Dynamic Content for Elementor v1.16.6 NULLED – Create your Most Powerful Websites

Dynamic Content for Elementor  cung cấp cho bạn hơn 100 tính năng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc để đạt được các kết quả phức tạp. Giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của bạn . Chúng tôi hỗ trợ Elementor free , Elementor Pro , ACF Free và ACF Pro , WooCommerce , WPML , Search và Filter Pro , Pods và Toolset .

Other :

Link Demo : https://www.dynamic.ooo/features/

Các tính năng của Dynamic Content for Elementor :

360 Slider

Trường ACF

Nội dung linh hoạt ACF

Thư viện ACF

Mối quan hệ ACF

Bộ lặp ACF

ACF Slider

Thêm vào Lịch

Thêm vào mục yêu thích

Địa chỉ Tự động điền cho Biểu mẫu Elementor Pro

Mặt nạ nâng cao

Điều khiển video nâng cao

Trường số tiền cho Biểu mẫu Elementor Pro

Menu động ngoài canvas

Văn bản hoạt hình

Ảnh động

Canvas nền

Trước sau

Breadcrumbs

Các trường có điều kiện cho Biểu mẫu Elementor Pro

Các trường có điều kiện v2 cho Biểu mẫu Elementor Pro

Xác thực có điều kiện cho biểu mẫu Elementor Pro

Nội dung

Sao chép vào clipboard

CopyPaste Cross-site

Trình theo dõi con trỏ

Ngày

DoShortcode

Cookie động

Ngày đến hạn động cho bộ đếm ngược phần tử

Email động cho biểu mẫu Elementor Pro

Google Maps động

Bài đăng động (phiên bản cũ)

Bài đăng động (là Bài đăng động v2)

Chuyển hướng động cho biểu mẫu Elementor Pro

Trường chọn động cho biểu mẫu Elementor Pro

Mẫu thẻ động

Mã thông báo thẻ động

Mẫu động

Người dùng động

Khả năng hiển thị động

Nhiều bước nâng cao cho biểu mẫu Elementor Pro

Đoạn trích

Xuất cho biểu mẫu Elementor Pro

Hình ảnh nổi bật

Mô tả trường cho Biểu mẫu Elementor Pro

Độ dài trường cho biểu mẫu Elementor Pro

Bao gồm tệp

FileBrowser

Fire ModalWindow

Trường nhãn ẩn cho biểu mẫu Elementor Pro

Định dạng biểu tượng

Biểu tượng cho Biểu mẫu Elementor Pro

Căn chỉnh nội tuyến cho biểu mẫu Elementor Pro

Trường JS cho Biểu mẫu Elementor Pro

Trường HTML trực tiếp cho biểu mẫu Elementor Pro

Trình tạo thông báo cho biểu mẫu Elementor Pro

Phương pháp cho biểu mẫu Elementor Pro

Phương thức

OpenStreetMap

Cuộn hiệu ứng trang

Cuộn trang quán tính

Cuộn trang

Cuộn trang Snap

Toàn cảnh

Thị sai

Menu ParentChild

Mật khẩu hiển thị cho biểu mẫu Elementor Pro

PayPal cho Biểu mẫu Elementor Pro

Nút PDF

Trình tạo PDF cho Biểu mẫu Elementor Pro

PHP thô

Xác thực PHP cho Biểu mẫu Elementor Pro

Trường Pods

Thư viện Pods

Mối quan hệ nhóm

Đăng Metas

PrevNext

QR và mã vạch

Nút Đọc thêm

Trường Regex cho Biểu mẫu Elementor Pro

Rellax

Nội dung từ xa

Nút Đặt lại cho Biểu mẫu Elementor Pro

Bộc lộ

Lưu cho biểu mẫu Elementor Pro

Tìm kiếm & Lọc chuyên nghiệp

Select2 cho Elementor Editor

Select2 cho Biểu mẫu Elementor Pro

Trường chữ ký cho biểu mẫu Elementor Pro

Danh sách bài viết đơn

Chuyển đổi mượt mà

Sọc cho biểu mẫu Elementor Pro

Nút gửi cho biểu mẫu Elementor Pro

Gửi khi thay đổi cho biểu mẫu Elementor Pro

SVG Blob

Biến dạng SVG

Hiệu ứng bộ lọc SVG

Mặt nạ SVG

SVG Morphing

Đường dẫn văn bản SVG

Danh sách điều khoản phân loại

Telegram cho Biểu mẫu Elementor Pro

Điều khoản & phân loại

Trình soạn thảo văn bản có mã thông báo

Nghiêng

Tiêu đề

Trường bộ công cụ

Mối quan hệ bộ công cụ

Chú giải công cụ

Tiêu đề trình theo dõi

Biến đổi

Unwrap

Trường người dùng

Lượt xem

Di chuột qua Biến dạng hình ảnh WebGL

WYSIWYG Editor cho Elementor Pro Form

Free Download Dynamic Content for Elementor v1.16.6 NULLED – Create your Most Powerful Websites nulled changelog
v1.16.5 - 21/08/2021
* Fix: added notice on Dynamic Tag - Token for users without administrators capabilities

v1.16.4 - 20/08/2021
* Fix: Elementor Breakpoints

v1.16.3 - 20/08/2021
* Tweak: JS Field for Elementor Pro Form getField function can now be given a default parameter in case the field is empty
* Tweak: Visibility Referer Triggers now allows referrers from specific pages instead of just from generic domains
* Tweak: Stripe Field for Elementor Pro Form can now save payment details for later, allowing the creation of later payments and subscriptions
* Tweak: Tooltip now can work in a loop
* Tweak: enabled debug on Dynamic Visibility
* Tweak: added icons on User Fields
* Tweak: added delay on Cursor Tracker
* Tweak: compatibility check for Elementor 3.4.x
* Tweak: compatibility check for Elementor Pro 3.4.x
* Fix: multicolumns order on Views
* Fix: Weglot didn't work correctly on Dynamic Visibility
* Fix: on Dynamic Posts, when you retrieve an ACF Field Date, don't show today's date
* Fix: incompatibility with other plugins caused by the PHP 8 str_contains functions
* Fix: minor fixes

v1.16.2 - 26/07/2021
* Fix: Featured images in the background didn't work correctly when inserted in a widget, present in a loop
* Fix: JS Field for Elementor Pro Form getValue function didn't work with Checkbox and Multi-Select fields
* Fix: minor fixes

v1.16.1 - 24/07/2021
* Fix: Featured images in the background didn't work correctly when inserted in a column of an inner section, present in a loop

v1.16.0 - 23/07/2021
Details on https://www.dynamic.ooo/changelog/v1-16-0/
* Tweak: Fix and also prevent potential conflicts with other WordPress plugins caused by PHP dependencies
* Notice: Dynamic Posts v2 now is called Dynamic Posts
* Notice: on PDF Button widget removed "Paged" converter
* New: OpenStreetMap widget
* Tweak: on Dynamic Posts (was Dynamic Posts v2) added HTML & Tokens as Style Items
* Tweak: on Dynamic Posts (was Dynamic Posts v2) added ID List as Query
* Tweak: added wrapper for Grouping fields on Views widget
* Tweak: added compatibility for WPML 4.5
* Tweak: compatibility check for Elementor 3.3.x
* Tweak: compatibility check for WordPress 5.8
* Tweak: removed icons in Dynamic Posts Editor settings to match Elementor's UX
* Tweak: added a new trigger to use "My FastAPP" plugin on Dynamic Visibility
* Fix: when templates with Featured Images as background were used on Dynamic Posts, using Infinite Scroll would load the wrong images
* Fix: Dynamic Visibility now can check terms in the current language with WPML activated
* Fix: Masonry didn't work correctly in the skin Grid with Filters - Dynamic Posts
* Fix: on Dynamic Email for Elementor Pro Form, some email options would overflow to the following emails in the settings
* Fix: Hidden Label for Elementor Pro Form conflict with RecaptchaV3 inside a form, the required options of a field was ignored
* Fix: on PDF Button widget, the PDF was not produced where both browser and JS convert button were present on the same page
* Fix: on PDF Button widget with JS Converter a missing template would cause Fatal Errors to be emitted. Now only a warning is shown
* Fix: Order By with multiple fields on Views
* Fix: ACF Fields widget didn't retrieve the date in the current language
* Fix: on Add to Calendar widget, the ICS file didn't load ACF Fields in specific cases
* Fix: PDF Button with JS converter and template as options, did not create the PDF in some situations
* Fix: minor fixes

v1.15.5 - 25/06/2021
* Notice: PDF Button widget with converters DomPDF or TCPDF now requires PHP 7.2 or greater
* New: Live HTML Field for Elementor Pro Form
* Tweak: Re init layout after Ajax requests on Exposed Form - Views
* Fix: Conditionals Fields v2 could not get the values from the Hidden Field or JS Field
* Fix: errors on DomPDF converter - PDF Button widget
* Fix: not possible to retrieve Favorites from user meta with Views
* Fix: minor fixes

v1.15.4 - 23/06/2021
* Fix: Add to Calendar - ICS, would not fetch settings when it's inside an Elementor template
* Fix: style issue with Dynamic Posts v2 - Skin Carousel on the featured image
* Fix: minor fixes

v1.15.3 - 21/06/2021
* Fix: Add to Calendar widget, ICS returning an error in some situations
* Fix: style issue on Read More and Featured Image items - Dynamic Posts v2
* Fix: on Animated Off-Canvas Menu, the ESC key opened the menu when it was closed
* Fix: solved a conflict between Tooltip extensions and other plugins
* Fix: minor fixes

v1.15.2 - 18/06/2021
* Fix: calculation issue on Amount Field for Elementor Pro Form
* Fix: Match Height on Dynamic Posts v2 - Template with inner sections didn't work correctly
* Fix: minor fixes

v1.15.1 - 17/06/2021
* Fix: solved a CSS issue on Modals widget

v1.15.0 - 17/06/2021
Details on https://www.dynamic.ooo/changelog/v1-15-0/
* Notice: Save for Elementor Pro Form now can create users only if you set "Membership" setting to "Anyone can register" on WordPress General Settings
* New: Tooltip extension
* New: JS Field for Elementor Pro Form
* New: Conditional Validation for Elementor Pro Form
* New: Dynamic Due Date for Elementor Countdown
* New: Grid with Filters Skin on Dynamic Posts v2
* Tweak: optimized assets loading for Dynamic Posts v2
* Tweak: on Dynamic Posts v2 removed items from settings to speed up the widget on Elementor Editor
* Tweak: added Match Height on Dynamic Posts v2
* Tweak: added "Current User" on Dynamic Posts v2 - Query Filter - By Author
* Tweak: on Dynamic Posts v2 you can filter the query for ACF Relationship
* Tweak: Paypal Field for Elementor Pro Form can get the transaction amount from another field in the same form
* Tweak: Stripe Field for Elementor Pro Form can get the transaction amount from another field in the same form
* Tweak: on Stripe Field for Elementor Pro Form you can specify customer information to be saved in the Stripe panel
* Tweak: Stripe Field for Elementor Pro Form no longer needs disabling the cache
* Tweak: Amount Field for Elementor Pro Form now supports a text before and after
* Tweak: restrict country on Address Autocomplete for Elementor Pro Form
* Tweak: compatibility check for Elementor Pro 3.3.x
* Tweak: renamed Custom PHP Validation for Elementor Pro Form to PHP Validation for Elementor Pro Form
* Tweak: ACF Repeater - HTML and Tokens now supports shortcodes
* Tweak: on Views widget, added "Order By" and "Sorting" for Exposed Fields and Grouping Fields
* Tweak: ACF Relationship now supports attachments on related posts
* Tweak: when PDF Button - JS Converter is creating a PDF it now adds a class called "dce-pdf-printing" to the body, so you can style or hide an element with CSS
* Tweak: added an option to delete a PDF attachment after a Dynamic Email is sent
* Tweak: on Dynamic Posts v2 - Query Filter - By Date - Future you can choose if the future contains today's date
* Fix: add to Favorites did not work correctly when running under Nginx and some other cases
* Fix: Carousel Skin on Views widget didn't work correctly on mobile and tablet
* Fix: Dynamic Select reference value could not contain spaces
* Fix: Amount Field for Elementor Pro Form didn't retrieve the value from a Dynamic Select field
* Fix: some Signature Fields would not be rendered on the PDF when sent as PNG. Added an option to use JPEG
* Fix: on Save for Elementor Pro Form, the list of "Form fields to save as meta" didn't work correctly
* Fix: Date Filter on Dynamic Posts v2 didn't work correctly
* Deprecated: Paged PDF converter will be removed from PDF Button widget after June 30th, 2021
* Fix: minor fixes

v1.14.5 - 10/05/2021
* New: Experimental "Paged" Converter for PDF Button widget, a converter that supports custom fonts and page breaks
* Tweak: Added Remove Masking on Dynamic Posts v2 - Carousel Skin
* Fix: compatibility problem between Conditional Fields (old version) and reCAPTCHA fields
* Fix: Minor fixes

v1.14.4 - 05/05/2021
* Tweak: ACF Slider with Lightbox will not conflict with others on the same loop
* Fix: Dynamic Select Field error when the field is set as required
* Fix: Google Maps will not conflict with other plugins when API is not set
* Fix: Dynamic Tag - Token didn't show the preview in the editor
* Fix: removed wrong warning about Conditional Fields old version in the form
* Fix: Minor fixes

v1.14.3 - 29/04/2021
* Fix: New WordPress Dashboard didn't work on some sites
* Fix: Bug when using Parent Child Menu widget
* Fix: Minor fixes

v1.14.0 - 28/04/2021
* New: WordPress Dashboard to manage all features with a new interface
* New: Conditional Fields v2 for Elementor Pro Form
* New: ACF Flexible Content widget
* New: Dynamic Select Field for Elementor Pro Form, a select field where the list of options changes dynamically according to the value of another field
* New: Hidden Label Field for Elementor Pro Form, a hidden field that allows you to fetch the label of a selected item in a Select, Checkbox or Radio field
* Tweak: compatibility check for Elementor 3.2.x
* Tweak: Added 'dce/jsconvpdf/before' trigger to call a JS before the rendering of PDF Button - JS Converter
* Tweak: On 360 Slider widget now you can control the speed and disable the initial spin on load
* Notice: ACF Repeater (old version) widget set as deprecated. We recommend updating to the new version, but we will not remove the old version
* Notice: Dynamic Posts (old version) widget set as deprecated. We recommend updating to the new version, but we will not remove the old version
* Notice: Conditional Fields (old version) for Elementor Pro Form set as deprecated. We recommend updating to the new version, but we will not remove the old version
* Notice: versions released after May 15th, 2021, will no longer support PHP 5.6
* Fix: ACF Fields Currency Mode settings and Decimal Place settings didn't work correctly in a loop
* Fix: Minor fixes

v1.13.6 - 09/04/2021
* Tweak: Added PODS Relationship on Dynamic Posts v2 - Query Type
* Tweak: On Animated Off Canvas Menu - Animations Time, added delay for menu items
* Tweak: Added Custom Table Heading on ACF Repeater when used "HTML & Tokens"
* Tweak: On Dynamic Google Maps, moved Zoom Level on "Controlling" settings
* Tweak: Changed name of "Threesixty 360" in "360 Slider"
* Fix: Various errors on Dynamic Visibility - Events trigger
* Fix: Minor fixes

v1.13.5 - 02/04/2021
* New: Custom PHP Validation for Elementor Pro Form
* Tweak: Added Animations Time controls on Animated Off-Canvas Menu
* Tweak: ACF Gallery can now retrieve fields from the current author, current user, current term, or options pages
* Tweak: On Dynamic Posts v2 - Search Page, now you can choose the Custom Post Type
* Tweak: On Dynamic Posts v2 - Search Page, now you can use Query Filter
* Tweak: Stripe Field for Elementor Pro Form stops empty required fields in JS before submit
* Fix: File Include widget didn't work correctly for administrators on frontend
* Fix: Panorama widget is now visible after a Dynamic Visibility event trigger without animations
* Fix: Minor fixes

v1.13.4 - 29/03/2021
* Fix: PDF Generator for Elementor Pro Form didn't save PDF for not logged users
* Fix: Minor fixes

v1.13.3 - 26/03/2021
* Tweak: removed Pay button on Stripe for Elementor Pro Form
* Tweak: Page Scroll now supports Elementor Optimized DOM
* Tweak: Updated GSAP library and JS syntax on Animated Text widget
* Fix: Minor fixes

v1.13.2 - 19/03/2021
* Fix: error on license activation

v1.13.1 - 19/03/2021
* Tweak: added Masonry for Dynamic Posts v2 - Grid Skin
* Tweak: 40% reduction in plugin size
* Tweak: compatibility check for Elementor Pro 3.2.x
* Tweak: DataTables on ACF Repeater and Views now retrieves the language of the site
* Tweak: added "Open link in a new window" for "Read More" on Dynamic Posts v2
* Fix: On PayPal for Elementor Pro Form fixed issue where in some cases it showed a generic error on form submission
* Fix: Removed empty spaces on ACF Field Image set as Background
* Fix: Minor fixes

v1.13.0 - 13/03/2021
* New: Stripe for Elementor Pro Form
* Tweak: changed name of "ACF Google Maps" in "Dynamic Google Maps" with a better UI
* Tweak: Dynamic Google Maps now supports Search&Filter Pro Plugin >= v 2.5.5
* Tweak: Dynamic Google Maps now supports Geolocation
* Tweak: Updated GSAP library and JS syntax to current version v3.6.0
* Tweak: Added "Results per page" on Dynamic Posts v2 with Query Type - Post Parent
* Fix: Paypal currency issue on live mode for all currencies different than USD
* Fix: Conditional Fields on Submit Button
* Fix: multiple Dynamic Posts v2 widget + Search&Filter on the same page
* Fix: Dynamic Template System didn't save the choice
* Fix: Removed "X-WR-CALNAME" from Add to Calendar widget to avoid Outlook creates new calendar for events
* Fix: Table Heading on ACF Repeater new version
* Fix: Minor fixes

v1.12.4 - 05/03/2021
* Tweak: ACF Repeater - new version can now retrieve fields from the current author, current user, current term, or options pages
* Tweak: Dynamic Posts v2 now supports "Order by: Preserve Post ID order given" useful with Query Type - From Specific Posts
* Tweak: Dynamic Posts v2 now supports "Order by: Relevance" useful with Query Type - Search Page
* Tweak: added "loading..." on Dynamic Posts v2 - Items
* Tweak: Dynamic Visibility now supports two new events: mouseover and double click
* Tweak: On Copy to Clipboard now you can choose the animation between Shake Animation, Change Text and none
* Tweak: Paypal for Elementor Pro has an option to disable validation. The total can now be something dynamically obtained on page load (like a url get parameter). Please notice that disabling validation means that the user can always create order with arbitrary amounts payed
* Tweak: PayPal for Elementor Pro form now supports a layout setting, the vertical layout will show more payment options
* Fix: Multiple condition on Conditional Fields
* Fix: On APIs tab the saving of Google Maps API didn't work correctly
* Fix: Potentially invisible text with SVG Converter in PDF Generator when imagick was disabled
* Fix: Frontend Navigator didn't work correctly
* Fix: Minor fixes

v1.12.3 - 26/02/2021
* Hotfix: PDF Button widget did not include page dependent data on templates

v1.12.2 - 25/02/2021
* Tweak: changed name of "Steps for Elementor Pro Form" in "Enhanced Multi-Step for Elementor Pro Form"
* Tweak: added Dynamic Tags on Conditional Fields - Value
* Tweak: removed constant checking on PHP Raw widget
* Tweak: now you can deactivate imagick functionalities on PDF Generator for Elementor Pro Form - SVG Converter
* Tweak: changed name of "Enhanced Editor" in "Select2 for Elementor Editor"
* Tweak: Conditional Fields can no longer be selected in a list but their ID has to be typed in. The feature was a maintenance burden for little gain
* Fix: compatibility issue between Steps extension and Elementor Pro 3.1
* Fix: removed Invert Order on Prev Next widget
* Fix: Visibility tab not clickable on a new post
* Fix: DataTables loading on ACF Repeater widget
* Fix: Blank page when the margin is not zero on PDF Button widget - JS converter
* Fix: Signature clear button would not clear the pad completely when pad width was modified
* Fix: Minor fixes

v1.12.1 - 18/02/2021
* Tweak: PayPal for Elementor Pro Form now supports Tokens on Item Value
* Tweak: Signature for Elementor Pro Form now supports autosaving
* Tweak: Dynamic Posts v2 - Skin Carousel now supports Initial Slider
* Tweak: Style for PayPal for Elementor Pro Form
* Tweak: PDF Button - JS Converter now retrieves custom css from the template
* Fix: Linkable Template on Dynamic Posts v2
* Fix: our features now works correctly when "Elementor Optimized Asset Loading" is activated
* Fix: DataTables loading on Views widget
* Fix: Dynamic Visibility - Hide other elements on Events Trigger when all elements have only the same CSS class
* Fix: Multiple ACF Repeater - Carousel with the same template
* Fix: Minor fixes

v1.12.0 - 11/02/2021
* New: PayPal for Elementor Pro Form
* Tweak: Dynamic Visibility supports OR/AND conditions
* Tweak: Improvement on Custom Condition - Dynamic Visibility
* Tweak: PDF Button - JS Converter now creates compress PDF files
* Fix: Animations didn't work correctly on last version
* Fix: Modals widget didn't work correctly on last version
* Fix: ACF Google Maps API issue
* Fix: Points issue on SVG Blob
* Fix: Minor fixes

v1.11.0 - 02/02/2021
* Tweak: Optimize page loading performance
* Tweak: new server to check license
* Tweak: ACF Relationship can now retrieve fields from the current author, current user, current term, or options pages
* Tweak: Increase resolution on SVG Converter - PDF Generator for Elementor Pro Form for SVG created with Adobe Illustrator
* Tweak: Settings for ACF Repeater new version moved on the tab "other" on admin pages. The old version will be deprecated on 30/04/2021 and no longer on 31/03/2021
* Tweak: new free SVG Editor on https://svgeditor.dynamic.ooo
* Tweak: ACF Google Maps widget now can retrieves position from multiple CPTs
* Tweak: ACF Google Maps widget now retrieves the language of the site
* Tweak: Signature for Elementor Pro Form now supports responsive size
* Notice: added warning for PHP version * Fix: Enable link on ACF Repeater new version
* Fix: Unfold on the Content widget
* Fix: Multiple condition fields on Send Button
* Fix: Regex for Elementor Pro Form
* Fix: Re-added Dynamic Tags on all form-fields
* Fix: Minor fixes

v1.10.1 - 17/01/2021
* New: Telegram for Elementor Pro Form
* Fix: Password Visibility for Elementor Pro Form
* Fix: ACF Repeater subfields value with Table skin
* Fix: Dynamic Posts v2 - Dynamic Query Type didn't work correctly after last update

v1.10.0 - 16/01/2021
* New: Signature for Elementor Pro Form
* New: Regex for Elementor Pro Form
* New: ACF Repeater. The old version will be deprecate on 31/03/2021
* Tweak: Enchanted Form split into several stand-alone extensions for Elementor Pro Form: Address Autocomplete, Field Description, Icons, Inline Align, Length, Method, Submit on Change, Password Visibility, Reset Button, Select2, Submit Button, WYSIWYG Editor
* Tweak: added pagination on Dynamic Users
* Tweak: added multi-pages for SVG Converter on PDF Generator for Elementor Pro Form
* Tweak: on Dynamic Posts v2 added excluded posts for Search Page - Query Type
* Tweak: changed default converter to JS for PDF Button
* Tweak: changed default converter to SVG for PDF Generator for Elementor Pro Form
* Tweak: Removed "Hide Description" feature from Enhanced Editor and renamed Enchanted Editor to Enhanced Editor
* Tweak: compatibility check for Elementor 3.1.x
* Fix: Limit Content on Dynamic Posts and Dynamic Posts v2 now supports Hebrew, Arabic, Chinese or any other languages which have its character being count differently
* Fix: Fatal error in DomPDF
* Fix: ACF Relationship limited to 5 posts
* Fix: Accordion autoclosing on ACF Repeater
* Fix: Field selection for ACF Repeater didn't work correctly on Safari
* Fix: added method get_term_link
* Fix: PHP8 compatibility fixes
* Fix: Minor fixes

v1.9.7.2 - 24/12/2020
* Fix: Compatibility issue with Polylang plugin
* Fix: Minor fixes

v1.9.7.1 - 22/12/2020
* New: Dynamic Posts v2 now supports Search&Filter Pro Plugin
* New: Search&Filter Pro widget
* New: Converter JS on PDF Button widget
* New: Converter SVG on PDF for Elementor Pro Form
* New: Dynamic Cookie widget
* New: Animated Off-Canvas Menu widget
* New: Query Type - Search Page on Dynamic Posts v2
* New: Fallback Content on Dynamic Posts v2
* Tweak: Grid to Fullscreen 3D on Dynamic Posts v2 now supports panel width
* Tweak: Quoted strings are now allowed as filter arguments on Tokens
* Fix: Dynamic Current Posts Term on Dynamic Posts v2
* Fix: Date Filter on Dynamic Posts v2
* Fix: Amount Expression fields disappeared on editor mode
* Fix: Before After stylesheet
* Fix: Minor fixes

v1.9.6.7.2 - 25/11/2020
* Fix: ACF Relationship widget conflicts with other posts widgets
* Fix: CSS issue on Before After widget
* Fix: Minor fixes

v1.9.6.7.1 - 23/11/2020
* Tweak: Improved support for WPML
* Tweak: Visibility - Events condition now works on a loop if you set a custom CSS ID or CSS Class
* Fix: On ACF Relationship widget added orderby "post__in" (called "Same order of ACF Relationship") to set the same order of the field
* Fix: The separator on ACF Relationship widget now works correctly
* Fix: Minor fixes

v1.9.6.6 - 16/11/2020
* Tweak: ACF Relationship widget now supports "order by"
* Fix: Specific Posts Query Type on Dynamic Posts v2 now returns all selected posts
* Fix: on Dynamic Posts v2, the second widget with Blog Grid Type didn't retrieve the template for the first post
* Fix: ACF Relationship - Invert Direction now retrieves right posts
* Fix: Minor fixes

v1.9.6.5 - 09/11/2020
* Tweak: Pagination and Infinite Scroll now works on Template and Archive pages
* Tweak: Border Style on Dynamic Posts v2
* Fix: No field error on conditional send button
* Fix: On Dynamic Posts v2 now ACF Relationship doesn’t return posts if the field doesn’t have related posts
* Fix: Minor fixes

v1.9.6.4 - 29/10/2020
* Tweak: new DPI choice on PDF Features
* Fix: Fatal Error with Tokens

v1.9.6.3 - 23/10/2020
* Fix: Dynamic Posts v2 widget - Title link didn’t work correctly
* Fix: Threesixty 360 widget - The number of frames didn’t work correctly
* Add: ACF Fields widget now supports e-mail fields
* Fix: Minor fixes

v1.9.6.2 - 15/10/2020
* Add: New types of Templates Type on Dynamic Content Template System Metabox
* Fix: Conflict with Elementor pagination
* Fix: Fatal Error with 'Skin_GridFilters.php' file
* Fix: PDF Button widget download function didn’t work after the last update
* Fix: Remote Content widget didn’t work after the last update
* Fix: Compatibility with Dark Theme
* Fix: Minor fixes

v1.9.6 - 06/10/2020
* New: Dynamic Posts v2 widget
* Add: Currency value and decimal places for numbers on ACF Fields
* Add: RTL Settings for PDF Button widget and PDF Action for Elementor Pro Form
* Add: DPI Settings for PDF Button widget and PDF Action for Elementor Pro Form
* Fix: Minor fixes

v1.9.5.6 - 04/09/2020
* Fix: Pagination and Infinite Scroll didn’t work correctly
* Fix: Form Steps extension didn’t work correctly
* Fix: Global Settings panel issue
* Fix: Minor fixes

v1.9.5.4 - 25/08/2020
* Fix: Theme Builder v3 conflict
* Fix: Minor fixes

v1.9.5.3 - 21/08/2020
* Fix: Elementor v3 compatibility
* Fix: Minor fixes

v1.9.5.2 - 20/06/2020
* New: File Browser private folder
* New: Views Template Lazy Load
* New: Views Template Lazy Progressive Load
* New: Views Template Lazy Placeholders
* New: Views Posts Not in Terms
* New: OOO Query Control support for Dynamic Tags
* New: Form Conditional Field support for Token Form
* Add: Unwrap maintain Style option
* Add: Unwrap strip tags
* Add: Amount Field support for Conditional fields
* Add: Unwrap support for Document and Strip Tags
* Tweak: Dynamic Template other origin for User and Author
* Speed: OOO Query Control for Roles
* Speed: OOO Query Control for CPT
* Speed: OOO Query Control for ACF fields
* Speed: OOO Query Control for Meta fields
* Speed: Tokens optimization
* Update: aFrame library
* Fix: Form Steps compatibility with Elementor PRO 2.10.x
* Fix: Panorama multi instance and Image Lazy load
* Fix: Template Style fix
* Fix: Form Dynamic Email multiple File Upload attachments
* Fix: Amount Field support for Elementor Form Shortcode
* Fix: Minor fixes

v1.9.4.2 - 27/05/2020
* Fix: Post Listing Background Image
* Fix: Visibility works with less code
* Fix: Google Maps default Markers

v1.9.4.1 - 26/05/2020
* Tweak: Advanced Transforms

v1.9.4 - 26/05/2020
* New: Frontend Navigator
* New: Tracker Header Global Setting
* New: Extension Mask for Elementor Image, Elementor ImageBox, Elementor Video
* New: Extension Unwrap
* New: Enchanted Editor add Edit Template on Context Menu
* New: ACF Repeater render as Accordion, Table DataTable and List with Icons
* New: Changelog from License Tab
* Add: Save Action stop next Action on Error
* Add: Dynamic Email Action send Email in HTML + Plain text version
* Add: Visibility Trigger Max per User
* Add: Views can ignore Sticky posts
* Add: Views active Filters
* Update: Isotope js library
* Speed: prevent double Elementor page render when Template System is enabled
* Tweak: Forced Dynamic Tags on all supported Controls
* Fix: Views Exposed Sort
* Fix: PDF unwrap for long text block
* Fix: Dynamic Posts Ajax CSS
* Fix: Content Widget works with the_content filters
* Fix: Dynamic Background on Loop of Terms or User
* Fix: Dynamic Background Video on Section
* Fix: Dynamic User filter
* Fix: Minor fixes

v1.8.14 - 24/04/2020
* Add: Form Submit button
* Add: Amount Field support for Acceptance and Checkboxes
* New: Token EXPR
* Add: Term Taxonomy List Image Style
* Add: Pause on Hover on all Swiper carousel
* Add: Views Widget Infinite Button
* Add: Form Reset button
* Add: Form Steps Summary
* Add: Dynamic Posts Widget new Type field in standard render
* Add: Remote Content support for Authentication
* Add: Enchanted Form automatic submit on Field Change
* Add: Save Action store Multiple data as Array
* Speed: load only necessary assets in Debug mode
* Speed: faster Editor opening speed
* Security: moved minified assets to Uploads
* Fix: multiple Carousel instance in archive page
* Fix: Minor fixes

v1.8.9 - 06/04/2020
* New: Visibility also works for Columns
* New: Visibility Term Triggers
* New: Visibility Dynamic Tag Triggers
* New: Enchanted Form Min e Max Length to Text and Textarea fields
* Update: Vendors
* Fix: Minor fixes

v1.8.8.5 - 02/04/2020
* New: Smooth Transition in Global settings
* New: WebGL Image Distortion Hover Widget
* New: Smart Assets minification in production
* New: Token QUERY
* New: Enchanted Form WYSIWYG to Textarea fields
* New: Enchanted Form Address Autocomplete to Text fields
* New: Enchanted Form set GET or POST Action to Form instead standard Ajax
* New: Visibility support for WooCommerce (Product in Cart, Membership)
* New: Dynamic Redirect Action for Elementor PRO Form
* Add: Views Widget display as Slideshow
* Add: Views Widget more advanced Terms filtering
* Tweak: Enchanted Form support for more Field Width
* Tweak: OOO Query Control quick Add or Edit
* Tweak: Form Field Condition now support Multiple Values for a Single Field
* Style: add settings for Form Amount field
* Fix: Added compatibility with WordPress v5.4
* Fix: Form Extension now works also in Elementor PRO PopUp
* Fix: ACF Repeater working for repeaters inside Groups or Tabs
* Fix: Minor fixes

v1.8.7.2 - 16/03/2020
* Add: Count, Ajax Pagination and GroupBy Accordion to Views Widget
* Add: Extension for Video Widget more Style settings
* Add: Widget Cursor Tracker new style controls
* Add: Dynamic Posts Widget TextZone Animation effect in rollover
* Add: Enchanted Form Tooltip option for Field Description
* Add: Enchanted Form all Column Width is now available
* Fix: more stability and compatibility with 3rd part widgets
* Fix: CSS styles on Archive pages and Widgets with loop
* Fix: Elementor PRO Utils error
* Fix: Minor fixes

v1.8.6.1 - 29/02/2020
* New: Extension for Video Widget
* New: Widget Cursor Tracker
* Add: Dynamic Tag Token to Color Control
* Add: ACF Repeater support for nested Repeater fields
* Tweak: Widget Post Term Taxonomy
* Fix: Compatibility with Elementor 2.9
* Fix: Minor fixes

v1.8.5 - 19/02/2020
* New: ACF Maps Widget support ACF Repeater data
* Add: now Tokens support "return as Data" setting for Media Controls
* Update: Vendors
* Fix: Form scripts (Steps and Conditional logic) are now in the footer
* Fix: Compatibility with Elementor 2.9
* Fix: Minor fixes

v1.8.4.3 - 07/02/2020
* New: Dynamic Tags Template
* Add: Dynamic Posts Widget on ACF Relationship inverted mode
* Add: Save Action for Elementor PRO Form save as Options
* Add: Save Action for Elementor PRO Form update Post, User and Term
* Add: Conditional Fields for Elementor PRO Form support for Steps
* Add: now Tokens support "options" filter to generate dynamic options on Elementor PRO Form fields
* Tweak: ThreeSixty 360 autodetect type and frame number
* Security: removed eval function from some widgets
* Fix: Minor fixes

v1.8.3 - 12/01/2020
* New: now Tokens support ACF Fields
* Add: ACF Maps Dynamic Infowindow
* Add: now Tokens Date support Post, User & Term subfields
* Add: Term & Taxonomy now support ACF Color in terms
* Add: Trigger scroll for Animated Text
* Add: Visibility support for Context COOKIE and SERVER parameters
* Add: Visibility support for Language trigger (WPML, PolyLang, TranslatePress and WeGlot)
* Add: support for ACF Fields on Options page
* Fix: ThreeSixty 360 Widget responsive width
* Fix: Minor fixes

v1.8.2.1 - 18/12/2019
* New: Extension Amount for Elementor PRO Form
* Add: Visibility support for Language trigger (WPML, PolyLang and TranslatePress)
* Fix: Template render speed improvements
* Fix: Minor fixes

v1.8.2 - 12/12/2019
* New: now Tokens support WooCommerce Products
* New: now Tokens can display the Post Taxonomy Terms
* Fix: ACF Gallery Masonry render
* Fix: Dynamic Posts ACF Link
* Fix: Copy/Paste Cross-site compatible with Elementor 2.8
* Fix: Minor fixes

v1.8.1 - 04/12/2019
* New: Copy Paste Cross-site interface working on All browser
* Tweak: ACF Repeater in Template Preview
* Add: ACF Map Marker Clustering
* Add: form Upload fields as Attachments on Dynamic Email
* Fix: Minor fixes

v1.8.0 - 29/11/2019
* New: Copy & Paste across different site domains
* New: Copy to Clipboard Widget
* New: WebGL BG Canvas Widget
* New: Easy Rollback to the previous version after plugin update
* New: Force Full-Width or Canvas Template to Single Page from Dynamic Template System
* Add: Description on Fields in Enchanted Form for Elementor PRO Form
* UX: new Enchanted Form setting Tab
* Update: Vendors
* Fix: Minor fixes

v1.7.1 - 19/11/2019
* New: Dynamic Tag Token Wizard mode
* New: Extension Enchanted Editor
* New: Extension Steps for Elementor Pro Form
* Add: ACF Repeater Widget add tab [link] ACF Repeater Url
* Add: Views Widget filter by meta array subfield
* Add: support for MU Plugins
* Add: Template System can be disabled
* Add: Document Horizontal Inertia
* Optimization: minifyed Css and more lightweight
* Optimization: Widget FeaturedImage
* Optimization: Widget TitlePost
* Fix: DynamicPosts Query of filters by masonry grig render
* Fix: DymamicPosts Include/Exclude Terms
* Fix: Minor fixes

v1.7.0 - 27/10/2019
* New: Animated Text
* New: Extension Enchanted for Elementor Pro Form
* New: Widget Button PDF
* New: Widget Barcode & QrCode
* New: Widget Add to Calendar
* New: Token variable System
* Add: Dynamic Posts Include/Exclude for Terms
* Add: Dynamic Posts Date Filter (Past, Future, Today, Yesterday from post date or meta value)
* Add: Multiple conditions to Conditional Fields for Elementor PRO Form
* Add: AutoLogin and update User for Save Data for Elementor PRO Form
* Add: Add to Favorites Button: Hide Button for NON Logged Users and Cookie counter
* Fix: Acf Justyfier gallery
* Fix: Modals delay enter animation
* Fix: Minor fixes

v1.6.0.1 - 12/10/2019
* Fix: Minor fixes
* Out of Beta

v1.6.0 - 06/10/2019
* New: Category SVG
* New: Widget SVG Mask
* New: Widget SVG Fe FilterEffects
* New: Widget SVG Distortion
* New: Widget SVG Blob
* New: Widget SVG PathText
* New: Widget SVG Morphing pattern image
* New: Widget ACF Repeater
* New: Widget User Fields
* New: Widget Add to Favorites
* New: Extension use Tokens everywhere in Dynamic field (no Elementor PRO needed)
* New: Extension Save Data (as Post, User or Term) for Elementor PRO Form
* New: Extension Export Data for Elementor PRO Form
* New: Extension Message for Elementor PRO Form
* New: Extension PDF for Elementor PRO Form
* New: Extension Dynamic Email for Elementor PRO Form
* New: Extension Visibility Conditional Fields for Elementor PRO Form
* New: Control Ajax Select2 in Elementor Settings
* New: Document Navigation Snap Scroll style
* Add: Views Widget now also list User and Term objects
* Add: Token variable Term
* Add: Token variable Wp_Query
* Add: Token variable Author
* Add: Group By option in Views Widget
* Add: Ignore Posts option in Views Widget
* Add: Post selection for Visibility Extension
* Add: language trigger for Visibility Extension
* Add: user Events trigger (click and page load) for Visibility Extension
* Add: File Browser Widget can get files from Medias in Post Field and from a CSV
* Add: Inverted relation in ACF Relationship Widget for Bidirectional relations
* Add: fix links (lazy images, relative links, etc) of scraped code in Remote Content Widget
* Add: Author Query filter in Dynamic Posts
* Fix: search posts by author in admin
* Fix: plugin speed optimizations

v1.5.3 - 20/07/2019
* New: Token varable Date ([date], [date|Y m d], [date:+1 month|d-m-Y]
* New: PODS Gallery Widget
* Add: Pagination options on Views Widget
* Add: Period trigger on Visibility extension
* Add: Random trigger on Visibility extension
* Add: Max trigger on Visibility extension
* Add: Text manipulation on Meta Widget
* Add: File Browser Widget can select from "Media Library" and "Post Medias"
* Tweak: The Animations are now compatible with motion effects, work together. In continuous movement and at the same time animated in scroll. (this compatibility requires re-enabling)
* Tweak: Select2 on all select controls
* Tweak: Page Scrolling animations
* Tweak: Tokens are supported in all Text widgets (WP native and Elementor's)
* Fix: ACF Google Map Marker ACF Image
* Fix: ACF Field Wysiwyg autop
* Fix: ACF Gallery Lightbox
* Fix: ACF Gallery support all field return type (array, url, id)
* Fix: Visibility with Elementor Free v2.6.x

v1.5.2 - 25/06/2019
* New: Widget SVG Morphing
* New: All our widgets now support Token in text fields controls
* New: Pods Relationship widget
* New: Toolset Relationship widget
* New: GeoIP based trigger for Visibility ("GeoIP Detection" plugin needed)
* New: setting to remove shortcode (like Visual Composer) in Post Content Widget
* New: advanced configuration for Excerpt Widget
* Improvement: Current Post based trigger for Visibility
* Improvement: Period based trigger for Visibility
* Improvement: sortable post in Single Post List widget
* Optimization: compression and minimization on all DCE js
* Tweak: Dynamic Posts native Template from term and taxonomy
* Tweak: debug mode for Visibility
* Update: more settings on Views widget
* Fix: compatible with Elementor Free v2.6.0-beta1
* Fix: Image Acf in Dynamic Posts
* Fix: Rendering Template
* Fix: Minor fixes

v1.5.1 - 06/06/2019
* Improvement: File Browser, custom folder path and dynamic folder via meta_field
* Improvement: Modals Widget close button
* Added: Modals close button X Style
* Optimized: rendering of template
* Fix: Modals changed class name (required resave)
* Fix: Visibility

v1.5.0 - 04/06/2019
* Improvement: Visibility extension:
-Move: from Advanced tab to its new own dedicated, divided by section
-Add: Parameter condition
-Add: Debug mode to show trigger in frontend
-Add: Keep HTML
-Add: Responsive condition
-Fix: Specific User
* Improvement: Dynamic Posts
-Improved UX
-New Layout:
--New mode of ordering elements
--Changed layout Position Image
--Added order image
--Added Text-Zone: Float in front
-Added style Text-Zone x/y movement
-Added style for modal in Ajax Page Load
-Image-Overlay Color/Image/Gradient and Opacity
-Removed in/out option for title, meta, author, read more
-Improved MetaData: Icon, taxonomy block, Space
-Improved Author: Align, Space, Avatar image style
-Improved ReadMore Button: Tabs Colors
-Fix: Infinite Scroll if the number of posts is less than total element, if the value is 0 or empty get default number
* Improvement: ACF Field:
-now get the field in Archive and User template
* Improvement: List Widgets Style
-border Weight and width
-UX label_block
* Improvement: Advanced Transforms structure
* Fix: Post-Content in Archive for Home Category and Tag.

v1.4.2 - 17/05/2019
* Added: ACF Map Dynamic mode for same Terms
* Added: support for multiple Post Meta in Widget Meta
* Added: activation domain check
* Tweak: List widgets
* Tweak: Remote content

v1.4.1 - 08/05/2019
* Added: InfoWindow in ACF Map
* Fix: Dynamic Posts Carousel (Slick)
* Fix: Template system user and search
* Fix: Template system get from Single and Archive by Theme Builder Elementor Pro

v1.4.0 - 26/04/2019
* New: Widget Toolset Field
* New: Widget ACF Relationship
* New: Widget Views
* New: Document Inertia Scroll
* New: Post Widget Meta
* New: Post Widget Meta
* New: Unfold option in Content Post
* Tweak: Widget Views with ajax and infinite scroll
* Tweak: update engine crawler for Remote Content
* Tweak: Document page scroll effects
* Tweak: Widget Views with Pagination and Exposed sorting
* Tweak: Post Breadcrumb use Yoast if is active
* Tweak: ACF Slider Force-Width, Force-Height and Background-Mode
* Fix: compatibility with PHP 7.3
* Fix: Dynamic pots offset value
* Fix: Document page snap scroll
* Fix: Post Content strip all tags if use the content limit
* Fix: minor fix
* Added: Support ACF Field date in Dynamic Posts, Act Field Widget.
* Added: Now Tokens support string Filters
* Updated: vendor plugin-update-checker
* Optimization: less memory utilization in Visibility for section
* Security: more secure method to verify Custom condition in Visibility

v1.3.1.1 - 07/03/2019
* Fix: Template System after element template in archive
* Fix: Dynamic Posts Dynamic-mode in home and term archive
* Fix: Pagination of document snap-scroll
* Fix: minor fix

v1.3.1 - 05/03/2019
* New: Template System rebuild ui
* New: Scrolling effects for page controls
* New: Widget Pods Field
* New: Widget Tilt
* New: Document Setting > Page Scroll
* New: Document Setting > Page Scroll Effect
* New: Custom condition for Visibility
* Tweak: Dynamic Posts Dynamic Taxonomy and Terms
* Tweak: Change name of widget "Popups" to "Modals"
* Fix: compatibility with Visibility in Editor
* Fix: Compatibility with Elementor 2.5.1
* Fix: Visibility condition

v1.2.1.1 - 11/01/2019
* Update: more settings for FileBrowser
* Update: Visibility integration with Elementor Editor (Navigator and Context menu)
* Fix: compatibility with deprecated PHP version (5.6)

v1.2.1 - 06/01/2019
* Optimization: Complete code refactoring
* New: added pagination in Dynamic Posts
* New: "Load More" button in Dynamic Posts
* New: InfiniteScroll in Dynamic Posts
* New: set your own API keys on Google Maps
* New: Visibility now works also with Sections
* New Advanced: RevealFx
* Update: more choice for Visibility (Context, Conditional Tags, ecc), please check compatibility
* Update: Advanced Rellax responsive value
* Fix: compatibility with Customization setting in OceanWP

v1.1.2 - 12/11/2018
* Fix: minor fix

v1.1.1 - 01/11/2018
* Tweak: FireModalWindow: padding, border radius, icon after/before, UX
* Tweak: Dynamic Content > Settings (UI)
* Tweak: Dynamic Content > Settings for Search page
* Tweak: Optimized for WPML
* Tweak: ReadMore post hover-style
* Optimization: Plugin Core for future release
* Upgrade: Library (Swiper, Anime, Reveal, Rellax)
* New: Widget List-Single-Posts-Menu
* New: Widget PopUps
* New: Dashboard Info
* New: Backend Column (Dynamic Content template) for Pages, Posts, CPT and Taxonomy

v1.1.0.1 - 13/09/2018
* Fix: Ajax Page Open, compatibility with Astra Theme

v1.1.0 - 12/09/2018
* New: Taxonomy in TemplateSystem global settings
* Tweak: Transform, added condition Enabled Transforms (Required activation for the elements used)
* Tweak: ACF Maps, added Snazzy Style
* Tweak: Dynamic Posts, Query Parent-child logic

v1.0.8.2 - 06/09/2018
* Fix: Ajax Page Open (thanks Sylvia)
* Tweak: Single Template blank page
* Fix: Minor bugfix

v1.0.8.1 - 01/09/2018
* Fix: Transform

v1.0.8 - 31/08/2018
* Fix: Dynamic Posts pophover transforms for single items
* Fix: Post Title
* Fix: ACF Fields
* Fix: ACF Gallery
* Fix: SnapScroll
* Minor Fixes

v1.0.7 - 27/08/2018
* New: Advanced Parallax for any widget (with Rellax https://dixonandmoe.com/rellax/)
* Tweak: Post content shortcodes
* Security: Dev widget configurable only by admin
* Fix: Remote Content Cache working well and introduced Max Connection Time
* Tweak: PhpRaw check for working code before save
* Fix: Minor bugfix

v1.0.6 - 25/08/2018
* Tweak: Template settings archive for home
* Tweak: TwentyTwenty Before/After Dynamic fields (Pro)
* Tweak: FileBrowser style tab
* New: Now the transformations controls is advanced for any widget
* New: Group Controls HSB

v1.0.5 - 20/08/2018
* New: Creative widget Panorama
* New: Creative widget TwentyTwenty Before/After
* Fix: Transforms container

v1.0.4 - 12/08/2018
* New: Transformations responsive Controls
* New: Creative widget Parallax
* New: Creative widget Threesixty 360, image rotator
* New: Dev widget RemoteContent
* Fix: Fixed counter hits for FileBrowser
* Fix: Minor bugfix

v1.0.3 - 07/08/2018
* Tweak: Transform on Featured-image and ACF-image
* Tweak: Dynamic Posts, Query "From specific post "get from all CPT
* Tweak: Enchanted FileBrowser with native WP Media meta
* Fix: Minor bugfix

v1.0.2 - 27/07/2018
* Tweak: Featured Image
* Tweak: ACF Fields / ACF Gallery / ACF Map
* Added: Blend Mode and Filters
* Added: In transform TranslateX/Y
* Fix: Minor bugfix

v1.0.1 - 25/07/2018
* Tweak: ACF Fields / ACF Gallery / ACF Slider / ACF Map
* Tweak: Updated Swiper library to v4.3.3
* Compatibility for Elementor 2.1.0
* Fix: Minor bugfix

v1.0.0 - 26/06/2018
* Initial relese

v0.0.1 - 03/05/2017
* First steps

Free Download Dynamic Content for Elementor v1.16.6 NULLED – Create your Most Powerful Websites :

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress