Divi Machine v4.1.6.1


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Divi Machine là một plugin của bên thứ ba dành cho Divi bổ sung nhiều tính năng loại bài đăng tùy chỉnh cho Divi. Nó sử dụng Trường tùy chỉnh nâng cao và thêm nhiều mô-đun mới vào Trình tạo Divi để tạo bố cục mới cho các loại bài đăng tùy chỉnh của bạn. Nó thậm chí còn bổ sung các tính năng mà ACF thường không có. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét Divi Machine và xem nó có thể làm gì để giúp bạn quyết định xem đó có phải là plugin phù hợp với nhu cầu của bạn hay không.

Link Demo : https://www.elegantthemes.com/blog/divi-resources/divi-plugin-highlight-divi-machine

Các tính năng chính của Divi Machine :

 • Bản trình diễn với các gói bố cục miễn phí để tải xuống
 • Tạo các bài đăng tùy chỉnh
 • ACF tích hợp
 • Lưu trữ các trang
 • Các trang đơn
 • Bộ lọc Ajax
 • Sắp xếp Ajax
 • Ajax tải thêm
 • Tìm kiếm các hình thức
 • Bộ lặp ACF
 • Thanh trượt / băng chuyền
 • Phòng trưng bày
 • Bố cục lưới / nề
 • Danh mục và thẻ tùy chỉnh
 • Trình tạo trực quan tương thích

Cài đặt Divi Machine :

Bạn sẽ tìm thấy các cài đặt trong menu Divi Engine trong bảng điều khiển WordPress. Cài đặt cho phép bạn nhập khóa cấp phép, bật chế độ gỡ lỗi, thêm CSS và JavaScript tùy chỉnh, nhập hoặc xuất cài đặt. Tab Nhận trợ giúp cung cấp một số video và liên kết đến tài liệu.

Tạo kiểu bài Divi machine:

Tab Loại bài đăng liệt kê các loại bài đăng tùy chỉnh mà bạn đã tạo và cung cấp một nút để thêm các loại bài đăng mới.

Tôi đã tạo một loại bài đăng mới có tên là Nhà. Tôi đã thêm tiêu đề và tất cả các trường đã được điền tự động. Cài đặt bao gồm cài đặt chung, nhãn, hiển thị bài đăng và các tùy chọn nâng cao.

Cài đặt chung bao gồm tên loại bài đăng, slug và mô tả. Nhãn cho phép bạn đổi tên từng nhãn. Khả năng hiển thị của bài đăng bao gồm công khai, thanh bên quản trị, vị trí, biểu tượng, thanh quản trị và các menu điều hướng. Cài đặt nâng cao bao gồm phân loại, hỗ trợ meta, loại trừ khỏi tìm kiếm, bật lưu trữ, slug lưu trữ tùy chỉnh và phân cấp.

Nhấp vào tên biểu tượng sẽ mở ra danh sách các biểu tượng dashicon của WordPress, nơi bạn có thể thực hiện lựa chọn của mình. Tôi đang chọn các ngôi nhà cho loại bài đăng Ngôi nhà. Điều này thường được sử dụng cho nhiều trang web, nhưng tôi vẫn đang sử dụng nó. Chỉ cần sao chép và dán tên vào trường tên biểu tượng trong cài đặt loại bài đăng.

Khi bạn đã xuất bản loại bài đăng, tên sẽ xuất hiện trong menu thanh bên và nó sẽ hiển thị biểu tượng bạn đã đặt cho nó.

Tạo nhóm trường trong ACF

Khi bạn đã tạo loại bài đăng trong Divi Machine, hãy tạo nhóm trường cho loại bài đăng bằng Trường tùy chỉnh nâng cao. Trong bảng điều khiển WordPress, chuyển đến Trường tùy chỉnh và nhấp vào Thêm mới .

Thao tác này sẽ mở trình chỉnh sửa nơi bạn sẽ tạo nhóm trường. Chọn Thêm trường và nhập thông tin bạn cần cho trường đó. Làm điều này cho mỗi trường.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Divi Machine v4.1.6.1 nulled changelog
/* CHANGELOG */
VERSION 4.0 - 12/10/21
* NEW ADDITION: Added compatibilty for ACF Options (ACF Pro) - enable the option "ACF is on an Options Page" in the ACF Item module, under the specific settings tab
* NEW ADDITION: Gallery Module
- Define number of images you want to show
- Grid Settings:
- Added option to change gutter size
- Added option to customise the grid using custom code - see this doc here:
* NEW ADDITION: ACF Item module - Added some conditional logic settings
- added option to hide another module/row/section based on the ACF true/false field.
- added option to add a CSS class to another element based on a select or checkbox field
- If ACF value is empty you can:
- Hide Module (default)
- Hide Parent Row & this module
- Hide Parent Section & this module
- Hide Another Element & this module (define CSS selector)
or
- Show custom text that you define
* NEW ADDITION: - Category Loop: Added setting to define the HTML tag of the title
Added setting to customise the description text appearance
Added setting to customise the box-shadow and borders of the categories
Added setting to show ALL the terms regardless of if on a single page
* MOD - ACF Item: Added option to let a link/url field to be another ACF Field
* MOD - Archive Loop: Changed include/exclude categories/tags to be SLUG comma-seperated. If using IDs before, please change to slug
* MOD - Orderby Wishlist ( for Machine Account)
* FIX - PHP Notices on render function of all modules
* FIX - code optimizing for multiple dmach_pretty_permalinks calls
* FIX - ACF on category page would not work
* FIX - ACF Item search option Titanframework php error
* FIX - Blank Carousel Item issue
* AJAX FILTER UPDATE - 1.8
* NEW ADDITION - Filtering options orderby (Category/Tag/Taxonomy/ACF) - ability to change the order of the filter items in the select drop down for example.
* FIX - Checkbox Type ACF field for "Numeric" filter value type Filtering issue
* FIX - Order by Wishlist posts per page issue
* FIX - Styling issue after ajax
* FIX - Include/Exclude category on Product Loop module for ajax filtering/pagination
* FIX - Relationshiop ACF field support for Linked Post on Machine Archive loop
* FIX - Include tag issue on Archive Loop
* FIX - Filter Items "Show More/Show Less" issue
* FIX - Multiple Level Conditional category filter option issue
* FIX - Search Filter Item js error
*
* AJAX FILTERS UPDATE - 1.7
* NEW ADDITION - Added multiple post type selection - Divi Machine only for now
* NEW ADDITION - Added Product Variation Type in ProductLoop module - You can now show the product variations as seperate products on the product loop
* NEW ADDITION - Added "Exclude Tags" in machine loop
* NEW ADDITION - ACF field Sort type added for Machine Loop
* MOD - Added de_ajaxfilter_before_shop_loop_item/de_ajaxfilter_after_shop_loop_item hooks on Product Loop
* FIX - Order by ACF field issue when filtering
* FIX - Filtering issue with tax_query or meta query is empty in original query
* FIX - Map pins for ajax loadmore
* FIX - Style Confliction with other modules for ajax call
* FIX - Filter Count issue
* FIX - Filter issue for conditional category issue when child is empty
* FIX - Filter issue when press enter key to search
* FIX - Load more issue when inside loop module is in layout
*
VERSION 3.5.5.2.1 - 10/09/21
* FIX - Missing code for new ACF Field sort (nothing major)
*
VERSION 3.5.5.2 - 10/09/21
* MOD - Archive Loop - added option to filter posts by ACF Field (not just datepicker)
* FIX - ACF Item - Select option not rendering value in some cases
* FIX - ACF Item Module issue for radio type
*
VERSION 3.5.5.1 - 07/09/21
* FIX - ACF Item Module issue
*
VERSION 3.5.5 - 06/09/21
* NEW ADDITION - You can now display user meta created with ACF. Add ACF Item module to display this meta
* MOD/NEW ADDITION - Added ACF date picker settings to show posts:
- today
- Today and in the future
- Today and next x days (define days)
- In the past
- Last 7 days (including today) - last week
- Yesterday and past x days (define days)
* MOD - Link whole grid, now you can link to a ACF field - external site
* FIX - Multiple row align last module was not working well
* AJAX FILTERS UPDATE - 1.6.4
* FIX - Pagination string translation issue
* FIX - Product tag orderby issue on filter module
* FIX - Remove Filter issue
* FIX - Thumbnail module php issue
* FIX - Add Dynamic CSS compatibility code
* FIX - Ajax add to cart issue after loadmore/infinite scroll
* FIX - Exclude category issue
* FIX - Product Category filter issue
* FIX - Related posts by category issue
* FIX - Ajax Add to cart issue after loadmore/infinite
* FIX - Bullet issue when use Machine Loop for Product list
*
VERSION 3.5.4 - 20/08/21
* MOD - Added Search Settings tab to Machine Settings and availability to exclude options when search by string
* AJAX FILTERS UPDATE
* MOD - Added de_ajaxfilter_before_shop_loop_item/de_ajaxfilter_after_shop_loop_item hooks in ajax call
* FIX - Filter issue on category page
* FIX - Product duplication issue when loadmore/infinite
* FIX - Product Loop html markup issue
* FIX - Search by String url issue
* FIX - Orderby issue after loadmore
*
VERSION 3.5.3 - 13/08/21
* MOD - made post meta for categories, tags and taxonomies sort by ID, ASC
* MOD - Added settings to customise padding for select filter items
* MOD - Padding and margin setting in orderby module will affect the select field
* FIX - Showing the correct taxonomies for the post in a loop layout
* AJAX FILTERS UPDATE
* MOD - Added setting to change the text of "yes" and "no" for the true/false field
* FIX - Filter module has opened after ajax in mobile when auto close option is enabled
* FIX - Select Filter option issue(current value is not selected) when page loaded with its filter param
* FIX - PHP error for search when woocommerce is not installed
* FIX - Enabled "Scroll To Top After Ajax Update" option for Load More/Pagination/Infinite mode of Archive Loop module
* FIX - Price filter issue
* FIX - PHP error on Filter option module for getting acf fields
* FIX - PHP error on getting icon css on Filter Option Module
* FIX - PHP error on Thumbnail module
* FIX - filtering issue for category on category page
* FIX - Decimal filtering issue
* FIX - Prevent form submitting when press enter on search field for filter module
* FIX - Add relevance sort option in MachineLoop module
* FIX - Js minify issue for remove filter parameter
* FIX - Add relevance sort option in Product Loop module
* FIX - provide woocommerce_before_shop_loop_item/woocommerce_after_shop_loop_item hooks in custom loop layout for product module
* FIX - Related Posts issue
* FIX - Remove Filter Param issue
*
VERSION 3.5.2 - 26/07/21
* MOD - placeholder image added for thumbnail
* MOD - category loop active item styling
* FIX - ACF Item: Made it so that the select will show the label and not the value. So if you have it as all : This is the text - it will show as "This is the text" and not "all"
* FIX - ACF Item icon display issue
* FIX - "No" option for "Has Archive" in Custom Post Type
* FIX - ACF Gallery was not working on a page
* AJAX FILTERS UPDATE
* MOD - Add "Exclude Categories" option to ArchiveLoop module
* MOD - ADD Filter option for "True or False" type ACF field
* MOD - Add "Linked/Related" posts by post object ACF field.
* FIX - PHP error for class definition duplication
* FIX - Wireframe blank issue
* FIX - Post Modal css conflict issue
* FIX - Fix PHP Notice for shortcode slug of Title, Thumbnail modules
*
VERSION 3.5.1 - 13/07/21
* MOD - Post Carousel: Ability to hide/show arrows and dots
* MOD - Post Carousel: Added Center Mode
* MOD - Make custom tax show up in the admin column
* FIX - ACF Item when a select or checkbox field type - not showing prefix and suffix
* FIX - Related by categories was not working
* AJAX FILTERS UPDATE
* MOD - Remove filter for current taxonomy on archive page
* FIX - Sort by issue by meta value
* FIX - Sort by issue for combination of default sort options
*
VERSION 3.5.0.2 - 09/07/21
* FIX - Fixed php error with ajax filter and BC
*
VERSION 3.5.0.1 - 09/07/21
* FIX - Fixed issue with order by "menu_order title"
* FIX - Fixed price filter issue on Standalone
* FIX - Fixed js issue for range filter
*
VERSION 3.5 - 07/07/21
* MOD - ACF Item: Ability to show ONLY for logged in users - new settings called "Visibility"
* MOD - Added a loading modal when the ajax is loading the posts in the modal (view post module) - you can define the color of the loading animation
* MOD - Hide gallery module if no images are added
* FIX - Post Meta not getting CSS classes properly for post categories
* FIX - Create post admin position
* FIX - Order of post object in ACF Item to match the order in the settings
* FIX - Display type = post object
* FIX - PHP Warning on ACFItem.php
* FIX - Url issue when prettify URL is selected
* FIX - Improve speed of Divi Machine
* AJAX FILTERS UPDATE
* NEW ADDITION - Load More and Infinite Scroll
* NEW ADDITION - Select2 option for the select filter items
* NEW ADDITION - Added availability to hide empty option for select filter
* ADD - Added settings to select Load More type (Load More, Pagination, Infinite Scroll)
* MOD - Added settings to change toggle color for the sub-category icon - default color #666
* MOD - Added settings to select max product price for range filter
* FIX - Moved radio count over to the left when you have the sub-category icon toggle so do not overlap
* FIX - Radio text not style
* FIX - masonry not working well after ajax load if no images
* FIX - Javascript issue for "All" option select of Checkbox style filter
* FIX - Multiple "And" operation issue
* FIX - Product Attribute Checkbox filter option issue
* FIX - masonry layout not working for posts for ajax filter
* FIX - Hide Empty Option issue for Select2(Disable options for empty options on Select2)
* FIX - Hide Whole Filter option when there is no available option
*
VERSION 3.4.4 - 31/05/21
* MOD - Related post object, if none selected - it will hide the section
* FIX - Related for post object was not working well
* AJAX FILTERS UPDATE
* MOD - New setting to define a delay in searching text while typing (much how you search for plugins in Wordpress admin)
* MOD - Do not search a text field if empty
* FIX - Reset Filter issue
* FIX - Filter by Category issue
* FIX - Filter Count for taxononmy issue
*
VERSION 3.4.3 - 25/05/21
* MOD - Repeater tabs: added prepend, append and default values to the simple field
* MOD - Inifinate loop on carousel module
* MOD - updated labels to be divi-machine for translations
* FIX - Session problem
* AJAX FILTERS UPDATE
* FIX - Archive Loop inside archive loop issue
* FIX - Filter by ratings issue
* FIX - orderby random issue
* FIX - Radio options hiding on load which should not
*
VERSION 3.4.2 - 20/05/21
* MOD - Added option to display image based on ACF text field
* FIX - code issue
*
VERSION 3.4.1 - 20/05/21
* FIX - ACF Item bug
*
VERSION 3.4 - 19/05/21
* MOD - Added option to change the decimal character for ACF Item - range field
* FIX - PostContent Module limit word count issue for non-latin characters
* FIX - Gallery grid
* AJAX FILTERS UPDATE
* ADD - Add Filter Condition for Checkbox style filter option
* ADD - Auto Detect post type feature for Loop module
* FIX - Display issue of Out of Stock products
* FIX - Sort By issue
* FIX - Remove Filter Param issue
* FIX - Show More / Less not working
*
VERSION 3.3.1 - 23/04/21
* FIX - Map init fix after filtering
* FIX - Several PHP error
* FIX - Machine category loop module issue
* FIX - ACF Item module image size php error
* AJAX FILTERS UPDATE
* MOD - Speedup load assets on specific modules
* MOD - Add translate availability of Filter Option names
* MOD - Trigger "divi_filter_completed" jquery event after filtering & load more is completed
* MOD - Added script for module links after ajax
* FIX - Filter Conditional Logic issue
* FIX - Machine multiple include taxonomies
* FIX - Load more offset issue
* FIX - Machine Loop orderby acf datepicker issue
* FIX - Video Size issue after filtering
* FIX - Add filtering callback
* FIX - Filter Param remove issue
* FIX - Add availability to add more level of contidional logic
* FIX - Hide Out of stock products issue
* FIX - Machine Loop keep query params when reloading after filtering issue
* FIX - Divi Machine & BodyCommerce & Ajax Filter module compatibility issue
* FIX - Link to whole grid for form elements like add quantity & ajax add to cart button issue
* FIX - resizeAllGridItems not defined issue
* FIX - Video acf item size issue
* FIX - Filter count issue
* FIX - Filter Param issue when select filter option
* FIX - Include cat issue on non main loop when filter param query is set
* FIX - Masonry item image issue after ajax
* FIX - Go to the section issue when click pagination for normal pagination style
* FIX - Get count issue for Taxonomy filter option of the POST
*
VERSION 3.3.0.1 - 23/03/21
* FIX - Icon on left
* FIX - border radius of ACF value
*
VERSION 3.3 - 18/03/21
* MOD - ACF Item: When used in a repeater, you might want to have dynamic button text based on another repeater text field. We have added this setting. So you can add a file and text field inside a repeater and we will display the button text as the text repeater field with the file as the download
* MOD - Map override works with fullwdith map module
* FIX - Search issue
* FIX - Post object list - label not working
* FIX - Related posts based on post object, was not working
* FIX - PHP notice on PostMetaItem module
* FIX - Ajax issue for getting sub category handler
* FIX - Limit text for PostContent module
* FIX - align icon left/right when there was a link inside, not working
* AJAX FILTERS UPDATE
* MOD - Conditional logic work with search module from Divi Machine
* FIX - Columnn number on tablet and mobile
* FIX - fixed scroll to when load more
* FIX - Columns issue after ajax call
* FIX - Filter issue with decimal value
* FIX - Meta query duplication issue
* FIX - Random orderby issue
* FIX - Filter count issue by pagination
* FIX - PHP issues on ArchiveLoop module
* FIX - Product loop style issue on normal page
* FIX - "Show result count" option issue
* FIX - Filter issue with unvalid param url(When search by button)
* FIX - Offset issue with all posts(Posts Per page : -1)
* FIX - "Only show available options" issue for filter options when pagination
* FIX - Remove filter param issue
* FIX - Reset filter issue (when all option is disabled for radio type filter)
* FIX - Modal popup issue after filtering
* FIX - Filter Count issue when there are several same category filter option
* FIX - Collapsible Categories not working
* FIX - Column issue when filtering after no result
* FIX - Made pagination "scroll to" setting to work only for pagination
* FIX - Set default category when reset for category page
* FIX - Archive Loop module default acf name & value for checkbox type field issue
* FIX - Conditional logic for acf select box
* FIX - Radio long label not lining up
*
VERSION 3.2.1.2 - 08/03/21
* FIX - Titan framework issue
*
VERSION 3.2 - 05/03/21
* AJAX FILTERS UPDATE
* NEW ADDTION - Conditional Logic for filter options
* NEW ADDITION - Enhanced category options
- Show Only Parent Categories
- Show Only Sub Categories of Selected Category (you then select a category)
- Show Sub Categories of Current Category (Category page only)
- Show All Categories and Sub categories
* NEW ADDITION - Setting to make each filter item toggle on mobile only
* NEW ADDITION - Setting to limit the height of the radio filter, you can click on text to show more (expand) and show less (collapse)
* MOD - Changed the filter items settings to be more clear and easier to use - just layout
* MOD - Filter column size on desktop, tablet and mobile when using the fullwidth column style.
* MOD - Post Title: moved margin to module and padding to title
* MOD - Added setting to show related posts using post categories when selecting our custom post (usually custom tax category)
* MOD - Added sort by price and stock status for product loop module
* MOD - Added setting to set the value type(string, number, decimal)
* MOD - Added option to auto close the filter on mobile when making a selection
* FIX - Fixed thumbnail margins not working
* FIX - Range slider for product attribute that contains decimal value
* FIX - php notice
* FIX - Filter label not hiding in some cases
* FIX - fixed column count when filtering
* FIX - minor CSS bugs
* FIX - CSS style issue for ajax calls
* FIX - Module duplication issue
* FIX - Pagination issue when post offset is 0
* ADD - option for exclude filter options
* MOD - Archive Loop: Added option to customise the post offset (Does not work with pagination or filters yet)
* MOD - Archive Loop: Added option to exclude categories or tags from the related posts
* FIX - Added option for value type - string/Numeric/Numeric with Decimal
* FIX - Double loading rangeslider js
* FIX - Fixed same height and align last module
* FIX - Search Form, columns
* FIX - No result layout style issue
* FIX - Show empty option issue
* FIX - Fix style issue for ajax calls
* FIX - Archive Loop module duplication issue
* FIX - Pagination issue for post offset default setting
* FIX - Gallery icon causing CSS issue when not one is specified (gallery module)
*
VERSION 3.1 - 16/02/21
* MOD - Added class name to radio (single) ACF item
* MOD - Added ability to add \ in date for meta module. Use * instead - see: https://help.diviengine.com/article/187-customising-post-date-return
* MOD - Category Loop module. Added setting to disable title.
* MOD - Category Loop Module. Added code to make it only display the categories assigned to the post when using on the single page or enable the setting "Is in loop layout?" (so you can show a cat image if you want)
* MOD - setting to show reset button always
* MOD - Added setting to define the size of your self hosted video
* FIX - Exclude cats in cat loop module
* FIX - Load More & Filtering issue
* FIX - Filter by Numeric issue
* FIX - ACFItem Module Custom Loop issue
* FIX - Image Return type mismatch issue in AcfItem module
* FIX - Filter issue when using 'category' as taxonomy of custom post type or in ACF field
* FIX - Filter param tag undefined issue
* FIX - Reset button show hide issue
* FIX - Masonry not updating after ajax filter
* FIX - JS error with range slider if no max value is set
* FIX - Url changing issue by filter parameter in machine i.e. by year
*
FIX - Filtering issue when product loop module by Machine
*
VERSION 3.0.2 - 10/02/21
* FIX - Equal height issue
* FIX - Ajax loadmore issue
* FIX - Pagination issue
* FIX - Search column structure when used in toggle
*
VERSION 3.0.1.1 - 02/02/21
* FIX - Thumnail issue
*
VERSION 3.0.1 - 01/02/21
* FIX - Grid css on load more
* FIX - Bug with BodyCommerce
* FIX - Masonry JS error
*
VERSION 3.0 - 26/01/21
* COMPATIBILITY - Fixed conflict with BodyCommerce and Ajax Filters - now all are integrated together
* NEW ADDITION - ArchiveLoop : Mulitple Map Pins integration availability
* NEW ADDITION - View Post Btn : Post Modal & naviate posts there (like our product page) - center and side options ✓
* NEW ADDITION - Added a New ACF type - Phone Number ✓
* NEW ADDITION - Added ability to use ACF to populate the countdown timer module ✓
* MOD - Added setting to exclude categories from Archive Loop module ✓
* MOD - Gallery module - added settings to change the number of slides and how many scroll on tablet and mobile !!!! Please check to make sure it works how you want !!!! ✓
* MOD - Added linked post list style (so you can show linked posts as a list and not use the custom loop layout) ✓
* MOD - Added setting to make reset and search buttons side by side ✓
* MOD - Added setting to show a button that when they click will toggle the filter on mobile in the filter module ✓
* MOD - Added setting to scroll down to a section on ajax update - choose posts, orderby or filter. Fine tune the position ✓
* MOD - New setting to only show category/tags/attributes/custom tax that are assigned to the posts (Only for radio/checkbox) ✓
* MOD - Added option to hide the title on a page where Divi Machine has created a custom post
* MOD - Alt and title tags on gallery and title on thumbnail ✓
* MOD - Added class to ACF item prepend and append ✓
* MOD - Added setting to choose if you want to link to archive page for search module ✓
* MOD - Added setting to only show child categories in the category loop module ✓
* MOD - Added Projects to map post type select ✓
* MOD - Added setting to open search in new tab ✓
* MOD - View Post Module - added ability to link to an external site and also open in a new tab ✓
* MOD - Added setting for custom word count in Post Content module ✓
* MOD - Added setting to link title and thumbnail to a new tab ✓
* MOD - Added setting when creating the custom post - to enable Gutenberg ✓
* MOD - Hide reset if not filters are selected ✓
* FIX - Filter counter issue after ajax-filter integrated
* FIX - Same height grid cards with the carousel slider
* FIX - Fixed Linked Post not showing when custom field is multiple
* FIX - Fixed ACF date picker order issue.
* FIX - Fixed custom taxonomy query issue.
* FIX - Fix compatibiliaty issue with event plugin.
* FIX - Fix repeater field issue
* FIX - Wordpress security issue for session
* FIX - reset radio all
* FIX - Post Object ACF Item issue within Custom Loop Layout
* FIX - Button modal layout for gallery and map
* FIX - Filter Type setting not showing when selecting categories
* FIX - Custom tax not showing in filter select
* FIX - Custom tax archive not showing
* FIX - Fix taxonomy register issue
* FIX - Custom category/tags - multiple values not working in carousel and archive loop
* FIX - Adaptive gallery
* FIX - Conflict between BC and machine import/export
* FIX - bug when using radio in search module, it would not search
* FIX - image top in ACF item
* FIX - Issue with default post category
* FIX - JS error when resetting
* FIX - removed titan generated css
* FIX - order products in past
* FIX - fixed no results layout
* FIX - code for no results to target all buttons
* FIX - Gallery module not picking up gallery images in some cases
* FIX - Gallery grid bug
* FIX - Sort by acf date picker issue
* FIX - Link whole grid on filter
* FIX - filtering issue for multiple loop module
* FIX - Prettify Url issue
* FIX - Remove Ajax license notice
* FIX - Dynamic link issue
*
VERSION 2.1.2 - 15/10/2020
* NEW ADDTION - ACF Gallery: Masonry Grid Gallery
* MOD/FIX - Post Meta appearance settings were not there/working
* MOD - Added 'all' option for multi select filter type
* MOD - ACF Item: added option to change the HTML tag of the ACF value
* MOD - ACF Gallery: Option to disable lightbox
* MOD - ACF Item: Added option to open link/url in a new tab
* FIX - Button Icon not showing
* FIX - Fixed filter issue for "Select" type field when "Multiple" is selected.
* FIX - Radio checkbox not rendering checked value
* FIX - Same height cards was not working when linking whole layout
* FIX - Fixed filter issue for category page
* FIX - Fixed map and pin issue for module override
* FIX - Fixed issue for filter value not selected on page loaded
* FIX - Load more text not changing
* FIX - CSS not loading when using the theme builder only
* FIX - Gallery in loop not reinitiating
* FIX - Filter field font size
* FIX - Fixed issue for Linked Post Object
* FIX - Fixed slick slider reinitializing for ajax filtering within Archive Loop
* FIX - Styling of the archive loop in the visual builder
* FIX - Fixed some cases - when reloading it would not mark the chosen value as the select filter value
* FIX - Content module not showing text align for paragraph text
* FIX - Fixed duplicated posts on "Load More" for random order
*
VERSION 2.1.1 - 02/10/2020
* FIX - Fixed JS error in console
* FIX - filtering orderby issue
* FIX - Post Slug issue
*
VERSION 2.0 - 01/10/2020
* NEW ADDITION - Added ability to add custom taxonomies
1) Custom taxonomy added to the meta module - show and link to the tax single page.
2) Filtering by custom taxonomy.
* NEW ADDITION - Tabs / Accordion added to the Repeater module when using ACF Pro
* NEW ADDITION - Linked Post Types - Show related posts by Post Object (ACF Type). This is helpful if you want to show specific posts on
the single post
* NEW ADDITION - Sort posts by ACF date field. You can sort by:
1) Default = oldest to newest or visa versa
2) Today and the future posts
3) Today and the next 30 days of posts
4) Past posts - yesterday and before
* NEW ADDITION - Prettify your custom post type category URLS, It will change the URL to be post-type/category/single instead of /post-type_category/single
* NEW ADDITION - Add ACF map
* NEW ADDITION - Add html5 video for acf item module - self hosted videos
* MOD - Add custom filters (Include categories, tags, custom taxonomy, acf field) to Post carousel and Post slider modules
* MOD - Prettify URLS, modified Yoast SEO OG:URL to match the new url
* MOD - If you filter posts by ACF with the archive module, it will automatically select this value in the filter module so that when you choose another filter, it will make sure that the original ACF filter will be applied too.
* MOD - Category Loop Module will work with posts now
* MOD - Reworked category loop module settings into sections
* MOD - Added option to exclude categories from the category loop module
* MOD - Modified the gallery module to work on the custom loop layout
* MOD - Changed name of Gallery module to be Gallery/Slider
* MOD - Added setting to change the min width of the filter items so on smaller screen sizes you can make it go to one column quicker
* MOD - Added class name for meta item category, tag or taxonomy so you can target it with CSS
* MOD - Added class names for all the taxonomies assigned to the post when using the archive loop module. It will be on the div with the class grid-col and will have the taxonomy_name (for example: cars_category-suv)
* MOD - ACF Item: Added option to change the mobile stacking for the image and ACF value. You can have it not, stack or stack reverse.
* MOD - Change "Attach to Post Type" setting for taxonomy to Select box from Text
* FIX - Custom icon for ACF item button was not working
* FIX - ACF filter by text field with spaces was not working
* FIX - Fixed image not returning for category loop when return format is URL
* FIX - Showing & Filtering post categories for CPT
* FIX - Query by ACF was not working in some cases
* FIX - Filtering for category & tag
* FIX - Reset time delay
* FIX - Filtering issue for search input field
* FIX - Filtering issue for admin search
* FIX - Filtering issue for number field with multiple value
* FIX - Filtering issue for Radio / Checkbox fields
* FIX - Fixed issue with Divi dynamic featured image background when category filter is selected
* FIX - Responsive image issue on thumbnail and gallery modules
* FIX - Fixed filtering count display issue
* FIX - Filtering multi-select fields
*
VERSION 1.1.4 - 25/08/2020
* COMPATIBILITY - Checked and works with WordPress 5.5
* MOD - Archive Loop module, added option to change the background of the loading screen when filtering.
* MOD - Removed transparent background for the section when filtering or loading more
* MOD - ACF Item: Added option to change the size of the icon
* MOD - ACF Item: Added option to change the button name of the file/URL
* MOD - Execute masonry JS when all images have loaded too to help with slow loading websites.
* MOD - Hide ACF if no value including the label
* MOD - ACF Item: Font weight of item won't affect the icon
* MOD - Search/Filter Item: Added option to customise the select colors
* MOD - Better search
* FIX - CSS Style issue for ajax filtering and load more
* FIX - Align the last module was not working when more than one row
* FIX - modified code to filter archive loop by ACF
* FIX - Link whole card filters or load more was not working - now it is
*
VERSION 1.1.3.1 - 17/08/2020
* FIX - Styling of columns was not working on the archive loop module
* FIX - Post meta not showing categories
*
VERSION 1.1.3 - 07/08/2020
* NEW ADDITION - Post Carousel: ability to show the related posts
* MOD - Post Carousel: Fixed tags not showing
* MOD - Post Carousel: Changed the settings from entering in the font icon code to selecting one
* MOD - Filter Posts: added option to change the appearance of the heading for the filters
* MOD - added ability to filter the posts by pressing "enter" when typing text in the search text box
* MOD - Link whole grid is now using JS and not hard coded a href link. This will allow you to have a button in the custom loop layout
* MOD - Added debug mode to the carousel module
* MOD - Filter module: When resetting the filters and using the button to update, it will repopulate the posts
* MOD - ACF Item - add class "dmach-acf-has-value" to the module if it has a value, if empty it will not show
* FIX - Related posts with common tags was not working
* FIX - Gallery: Fixed error message when no images uploaded
* FIX - Fixed filtering only specific tag when on that tags page
* FIX - some PHP warnings
* FIX - Custom search issue
* FIX - Fixed Column issue with row & column of Archiveloop module
* FIX - php warnings
* FIX - CSS important for margins on the title module
*
VERSION 1.1.2 - 08/07/2020
* NEW ADDITION - Added option to define rewrite with the front base - (example: if your permalink structure is /blog/, then your links will be: false->/cars/, true->/blog/cars/)
* MOD - Hide whole module if empty (fixes issues with background colour etc)
* MOD - Archive Loop: Added option to change related posts to be tags or categories
* MOD - ACF Item: Added option to remove title of the link and file field as well as the URL
* FIX - When resetting the filters, it will make "all" for checkbox as default
* FIX - Filter posts by tags was not working
* FIX - Filter archive loop by acf field
* FIX - Fixed issue with css conflict of section, row and column when filtering
* FIX - Minor php warnings
* FIX - Shows category image (acf) when on category page
* FIX - When on category or author page and filtering, it will not only filter these posts (cateogory or author) and not all
*
VERSION 1.1.1 - 21/07/2020
* MOD - Changed CSS so that it fixes the load more hidding behind the posts
* FIX - Tags not filtering
* FIX - Ajax filter sort was causing no posts filtering in some cases
* FIX - Fixed issue with filtering count
*
VERSION 1.1 - 16/07/2020
* NEW ADDITION - Added ability to show related posts (archive loop > Loop options > Post Display Type)
* NEW ADDITION - Added number count for our checkbox / Radio filter items. You can now see the amount of posts available in this option
* NEW ADDITION - Ability to create a table of data using the repeater field (pro version of ACF only) and the repeater module
* NEW ADDITION - Added compatibility with the post object ACF item
* MOD - ACF Item: Added option to make checkbox as bullet or numbered list
* MOD - Improved search accuracy
* MOD - Grid compatiable with IE to a certain extent. We are limited in what we can do here
* MOD - Post Content: Added ability to show excert too
* MOD - ACF Item: Added prepend and append values from ACF settings
* MOD - Gallery: Added option to customise the hover icon and overlay of the grid gallery
* FIX - Fixed issue with showing all the categories in the meta module
* FIX - Fixed issue where post category would not show the specific posts needed, it would show all.
* FIX - Fixed issue with sorting (orderby) posts by integer like a price
* FIX - One grid column was not working
* FIX - Fixed issue when creating a custom loop and specifying a category for projects, it was not working
* FIX - Reset filters was not resetting the sliders
* FIX - Spelling mistakes
* FIX - limited custom post slug to 20 characters
* FIX - Video Oembed not working
* FIX - reload of checkbox field on a normal page (archive loop)
*
VERSION 1.0 - 01/07/2020
* Initial Launch
Tải Miễn Phí Divi Machine v4.1.6.1 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup