EAN for WooCommerce Pro v3.2.0


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

** EAN for WooCommerce ** plugin cho phép bạn quản lý EAN của sản phẩm trong WooCommerce.

TÍNH NĂNG EAN for WooCommerce Pro :

* ** Lưu EAN của sản phẩm ** trong phần phụ trợ. * Đối với ** sản phẩm có thể thay đổi ** đặt EAN cho từng biến thể riêng lẻ hoặc đặt EAN duy nhất cho tất cả các biến thể cùng một lúc. * ** Tìm kiếm bằng EAN ** trong phần phụ trợ (bao gồm cả tìm kiếm AJAX) và trong giao diện người dùng. * Thêm cột EAN có thể sắp xếp vào ** danh sách sản phẩm quản trị **. * Tùy chọn ** hiển thị EAN ** trên ** trang sản phẩm đơn lẻ **, ** trang cửa hàng ** và / hoặc trong ** giỏ hàng ** ở giao diện người dùng. * Thêm EAN vào ** dữ liệu có cấu trúc sản phẩm **, ví dụ: cho Google Search Console. * Thêm EAN vào ** WooCommerce REST API ** đơn đặt hàng và phản hồi sản phẩm. * Hiển thị EAN trong ** bảng mục đặt hàng **, bao gồm email, trang “cảm ơn”, v.v. * ** Xuất ** và ** nhập ** EAN. * Sử dụng sản phẩm ** nhanh ** và ** chỉnh sửa hàng loạt ** để quản lý EAN. * Đầu ra EAN với một ** shortcode **. * Và nhiều hơn nữa…

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download EAN for WooCommerce Pro v3.2.0 nulled changelog
= 3.2.0 - 15/02/2022 =
* Dev - Orders - REST API - Now using current product EAN as a fallback (i.e. if there is no EAN in order item meta).
* Dev - Barcodes - "Orders" options added ("Show barcode image on admin order edit page").
* Dev - Barcodes - "REST API" (product and order) options added.
* Dev - Barcodes - `[alg_wc_ean_barcode_base64]` and `[alg_wc_ean_barcode_2d_base64]` shortcodes added.
* Dev - Admin settings rearranged: "REST API" subsections added.
* Dev - Code refactoring.

= 3.1.2 - 11/02/2022 =
* Dev - Compatibility - Dokan - Field added to variations. Includes barcodes.
* Dev - Compatibility - WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips - "Position" option added (defaults to "After item meta"). Includes barcodes.
* Dev - Deploy script added.
* WC tested up to: 6.2.

= 3.1.1 - 04/02/2022 =
* Dev - Print - Template - `%product_price_regular%`, `%product_price_sale%`, `%product_price_regular_raw%`, `%product_price_sale_raw%` placeholders added.

= 3.1.0 - 04/02/2022 =
* Dev - Advanced - "Export/Import Plugin Settings" options added.
* Dev - Advanced - Meta key - Option mark as "required" now.
* Dev - Order items table - Pages - Outputting barcode directly now (i.e. will work on `localhost` environment now). "Advanced > Force remote image" option added.
* Dev - Order items table - "Emails" options added. Includes barcodes.
* Dev - Order items table - "Template" options ("HTML" and "Plain text (emails only)") added.
* Dev - Print - Template - `%product_price%` and `%product_price_raw%` placeholders added.
* Tested up to: 5.9.

= 3.0.0 - 20/01/2022 =
* Dev - Single product page - Variable products - Safe-checks added in `variations_add_params()` function. Fixes the compatibility issue with the "WooCommerce Bulk Variations" plugin.
* Dev - Admin products list column - `width: 10%` style added.
* Dev - Compatibility - "WooCommerce Google Product Feed" plugin compatibility added.
* Dev - Tools - Assign from the list - "Product categories" option added.
* Dev - Barcodes - Compatibility - "Dokan" options added.
* Dev - Print - Print buttons - Single order - Using order item quantities now (and ignoring "Use stock quantity" option).
* Dev - Print - Print buttons - Single order - "Refunded items" buttons added.
* Dev - Print - Print buttons - "Variations print buttons" option added (defaults to `Variations tab`).
* Dev - Print - Page format - Dimensions added to the format descriptions.
* Dev - Print - Page format - Custom - Now using `LETTER` as a fallback, in case if custom width or height is set to `0` (zero).
* Dev - Code refactoring.
* WC tested up to: 6.1.

= 2.9.0 - 24/12/2021 =
* Fix - Text domain (translation) fixed.
* Fix - Tools - Product Tools - Automatic actions - Variations update fixed.
* Dev - General - "REST API" (product) option added.
* Dev - Tools - Product Tools - "Periodic action" options added.
* Dev - Tools - Product Tools - "Assign EAN from the list for all products" tool added.
* Dev - Tools - Product Tools - "Automatic actions" options added ("Automatically generate EAN for new products / on product update" options removed).
* Dev - Tools - Product Tools - Automatic actions - "Copy product SKU", "Copy product ID", "Copy product meta" actions added.
* Dev - Tools - Product Tools - Automatic actions - Hook priority increased (from `10` to `PHP_INT_MAX`).
* Dev - Tools - Product Tools - Products are sorted by ID (ascending) now.
* Dev - Tools - Product Tools - Settings restyled.
* Dev - Print - Print buttons - "Print buttons style" option added.
* Dev - Code refactoring.
* Plugin description improved.

= 2.8.0 - 16/12/2021 =
* Dev - General - Shop pages - Now using "Title" option in the template.
* Dev - General - Orders - "REST API" option added.
* Dev - Advanced - "Meta key" option added.
* WC tested up to: 6.0.

= 2.7.0 - 12/11/2021 =
* Dev - Tools - Product Tools - Generate - "Seed prefix" option added (optional). "Prefix" options renamed to "Country prefix".
* Dev - Tools - Product Tools - "Products > Bulk actions" option added (defaults to "Generate EAN" and "Delete EAN" actions).
* Dev - Print - "Print barcode" (i.e. vs "Get barcode PDF") buttons added.
* Dev - Print - Advanced Options - "Use Print.js" option added.
* Dev - Print - Advanced Options - "Skip products without EAN" option added.
* Dev - Print - Print buttons - Single product - Separate variation buttons added.
* Dev - Print - Shortcodes - `[alg_wc_ean_product_attr]` shortcode added.
* Dev - Print - Placeholders - `%product_parent_title%` placeholder added.
* Dev - Print - Placeholders - `%product_parent_sku%` placeholder added.
* Dev - Print - Placeholders - `%product_parent_id%` placeholder added.
* Dev - Print - Admin settings restyled.
* Dev - Barcodes - Shortcodes - `content` - `sku` value added.
* WC tested up to: 5.9.

= 2.6.0 - 03/11/2021 =
* Dev - Compatibility - "WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips" plugin compatibility options added.
* Dev - Compatibility - Print Invoice & Delivery Notes for WooCommerce - Using our "General > Title" option value in PDFs now.
* Dev - Print - Print buttons - "Single order" option added.
* Dev - Print - Print buttons - "Single product" option added.
* Dev - Print - "Print buttons" option added (defaults to `Products > Bulk actions`).
* Dev - Print - Template - `%product_sku%` placeholder added.
* Dev - Print - Template - `%product_image%` - Now checking if `curl_init()` function exists. This prevents critical PHP error.
* Dev - Admin settings description updated.
* Dev - Code refactoring.

= 2.5.0 - 28/10/2021 =
* Dev - Print - "Font" and "Font size" options added. "DejaVu Sans (Unicode)" font added (normal only; italic and bold were not added to reduce the size of the plugin). All other available fonts (i.e. "Times New Roman", "Helvetica" and "Courier") have italic and bold included.
* WC tested up to: 5.8.

= 2.4.2 - 30/09/2021 =
* Dev - Search - "Flatsome" theme - Allowing partial EAN matches now.

= 2.4.1 - 29/09/2021 =
* Fix - Possible PHP parse error fixed.

= 2.4.0 - 27/09/2021 =
* Dev - Developers - `alg_wc_ean_get_type` filter added.
* Dev - Admin settings description updated.
* Dev - 1D Barcodes - Checking if EAN is valid before generating the barcode now.
* Dev - Print - Template - `%type%` placeholder added (mostly for debugging).
* Dev - Code refactoring.

= 2.3.0 - 23/09/2021 =
* Dev - Search - Safe checks added (checking for the valid `$post` variable now).

= 2.2.9 - 22/09/2021 =
* Dev - General/Barcodes - Single product page - "Variable products: Position in variation" option added.
* Dev - Compatibility - Admin settings rearranged: moved to a separate settings section.
* Dev - Advanced - "JS selector in variation" option added.
* WC tested up to: 5.7.

= 2.2.8 - 20/09/2021 =
* Dev - Tools - Product Tools - Generate - "Automatically generate EAN for new products" option added.
* Dev - Tools - Product Tools - Generate - "Automatically generate EAN on product update" option added.
* Dev - Tools - Product Tools - "Copy EAN from product meta for all products" tool added.
* Dev - Tools - Product Tools - Not overwriting EANs for products with existing EAN now.
* Dev - Developers - `alg_wc_ean_settings_page_label` filter added.

= 2.2.7 - 16/09/2021 =
* Dev - General - "Title" option added.
* Dev - Tools - Product Tools - Generate - "Prefix to" option added (optional). "Prefix" option renamed to "Prefix from".
* Dev - Tools - Product Tools - Generate - Code refactoring.

= 2.2.6 - 15/09/2021 =
* Dev - Tools - Product Tools - Generate - "Type" option added.
* Dev - Tools - Product Tools - Generate - "Prefix" option added.
* Dev - Tools - Product Tools - Generate - Code refactoring.
* Dev - Tools - Admin settings restyled.

= 2.2.5 - 14/09/2021 =
* Fix - General - Admin products list column - Validate - Fixed.
* Dev - Tools - "Generate EAN for all products" tool added.
* Dev - Tools - "Copy EAN from product SKU for all products" tool added.
* Dev - Tools - Copy EAN from product ID for all products - Showing the tool for all EAN types now (not only for `CODE 128`).
* Dev - Tools - Admin settings rearranged: moved to a separate settings section. Settings descriptions updated.
* Dev - Barcodes - Outputting barcodes even for non-valid EANs now.

= 2.2.4 - 07/09/2021 =
* Fix - Print - Page format - Custom Width/Height - Admin settings description fixed.
* Dev - Print - Advanced - "Suppress errors" option added (defaults to `yes`).
* Dev - Print - General - "Page break margin" option added.
* Dev - Print - General - All margins (top/left/right) can be zero now.
* Dev - Print - Admin settings rearranged: "Unit" option moved higher.
* Dev - Print - Admin settings descriptions updated.
* Dev - Barcodes - Advanced - "Suppress errors" options added (defaults to `yes`).

= 2.2.3 - 31/08/2021 =
* Dev - Barcodes - Shortcodes - `content` - `add_to_cart` value added.
* Dev - Barcodes - Shortcodes - `content` - `add_to_cart_url` value added.
* WC tested up to: 5.6.

= 2.2.2 - 04/08/2021 =
* Dev - Plugin Compatibility Options - "Dokan" options added.
* Dev - Plugin Compatibility Options - "WCFM" options added.
* Dev - Admin settings restyled.

= 2.2.1 - 01/08/2021 =
* Fix - Search - Our frontend search option caused issues on WooCommerce Analytics page, e.g. when searching for a coupon code in filter. This is fixed now.
* Fix - Admin settings - "Undefined property" PHP notice fixed. Was occurring in "General" settings section, when "Enable plugin" option was disabled.
* WC tested up to: 5.5.
* Tested up to: 5.8.

= 2.2.0 - 28/06/2021 =
* Dev - Print - General Options - "Use quantity" option added.
* Dev - Print - General Options - Template - `%product_name%` and `%product_title%` placeholders added.
* Dev - Compatibility - Point of Sale for WooCommerce - EAN field added to the "Register > Scanning Fields" option.
* Dev - Admin settings descriptions updated.
* Dev - Code refactoring.
* Dev - "PHP Barcode Generator" library removed.
* Dev - "TCPDF" library updated to v6.4.1 (from v6.3.5).
* WC tested up to: 5.4.

= 2.1.1 - 23/03/2021 =
* Dev - 2D Barcodes - Advanced Options - "Barcode type" option added (defaults to `QR code: Low error correction`).

= 2.1.0 - 19/03/2021 =
* Fix - Print - `%barcode_2d%` - Barcode dimension fixed (was `1d`).
* Dev - General - "Orders" options ("Add EAN to new order items meta" and "Admin order") added.
* Dev - General - Tools - "Delete EANs from all order items" tool added.
* Dev - General - Tools - "Add EANs to all order items" tool added.
* Dev - General - Tools - "Delete all EANs for all products" tool added.
* Dev - General - Tools - "Generate EANs automatically for all products from product IDs" tool added (for `CODE 128` type only).
* Dev - General - Single product page - "Template" option added.
* Dev - General - Single product page - "Position", "Position priority" options added.
* Dev - General - Search - "Flatsome theme" option added.
* Dev - Barcodes - Admin products list column - "Column title" option added.
* Dev - Barcodes - Admin products list column - "Column template" options added. Defaults to barcodes **including product children**.
* Dev - Barcodes - Shortcodes - Checking if EAN is valid now (when `content` is set to `ean`).
* Dev - Barcodes - Shortcodes - `children` (defaults to `no`) and `glue` (defaults to empty string) attributes added. This will implode all variation barcodes for variable product.
* Dev - Barcodes - Shortcodes - `template` attribute added (defaults to `%barcode_img%`). Additional placeholders: `%product_id%`, `%product_title%`, `%value%`.
* Dev - Barcodes - Shortcodes - `content` attribute added. Defaults to `ean`. Other possible values: `url`, `admin_url`, `admin_search`, `increase_stock` and `decrease_stock`.
* Dev - Barcodes - Shortcodes - `w` and `h` attributes added.
* Dev - Barcodes - Shortcodes - `product_id` defaults to `get_the_ID()` now.
* Dev - Barcodes - Shortcodes - Now accessible in "Print barcodes (PDF)" section (i.e. in "Template" option).
* Dev - Print - General Options - "Variations" option added.
* Dev - Code refactoring.
* WC tested up to: 5.1.
* Tested up to: 5.7.

= 2.0.0 - 10/01/2021 =
* Dev - "Shop pages" options added.
* Dev - "Cart" options added.
* Dev - Shortcodes - `[alg_wc_ean_barcode]` - Shortcode is now available even if "Barcodes > Single product page" option is disabled.
* Dev - Shortcodes - `[alg_wc_ean_barcode_2d]` shortcode added.
* Dev - "2D Barcodes" section added.
* Dev - "Print" section added.
* Dev - Barcodes - "Admin products list column" options added.
* Dev - Barcodes - "Enable section" option added (defaults to `no`).
* Dev - Localization - `load_plugin_textdomain` moved to the `init` action.
* Dev - Settings - All barcode options moved to new "Barcodes" section, subsections merged, etc.
* Dev - Settings - Print Invoice & Delivery Notes for WooCommerce - Link updated.
* Dev - Code refactoring.
* WC tested up to: 4.8.
* Tested up to: 5.6.

= 1.5.1 - 29/11/2020 =
* Dev - `[alg_wc_ean]` shortcode added.
* Dev - `[alg_wc_ean_barcode]` shortcode added.

= 1.5.0 - 24/11/2020 =
* Dev - Type - "Automatic (EAN-13, UPC-A, EAN-8)" option added.
* Dev - EAN field added to the WooCommerce Export and Import tools.
* Dev - EAN field added to the WooCommerce Quick and Bulk edit.
* Dev - Backend Options - Product list column - Column is sortable now.

= 1.4.0 - 24/11/2020 =
* Dev - "Type" option added. Now (in addition to the default `EAN-13`) these types are available: `CODE 128`, `EAN-8`, `UPC-A`.
* Dev - "Print Invoice & Delivery Notes for WooCommerce" plugin options added.
* WC tested up to: 4.7.

= 1.3.0 - 28/10/2020 =
* Fix - Frontend - Show barcode - Variations - It only worked if "Show EAN" option was also enabled. This is fixed now.
* Dev - Free plugin version released.
* WC tested up to: 4.6.

= 1.2.0 - 13/10/2020 =
* Dev - "Order Items Table" options added.
* Dev - Frontend - Translation domain fixed.

= 1.1.1 - 09/09/2020 =
* Dev - Backend - "Position" option added.
* WC tested up to: 4.5.

= 1.1.0 - 27/08/2020 =
* Fix - Displaying variations codes for variable products with no *main* EAN set - Fixed.
* Dev - JS files minified.
* Dev - Admin settings descriptions updated.
* Dev - Code refactoring.
* Tested up to: 5.5.
* WC tested up to: 4.4.

= 1.0.3 - 14/01/2020 =
* Fix - Backend - Search - `meta_query` fixed.

= 1.0.2 - 08/01/2020 =
* Dev - Backend - Search - "AJAX search" option added.
* Dev - Code refactoring.

= 1.0.1 - 05/01/2020 =
* Dev - EAN-13 validation added.
* Dev - Backend - EAN input pattern now set to accept numbers only; max length set to 13.

= 1.0.0 - 30/12/2019 =
* Initial Release.

== Upgrade Notice ==

= 1.0.0 =
This is the first release of the plugin.
Tải Miễn Phí EAN for WooCommerce Pro v3.2.0 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup