Blackhole Pro v2.9


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Blackhole Pro là một plugin bảo mật WordPress tự động phát hiện và bẫy các bot xấu trong một lỗ đen ảo , nơi chúng bị chặn khỏi trang web của bạn

Link Demo : https://plugin-planet.com/blackhole-pro/

Các tính năng của Blackhole Pro :

 • Bảo vệ mạnh mẽ chống lại các bot xấu
 • Hoạt động với SSL / HTTPS
 • Hoạt động trên bất kỳ máy chủ nào (ví dụ: Apache, Nginx, Windows)
 • Không cần Apache / .htaccess
 • Hoạt động tuyệt vời với Banhammer Pro và BBQ Pro
 • Nhẹ, nhanh và linh hoạt
 • Hoạt động với các plugin bảo mật khác
 • Một cú nhấp chuột khôi phục cài đặt mặc định
 • Tương thích với danh sách các plugin bộ nhớ đệm ngày càng tăng
 • Tùy chọn để tắt cho người dùng đã đăng nhập
 • Kiểm soát ngưỡng (số lần truy cập được phép)
 • Thông báo email tùy chỉnh
 • Thông báo tùy chỉnh cho các bot bị chặn
 • Chuyển hướng tùy chỉnh cho các bot bị chặn
 • Các liên kết kích hoạt lỗ đen tùy chỉnh
 • Hoàn thành tài liệu nội tuyến
 • Danh sách đen / chặn bot dựa trên tác nhân người dùng
 • Danh sách đen / chặn bot theo địa chỉ IP
 • Danh sách trắng / cho phép bot bởi tác nhân người dùng
 • Danh sách trắng / cho phép bot theo địa chỉ IP
 • Chuyển hướng bot có trong danh sách trắng
 • Đặt mã trạng thái HTTP tùy chỉnh
 • Nhật ký Bad Bot đầy đủ tính năng với phân trang, sắp xếp và tìm kiếm trường
 • Thêm bot xấu vào Nhật ký bot xấu theo cách thủ công
 • Tra cứu vị trí địa lý / IP cho từng bot xấu
 • Ghi lại số lần truy cập bị chặn cho mỗi bot
 • Mở rộng tài liệu và hướng dẫn
 • Trợ giúp và hỗ trợ plugin ưu tiên
 • không có quảng cáo

Blackhole Pro Screenshot:

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Blackhole Pro v2.9 nulled changelog
**2.9 (2021/07/24)**

* Adds `chrome` agent to whitelist
* Adds `google page speed` agent to whitelist
* Increases priority for adding robots rules
* Improves plugin readme/documentation
* Updates default translation template
* Tests on WordPress 5.8

**2.8 (2021/02/15)**

* Adds option to block specific user agents
* Adds custom trigger shortcode `[title]`
* Adds `$title` parameter to hook `blackhole_trigger`
* Adds `$title` parameter to hook `blackhole_trigger_default`
* Adds `$title` parameter to hook `blackhole_trigger_image`
* Improves detection of WordPress Login Page URL
* Improves output of Blackhole trigger link
* Improves performance of IP functionality
* Improves readme.txt/documentation
* Improves Help tab contextual infos
* Updates default translation template
* Tests on WordPress 5.7

**2.7 (2020/11/21)**

* Adds option to disable the trigger link
* Adds referrer information to Bad Bots Log
* Improves one-click whitelist functionality
* Improves appearance of plugin settings screen
* Updates plugin script to account for changes in jQuery UI
* Fixes bug with error log entries, disable via filter
* Moves `add_shortcode()` to `Blackhole_Pro` instance
* Updates Help tab infos on plugin screen
* Updates default translation template
* Updates and refines readme.txt
* Updates license updater script
* Tests on PHP 7.4 and 8.0
* Tests on WordPress 5.6

**2.6 (2020/08/18)**

* Updates the Blackhole robots.txt rules (see above note)
* Adds rules dynamically to WP robots.txt (Thanks @blackcapdesign)
* Adds support for custom warning template in `/wp-content/`
* Adds filter hook `blackhole_custom_dir`
* Adds filter hook `blackhole_robots_rules`
* Adds filter hook `blackhole_domain`
* Adds shortcode `[blackhole_nonce]` (advanced use)
* Adds Blackhole trigger to Login Page (Thanks @wp-henne)
* Adds `wp rocket` to the default user-agent whitelist
* Removes `wprocketbot` from default user-agent whitelist
* Removes Securi and WP Rocket from default IP whitelist
* Appends version number to CSS and JS on settings page
* Bugfix: escapes special characters in whitelist setting
* Bugfix: now loads JavaScript vars only on settings page
* Improves whitelist import functionality
* Updates contextual Help tab information
* Updates default translation template
* Updates license updater script
* Refines the plugin setting page
* Refines readme/documentation
* Tests on WordPress 5.5

**2.5 (2020/03/26)**

* Updates contextual help tab information
* Improves markup/meta of blackhole warning page
* Adds note about cache plugins on settings page
* Improves appearance of Bad Bot page
* Generates new default translation template
* Tests on WordPress 5.4

**2.4 (2019/11/16)**

* Improves hostname lookup functionality
* Adds "uptimerobot" to default whitelist
* Updates styles for plugin settings pages
* Generates new default translation template
* Tests on WordPress 5.3

**2.3 (2019/09/08)**

* Optimizes plugin performance
* Optimizes internal code structure
* Increases timeout for GeoIP lookups
* Removes all transients functionality
* Adds "Host Name" info to email alerts
* Adds code to remove transients on uninstall
* Adds "Refresh Geo" link to update bot infos
* Adds "GeoIP Lookup" link to email alerts
* Replaces "User Agent" with "Host Name" on warning page
* Improves display of Bad Bots Log UI
* Adds filters for error log output
* Improves error log handling
* Updates contextual help tab
* Updates some links to https
* Generates new default translation template
* Tests on WordPress 5.3 (alpha)

**2.2 (2019/05/02)**

* Bumps [minimum PHP version](https://codex.wordpress.org/Template:Server_requirements) to 5.6.20
* Tweaks plugin settings screen content
* Updates default translation template
* Tests on WordPress 5.2

**2.1 (2019/04/13)**

* Improves GeoIP lookup functionality
* Adds error handling for `file_get_contents()`
* Generates new default translation template
* Tests on WordPress 5.2 (beta)

**2.0 (2019/04/10)**

* Adds caching for get_vars and lookup data
* Adds `a6-indexer` and `ahrefsbot` to default user-agent whitelist
* Tests on WordPress 5.2 (beta)

**1.9 (2019/04/08)**

* Works on improving GeoIP lookup timeouts and issues
* Generates new default translation template

**1.8 (2019/04/02)**

* Fixes bug with GeoIP lookups timing out
* Tests on WordPress 5.1 and 5.2 (alpha)

**1.7 (2019/03/21)**

* Adds site name and domain to email alerts
* Adds `[domain]`, `[site_name]` shortcodes for custom email alerts
* Adds `array_column()` fallback for older versions of PHP
* Replaces `ipapi.co` with `ip-api.com` for GeoIP lookups
* Improves display of plugin License screen
* Improves functionality for one-click plugin updates
* Improves function `check_blackhole()`
* Fixes some incorrect translation parameters
* Fixes bug where custom geo-lookup shortcodes not working
* Adds check for admin user for settings shortcut link
* Refines plugin settings screen UI
* Generates new default translation template
* Tests on WordPress 5.1 and 5.2 (alpha)

**1.6 (2018/11/18)**

* Adds link to site's `robots.txt` on plugin settings page
* Replaces `geoip.tools` lookup service with `ipapi.co`
* Refines Help tab and documentation
* Updates default translation template
* Tests on WordPress 5.0 (beta)

**1.5 (2018/08/22)**

* Adds intro blurb to email alerts
* Adds filter hook, `blackhole_verify_nonce`
* Adds `rel="noopener noreferrer"` to all [blank-target links](https://perishablepress.com/wordpress-blank-target-vulnerability/)
* Replaces `freegeoip.net` with `geoip.tools` for Geo Lookups
* Fixes PHP Warning for invalid argument in `blackhole_get_hits`
* Fixes PHP Warning for empty array in `blackhole_get_bot_id`
* Updates GDPR blurb and donate link
* Regenerates default translation template
* Further tests on WP 4.9 and 5.0 (alpha)

**1.4 (2018/05/11)**

* Adds support for WP Fastest Cache
* Improves support for caching plugins
* Adds auto-import of whitelist and bad bot data from Blackhole free version
* Adds "Whitelist IP" and "Whitelist User Agent" buttons
* Replaces `ipaddress.com` with `whatismyipaddress.com` as lookup service
* Updates default set of whitelisted user agents
* Updates default set of whitelisted IP addresses
* Adds `rel="noopener noreferrer"` to blank targets
* Updates some text in the plugin Help tabs
* Moves `blackhole_allow_style` to core plugin class
* Fixes obscure `call_user_func` error
* Improves code for plugin License screen
* Adds support plugin link to settings page
* Adds log note if Geo lookup fails
* Renames hook from `blackhole_locale` to `blackhole_i18n_locale`
* Adds new filter hook, `blackhole_import_bots`
* Generates new translation template
* Updates plugin image files
* Tests on WordPress 5.0

**1.3 (2017/11/09)**

* Adds support for `style` attributes in "custom" plugin settings
* Updates `EDD_SL_Plugin_Updater` to [version 1.6.13](https://bit.ly/2yqX3yu)
* Adds support for WP Super Cache and W3 Total Cache
* Improves `load_i18n()` for better translation loading
* Updates `esc_url` to `esc_url_raw` for redirects
* Adds filter hook: `blackhole_locale`
* Regenerates default translation template
* Tests on WordPress 4.9

**1.2.1 (2017/08/13)**

* Replaces `wp_doing_cron()` with direct check for `DOING_CRON`
* Tests on WordPress 4.9 (alpha)

**1.2 (2017/07/29)**

* Refactors core to call `blackhole_get_geo` only when logging
* Adds support for CIDR notation for whitelisted IPs
* Adds function to ignore command-line requests
* Adds logic to ignore WP-Cron requests
* Updates contextual help (Help tab)
* Updates documentation/readme.txt
* Tests on WordPress 4.9 (alpha)

**1.1 (2017/03/28)**

* Updates default IP keys
* Fixes bug for non-admin users
* Adds fallback for `allow_url_fopen()`
* Adds French translation (thanks to Bouzin)
* Adds some missing translation text strings
* Adds filter hook `blackhole_ip_keys` for IP keys
* Adds action hook `blackhole_scanner` for blackhole scanner
* Adds shortcode `[blackhole_trigger]` for trigger link
* Adds meta noindex/noarchive tags to blackhole templates
* Auto-adds server IP to whitelist settings
* Updates some infos in the contextual help tab
* Improves escaping of certain variables
* Uses site's default character set for `htmlentities`
* Replaces global `$wp_version` with `get_bloginfo('version')`
* Generates new default translation template
* Tests on WordPress version 4.8

**1.0 (2017/03/03)**

* Initial release
Tải Miễn Phí Blackhole Pro v2.9 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress