Plugin Wordpress

Advanced Custom Fields Pro Nulled Ver5.9.5 + Addons – Plugin Wordpress

Free Download Advanced Custom Fields Pro Nulled Ver5.9.5 + Addons – Plugin Wordpress :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

Advanced Custom Fields Pro là một plugin WordPress cho phép bạn thêm các trường nội dung bổ sung vào màn hình chỉnh sửa WordPress của mình. Các trường nội dung bổ sung này thường được gọi là Trường tùy chỉnh và có thể cho phép bạn xây dựng trang web nhanh hơn và đào tạo nhanh hơn cho khách hàng của bạn

Custom Fields là một phần gốc của WordPress và xuất hiện trên các trang, bài đăng và các loại bài đăng tùy chỉnh, tuy nhiên, giao diện trường tùy chỉnh gốc không thân thiện với người dùng cho lắm. Với ACF được cài đặt, bạn có thể điều chỉnh các trường sẽ hiển thị và chúng trông như thế nào. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu chọn ‘Hình ảnh Người hùng’ cho trang chủ của mình. Bạn có thể sử dụng ACF để dễ dàng tạo trường Hình ảnh này và hiển thị nó khi chỉnh sửa trang chủ!

Advanced Custom Fields Pro
Advanced Custom Fields Pro
Có thể bạn quan tâm :

Advanced Custom Fields Pro không được cài đặt sẵn với WordPress, vì vậy bạn sẽ cần cài đặt plugin của chúng tôi trước khi sử dụng các tính năng tuyệt vời của nó! Thật may mắn cho bạn, WordPress làm cho quá trình này trở nên rất dễ dàng!

Demo : https://www.advancedcustomfields.com/pro/

Các tính năng của Advanced Custom Fields Pro Plugin :

Chứa tất cả tính năng của phiên bản miễn phí.

The Repeater Field : Trường bộ lặp cho phép bạn tạo một tập hợp các trường con có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần.

ACF Blocks : Khám phá một khung công tác dựa trên PHP mạnh mẽ để phát triển các loại khối tùy chỉnh. ACF Blocks có khả năng tùy biến cao và năng động mạnh mẽ. Chúng tích hợp sâu với các trường tùy chỉnh cho phép các nhà phát triển PHP tạo ra các giải pháp riêng phù hợp với phát triển chủ đề WordPress.

The Flexible Content Field : Trường nội dung linh hoạt là một trình quản lý bố cục nội dung hoàn chỉnh! Xác định các nhóm trường con (bố cục) và thêm, chỉnh sửa và sắp xếp lại chúng để tạo nội dung tùy chỉnh cao!

Options Pages :  Trang tùy chọn cung cấp một tập hợp các chức năng để thêm các trang quản trị bổ sung để chỉnh sửa các trường ACF! Tất cả dữ liệu được lưu trên một trang tùy chọn là toàn cầu và có thể được hiển thị trên bất kỳ trang nào trên toàn bộ trang web (tốt cho dữ liệu đầu trang và chân trang)!

The Gallery Field : Trường thư viện cung cấp một giao diện đơn giản và trực quan để quản lý một bộ sưu tập hình ảnh. Nhiều hình ảnh có thể được thêm vào, chỉnh sửa và sắp xếp một cách dễ dàng!

The Clone field : Trường nhân bản cho phép bạn sử dụng lại các trường và nhóm trường hiện có theo yêu cầu! Với nhiều cài đặt mạnh mẽ, trường này mở ra quy trình làm việc hiệu quả hơn để quản lý cài đặt trường.

Thêm AJAX
Nhiều trường hơn sử dụng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AJAX để tăng tốc độ tải trang.

JSON cục bộ
Tính năng tự động xuất sang JSON mới cải thiện tốc độ và cho phép đồng bộ hóa.

Nhập / Xuất dễ dàng
Cả nhập và xuất đều có thể dễ dàng thực hiện thông qua một trang công cụ mới.

Vị trí biểu mẫu mới
Các trường hiện có thể được ánh xạ tới các bình luận, widget và tất cả các biểu mẫu người dùng !.

Tùy chỉnh nhiều hơn
Các hành động và bộ lọc PHP (và JS) mới đã được thêm vào để cho phép tùy chỉnh nhiều hơn

Giao diện người dùng mới
Toàn bộ plugin đã được làm mới thiết kế bao gồm các loại trường, cài đặt và thiết kế mới!

Trường oEmbed mới
Một trường mới để nhúng nội dung đã được thêm vào.

Cài đặt mới
Cài đặt nhóm trường đã được thêm vào cho vị trí nhãn và vị trí hướng dẫn.

Biểu mẫu giao diện người dùng tốt hơn
acf_form () hiện có thể tạo một bài đăng mới khi gửi với nhiều cài đặt mới.

Xác thực tốt hơn
Việc xác thực biểu mẫu hiện được thực hiện thông qua PHP + AJAX chỉ ủng hộ JS.

Lĩnh vực quan hệ tốt hơn
Cài đặt trường Mối quan hệ Mới cho ‘Bộ lọc’ (Tìm kiếm, Loại bài đăng, Phân loại).

Trường chuyển động
Chức năng nhóm trường mới cho phép bạn di chuyển trường giữa các nhóm và parents

Advanced Custom Fields Pro Changelog :

Advanced Custom Fields Pro 5.9.5

Release Date - 11 February 2021

Fix - Fixed regression preventing blocks from loading correctly within the editor in WordPress 5.5.

Fix - Fixed bug causing incorrect post_status properties when restoring a Field Group from trash in WordPress 5.6.

Fix - Fixed edge case bug where a taxonomy named "options" could interfere with saving and loading option values.

Fix - Fixed additional PHP 8.0 warnings.

i18n - Updated Finnish translation thanks to Mikko Kekki

Advanced Custom Fields Pro 5.9.4

Release Date - 14 January 2021

Enhancement - Added PHP validation for the Email field (previously relied solely on browser validation).

Fix - Added support for PHP 8.0 (fixed logged warnings).

Fix - Added support for jQuery 3.5 (fixed logged warnings).

Fix - Fixed bug causing WYSIWYG field to appear unresponsive within the Gutenberg editor.

Fix - Fixed regression preventing "blog_%d" and "site_%d" as valid $post_id values for custom Taxonomy terms.

Fix - Fixed bug causing Radio field label to select first choice.

Fix - Fixed bug preventing preloading blocks that contain multiple parent DOM elements.

i18n - Updated Japanese translation thanks to Ryo Takahashi.

i18n - Updated Portuguese translation thanks to Pedro Mendonça.

Advanced Custom Fields Pro 5.9.3 Release Date - 3 November 2020

Fix - Fixed bug causing Revision meta to incorrectly update the parent Post meta.

Fix - Fixed bug breaking "Filter by Post Type" and "Filter by Taxonomy" Field settings.

Advanced Custom Fields Pro 5.9.2 Release Date - 29 October 2020

Enhancement - Added experiment for preloading block HTML and reducing AJAX requests on page load.

Fix - Added boolean attribute value detection to JSX parser (fixes issue with templateLock="false").

Fix - Added "dateTime" attribute to JSX parser ruleset.

Fix - Fixed unresponsive Select2 instances after duplicating a row or layout.

Fix - Added missing Color Picker script translations for previous WordPress versions.

Fix - Fixed bug in Clone Field causing potential PHP error if cloning a Field Group that no longer exists.

Fix - Fixed PHP warning logged when comparing a revision that contains values for a Field that no longer exist.

Dev - Added $wp_block parameter to block render_callback and render_template (unavailable during AJAX preview requests).

Dev - Deprecated acf_get_term_post_id() function.

Advanced Custom Fields Pro 5.9.1 Release Date - 8 September 2020

Fix - Fixed guten-bug causing "Preview Post" button to publish changes.

Fix - Fixed guten-bug causing JS errors when editing with Elementor or Beaver Builder.

Fix - Fixed bug in Color Picker field causing JS error on front-end forms.

Fix - Fixed bug in Post Taxonomy location rule causing incomplete list of rule choices.

Fix - Reverted Local JSON "save to source path" enhancement due to DX feedback.

i18n - Updated Indonesian translations thanks to Rio Bahtiar.

i18n - Updated Turkish translation thanks to Emre Erkan.

Advanced Custom Fields Pro 5.9.0 Release Date - 17 August 2020

Enhancement - New Field Groups admin.

* Added toolbar across all ACF admin pages. * Added new table columns: Description, Key, Location, Local JSON. * Added popup modal to review Local JSON changes before sync. * Added visual representation of where Field Groups will appear. * Added new help tab. * Simplified layout.

Enhancement - New ACF Blocks features.

* Added support for Inner Blocks. * Added new "jsx" setting. * Added new "align_text" settings. * Added new "align_content" settings.

Enhancement - Added duplicate functionality for Repeater and Flexible Content fields.

Enhancement - Added PHP validation support for Gutenberg.

Enhancement - Added ability to bypass confirmation tooltips (just hold shift).

Enhancement - Local JSON files now save back to their loaded source path (not "save_json" setting).

Tweak - Replaced all custom icons with dashicons.

Tweak - Changed custom post status label from "Inactive" to "Disabled".

Tweak - Improved styling of metaboxes positioned in the block editor sidebar.

Fix - Improved AJAX request efficiency when editing block className or anchor attributes.

Fix - Fixed bug causing unresponsive WYSIWYG fields after moving a block via the up/down arrows.

Fix - Fixed bug causing HTML to jump between multiple instances of the same Reusable Block.

Fix - Fixed bug sometimes displaying validation errors when saving a draft.

Fix - Fixed bug breaking Image field UI when displaying a scaled portrait attachment.

Fix - Fixed bug in Link field incorrectly treating the "Cancel" button as "Submit".

Fix - Fixed bug where a sub field within a collapsed Repeater row did not grow to the full available width.

Fix - Ensured all archive URLs shown in the Page Link field dropdown are unique.

Fix - Fixed bug causing incorrect conditional logic settings on nested fields when duplicating a Field Group.

Fix - Fixed bug causing license activation issues with some password management browser extensions.

Dev - Major improvements to ACF_Location class.

Dev - Refactored all location classes to optimize performance.

Dev - Extracted core JavaScript from "acf-input.js" into a separate "acf.js" file.

Dev - Field Group export now shows "active" attribute as bool instead of int.

Dev - Added filter "acf/get_object_type" to customize WP object information such as "label" and "icon".

Dev - Added action "acf/admin_print_uploader_scripts" fired when printing uploader (WP media) scripts in the footer.

Dev - Added filters "acf/pre_load_attachment" and "acf/load_attachment" to customize attachment details.

Dev - Added filter "acf/admin/toolbar" to customize the admin toolbar items.

Dev - Added new JS actions "duplicate_fields" and "duplicate_field" fired when duplicating a row.

i18n - Changed Croatian locale code from "hr_HR to "hr".

i18n - Updated Portuguese translation thanks to Pedro Mendonça.

i18n - Updated French Canadian translation thanks to Bérenger Zyla.

i18n - Updated French translation thanks to Maxime Bernard-Jacquet.

i18n - Updated German translations thanks to Ralf Koller.

Advanced Custom Fields Pro 5.8.14 Release Date - 13 August 2020

Fix - Fixed bug breaking ACF Block $is_preview parameter in WordPress 5.5.

Fix - Fixed bug breaking seamless postbox style in WordPress 5.5.

Advanced Custom Fields Pro 5.8.13 Release Date - 10 August 2020

Tweak - Added styling compatibility for WordPress 5.5.

Fix - Implemented new wp_filter_content_tags() function in "acf_the_content" filter.

i18n - Updated Arabic translation thanks to Karim Ramadan.

Advanced Custom Fields Pro 5.8.12 Release Date - 10 June 2020

Fix - Improved string escaping in Select2 drop-downs to address XSS concerns.

Fix - Fixed bug causing PHP error when updating the settings of a Checkbox field.

Fix - Fixed bug causing WYSIWYG field to hide when toggling between Document and Block tabs within the Block editor.

Fix - Fixed bug incorrectly validating the length of Text and Textarea field values that contained HTML entities.

Advanced Custom Fields Pro 5.8.11 Release Date - 12 May 2020

Fix - Fixed bug in ACF Blocks where "inserter examples" and "block templates" did not load the defined "data".

Fix - Reverted "fix" in 5.8.9 regarding Taxonomy fields saving terms to non "post" objects.

Fix - Fixed bug allowing the Image field to save the value of a deleted attachment.

Fix - Improved Select field format_value() behaviour to correctly cast value types depending on the "multiple" setting.

Tweak - Changed language fallback for "zh_HK" to "zh_TW".

Tweak - Changed Time Picker field settings to display in a localized format via date_i18n().

Tweak - Improved CSS styling of menu item fields.

i18n - Updated Finnish translation thanks to Mikko Kekki

i18n - Updated French translation thanks to Maxime Bernard-Jacquet.

i18n - Updated Turkish translation thanks to Emre Erkan.

Advanced Custom Fields Pro 5.8.10 Release Date - 12 May 2020

Fix - Fixed bug in ACF Blocks where "inserter examples" and "block templates" did not load the defined "data".

Fix - Reverted "fix" in 5.8.9 regarding Taxonomy fields saving terms to non "post" objects.

Fix - Fixed bug allowing the Image field to save the value of a deleted attachment.

Fix - Improved Select field format_value() behaviour to correctly cast value types depending on the "multiple" setting.

Tweak - Changed language fallback for "zh_HK" to "zh_TW".

Tweak - Changed Time Picker field settings to display in a localized format via date_i18n().

Tweak - Improved CSS styling of menu item fields.

i18n - Updated Finnish translation thanks to Mikko Kekki

i18n - Updated French translation thanks to Maxime Bernard-Jacquet.

i18n - Updated Turkish translation thanks to Emre Erkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!