MapSVG 6.2.20 – Interactive Vector maps / Image maps / Google maps – WordPress plugin


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

MapSVG không chỉ là một plugin lập bản đồ: nó là một cơ sở dữ liệu tùy chỉnh được kết nối liền mạch với bản đồ vector, Google và hình ảnh.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/mapsvg-responsive-vector-maps-floorplans-with-directory-search-filters/2547255

MapSVG – Tính Năng :

Tất cả các loại bản đồ trong một plugin

  • Bản đồ vectơ SVG (bao gồm tất cả các quốc gia)
  • Google Maps (kiểu tùy chỉnh không giới hạn)
  • Google Maps + lớp phủ vectơ tùy chỉnh của bạn
  • Bản đồ hình ảnh: thêm tương tác vào bất kỳ hình ảnh png / jpeg nào

Tạo các đối tượng và đưa chúng lên bản đồ

MapSVG có cơ sở dữ liệu tích hợp, được tối ưu hóa cho hiệu suất, dễ dàng chỉnh sửa và tương tác liền mạch với bản đồ. Sử dụng nó để tạo ra bất kỳ loại đối tượng nào và hiển thị chúng trên bản đồ! Hiển thị nội dung của bạn

Hiển thị nội dung của bạn trên bản đồ dưới dạng điểm đánh dấu. Nhóm các điểm đánh dấu thành các cụm. Hiển thị cửa sổ bật lên, chú giải công cụ hoặc chế độ xem chi tiết lớn khi nhấp vào điểm đánh dấu hoặc khu vực bản đồ. Hiển thị menu với danh sách các đối tượng bên cạnh bản đồ của bạn.

Lọc kết quả trên bản đồ

Các loại bộ lọc có sẵn:

  • Tìm kiếm văn bản
  • Tìm kiếm các vị trí lân cận theo địa chỉ hoặc từ vị trí người dùng hiện tại
  • Tìm kiếm theo mã zip
  • Lọc theo các trường tùy chỉnh

Trực quan hóa dữ liệu lớn trên bản đồ

Biểu diễn thông tin thống kê theo mọi khu vực bản đồ với các sắc thái khác nhau của gradient màu.

Tùy chỉnh chức năng bản đồ

Bất kỳ chức năng tùy chỉnh nào cũng có thể được tạo bằng cách thêm một vài dòng mã JS vào màn hình trình chỉnh sửa trình xử lý sự kiện MapSVG. Làm điều gì đó đặc biệt bằng cách nhấp vào một khu vực bản đồ, điểm đánh dấu, khi các đối tượng được nhận từ máy chủ – có rất nhiều sự kiện để bạn lựa chọn.

Tùy chỉnh các kiểu bản đồ

Sử dụng trình chỉnh sửa mẫu tích hợp sẵn. Tinh chỉnh phong cách của bạn bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa CSS tích hợp sẵn

Tích hợp

Thêm mã ngắn từ các plugin khác vào MapSVG. Trường hợp sử dụng: hiển thị biểu mẫu liên hệ khi nhấp vào điểm đánh dấu và chuyển email được lưu trữ trong đối tượng được nhấp vào trường “email_to” của biểu mẫu liên hệ.

Sử dụng tiện ích bổ sung MapSVG.Gallery để hiển thị thư viện, thanh trượt và hộp đèn có hình ảnh.

Các tính năng khác

Hiển thị một bản đồ khác khi nhấp vào một khu vực của bản đồ chính (chức năng chi tiết). Ca sử dụng – kế hoạch xây dựng: hiển thị hình ảnh của một tòa nhà, nhấp vào một tầng sẽ hiển thị bản đồ con với sơ đồ tầng. Nhấp vào một khu vực trong sơ đồ tầng sẽ hiển thị sơ đồ của một căn hộ. Thêm các điều khiển cho phép người dùng chuyển đổi chế độ hiển thị của các đối tượng nhất định

 

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download MapSVG 6.2.20 – Interactive Vector maps / Image maps / Google maps – WordPress plugin nulled changelog
6.0.0 / August 17, 2021
Feature Long-awaited feature: now you can autoload WordPress posts and pages to maps. See how to do that in our docs: mapsvg.com/docs/tutorials/loading-wordpress-posts-to-maps
Feature Share one data table between multiple maps: https://mapsvg.com/docs/tutorials/sharing-data-between-maps
We're dropping IE11 support
Added optional "Search" button for the filters
Added loading indicator (spinner) for the filters
Improved maps calibration and markers positioning
Removed Google Maps zoom limit
Many other improvements were added
Many minor bugs were fixed
5.16.3 / June 22, 2021
Improvement Update Handlebars to 4.7.7
Bugfix Fix not working "Download SVG with Google Maps"
Bugfix Hidden directory or sidebar content on mobile devices
5.16.2 / April 14, 2021
Bugfix Large image files are not uploading
Bugfix "Fit markers" not working after the first filtering if database / settings / load on start is off
Bugfix Shifting regions on mobile devices on large zoom levels
5.16.1 / February 4, 2021
Improvement Import posts from CSV file by post slug
Bugfix Visibility switches cover map regions making them inactive
Bugfix Importing CSV with addresses resulted in a wrong set of address components of the location field
Bugfix Clustering gets broken if object has no marker
Bugfix Google Map is zooming to wrong area on filtering
5.16.0 / December 10, 2020
Bugfix Incompatibility with WordPress 5.6
Bugfix Disappearing markers on Google Map after filtering
Bugfix Choropleth colors are incorrect if all regions have the same value
Bugfix Handlebars switch/case block
Bugfix "Clear all" filters button doesn't reload the list in the directory
Bugfix Filterout/sort minor bugs
Bugfix Can't import data from a CSV file that contains only 1 row
5.15.3 / August 24, 2020
Improvement Better WP shortcodes rendering
Improvement Added possibility to import regions from CSV by "title" value
Bugfix No object are loaded on front-end if value was not removed from the "filterout" option
Bugfix Directory items selection
Bugfix Blurred texts in popovers in Chrome
Bugfix Issues with "categories"
Bugfix Incompatibilities with WordPress 5.5 (radio buttons are not saving in forms)
Bugfix SVG parsing: issues with tag in SVG files
5.15.2 / July 2, 2020
Bugfix Can't add objects with an empty "Location" field
5.15.1 / June 26, 2020
Feature Added map of Albania
Bugfix Large maps (>2000px width) are crashing on mobile devices
Bugfix IE11 issues
Bugfix SVG file copy functionality is not working
Bugfix Rendering a WP Post via the {{post}} tag doesn't work with some WP themes.
Bugfix Directory > Filterout functionality is not working for source:Regions
5.15.0 / April 11, 2020
Feature Dynamic shortcodes: pass parameters into shortcodes. Example (pass clicked Region title to contact form shortcode): {{shortcode '[contact_form_7 id="1" map-region="{{title}}"]'}}
Feature Show rendered WP post in Details View or Popover. Just add a {{post}} tag.
Feature Change status of filtered out Regions (when filters are applied to Regions)
Feature Option that allows markers to be always hidden if filters are empty Menu > Database > Settings > Never load objects if no filters are chosen
Bugfix WP uploads folder outside of wp-content folder doesn't let to save changes in "Edit SVG" mode
Bugfix Truncating address in the search field of "distance" filter
Bugfix Disabled regions are not editable in Edit SVG mode
Bugfix Replace space sign with underscore in IDs of new regions in Edit SVG mode
Bugfix Errors in the browser console if filters are enabled but no filter fields are added
Bugfix Map "Duplicate" action does not update map ID in CSS and in the MapSVG.Gallery tag in templates
5.14.0 / April 1, 2020
Feature Shortcodes! Now you can use WP shortcodes in MapSVG templates. Example: {{shortcode '[your_shortcode_name id=123]'}} or {{shortcode_inline '[your_shortcode_name id=123]'}}
Improvement Improved US counties map (not-calibrated/usa-all-counties.svg). Added county names.
Bugfix Marker labels positioning
Bugfix "Clear filters" button didn't work properly with checkbox/radio filters
5.13.4 / February 27, 2020
Bugfix Incorrect map height in IE/Edge.
5.13.3 / February 18, 2020
Bugfix Map settings are saving only the first time in WP Admin after 5.13.2 security update and then an error message is showing
5.13.2 / February 17, 2020
Improvement Security update
Improvement Improved drawing experience in "Edit SVG" mode at large zoom levels
5.13.1 / February 14, 2020
Improvement More precise SVG overlay positioning on Google Map
5.13.0 / February 11, 2020
Feature Add markers (and import from a CSV) by lat/lng coordinates without converting to address
Feature Smooth "Center on marker/region" animations for Google Maps
Feature Some WP themes and page builders double-render MapSVG shortcode. Prevent that by adding a no_double_render parameter to a shortcode. Example: [mapsvg id="123" no_double_render="true"]
Bugfix Sidebars visibility on mobile devices with custom directory location
Bugfix When popover close button is clicked a region underneath is selected
5.12.6 / January 24, 2020
Feature Added image caption and description fields. Fill "caption" and "description" in WP Media uploader, add your images to MapSVG. Then do this:
{{#each images}}
{{caption}}

{{description}}

{{/each}}
Bugfix Text search is not working if "regions" field is marked as "searchable"
Bugfix Zoom by mousewheel to cursor with enabled Google Maps
Bugfix Fixed infinite marker wrap with enabled Google Map
Bugfix Semi-transparent color values for choropleth maps
5.12.5 / January 5, 2020
Bugfix Minor bugfix
5.12.4 / December 25, 2019
Bugfix Map is crushing if "Region labels" is enabled and map is initially placed in a hidden container
5.12.3 / December 16, 2019
Bugfix Minor bugfix
5.12.2 / December 12, 2019
Bugfix Minor bugfix
5.12.1 / December 7, 2019
Bugfix Minor bugfix
5.12.0 / December 1, 2019
Feature Actions > Directory item hover > Center on Marker
Feature Colors > Markers > Hover/Active: saturation/opacity controls
Feature When a Marker is clicked Directory is scrolled to an active item
Feature When a Marker is hovered or clicked, .mapsvg-marker-hover and .mapsvg-marker-active classes are added to it
5.11.0 / November 28, 2019
Feature User location button
Feature Zoom reset button
Feature User location button for the distance filter
Feature Search by zip only for the distance filter
Bugfix Popover/details view is empty if "Filter directory by clicked region" action is enabled
Bugfix Minor bugfix
5.10.0 / November 8, 2019
Feature "Clear all" button for filters
Feature Option that allows to choose Filters compact mode on mobile devices
Bugfix Details view not showing if its Location = custom and Fullscreen on mobile devices = ON
Bugfix The list of Regions becomes empty if "Status" field is renamed or removed
5.9.0 / October 8, 2019
Feature New option: limit address search by country for the "distance" filter
Feature Use InnoDB tables for MySQL >=5.6.0
5.8.4 / October 4, 2019
Bugfix Loading multiple Google Maps on 1 page: only first map loads, other don't.
Bugfix Connecting a WP Post to a DB Objects and then deleting the post is causing a PHP Warning error.
Bugfix Custom text for filters modal button doesn't get applied.
5.8.3 / October 1, 2019
Bugfix JS console error: "_data is not defined"
Bugfix Saving a file in "Edit SVG file" mode breaks the map in some WP environments
5.8.2 / September 12, 2019
Bugfix Multiselect field placehodler
Bugfix Visibility switches: can't remove existing values
Bugfix Format of the "#!REGION-ID" links was changed to "#/m/REGION-ID" due to incompatibility issues with some frameworks and WP themes
Bugfix Importing regions data from a CSV file creates new regions if unexisting region IDs are provided
Bugfix When #/m/REGION-ID link is opened, zoom-to Region action is not working if Google Maps is enabled
5.8.1 / September 9, 2019
Bugfix "Server error" message when trying to update a Region or DB object
5.8.0 / September 7, 2019
Feature Automatic plugin updates
Feature Checkbox/radio filters
Feature Markers by category: connect marker images to select/radio field values of your custom objects (this also allows to import marker images from a CSV file)
Feature Handlebars number format helper: [[numberFormat my_field thousandsSep="," decimalSep="." decimalLength=2]]
Feature Added Tanzania map
Bugfix 2 instances of the same map on 1 page - results in double headers/filters
Bugfix Zoom limits for Google Maps
Bugfix Better calibration of Italy, France, Australia
Bugfix Directory item click + show popover + zoom-to actions = incorrect positioning of the popover
Bugfix Marker clusters colors
5.7.6 / August 10, 2019
Bugfix Directory[source:Regions] incorrect sorting
5.7.5 / August 8, 2019
Bugfix Minor bugfix
5.7.4 / August 4, 2019
Improvement Region drop-down filter gets selected when region is clicked
Improvement Added possibility to reset filter by Region (on click on a Region)
Bugfix Minor bugfix related to markers and clusters.
5.7.3 / August 1, 2019
Improvement Added "x" clear button for WP-post field
Bugfix "Reset map position on popover close" was resetting the Google Map to full zoomed-out position instead of the initial position.
5.7.2 / July 31, 2019
Bugfix Markers may not be visible on Google Maps on big zoom levels
Bugfix Regions/DB sorting issues in the Directory
Bugfix India, Belgium, Philippines geo-calibration fix
5.7.1 / July 29, 2019
Bugfix Minor bugfix
5.7.0 / July 28, 2019
Feature Menu > Actions > Region click > Add Region ID to the end of a URL
5.6.1 / July 28, 2019
Feature "Fit markers" is split into 2 options: fit markers on start, fit markers on filter/search.
Bugfix "Fit markers" not working when marker clustering is on
Bugfix "Show another map" not working in 5.6.0
5.6.0 / July 23, 2019
Feature Multiselect filters
Feature Added WP JavaScript API Docs
Improvement Huge improvement in map loading speed! No more ajax requests to the database at map start.
5.5.0 / June 27, 2019
Feature Marker clustering: Menu > Settings > Marker clustering: on/off
Improvement More smooth markers animation on zoom in / out
5.4.0 / June 8, 2019
Feature Markers "upload" button: Menu > Database > Edit fields > Location > Markers > Upload
Feature Language selector for the "Distance" filter
Feature CSV import: long files are split into small chunks during uploading process
Feature CSV import: "multiselect" field support
Feature CSV import: empty lines are automatically removed
Feature Actions > On map load > Select a region by ID passed in a URL
Bugfix Colorpicker can't be seen for the last row in the "Regions" table
5.3.7 / May 14, 2019
Feature Tooltips width/height options were added
Bugfix Details view location on mobile devices is incorrect if: it's located in footer or header and fullscreen option for details view on mobile device is ON.
5.3.6 / April 20, 2019
Bugfix Google Maps don't change language automatically depending on user's location
Bugfix Show another map functionality issues
5.3.5 / April 6, 2019
Improvement CSV import: empty lines are now ignored and import doesn't get interrupted if empty lines are present in a CSV file
Bugfix Details view is always fullscreen on mobile devices even if Details View > Fullscreen on mobile is OFF
Bugfix When DB Object is updated its attachment to Regions may get updated incorrectly
Bugfix Pagination buttons sometimes are hidden in the back-end
Bugfix Directory item click > Zoom to region is not working in the following case: Directory source is "Database", Google Maps is enabled and Directory item is linked to multiple regions
Bugfix Tooltip is not showing for Marker after its Popover is opened and closed
Bugfix Scrolling issues in the backend in the latest Google Chrome release
5.3.3, 5.3.4 / Mar 26, 2019
Bugfix Spaces can't be added to titles of regions in the "Edit SVG file" mode
Bugfix Location field doesn't work properly after deleting the field and adding it back in MapSVG > Datase > Edit fields section.
5.3.2 / Mar 25, 2019
Bugfix If you change a region title in the "Edit SVG file" mode, the new title is shown in the "Regions" table but old title still shows up in tooltips/popovers
5.3.1 / Mar 20, 2019
Bugfix "Zoom-to" action doesn't work
Bugfix "Download SVG with Google Maps" works incorrectly in some environments
Bugfix With some versions of jQuery markers position gets shifted down
5.3.0 / Mar 16, 2019
Feature Post field can be added to Regions
Bugfix Post field not showing correctly in the list of Database objects in the back-end
5.2.0 / Mar 8, 2019
Feature Location addresses in different languages: Database > Edit fields > Location > Language
Feature "Fit markers" option: Menu > Settings > Fit markers
5.1.1 / Mar 7, 2019
Bugfix Changes are not saving in the "Draw" mode
5.1.0 / Mar 2, 2019
Feature Add labels above markers: Menu > Settings > Marker labels
Feature Add labels in the center of regions: Menu > Settings > Region labels
Bugfix Checkbox custom fields are not saving
5.0.0 / Feb 22, 2019
Feature Faster map loading: less AJAX requests at map start, all js/css files are merged into a single file.
Feature New compact toolbar design
Feature Directory & Details preview is now available in the backend
Feature Live CSS editing: now you can see instant changes in the back-end
Feature Marker field becomes a Location field that contains address fields
Feature New filter: Search by distance. Now you can create a store locator map with MapSVG!
Feature Filters "compact mode"
Feature Containers: Sidebars / Header / Footer. Put Filters / Details / Directory in any of the new containers.
Feature Predefined templates
Feature Predefined JS event handlers
Feature Predefined CSS
Bugfix Minor bugfix
4.4.3 / Feb 19, 2019
Feature Database > Settings > Clear the database button
Feature New maps: Zimbabwe, Mozambique. Better calibrated USA map.
Bugfix Minor bugfix (multiselect fields, event handlers)
4.4.2 / Jan 12, 2019
Feature New maps now are created with the following Database fields: title / description / marker / regions
Bugfix Empty regions list
4.4.1 / Jan 11, 2019
Improvement CSV import improvements
Bugfix Map doesn't scroll after popover is shown on Google Map
Bugfix Wrong code hints in the template editor
4.4.0 / Dec 29, 2018
Feature CSV import (Regions / Database)
4.3.0
Feature New option: Directory > Mobile: show first (map|directory)
Feature New option: Directory > Mobile: min-height
Feature New option: Directory > Mobile: switch to the map view on click on a directory item (on|off)
4.2.3
Feature Now there are two separate Google API keys: Maps API key & Geocoding API key. It makes possible to restrict API key usage by domain and IP (you can do that in your Google Cloud account).
Bugfix Marker click > Go to link... doesn't open link in a new tab (opens in current tab only)
Bugfix Markers positioning gets broken if you open & close editing form for a DB Object.
4.2.2
Bugfix Saving a map in the Draw mode in Google Chrome breaks the map
4.2.0
Feature Google Map styles: default / silver / night / retro / black / blue / custom
4.1.6
Improvement "Download SVG with Google Map": remove buttons and all other elements from the screenshot
Bugfix "Download SVG with Google Map" not working with the latest Google Maps API
4.1.5
Feature New Action: Marker click > Zoom to
Bugfix shown.popover / shown.details event handlers not passing in mapsvg instance
Bugfix Catching up with the latest changes in Google Maps API which made scroll and zoom very jittery when SVG is combined with Google Map.
Bugfix Show Another Map action works only 1 time, showing empty container the second time
4.1.3
Bugfix Markers positioning on standalone Google Map
4.1.2
Feature Directory "Filter out" option
Bugfix Auto-deletion of unexisting Regions (if SVG file was edited and reloaded old Regions remained in the "Regions" table)
4.1.1
Feature Details View auto-height option
Feature Details View margins option
Bugfix Now map on a mobile device map is automatically shown on click on a directory item (when map is hidden)
Bugfix Scrolling wasn't working in "groups" list
Bugfix Groups control positioning
Bugfix Too big vertex points in "Draw" mode on zoom-in
Bugfix Directory in custom container sometimes wasn't working
4.1.0
Feature New actions: Region touch / Marker touch: showPopover. Use to convert tooltips to popovers on touch-devices.
Improvement Details view fullscreen mode on mobile devices
Improvement Popovers fullscreen mode on mobile devices
Improvement Now tooltip is not showing if popover is already shown for the same region / marker
Improvement Improved support for IDs with special characters
Improvement Directory height is always not less than 400px now on mobile devices
Improvement On popover close region is automatically deselected
Bugfix Added a workaround for issue with mod_sec/Apache blocking requests to admin-ajax.php file and preventing settings from being saved
Bugfix Google maps API key wasn't copied automatically from MapSVG start screen to map settings
Bugfix Popovers auto-resize was not working sometimes
Bugfix Details view close button and Popover close button were not working sometimes on touch-devices
Bugfix Details view close button and Popover close button were not working sometimes on touch-devices
4.0.4
Improvement "Draw" mode: added support for SVG and objects editing
4.0.3
Feature New map of France (with 2016 changes). Filename: geo-calibrated/france-new.svg - Demo
Feature Added support for MapSVG.Gallery add-on
Improvement Added compatibility for IDs with special characters
Bugfix Filters not showing up
Bugfix "Regions as links" not working
4.0.2
Bugfix Saving SVG file in "Draw" mode was crashing the map is there were quote signs inside of the templates
4.0.1
Bugfix Markers positioning
4.0.0
Feature Google Maps
Feature Image Maps
Feature Drawing tools
Feature Groups (show/hide groups of objects)
Feature Added support for SVG markers
Bugfix Popover size / placement
3.3.4
Bugfix Incompatibility with jQuery 3.x
Bugfix Internet Explorer issues: map size, popovers
Bugfix Search on "multiselect" field
3.3.3
Bugfix Images sorting / deletion / addition
3.3.2
Bugfix Markers placement
3.3.1
Improvement Improved tooltips positioning. Tooltips doesn't go outside of the map.
Bugfix Database pagination
3.3.0
Feature Smooth zoom & scroll
Feature New field type: "Date"
Feature New field type: "Select" > Multiselect. Allows to choose multiple values from drop-down list. Works with filters too.
Feature Advanced Custom Fields (ACF) plugin support. Now you can show ACF fields of posts in MapSVG template via .acf paremeter. Example: post.acf.my_field
Feature New action: Region click > Show another map
Feature Open URL in new tab
Improvement Disabled Regions doesn't get into Directory list
Improvement Changed design of zoom buttons
Improvement Changed marker image selector
Bugfix Pinch-zoom on touch devices
Bugfix Map duplicate function didn't work properly
3.2.3
Feature New events: closed.popover, closed.detailsView
Bugfix On some servers Regions list is empty when new map is created (PHP-settings related)
Bugfix simplexml_load_file() PHP error
Bugfix Field names which are reserved by MySQL brake MapSVG Database
Bugfix "Duplicate" button not working properly
Bugfix If image attached to MapSVG DB object - is too small, [[thumbnail]] image version isn't available
Bugfix JavaScript code editor saves the code only after 1 second delay which sometimes leads to code loss if "Save" button is clicked too fast and window is closed then.
3.2.2
Bugfix Region Details View not showing custom fields
3.2.1
Improvement Default status for all Regions on new maps is "Enabled" now
Bugfix "Update to 3.2.0" button not working on servers with disabled short PHP tags:
Bugfix Zoom-out limit not working
Bugfix Status field not working correctly if custom statuses are added
Bugfix Filters
3.2.0
Feature Custom filters
Feature DB Objects now can be connected to multiple regions
Feature New custom field for Regions - "Status": default are Enabled / Disabled. Please note that MapSVG > Colors > Disabled color setting was moved to MapSVG > Regions > Edit Fields > Status
Feature Actions > Region click > Zoom to Region
Feature Autosuggestion in template editor (helps to insert custom fields)
Feature Search fallback
Feature "Details View template" was separated into 2 templates: "Region details view" and "DB Object details view"
Feature It is now possible to center map on popovers
Improvement Now you don't have to add data. in templates when you need to show custom region fields. Previous syntax: [[data.my_field]]. Now: [[my_field]]
Improvement Better UI design
Improvement Better map/directory buttons for mobile devices
Improvement Map of Russia now has correct "title" attributes on Russian language
Bugfix Custom field sorting
Bugfix Empty search placeholder
Bugfix Directory search was not working when [source: Regions] is chosen
3.1.0, 3.1.1
Feature New buttons in the toolbar: show/hide map or controls
Feature HTML highlight mode for custom Textarea field
3.0.6
Bugfix "Duplicate map" function not making copy of MapSVG database objects
3.0.5
Bugfix Database objects can't be added when custom SVG file or old non-calibrated map is being used
3.0.4
Bugfix Plugin breaks after entering single quote characters into custom CSS field
Bugfix Textarea field (Database/Region custom fields) max. length too short - 255 characters only. If longer text is entered, field doesn't save (note: fixed, now textarea max. length is 64kB)
3.0.1, 3.0.2, 3.0.3
Bugfix Incompatibility with PHP 5.3
Bugfix "Colors" tab not loading
Bugfix "Regions" tab: colors of regions are not saving
Bugfix Directory position (left/right) not working, it is always left
Bugfix Search is always "On" in directory
Bugfix SVG files not loading when WP is installed in not root folder
Bugfix Edit regions / Edit data buttons not working as expected
Bugfix "Actions" tab: choosing a field (for popover, etc.) is not working if there is only 1 field to choose from
3.0.0
Feature Database
Feature Form Builder, custom fields
Feature Directory
Feature Search & filters
Feature Pagination
Feature Details View
Feature CSS Editor
Feature Actions
Feature New events
Feature New templates engine
2.4.0
Feature Clickable menu with list of all Markers
Feature Zoom buttons +/- now look good & sharp on any device. Buttons automatically increase their size on small screens to make it easier to touch them by finger.
Feature Now you can switch off zoom by mousewheel, leaving only zoom by buttons.
Feature Tooltips position selection was added (left / right / top etc.)
Improvement CSS improvements
Bugfix Some built-in maps (not-calibrated) have IDs with spaces which was making it impossible to select them in MapSVG Map Builder
Bugfix When one was clicking on menu item in mapsvg-generated menu - popovers were not showing up
Bugfix Uploading custom maps in WordPress fixed
2.3.9
Improvement Upload folder changed to independent path/wp-content/uploads/mapsvg - so now there's no risk losing uploaded maps (which were stored in plugin's folder until now) if you delete the plugin folder before update to a next version
Bugfix Incompatibility with Windows servers
Bugfix Transparent colors for Regions weren't taking alpha-property
2.3.4
Bugfix Map size in IE11
Bugfix Map wasn't loding because of cross-domain "www" issue: www.yoursite.com / yoursite.com
Improvement New .redraw() method which allows to redraw a map after its been show from a hidden tab
2.3.2
New feature MapSVG button in WP Visual Editor toolbar
New feature Limit scroll to map boundaries
Bugfix Internet Explorer: "Uncaught TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined"
2.2.2
Bugfix Touch-events on mobile devices (popovers, zoom, scroll)
Bugfix Map height on mobile devices
Bugfix WordPress so_handle_038 function name conflict
2.2.1
Bugfix Added a fix for missing width/height parameters in SVG files from Adobe Illustrator
Bugfix Fixed color rendering issues which sometimes turned Regions into black color
Improvement Improved performance of MapSVG Builder for large maps with lots of objects: table in "Regions" tab in MapSVG Builder is being shown now in collapsed view, showing only ID:title of Regions, which greatly speeds up MapSVG Builder. When you click on a region in a table it expands to show editor with input fields.
Improvement Added ID generator for objects in SVG file which are missing their IDs
2.1.0
New feature Disable all - use it when you have a custom map with lots of small object which doesn't have to be active/clickable. Disable all regions and then go to "Regions" tab to enable back only those you need to be active.
New feature Menu - adds menu with clickable/hoverable list of Regions to any part of a page.
Tải Miễn Phí MapSVG 6.2.20 – Interactive Vector maps / Image maps / Google maps – WordPress plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup