NinjaFirewall WP Plus Edition v4.5.1


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

NinjaFirewall là một tường lửa ứng dụng web mạnh mẽ để bảo vệ WordPress khỏi các cuộc tấn công web.

Liên kết Demo: https://nintechnet.com/ninjafirewall/wp-edition/

NinjaFirewall – Tính năng:

NinjaFirewall

* Tường lửa ứng dụng web độc lập đầy đủ. Hoạt động trước khi WordPress được tải. * Động cơ lọc mạnh mẽ. * Hỗ trợ một bộ mã hóa lớn. * Phát hiện và chặn mã bị xáo trộn và các kỹ thuật trốn tránh được sử dụng để vượt qua Tường lửa Ứng dụng Web. * Bảo vệ chống lại việc bao gồm tệp từ xa, bao gồm tệp cục bộ, tập lệnh trang web chéo, thực thi mã, chèn SQL, trình quét brute-force, tập lệnh shell, backdoor, v.v. * Quét và xóa các yêu cầu GET / POST, lưu lượng HTTP / HTTPS, cookie, biến máy chủ (`HTTP_USER_AGENT`,` HTTP_REFERER`, `PHP_SELF`,` PATH_TRANSLATED`, `PATH_INFO`) và dữ liệu POST thô. * Xóa tên và giá trị biến. * Bảo vệ leo thang đặc quyền. * Tùy chọn lọc nâng cao để chặn các ký tự điều khiển ASCII, byte NULL và trình bao bọc tích hợp sẵn trong PHP. * Giải mã và quét các yêu cầu POST được mã hóa Base64 để phát hiện các cửa hậu và các nỗ lực chèn mã. * Kết nối và bảo mật các tiêu đề phản hồi HTTP để ngăn chặn XSS, lừa đảo và các nỗ lực nhấp chuột (“ X-Content-Type-Options ‘, `X-Frame-Options’,` X-XSS-Protection ”, `nghiêm ngặt-Transport-Security `,` Nội dung-Bảo mật-Chính sách`). * Kết nối và sửa đổi cookie để đặt cờ `HttpOnly`. * Chặn các nỗ lực quét liệt kê tên người dùng thông qua kho lưu trữ của tác giả và trang đăng nhập. * Chặn / cho phép tải lên, xóa tên tệp đã tải lên. * Chặn các chương trình và máy quét đáng ngờ. * Ẩn các lỗi PHP và tin nhắn thông báo. * Chặn quyền truy cập trực tiếp vào các tập lệnh PHP nằm bên trong các thư mục cụ thể (ví dụ: `/ wp-content / uploads /`). * Bảo vệ API XML-RPC của WordPress. * Tùy chọn danh sách trắng cho (các) quản trị viên WordPress, máy chủ cục bộ và không gian địa chỉ IP riêng. * Mã trả về HTTP có thể định cấu hình và tin nhắn. * Trình chỉnh sửa quy tắc để bật / tắt các quy tắc bảo mật tích hợp sẵn. * Nhật ký hoạt động và thống kê. * Chế độ kiểm tra lỗi. * Và nhiều hơn nữa…

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download NinjaFirewall WP Plus Edition v4.5.1 nulled changelog
= 4.4 =

* The "Full WAF" mode can be configured to exclude some directories. That can be done from the "NinjaFirewall > Dashboard" page by clicking on the new "Configure" button. There's no need to use the ".htninja" script to exclude folders anymore. That can be useful to exclude third-party applications that rely on PHP sessions and could behave erratically with the "Full WAF" mode (e.g., Piwik/Matomo, phpMyAdmin, forums etc).
* You can easily downgrade from "Full WAF" mode to "WordPress WAF" mode by clicking the "Configure" button in the "NinjaFirewall > Dashboard" page.
* Added a warning about the "X-XSS-Protection" HTTP header in the "Firewall Policies" section: although NinjaFirewall still supports it, it is now deprecated and only used by Safari. Consider using "Content-Security-Policy" (CSP) instead.
* When reactivating NinjaFirewall from the "Plugins" page, it will verify that the path to the firewall file is correct or, if necessary, will adjust it (e.g., after a server migration etc).
* NinjaFirewall will display a warning in its "Dashboard" page if the .user.ini or php.ini file is readable.
* The configuation backup files are now base64-encoded to prevent being wrongly flagged by some hosting companies antivirus.
* NinjaFirewall will hightlight in red colour in the "Plugins" page any plugin that has a pending security update. See [https://nin.link/nfsecupdates/](https://nin.link/nfsecupdates/) for more details.
* The cache used to store information about pending security updates will be automatically flushed.
* On old multisite installations, the firewall will no longer block access to the "/wp-includes/ms-files.php" script.
* The firewall can now detect user roles even before WordPress is loaded.
* Updated Charts.js to v3.4.1.
* WP+ Edition (Premium): Updated GeoIP databases.
* Many additional small fixes and adjustments.

= 4.3.4 =

* Fixed a PHP fatal error ("Argument #1 must be of type array, string given") in the Events Notification page that could occur when updating a plugin.
* NinjaFirewall will only start a PHP session in the "admin_init" hook if the user is logged-in, so that unauthenticated AJAX calls will remain cookie free (props @mattvol).
* When creating a snapshot, File Check will ensure that the directory is not a PHP wrapper to prevent potential phar deserialization (props C. Chamberland). Consult this post for more details: https://nin.link/nfwpphar/
* WP+ Edition (Premium): Fixed a syntax error in a regex.
* During the File Check scan, errors will be written to the firewall's error log, which is viewable in the "Dashboard" page.
* WP+ Edition (Premium): Updated GeoIP databases.
* Small fixes and adjustments.

= 4.3.3 =

* Added a new firewall policy to prevent user enumeration via the author sitemap. See "Firewall Policies > Protect against username enumeration > Through the author sitemap".
* WP+ Edition (Premium): The "File Uploads > Allow, but block dangerous files" option will now block uploaded files that include JavaScript tags.
* The "General" section in the "Firewall Policies > Basic Policies" page was renamed to "Permissions".
* The firewall will display a notice message if the Login Protection is set to "Captcha" but PHP wasn't compiled with freetype support (--with-freetype-dir=DIR) to avoid a "Call to undefined function imagettftext" fatal error when accessing the login page.
* Fixed a potential "Undefined constant GEOIP_STANDARD" PHP error.
* Fixed a potential "Undefined array key shmop" PHP warning.
* Fixed a false positive detection triggered when submitting ACF Forms base64-encoded payload.
* WP+ Edition (Premium): Added Paypal IPN new IP addresses to the Access Control whitelist.
* Small fixes and adjustments.
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.

= 4.3.2 =

* To make things easier for translators, NinjaFirewall WP (free) and WP+ (premium) Edition will now use the same language files. Translators can work on the files available at https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/ninjafirewall/ , they will be used by both editions.
* WP+ Edition (Premium): If you want to use the language files (if available) from translate.wordpress.org, you can enable that new option from the "Firewall Options > Load language files from the WordPress repo" section. Note that this does not apply to en_US and fr_FR locales because they are already installed with NinjaFirewall.
* The NinjaFirewall notice in the Site Health page about the failed loopback test will not be displayed anymore on blogs running WordPress >=5.6.1 (this was a bug in WordPress and was fixed in v5.6.1).
* Fixed a "Undefined index: SERVER_ADDR" PHP notice.
* In the Login Protection page, the username and password can now be up to 255 characters, instead of 32.
* Small fixes and adjustments.
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.

= 4.3.1 =

* Added a new policy to disable the "Application Passwords" feature that was introduced in WordPress 5.6. See "Firewall Policies > Basic Policies > Application Passwords".
* Added a notice to Site Health's page: if the Login Protection is enabled, Site Health will return an error, which is normal and thus can be safely ignored.
* Fixed a bug where it was not possible to enable the Full WAF mode on HTTP server running Apache and PHP 8.0 as a module (mod_php).
* Add detection of HTTP servers running Apache with LSAPI PHP module (CloudLinux).
* The sandbox can be disabled when running the Full WAF mode installer.
* Small fixes and adjustments.

= 4.3 =

* Added a new firewall policy to block attempts to override PHP superglobals. See the "NinjaFirewall > Firewall Policies > Advanced Policies > PHP" section.
* WP+ Edition (Premium): Added a whitelist of IP addresses from the following external services: Automattic (JetPack, VaultPress etc), Paypal and Stripes payment gateways. If you use those services, you can easily whitelist them with the "NinjaFirewall > Access Control > IP Access Control > External Services" option.
* Fixed PHP 8.0 compatibility issues.
* Fixed a potential bug that could reset some advanced policies when updating the firewall security rules.
* Fixed a "Call to undefined function readonly" PHP error on old WordPress versions (<4.9).
* Fixed a "Cannot redeclare nfw_anonymize_ip2" PHP error message.
* Improved the sandbox of the "Full WAF" mode installer.
* Updated Chart.js to the latest version.
* Many additional small fixes and adjustments.
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.

= 4.2.6 =

* Fixed a database error message on a multisite installation when accessing a subsite.
* On a multisite installation, the "Block attempts to gain administrative privileges" policy will apply to the main site only so that it won't block users if they are allowed to register new sites. Another policy was added for subsites, which should be enabled only if site registration is turned-off (see "Firewall Policies > Apply to all subsites in the network" ).
* Small fixes and adjustments.

= 4.2.5 =

* The "NinjaFirewall > Dashboard" page will display the firewall's error log if it exists. It could be viewed and deleted from that page.
* The "Block attempts to publish or edit a published post by users who do not have the right capabilities" policy will now also apply to post/page deletion.
* Added a warning if Woocomerce was installed and the user tried to enable the "Block user accounts creation" policy.
* WP+ Edition (Premium) : Fixed a `shmop_open` PHP warning message in the backend when WP_DEBUG was enabled.
* Improved "Full WAF" mode installer.
* Many additional small fixes and adjustments.
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.

= 4.2.4 =

* Fixed a potential PHP warning when checking for security updates.
* Since the new WordPress v5.5, the Site Health function returns a wrong "An active PHP session was detected" critical message. This version of NinjaFirewall will remove it because the REST API is working as expected (the firewall does not interfer with it or any loopback request).
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.

= 4.2.3 =

* Fixed a potential issue where NinjaFirewall could prevent the WordPress Quick Draft widget from loading (#2140).
* Authors and Contributors will no longer be blocked when using Gutenberg if the firewall was set up to block any access to the REST API.
* NinjaFirewall can now handle DB passwords enclosed in double-quotes and containing one or more escaped dollar sign (e.g., `"xxx\$xxx"`).
* Small fixes and adjustments.

= 4.2.2 =

* WP+ Edition (Premium): NinjaFirewall can now scan ZIP archives. If you have enabled the "Allow uploads, but block dangerous files" firewall policy, you can also enable the "Apply to ZIP archives file contents" option so that the firewall will extract and scan the files found in ZIP archives. See "Firewall Policies > Basic Policies > File Uploads > Apply to ZIP archives file contents".
* Added "preload" to the Strict-Transport-Security policy (HSTS) and the "max-age" value was increased up to 2 years (this is the recommended value for preload) in the "Firewall Policies > Advanced Policies > HTTP response headers" section.
* The daily report will try to prevent WP Cron to send it twice on blogs that may have an issue with the task scheduler.
* Fixed an issue with the captcha protection: some plugins are wrongly redirecting HTTP requests to get the favicon.ico file to the login page and thus trigger the firewall protection.
* Better handling of the backslash character in the database password field.
* Fixed potential "Call to a member function get_error_message on null" PHP error when checking security updates.
* You can change the length of the payload that NinjaFirewall writes to its log, by defining the `NFW_MAXPAYLOAD` constant in the .htninja file. By default, the firewall will write up to 200 characters to the log.
* The dashboard widget will cache the data for 30 minutes.
* The login notification hook has a higher priority so that it will always be triggered before two-factor authentication plugins. The priority can be changed in the wp-config.php or .htninja file by defining the `NFW_LOGINHOOK` constant (current value is "-999999999", previous one was "999").
* When creating a snapshot, File Check will exclude the Ninjascanner's cache folder if it is installed on the blog.
* Many additional small fixes and adjustments.
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.

= 4.2.1 =

* Fixed a bug introduced in version 4.2 where a user such as an editor could potentially be blocked while editing a post owned by another user.

= 4.2 =

* Added a new policy to block attempts to publish or edit a published page/post by suspicious users. This feature can be very useful to protect against attacks where hackers (authenticated or not) try to exploit zero-day vulnerabilities to inject code into posts and pages on the blog. It is disabled by default and can be enabled from the "Firewall Policies > Basic Policies > General > Block attempts to publish or edit a published post by users who do not have the right capabilities" menu.
* Added a new policy to protect against username enumeration through the blog RSS feed. See "Firewall Policies > Basic Policies > Protect against username enumeration > Through the blog feed".
* Added a security news feed below NinjaFirewall's widget in the WordPress Dashboard. It can be configured (or even removed) from the "Firewall Options > Miscellaneous > Dashboard Widget" menu.
* Added a hook to remove all potential and annoying admin notices from third-party themes or plugins on every page of NinjaFirewall in the backend.
* Fixed a bug where some firewall policies were reset to their default values when reimporting the user configuration.
* Fixed a bug in the "Statistics" page where the threats percentage numbers were missing beside the three graphs.
* Fixed a bug with language files: when a user selected a specific language, NinjaFirewall was still loading the language file defined in the blog settings page.
* Many small fixes and adjustments.
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.

= 4.1.1 =

* Improved the Full WAF installer when the server is running Litespeed or OpenLitespeed.
* Fixed a potential "undefined constant NFW_IS_HTTPS" PHP warning when using the ".htninja" script with the WP Edition.
* Fixed a potential issue in a multisite environment when running the firewall in WordPress WAF mode: the main site and a child site configuration could be out of sync.
* Many small fixes and adjustments.
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.

= 4.1 =

* Added a new feature that will alert you by email if there were an important security update available for your themes, plugins or WordPress. It is enabled by default and can be found in the "Event Notifications > Security updates > Send me an alert whenever an important security update is available for a plugin, theme or WordPress".
* Fixed an issue with the "Block user accounts creation" policy: when using the WordPress "Lost your password" link, some users were wrongly blocked.
* On old PHP installations (<5.4.8), it is now possible to update the security rules: NinjaFirewall will not verify their digital signature anymore because of the missing OPENSSL_ALGO_SHA256 algo required by the openssl_verify function.
* Fixed "Date Range Processed" wrong timezone in the daily report.
* The contextual help was reformatted and is now easier to read.
* Added a dismissible welcome banner to the "Dashboard" page to explain how to use the contextual help.
* Many small fixes and adjustments.
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.

= 4.0.6 =

* The option to detect and block attemtps to gain administrative privileges can now be turned off from the admin dashboard. See "Firewall Policies > Basic Policies > General > Block attempts to gain administrative privileges".
* Added some code to prevent users who have a caching plugin configured to cache wp-admin requests, from receiving many empty "Database changes detected" email notifications. Note that if you're using a caching plugin, we don't recommend to enable objects caching in the admin back-end because it can have bad side effects.
* Several small fixes and adjustments (UI, CSS, JS and PHP code).
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.

= 4.0.5 =

* The "Event Notifications" code was rewritten from scratch.
* The "Full WAF" installer will rely on the `
get_home_path` function rather than the `ABSPATH` constant in order to better detect if WordPress was installed into its own directory.
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.
* Small fixes and adjustments.

= 4.0.4 =

* Improved firewall engine: Fixed a bug in the HTML entities decoder and added ES6 unicode detection and decoding.
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.

= 4.0.3 =

We have simplified the menu structure and reduced the total number of menuitems from 15 to 10 (WP Edition) and from 19 to 12 (WP+ Edition):

* New menuitem: "Dashboard". It includes the former "Overview", "Statistics" and "About". In the premium WP+ Edition, it also includes "License".
* New menuitem: "Monitoring". It includes "File Guard" and "File Check". In the premium WP+ Edition, it also includes "Web Filter".
* New menuitem: "Logs". It includes "Firewall Log" and "Live Log". In the premium WP+ Edition, it also includes "Centralized Logging".
* New menuitem: "Security Rules". It includes "Rules Updates" and "Rules Editor".
* Fixed a potential "Undefined index: size" PHP notice.
* Fixed missing CSS on the Login Protection page input fields.
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.
* Small fixes and adjustments.

= 4.0.2 =

* Added a new policy to enable the "SameSite" flag on cookies in order to protect against cross-site request forgery (CSRF) attacks. See "Firewall Policies > Advanced Policies > HTTP response headers > Force SameSite flag on all cookies".
* Fixed a bug in multisite installations: when additional superadmin users were created, they were not whitelisted by the firewall because WordPress does not assign them a "capabilities" meta_key in the database.
* Fixed a bug in the firewall engine sanitizing function: when dealing with an empty string, the function was returning NULL rather than returning the empty value.
* Fixed a bug in the "Login Protection" menu: after changing the "GET/POST" options, reloading the page reset them to the default value.
* Fixed a "Undefined variable: phpini" PHP notice in the uninstaller.
* Improved the code used to detect if another instance of the firewall is running in a parent directory.
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.
* Several small fixes and adjustments.

= 4.0.1 =

* Fixed a bug where it was not possible to disable the "Strict-Transport-Security HTSC" advanced policy.
* Fixed a potential "Undefined index: size" PHP notice that could occur during uploads.
* Fixed a bug where the firewall log was wrongly displaying "DEBUG_ON" instead of "INFO" in the "Level" column.
* Fixed a potential "The plugin does not have a valid header" error message when activating NinjaFirewall. On some installations, WordPress was not loading the right file.
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.

= 4.0 =

* Improved NinjaFirewall overall interface and pages layout; added some simple toggle switches to replace radio buttons, better handling of error messages, cleaned up useless code etc.
* All JavaScript code was 100% rewritten from scratch, including all features that rely on it (e.g., "Live Log" etc).
* The installer was removed: When activating NinjaFirewall for the first time, it will automatically install itself in "WordPress WAF" mode. To upgrade to "Full WAF" mode, simply click on the corresponding link in the “Overview” page. The process is now very straightforward! A "sandbox" was added too, so that if there were a crash during the process, NinjaFirewall would undo the changes and warn the user.
* When NinjaFirewall is running in "Full WAF" mode, if the PHP INI file used to load its firewall was deleted by mistake, it would automatically fallback to "WordPress WAF" mode so that the blog will remain protected.
* Fixed the admin login page bug where some users had to enter their credentials twice.
* The "Block the DOCUMENT_ROOT server variable in HTTP request" policy will not be enabled by default with new installations of NinjaFirewall.
* NinjaFirewall will not block users with author and editor role while they are editing a post or page using either the Classic or the new Block Editor.
* Added Openlitespeed detection to the "Full WAF" mode installer.
* WP+ Edition (Premium): The "Access Control" pages interface was simplified: it now uses simple textarea elements where you can copy/paste your data (URL, IP, Bot and User Input) very easily. The "Geolocation" page was simplified too.
* WP+ Edition (Premium): In addition to an IP address or CIDR, you can now also enter an AS number (Autonomous System number). This new feature is very helpful if you want to allow or block all IPs from an ISP or hosting company: just enter their AS number instead of hundreds of IP addresses. Syntax is "AS" + the number, e.g. "AS12345". See "Access Control > IP Access Control".
* WP+ Edition (Premium): You can now add an IP to the Access Control blacklist or whitelist from the "Firewall Log" page by entering the IP in the input field below the log textarea.
* WP+ Edition (Premium): When running in "WordPress WAF" mode, NinjaFirewall will automatically disable the shared memory option, because that feature is only useful when used in "Full WAF" mode (there is no benefit at all to run it in "WordPress WAF" mode).
* WP+ Edition (Premium): Fixed a bug where the ISO 3166 country code was not found when using an external PHP Variable instead of the built-in GeoIP database.
* WP+ Edition (Premium): Improved malicious SVG files detection.
* WP+ Edition (Premium): Updated IPv4/IPv6/ASN GeoIP databases.
* Many fixes and adjustments.

= 3.9.1 =

* Fixed potential "Nesting level too deep – recursive dependency" error message in the backend.
* You can select the verbosity of the PHP backtrace attached to email notifications: low, medium or high verbosity. See "Event Notification > PHP backtrace".
* Added a new policy to protect the `admin-ajax.php` script against malicious bots and scanners. See "Firewall Policy > Basic Policies > WordPress AJAX".
* WP+ Edition: NinjaFirewall can check for security rules updates as often as every 15 minutes (versus one hour for the free WP Edition). See "Rules Update > Check for updates".
* WP+ Edition: Added a new access control section: "User Input Access Control". It can be used to ignore or block specific user input (GET, POST and COOKIE). See "Access Control > User Input".
* WP+ Edition: Role-based Access Control has been improved: it will display all user roles available on the blog, including custom ones from all third-party applications (e.g., WooCommerce, bbPress etc) so that they can be whitelisted too.
* WP+ Edition: The `/` character is now allowed in the Bot Access Control.
* Improved user_roles protection to prevent blocking third-party applications than may modify it when a non-administrator user is logged-in.
* Many small fixes, adjustments and improvements.

= 3.8.4 =

* Fixed a potential "Call to undefined function wp_get_current_user()" error that may occur with plugins such as RevSlider.

= 3.8.3 =

* NinjaFirewall will attach a PHP backtrace to some important email notifications (see "Event Notifications > PHP backtrace").
* Fixed an issue where the firewall could not connect to the database if its password contained an escaped single quote.
* Fixed an issue where it was not possible to use the WordPress plugin and theme editor. This is due to a bug introduced in WordPress 4.9.2 which does not play well with PHP sessions (see https://core.trac.wordpress.org/ticket/43358).
* The firewall will detect if the PHP mysqli extension is missing or is not loaded and will warn the admin in the backend.
* Improved TLS detection for servers that are behind a load-balancer or reverse proxy.
* Various fixes and adjustments.

= 3.8.2 =

* Improved the firewall engine to detect shell command obfuscation tricks using uninitialized variables (e.g. `?a=cat$foo $foo/etc/$foo/passwd$foo`).
* Added a policy to disable the fatal error handler introduced in WordPress 5.1. See "Firewall Policies > Basic Policies > Disable the fatal error handler".
* Disabled the firewall when running WP-CLI.
* If the firewall settings were corrupted, the garbage collector would restore the last known good configuration backup. If there is no backup available, it will restore its default settings so that NinjaFirewall will keep working and protecting the site.
* Various fixes and adjustments.
* [WP+ Edition] Updated IPv4/IPv6 GeoIP databases.

= 3.8.1 =

* Fixed a potential issue where the firewall configuration could be corrupted when attempting to restore a backup from the Firewall Options page right after updating to version 3.8.

= 3.8 =

* A lot of code was cleaned-up, fixed and improved as well as the whole files structure of the plugin.
* Increased the height of the textarea in the "Firewall Log" and "Live Log" pages.
* Fixed an issue where some caching plugins could mess with the database monitoring process which could return erroneous results.
* Improved the database monitoring process for blogs that have a huge amount of rows in the "wp_usermeta" table.
* The "File Check" notification will include the number of new, modified and deleted files in the body of the email.
* [WP+ Edition] Added an option to disable login alerts for users whose IP address is whitelisted. See "NinjaFirewall > Event Notifications > Do not send a notification if the user is in the IP Access Control whitelist".
* [WP+ Edition] Fixed an issue where, after deleting the log, it was once again deleted if the page was reloaded in the browser.
* Fixed an issue where any `auto_prepend_file` directive left by another application in the .htaccess was not removed before starting the installation of NinjaFirewall on servers running LiteSpeed or Apache + mod_php.
* [WP+ Edition] Updated IPv4/IPv6 GeoIP databases.

= 3.7.2 =

* Added a new option to block any attempt by non-admin users to modify some important WordPress settings (e.g., by exploiting a vulnerability, using a backdoor etc). See "Firewall Policies > Basic Policies > Block attempts to modify important WordPress settings".
* [WP+ Edition] Fixed a bug in the "Web Filter" callback function where the firewall was writing its log in the `/wp-content/` folder instead of `/wp-content/nfwlog/`.
* [WP+ Edition] Updated IPv4/IPv6 GeoIP databases.
* Small fixes and adjustments.

= 3.7.1 =

* Fixed two potential PHP notices in the firewall on systems running PHP 7.2+.
* Added a function to the firewall engine to detect octal-encoded values that could be used as WAF evasion techniques (e.g. `?foo=\050\141\154\145\162\164\051\050\170\163\163\051`).
* If you have a complex database setup that NinjaFirewall is not able to properly retrieve, you can give it a MySQLi link identifier in the `.htninja` instead. See "Giving NinjaFirewall a MySQLi link identifier" at http://nin.link/htninja/ for more details.
* Added right to left language support.
* Improved HTTPS detection in the firewall.
* [WP+ Edition] Updated IPv4/IPv6 GeoIP databases.
* Fixed potential "ini_set" PHP warning when a session was started by another plugin.
* Many small fixes and adjustments.

= 3.7 =

* Added a new option to the "Live Log" page: you can apply filters in order to include or exclude files and folders. See "Live Log > Inclusion and exclusion filters".
* Added a new option to the "Firewall Options" page: NinjaFirewall will automatically backup its configuration (options, policies and rules) everyday for the last 5 days so that you can restore its configuration to an earlier date if needed. See "Firewall Options > Configuration backup".
* [WP+ Edition] The "IP Access Control" whitelist and blacklist can now support CIDR notation for IPv4 and IPv6 (e.g., 66.155.0.0/17, 2c0f:f248::/32).
* Added a warning to the "Login Protection" page if Jetpack is installed and the XML-RPC API protection is activated.
* Added a notice to the "Login Protection" page to remind that the "Authentication log" option can only work when the protection is set to "Yes, if under attack".
* Fixed a potential "401 Unauthorized" HTTP response when attempting to access the XMLRPC API using a non-POST method.
* [WP+ Edition] Updated IPv4/IPv6 GeoIP databases.
* Minor fixes.

= 3.6.8 =

* Fixed an issue where third-party plugins making use of PHP session but without properly checking the status of the current session could behave erratically.

= 3.6.7 =

* Added a new option to block any attempt (e.g., exploiting a vulnerability, using a backdoor etc) to create a user account. See "Firewall Policies > Basic Policies > Block user accounts creation".
* The "Daily Activity Report" will include the domain name of the blog in the email subject.
* Fixed a potential "Zend OPcache API " warning message when saving the "Login Protection" options.
* The "Updates" menu was renamed to "Rules Update".
* Improved PHP session handling.
* Fixed a potential "Call to a member function close() on null" PHP error in the firewall.
* [WP+ Edition] Fixed a bug in the "Web Filter" page where the button to submit the HTML form was not visible.
* [WP+ Edition] Updated IPv4/IPv6 GeoIP databases.
* Minor fixes and adjustments.

= 3.6.6 =

* The "Statistics" page and dashboard widget will display the same values. Previously, the total of blocked threats displayed in the "Statistics" page was reset if the corresponding firewall log was deleted.
* Fixed a bug in the Garbage Collector: in some cases, the firewall log was deleted a few days later than expected.
* The Garbage Collector will still be able to run even if WP-Cron is disabled.
* Fixed an issue introduced in WordPress 4.9.6: NinjaFirewall was not visible in the list of plugins when using WP-CLI. Note that if you want to enable/disable it from WP-CLI you will need to append the `--user` switch to your command (e.g., `$ wp plugin activate nfwplus --user=some_admin`).
* Minor fixes.

= 3.6.5 =

* The brute-force protection will not be triggered when users click on the email confirmation link, which points to the wp-login.php script, sent by the new WordPress "Export Personal Data" feature.
* The firewall will automatically detect if the blog runs on an old multisite installation where the main site options table is named "wp_1_options" instead of "wp_options".

= 3.6.4 =

* Fixed potential "session_status()" error with old PHP installations.

= 3.6.3 =

* Added the "Referrer-Policy" header (see "Firewall Policies > Advanced Policies > HTTP response headers").
* Added the "418 I'm a teapot" HTTP error code (see "Firewall Options > HTTP error code to return").
* Modified how PHP sessions were handled in order to prevent conflicts with third-party applications that may attempt to start a session without checking if one was already started (e.g., Piwik/Zend Framework, phpMyadmin).
* Added more options to the X-XSS-Protection header; it can be set to "0", "1", "1; mode=block" or disabled (see "Firewall Policies > Advanced Policies > HTTP response headers").
* [WP+ Edition] Updated IPv4/IPv6 GeoIP databases.
* Minor fixes.

= 3.6.2 =

* Added an option to automatically delete the firewall log(s) after a period of time (see "NinjaFirewall > Firewall Log > Auto-delete log").
* Added an option to enter the admin email address during the installation process.
* [WP+ Edition] The "Access Control" page was split into 5 tabs: "General", "Geolocation", "IP Access Control", "URL Access Control" and "Bot Access Control".
* [WP+ Edition] Updated IPv4/IPv6 GeoIP databases.
* Many small fixes throughout the code: bugs, typos, contextual help corrections, various adjustments etc.

= 3.6.1 =

* Added "IP Anonymization" option. It will anonymize IP addresses in the firewall log by removing their last 3 characters. See "NinjaFirewall > Firewall Options > IP Anonymization".
* Fixed a bug where the "Login Protection" wrongly applied to password protected pages.
* Fixed a bug where the garbage collector cron job was not deleted when NinjaFirewall was disabled.
* Added a warning that NinjaFirewall requires `unfiltered_html` capability when attempting to activate it.
* [WP+ Edition] The "Uploads > Allow, but block scripts, ELF and system files" firewall policy was renamed to "Allow, but block dangerous files" and will also block dangerous SVG files. Therefore, the complete list of blocked files is now: scripts (PHP, CGI, Ruby, Python, bash/shell), C/C++ source code, binaries (MZ/PE/NE and ELF formats), system files (.htaccess, .htpasswd and PHP INI) and SVG files containing Javascript/XML events.
* [WP+ Edition] Updated IPv4/IPv6 GeoIP databases.
* Minor fixes.

= v3.6 =

* Important: We have removed the "Anti-Malware" option from NinjaFirewall. Instead, we have now a brand new and much better antivirus plugin: NinjaScanner. You can download it from wordpress.org: https://wordpress.org/plugins/ninjascanner/
* [WP+ Edition] Fixed a bug where IPs that were whitelisted in the "Access Control" page could not connect to the REST API if its access was disabled in the "Firewall Policies".
* [WP+ Edition] Updated IPv4/IPv6 GeoIP databases.
* Minor fixes.

Tải Miễn Phí NinjaFirewall WP Plus Edition v4.5.1 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup