HighWayPro v1.5.5 – URL Shortener & Link Cloaker for WordPress

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 40K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 201

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

HighWayPro là trình rút gọn URL và trình chặn liên kết cuối cùng cho WordPress. Giao diện người dùng sáng tạo, tùy chọn nhắm mục tiêu mạnh mẽ, chèn liên kết tự động, phân tích nâng cao và hơn thế nữa!

Link Demo : https://codecanyon.net/item/highwaypro-ultimate-url-shortener-link-cloaker-for-wordpress/24072007

Danh sách tính năng đầy đủ của HighWayPro – URL Shortener & Link Cloaker for WordPress :

 • 8 Loại điều kiện:
  • Thiết bị
  • Quốc gia
  • Dùng một lần
  • Giới hạn ngày
  • Phạm vi giờ (MỚI)
  • Người giới thiệu (Nguồn gốc)
  • Đại lý người dùng
  • Vai trò & Khả năng
 • 6 Loại Mục tiêu:
  • Trực tiếp
  • Xoay (MỚI)
  • Loại bài đăng (Bài đăng, Trang, Sản phẩm + hơn thế nữa)
  • Nội dung (Loại bài đăng không chuyển hướng) (MỚI)
  • Phân loại (Danh mục, Thẻ + hơn thế nữa)
  • Không tìm thấy (404)
 • Phân tích nâng cao:
  • Số lần nhấp cho ngày hiện tại, ngày trước, tháng hiện tại và lần nhấp mọi lúc
  • Tổng số và phần trăm thống kê quốc gia
  • Tổng số và phần trăm thống kê thiết bị
  • Tổng số và phần trăm thống kê nguồn gốc (HTTP Referer)
  • Số liệu thống kê cho tất cả các URL được kết hợp hoặc theo từng URL riêng lẻ
 • Tổ chức URL theo loại
 • Thêm một đường dẫn cơ sở khác vào URL của bạn
 • Chèn liên kết tự động: Chèn liên kết vào các bài viết hiện có. Giới hạn loại bài đăng và số lần một URL có thể được chèn
 • Kiểm soát hành vi của các liên kết trong nội dung bài đăng của bạn:
  • Mở trong tab hiện tại
  • Mở trang mới
  • Đặt loại theo dõi thành do-follow hoặc nofollow, riêng lẻ hoặc toàn cầu
 • Theo dõi lưu lượng truy cập mạng xã hội của bạn bằng cách tự động tạo và đặt URL ngắn cho mọi bài đăng!
 • Tự động tạo một URL ngắn mới cho mọi bài đăng mới hoặc cập nhật
  • Chọn độ dài đường dẫn đã tạo
  • Tạo đường dẫn:
   • Theo thứ tự bảng chữ cái
   • Số
   • Chữ và số
 • Đặt URL ngắn được tạo tự động để được sử dụng trong mạng xã hội (og: url)
 • Trang tổng quan tuyệt đẹp: Tạo URL, xem số liệu thống kê và dễ dàng hơn với Trang tổng quan HighWayPro được hỗ trợ bởi API
 • Đã thử và kiểm tra: 3.500+ bài kiểm tra đơn vị
 • Hỗ trợ WordPress 5+ và Gutenberg
 • Bản dịch đã sẵn sàng
 • Hỗ trợ kèm theo & Tài liệu Trực tuyến
 • Hỗ trợ PHP 7+

Yêu cầu tối thiểu

 • WordPress 4.6+
 • PHP 5.5+
 • Để sử dụng trang tổng quan, cần có trình duyệt web trên máy tính để bàn hiện đại. (Google Chrome, Mozilla FireFox, Safari 11)

HighWayPro - URL Shortener & Link Cloaker for WordPressHighWayPro - URL Shortener & Link Cloaker for WordPress

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download HighWayPro v1.5.5 – URL Shortener & Link Cloaker for WordPress nulled changelog
1.5.3 – August 30, 2021

-UPDATE: Minor improvements on the mobile version. Please note that the mobile version is still in beta.
-UPDATE: Optimized build, HighWayPro is now slightly more lightweight
1.5.2 – June 1, 2021

-UPDATE: The API used by the dashboard is now more flexible when other plugins or code generate a warning or notice, formerly crashing the dashboard until the warning or notice was not generated. This time, HighWayPro will try to extract a JSON object from a dirty HTTP response body.
-FIXED: Fixed a bug that prevented the post content from being shown when inserting links in keywords (changed the algorithm in KeywordsManager).
-Fixed some UI elements.
1.5.1 – January 25, 2021

-FIXED: Fixed small bug in PostTypeContentResponse that prevented content from being shown when selecting a Site Content target.
1.5.0 – November 16, 2020

-NEW: Added support for websites using CloudFlare and Sucuri
-UPDATE: Updated geolocation database
1.4.2 – July 6, 2020

-NEW: You can now choose whether to group the URLs in the sidebar by type or just show the newest or oldest first.
-UPDATE: Collapsing a URL group in the sidebar now works across sessions (stays collapsed even after reloading the dashboard)
-UPDATE: Deleting a URL now deletes its views as well.
-FIXED: Fixed copy-on-click on firefox
-FIXED: Fixed bug that prevented the URLs from being searched after viewing the URLs of a particular Type.
1.4.1.1 – June 26, 2020

-NEW: Added access to any user with the capability 'highwaypro_manage_all'
-UPDATE: The user Agent Condition finally works with partial user agent strings. "googlebot" will now match: "Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)"
-NEW: Added the option to copy the url by clicking on it.
-Fixed some dashboard styling issues
-Fixed a bug in the autoloader that prevented some files from being loaded in mixed-case directories.
1.4.0 – June 19, 2020

-NEW: just-in-time redirects, shows the first real target URL but swaps it with the short URL just after the user clicks on a link
-NEW: Hide or set the root domain as the HTTP referer
-NEW: Set no-index to none, all urls or to urls with specific types
-NEW: Forward all or only some parameters to the target URL, both globally and per URL.
-NEW: Added support for HTML tracking scripts both globally and per URL
-NEW: Tracking Pixel Target: Use any URL on your site as a 1 by 1px tracking pixel image, ideal for tracking campaigns, email opens and more!
-UPDATED: Revamped, refreshed and updated preferences section!
-UPDATED: Minor dashboard improvements. URLs in the URLs sidebar now show the base path before their unique path.
-FIXED: Leading slash not showing in the inputs for the URL path
-FIXED: Input not updating on some sections of the dashboard
-framework and interals:
-plugin auto updates database tables if needed.
1.3.0 – May 20, 2020

-NEW: ability to quickly search and jump to a URL from anywhere on the dashboard
-NEW: group urls by type in the urls sidebar
-NEW: add noreferrer, sponsored, and ugc rel attributes to urls both globally and per URL.
1.2.2 – May 12th, 2020

-fixed: Small bug with the Wordpress admin header bar that prevented menus in the advanced panel from showing.
-added: Extra translation strings.
1.2.1 – May 9th, 2020

-fixed: temporarily disabled the autofocus feature when opening a new destination target.
-fixed: improved the contrast of the values of the analytics chart x-axis
-modified: changed the admin url for the HTTP APIs from building it with get_option('siteurl') to admin_url('admin-post.php')
1.2.0 – May 8, 2020

NEW Analytics Features:
-10 pre-made time range presets
-select a custom range
-select a custom unit of time
-smart selection of results, can show results as hours, days, weeks, months.
-save the default time range preset and unit of time.

UPDATE: HighWayPro now uses the timezone settings defined in the wordpress dashboard for all date-related functions, replacing the default server timezone settings. Internally, two new objects we added: HighwayPro\App\HighwayPro\System\Date and HighwayPro\App\HighwayPro\System\WpDateTimeZone that use wordpress apis instead of relying on the native php date/time apis.
NEW: You can now permanently delete URLs from the HighWayPro dashboard.
NEW: You can now select a redirection status code for each URL.
UPDATE: Extended character support for URL and URL Type names. You can now create URLs with non-alphanumeric characters.
UPDATE: Extended character support for inserting links (utf-8), now accents and other characters are allowed like méxico, ü and a wide range of languages.
UPDATE: Text inputs from destination components (Conditions and Targets) now gain focus on open.
UPDATE: Some minor updates to the UI.

--Internals & Framework
-Added HighWayPro\Original\Tests\ArrayDataSet to improve the testing of large database data sets (not included in the production build)

-modified Collection::filter to allow to be called without a function.
-modified Collection::lastKey to use array_key_last if available (better perfomance on big arrays)
-added Collection::inverse method (array_reverse)
-added methods Collection::filterFirst(),
Collection::find(),
Collection::filterAndRemove()
-added interface Original\Abilities\Invokable

-the database tests now use UTF8 (DatabaseTestCase::getConnection()) (not included in the production build)
-the autoloader no longer changes the absolute path case to lowercases, now only the relative path that contains the
plugin dir and its subdirs is lowercased.
-Now objects: Date, PeriodOfTime, WpDateTimeZone, PeriodOfTimePresets.
-UrlViewStatistics, AllUrlViewStatistics, UrlViewGateway considerbaly re-factored.
1.1.1 – April 6, 2020

(Minor release) - Fixed a small bug that prevented the plugin from sending meaningful server error messages when applicable.
1.1.0 – October 12th, 2019

-Added a new Conditon: Hour Range. This Condition enables a destination to allow access to its Target only at a specific time of the day.
-Added a new Target: Rotating Target. This Target enables a destination to send the user to a different Target each time the URL is accessed.
-Added a new Target: Content Target. This Target enables a destination to display the contents of a valid post type in-situ without performing a redirection to the permalink of the post type.
-Improved support for non-common URL formats in the Referer Condition component.
-added: E_DEPRECATED, E_USER_DEPRECATED to ignorable errors (used by the API).

---Framework:
-added a save() method in HighwayPro\App\Data\Model\DestinationTargets\DestinationTarget. This is the first move towards implementing a save() method in HighWayPro\Original\Data\Model\Domain that will still relly on HighWayPro\Original\Data\Model\Gateway for database access (using HighWayPro\Original\Data\Drivers\WordPressDatabaseDriver in production (wpdb)). (sep 22)
-removed DirectTarget::getUrlWithScheme(), added a more flexible version of getUrlWithScheme() up in HighWayPro\App\HighWayPro\DestinationComponents\DestinationComponent.
-added a Response::$shouldPrintBody property with backwards compatilibilty (defaults to true) (oct 2)
-added a new layer for handling third party plugin compatibility. This is expected to be intergated in all the codebase in the future.
1.0.1 – September 3rd, 2019

-Fixed bug in webkit browsers (Safari) that prevented the text inputs to receive input.
-Fixed bug for the "final URL" not showing the updated value when assigning a URL Type to a URL.
-Added support for uncommon URI schemes (mailto, sms, and more).
Tải Miễn Phí HighWayPro v1.5.5 – URL Shortener & Link Cloaker for WordPress :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 40K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup