Warning: stripos() expects parameter 1 to be string, array given in /www/wwwroot/tainguyenwordpress.com/wp-includes/functions.wp-styles.php on line 90

Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /www/wwwroot/tainguyenwordpress.com/wp-includes/functions.wp-styles.php on line 101
Điều khoản sử dụng - TaiNguyenWordPress

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng trang web

Phiên bản 1.0

Trang web tainguyenwordpress.com đặt tại https://tainguyenwordpress.com là một tác phẩm có bản quyền thuộc về tainguyenwordpress.com. Một số tính năng nhất định của Trang web có thể tuân theo các nguyên tắc, điều khoản hoặc quy tắc bổ sung, sẽ được đăng trên Trang web liên quan đến các tính năng đó.

Tất cả các điều khoản, nguyên tắc và quy tắc bổ sung như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này.

Các Điều khoản Sử dụng này mô tả các điều khoản và điều kiện ràng buộc pháp lý giám sát việc bạn sử dụng Trang web. BẰNG CÁCH ĐĂNG NHẬP VÀO TRANG WEB, BẠN ĐANG TUÂN THỦ RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY và bạn tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền và năng lực để tham gia vào các Điều khoản này. BẠN NÊN TRUY CẬP TỐI ƯU 18 TUỔI ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB. NẾU BẠN TỪ CHỐI VỚI TẤT CẢ QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, ĐỪNG ĐĂNG NHẬP VÀ / HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB.

Các điều khoản này yêu cầu sử dụng Mục 10.2 của trọng tài trên cơ sở cá nhân để giải quyết tranh chấp và cũng giới hạn các biện pháp khắc phục có sẵn cho bạn trong trường hợp có tranh chấp. Các Điều khoản Sử dụng này được tạo với sự trợ giúp của Trình tạo Điều khoản Sử dụng và Trình tạo Chính sách Bảo mật .

Quyền truy cập vào trang web

Theo các Điều khoản này. Công ty cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể thu hồi, có giới hạn để truy cập Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn.

Các hạn chế nhất định. Các quyền được phê duyệt cho bạn trong các Điều khoản này phải tuân theo các hạn chế sau:

(a) bạn không được bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, lưu trữ hoặc bằng cách khác khai thác thương mại Trang web;

(b) bạn không được thay đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh của, tháo rời, biên dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần nào của Trang web;

(c) bạn sẽ không truy cập Trang web để xây dựng một trang web tương tự hoặc cạnh tranh;

(d) ngoại trừ được nêu rõ ràng ở đây, không một phần nào của Trang web có thể được sao chép, tái tạo, phân phối, tái xuất bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào trừ khi có chỉ định khác, bất kỳ bản phát hành, cập nhật nào trong tương lai hoặc bổ sung khác cho chức năng của Trang web sẽ phải tuân theo các Điều khoản này. Tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác trên Trang web phải được giữ lại trên tất cả các bản sao của chúng.

Công ty có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng Trang web có hoặc không có thông báo cho bạn. Bạn đã chấp thuận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt nào của Trang web hoặc bất kỳ phần nào.

Không hỗ trợ hoặc bảo trì. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ hỗ trợ nào liên quan đến Trang web.

Loại trừ bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn có thể cung cấp, bạn biết rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và bí mật kinh doanh, trong Trang web và nội dung của nó thuộc sở hữu của Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty. Lưu ý rằng các Điều khoản này và quyền truy cập vào Trang web không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với hoặc đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, ngoại trừ các quyền truy cập hạn chế được nêu trong Mục 2.1. Công ty và các nhà cung cấp của mình bảo lưu tất cả các quyền không được cấp trong các Điều khoản này.

Liên kết & Quảng cáo của Bên Thứ ba; Người dùng khác

Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba và / hoặc hiển thị quảng cáo cho các bên thứ ba. Các Liên kết & Quảng cáo của Bên Thứ ba như vậy không thuộc quyền kiểm soát của Công ty và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ Liên kết & Quảng cáo của Bên Thứ ba nào. Công ty chỉ cung cấp quyền truy cập vào các Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba này để tạo sự thuận tiện cho bạn và không xem xét, phê duyệt, giám sát, xác nhận, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng tất cả các Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba và nên áp dụng mức độ thận trọng và quyết định phù hợp khi làm như vậy. Khi bạn nhấp vào bất kỳ Liên kết & Quảng cáo của bên thứ ba nào, các điều khoản và chính sách hiện hành của bên thứ ba sẽ được áp dụng, bao gồm cả các phương pháp thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của bên thứ ba.

Người dùng khác. Mỗi người dùng Trang web tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả Nội dung người dùng của chính mình. Bởi vì chúng tôi không kiểm soát Nội dung Người dùng, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung Người dùng nào, cho dù do bạn hay người khác cung cấp. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ tương tác nào như vậy. Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ người dùng Trang nào, chúng tôi không có nghĩa vụ phải tham gia.

Theo đây, bạn từ bỏ và từ bỏ vĩnh viễn Công ty và các cán bộ, nhân viên, đại lý, người kế thừa và nhiệm vụ của chúng tôi, đồng thời từ bỏ và từ bỏ, mọi tranh chấp, yêu sách, tranh cãi, yêu cầu, quyền, nghĩa vụ trong quá khứ, hiện tại và tương lai , trách nhiệm pháp lý, hành động và nguyên nhân của hành động thuộc mọi loại và bản chất, đã phát sinh hoặc đã phát sinhr Địa chỉ IP khi điều này xảy ra. Những công nghệ này được sử dụng để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và / hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn thấy trên các trang web mà bạn truy cập.

Lưu ý rằng tainguyenwordpress.com không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie được các nhà quảng cáo bên thứ ba sử dụng.

Chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba

Chính sách Bảo mật của tainguyenwordpress.com không áp dụng cho các nhà quảng cáo hoặc trang web khác. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo Chính sách Bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba này để biết thêm thông tin chi tiết. Nó có thể bao gồm các thực hành và hướng dẫn của họ về cách chọn không tham gia các tùy chọn nhất định.

Bạn có thể chọn tắt cookie thông qua các tùy chọn trình duyệt riêng lẻ của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể, bạn có thể tìm thông tin này tại các trang web tương ứng của trình duyệt.

Quyền riêng tư của CCPA (Không bán thông tin cá nhân của tôi)

Theo CCPA, trong số các quyền khác, người tiêu dùng California có quyền:

Yêu cầu doanh nghiệp thu thập dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng tiết lộ các danh mục và phần dữ liệu cá nhân cụ thể mà doanh nghiệp đã thu thập về người tiêu dùng.

Yêu cầu doanh nghiệp xóa mọi dữ liệu cá nhân về người tiêu dùng mà doanh nghiệp đã thu thập.

Yêu cầu doanh nghiệp bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, không bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quyền bảo vệ dữ liệu GDPR

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức đầy đủ về tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mọi người dùng được hưởng những điều sau đây:

Quyền truy cập – Bạn có quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi có thể tính cho bạn một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này.

Quyền cải chính – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi điền đầy đủ thông tin mà bạn cho là chưa đầy đủ.

Quyền xóa – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền hạn chế xử lý – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền phản đối việc xử lý – Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được cho một tổ chức khác hoặc trực tiếp cho bạn theo một số điều kiện nhất định.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin trẻ em

Một phần ưu tiên khác của chúng tôi là tăng cường bảo vệ trẻ em khi sử dụng Internet. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ quan sát, tham gia và / hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của họ.

tainguyenwordpress.com không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin Nhận dạng Cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn nghĩ rằng con bạn đã cung cấp loại thông tin này trên trang web của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ thực hiện nỗ lực hết sức để xóa ngay những thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.