán và giao hàng, cũng như chèn vào sau các phần này bên cạnh ‘ghi chú đơn hàng’ tiêu chuẩn.

Link Demo : https://docs.woocommerce.com/document/checkout-field-editor/?_ga=2.87073055.606645988.1623684466-1273271091.1618384356

Free Download Checkout Field Editor v1.6.0 Nulled - WooCommerce Cart and Checkout Addon Free Download Checkout Field Editor v1.6.0 Nulled - WooCommerce Cart and Checkout Addon

Có thể bạn quan tâm :
1.6.1
Lịch sử phiên bản 2021-03-17
Tiện ích mở rộng WooCommerce , được phát triển bởi Woo , Các tính năng nâng cao , Giỏ hàng và Thanh toán

Free Download Checkout Field Editor v1.6.0 Nulled – WooCommerce Cart and Checkout Addon :


Decryption key : e8zVIYXJv7jhnQbfThH3s92GDPiJRud53eCPxeemDgU

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!